Commissie van Beheer actueel

Profielen Commissie van Beheer Geërfden van Velp

Logo Commissie van BeheerSecretariaat: Hogeweg 29, 6881 EA Velp, Tel. 06 – 28 77 28 57, info@geerfdenvanvelp.nl, www.geerfdenvanvelp.nl

Algemeen 

De Geërfden van het dorp Velp richt zich al meer dan 400 jaar op het beheer van weiden en het ondersteunen van goede doelen in Velp. De Commissie van Beheer is wat we tegenwoordig een bestuur zouden noemen. Wie in het bezit is van enig onroerend goed in de kadastrale gemeente Velp is automatisch Geërfde.

Wat bieden wij: 

 • De leden van de Commissie van Beheer dragen bij aan de instandhouding en de relevantie van een eeuwenoud instituut, dat het waard is om bewaard te blijven.
 • Zij doen dat in een prettige atmosfeer en in een gezellig bestuur van in totaal negen leden.
 • De mogelijkheid actief mee te praten over het beleid van de Geërfden
 • Kansen om een rol te spelen in een maatschappelijke organisatie in de eigen woonplaats.
 • Ruimte om te netwerken en een nieuw netwerk op te bouwen.

Wat vragen wij: 

 • De kandidaat dient meerderjarig te zijn.
 • Is Geërfde van Velp.
 • Is betrokken bij en heeft affiniteit met het fenomeen Geërfden van Velp.
 • Kan in teamverband werken en optreden.
 • Is van onbesproken gedrag (de benoeming door de AV kan worden ingetrokken bij het niet kunnen overleggen van een actuele VOG)

 

Bestuurssamenstelling per 1-1-2018: 

Jan Schaeffer  •  Voorzitter  •  18-02-2010  •  2022 (2)

Judit Wassing  •  Secretaris  •  13-03-2013  •  2022 (2)

Tom Hillemans  •  Penningmeester  •  16-03-2005  •  2018 (2) 

Wilco Nieuwenhuis  •  Weidecommissaris  •  18-02-2010  •  2022 (2)

Ronald Driessen  •  Weidecommissie  •  19-03-2015  •  2018 (1)

Marc Pluim  •  Weidecommissie  •  26-03-2014  •  2020 (1)

Bert Kiljan  •  Heidecommissaris  •  16-03-2016  •  2020 (1)

Teun Lubbers  •  Heidecommissie  •  16-03-2005  •  2018 (2) 

Pieter Meijboom  •  Heidecommissie  •  19-03-2015  •  2020 (1)

Cursief = statutair einde termijn (sinds 2010 maximaal 2 x 6 jaar, men treedt de eerste keer in in het schema van de voorganger wiens functie men vervult) 

 

Algemeen lid CvB 

Verantwoordelijk voor: actieve bijdrage aan de doelstelling van de Geërfden van Velp

Van elke lid van de CvB wordt het volgende verwacht:

 • Visitekaartje voor de Geërfden van Velp in externe contacten, o.a. bij (Nieuwjaars-) recepties
 • Aanspreekpunt voor geërfden en niet-geërfden
 • Bijwonen van bestuursvergaderingen (6x per jaar) en de Algemene Vergadering
 • Visiebepaling samen met bestuur en in de algemene vergadering.
 • Actieve bijdrage aan/meewerken op de werkdagen
 • Gevoel voor historie en natuur
 • Humor en relativeringsvermogen

 

Voorzitter 

Verantwoordelijk voor: het goed functioneren van het gehele bestuur

Aanvullende taken 

 • Vertegenwoordiging van Geërfden naar buiten.
 • Onderhouden contacten met externe partijen.
 • Beleggen en voorzitten van bestuursvergaderingen en jaarlijkse algemene vergadering.
 • Opstellen agenda bestuursvergadering en algemene vergadering (samen met secretaris).
 • Zorgdragen voor interne procedures en taakverdeling.
 • Toezicht houden op naleving Reglement en wetgeving.

Gewenste competenties 

 • Verbinden van mensen en doelstellingen door ruimte te geven aan uiteenlopende meningen, deze samen te vatten en consensus te zoeken.
 • Stimuleren, motiveren en benutten van talenten van medebestuursleden.
 • Communicatief sterk, kan zich op diverse niveaus inleven en daarnaar handelen, kan makkelijk in openbaar spreken.
 • Representatief en inspirerend.
 • Goed en relevant netwerk hebben.

Penningmeester 

Verantwoordelijk voor : accurate vastlegging en beheer van alle inkomsten en uitgaven van zowel de Geërfden van het dorp Velp als de stichting Geërfdenfonds

Aanvullende taken 

 • Vertegenwoordiging van Geërfden naar buiten.
 • Onderhouden contacten met externe partijen (o.a. banken).
 • Adviseren over vermogensposities en wijzigingen daarop.
 • Controleren en tijdig betalen van ontvangen facturen.
 • Innen van te ontvangen gelden (pacht/inscharing).
 • Archiveren bankafschriften
 • Verwerken van de in- en uitgaven in een boekhoudpakket.
 • Opstellen en opmaken van de balansen en verlies & winstrekeningen.
 • Voorbereiden en toelichten jaarrekeningen en balansen op de AV.
 • Opstellen jaarbegrotingen en toelichten op de AV.
 • Organiseren en faciliteren kascontrole.

Gewenste competenties 

 • Relevante financiële kennis & ervaring. 
 • Accuraat, integer, communicatief sterk.
 • Goed en relevant netwerk hebben.

De penningmeester is bevoegd tot het doen van betalingen en bankopnames tot een maximumbedrag van € 2500. Daarboven is autorisatie van een tweede bestuurslid vereist. Vooralsnog is Marc Pluim hiervoor aangesteld. Dit wordt/is ook zo bij de banken vastgelegd.

Van de penningmeester wordt verwacht dat er bij hem/haar geen sprake is van een schulden- en/of verslavingsproblematiek. En indien deze gedurende de zittingsperiode ontstaan, dat met de CvB wordt besproken in welke mate de uitvoering van de taken gevaar loopt.

 

Secretaris 

Verantwoordelijk voor: in- en externe correspondentie en de verslaglegging, archivering en bewaking van de bestuursactiviteiten

Aanvullende taken 

 • Archiveren binnenkomende post (schriftelijke en per e-mail). 
 • Afhandelen correspondentie met geërfden en externe partijen zoals KvK, gemeente Rheden, Gemeente Rozendaal, diverse lokale verenigingen (Velp voor Oranje, 4 mei Comité, Oudheidkundige kring, etc) en organisaties.
 • Opstellen agenda bestuursvergadering en algemene vergadering (samen met de voorzitter). 
 • Notuleren van bestuursvergaderingen en algemene vergaderingen. 
 • Afspreken en vastleggen vergaderlocaties. 
 • Aankondigingen van publieke activiteiten zoals o.a. de algemene vergadering, werkdagen en inschrijving/inscharing van vee via de reguliere pers, mailing, de eigen website en sociale media (facebook).
 • Actualiseren website/facebook met relevant algemeen nieuws (bestuurszaken, goede doelen). 
 • Is eerste aanspreekpunt voor de pers. 
 • Uitnodigen van externe partijen voor besloten activiteiten zoals de heideschouw en het bestuurlijk overleg met de gemeente Rheden.
 • Layout technisch redigeren van officiële stukken (overeenkomsten en brieven). 
 • Voorbereiden Algemene Vergadering . 
 • Opstellen en toelichten secretarieel jaarverslag op de AV. 
 • Toezicht houden op naleving Reglement en wetgeving. 

Gewenste competenties 

 • Plannen, organiseren eigen werk, nauwgezet, integer, communicatief sterk (mondeling en schriftelijk), hoofd- van bijzaken kunnen onderscheiden. 
 • Ervaren met werken met computer en sociale media. 

 

Heidecommissaris 

Verantwoordelijk voor: actieve bijdrage aan beheer, gebruik en ontwikkeling van de bos- en heidegronden van het Rozendaalse Veld

Aanvullende taken 

 • Vertegenwoordiging van de CvB inzake het beheer, gebruik en ontwikkeling van het Rozendaalse Veld. 
 • Onderhouden contacten met externe partijen zoals de betreffende gemeenten (Rheden en Rozendaal), natuurorganisaties e.d.
 • Organiseren jaarlijkse heidewerkdag (laatste zaterdag in februari samen met de gemeente Rheden) en heideschouw (laatste zaterdag in augustus) 
 • Actualiseren website met relevant nieuws 

Gewenste competenties 

 • Heeft kennis en inzicht in het bos-, natuur- en recreatiebeheer in Nederland en de daarmee samenhangende regelgeving.
 • Heeft inzicht in de verschillende stakeholders die een rol spelen bij het beheer van bos en natuur en bij het recreatief gebruik.
 • Durft zich uit te spreken en is bij machte de Commissie van Beheer dan wel de Geërfden te vertegenwoordigen in overleg met de gemeente Rheden en andere relevante instanties.
 • Kan zich opstellen als een collegiaal bestuurder, dat wil zeggen een sterke eigen mening in de mening- besluitvormingsfase en vervolgens het loyaal uitvoeren van en uitdragen van besluiten.
 • Goed en relevant netwerk hebben.

De Heidecommissaris wordt ondersteund door twee heidecommissieleden. Zij bepalen in onderling overleg de taakverdeling. De commissieleden worden geacht waar nodig de ’handen uit de mouwen te steken’.

 

Weidecommissaris 

Verantwoordelijk voor: actieve bijdrage aan beheer en ontwikkeling van de weidegronden

Aanvullende taken 

 • Vertegenwoordiging van de CvB inzake het beheer en de ontwikkeling van grondposities.
 • Onderhouden contacten met externe partijen zoals de betreffende gemeentes (Rheden, Rozendaal en Brummen), natuurorganisaties e.d.
 • Opstellen inscharings- , pacht en gras-op-stam overeenkomsten conform geldende wet- en regelgeving en gebruikelijke prijsafspraken
 • Organiseren inschrijving en inscharing van vee voor de beschikbare (niet-verpachte) weiden
 • Bijhouden van de verplichte administratie en meldingen zoals schades, rvo en mest
 • Onderhouden van de niet verpachte gronden, al dan niet met de inzet van externe partijen zoals onder andere maaien en bloten, opruimen zwerfafval
 • Bewaken onderhoud/gebruik van de verpachte gronden en zo nodig aanspreken van de betreffende pachter
 • Adviseren over en zorgdragen voor subsidies/schadevergoedingen
 • Actualiseren website met relevant nieuws

Gewenste competenties 

 • Heeft kennis en inzicht in het agrarisch natuurbeheer in Nederland en de daarmee samenhangende regelgeving.
 • Is bekend met agrarische wet- & regelgeving op o.a. subsidies, mest en rvo.
 • Heeft inzicht in de verschillende stakeholders die een rol spelen bij het beheer van agrarische natuur.
 • Communicatief sterk, kan zich op diverse niveaus inleven en daarnaar handelen, kan makkelijk in openbaar spreken.
 • Goed en relevant netwerk hebben.

De Weidecommissaris wordt ondersteund door twee weidecommissieleden. Zij bepalen in onderling overleg de taakverdeling. De commissieleden worden geacht waar nodig de ’handen uit de mouwen te steken’.

 

Weiwaarder 

Dit is géén bestuurlijke, maar een uitvoerende en betaalde functie. De Weiwaarder is verantwoordelijk voor het dagelijks toezicht op het ingeschaarde vee en de aanwezige voorzieningen. Naast passie en liefde voor paarden en rundvee is het noodzakelijk dat de Weiwaarder in de nabije omgeving van de betreffende weide(n) woont.

Takenpakket 

 • Dagelijks controleren van de voorzieningen zoals de pompen en afrastering.
 • Dagelijks controleren van welzijn van het vee en eventuele verwondingen.
 • Melden van problemen aan de weidecommissaris.
 • Contactpersoon en eerste aanspreekpunt voor de inschaarders en dus ook aanwezig bij de inschrijving en inscharing.

 

Functiebeschrijvingen CvB Geërfden van Velp  –  versie 0.3  –  januari 2018

Uitnodiging tot het bijwonen van de algemene vergadering Geërfden v/h dorp Velp*

Donderdag 30 maart 2017, 20.00 uur zalencentrum Parkstaete, Parkstraat 3 te Velp

AGENDA

1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Vaststelling Notulen AV 16-03-2016**
4. Jaarverslag 2016
5. Nieuwe website en aankondiging boek
6. Financiële verslagen 2016
7. Heidecommissie
8. Weidecommissie
9. Begrotingen 2017
10. Rondvraag en sluiting

* Geërfden zijn zij die krachtens burgerlijk recht enig onroerend goed bezitten in de kadastrale gemeente Velp
** De conceptnotulen zijn te vinden op onze website

Graag ook uw aandacht voor activiteiten betreffende de Paardenwei aan de Waterstraat.

 Vrijdag 21 april om 19.00 uur bij Cáfe ’t Pintje: inschrijving voor inscharing van vee (paarden en pinken).
 Zaterdag 22 april van 9.00 uur tot 12.00 uur Weidewerkdag, alwaar we de weide gereed maken door het verwijderen van zwerfafval en onkruid onder de afrastering. Voor koffie/thee wordt gezorgd. Graag aanmelden bij het secretariaat.
 Zaterdag 29 april inscharing van paarden en pinken.

16 maart 2016: Algemene Vergadering

Bij deze bent u uitgenodigd voor het bijwonen van onze algemene vergadering.

Niet Geërfden zijn ook welkom, met dien verstande dat zij geen stemrecht hebben in kwesties waar de inbreng van Geërfden verlangd wordt. – klik hier voor meer informatie – 

Dank-/afscheidwoord aan Maarten Schellingerhout uitgesproken tijdens AV 2015

Vrijdag 6 november 2015 namen de leden van de Commissie van Beheer, hun partners en genodigden, afscheid van voorzitter Maarten Schellingerhout in het oude Café Laros, gelegen aan de Jeruzalem in Velp, dat voor deze speciale gelegenheid nog één keer geopend was. Onder het genot van een hapje en een drankje werden herinneringen opgehaald aan een aantal spraakmakende gebeurtenissen tijdens de 8 jaren waarin Maarten leiding gaf aan de CvB. Zijn taak is overgenomen door Jan Schaeffer. – U kunt het dankwoord hier nog eens nalezen. –

19 maart 2015: Algemene Vergadering

Bij deze bent u uitgenodigd voor het bijwonen van onze algemene vergadering.

Niet Geërfden zijn ook welkom, met dien verstande dat zij geen stemrecht hebben in kwesties waar de inbreng van Geërfden verlangd wordt. – klik hier voor meer informatie –