Algemene Vergadering Geërfden van het dorp Velp en Stichting Geërfdenfonds

Notulen Vergadering d.d. 27 maart 2019, vastgesteld op 4 maart 2020

Locatie
Zalencentrum Parkstaete, Parkstraat 3, Velp

Aanwezig
41 Geërfden (incl bestuur) waarvan 33 stemgerechtigd en 1 niet-Geërfde

Notulist
Marc Pluim

Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Vaststelling Notulen AV 2018
4. Vaststelling Notulen BV 2018
5. Jaarverslag 2018
6. Financiële verslagen 2018
· Verslag kascommissie
· Benoeming kascommissie
7. Heidecommissie
· Beheer Rozendaalse Veld
– – – – – – – PAUZE – – – – – – –
8. Presentatie door Stichting de Tuin van Sjef
9. Toegevoegd agendapunt * (zie Mededelingen)
10. Weidecommissie
· Stand van zaken
· Vaststellen Weidegeld 2019
11. Vaststellen begrotingen 2019
12. Rondvraag en sluiting

1. Opening
Voorzitter Judit Wassing opent om 20.03 uur de vergadering door iedereen welkom te heten en de namen te noemen van de geërfden die zich vooraf hebben afgemeld: Tom Hillemans en Harry Kranenburg.
Jan Goldman meldt dat hem verzocht is twee personen af te melden: Henk Venneman en Piet Postma.

2. Mededelingen en ingekomen stukken.
* Geertje van der Burg-Berendsen heeft spreektijd gevraagd i.z. de afgewezen subsidieaanvraag voor kamermuziekfestival Zoom. Voorzitter Judit Wassing stelt voor een extra agendapunt toe te voegen en haar het woord te geven ná de presentatie van Stichting de Tuin van Sjef. 

Er is een ingekomen bericht van Jenine Hingstman, Coördinator Vastgoed Team Coördinator Woon- en Leefomgeving van gemeente Rheden. Zij meldt dat Rheden is gestart met aanpassingen aan het Openluchttheater op de Pinkenberg.
Omdat de Geërfden historisch betrokken zijn wil de gemeente ons graag informeren over het project. Naar verwachting is het ontwerp in april klaar voor presentatie en dan zal men contact opnemen.

3. Notulen AV 7 maart 2018
Er zijn geen vragen of opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd.

4. Notulen BV 20 juni 2018
Er zijn geen vragen of opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd.

5. Jaarverslag 2018
Het jaarverslag is dit jaar voor het eerst vooraf gepubliceerd op de website en wordt daarom niet voorgelezen. Bob Scholten vroeg hier om tijdens de AV van 2018 en spreekt nu zijn dank uit. Er zijn verder geen opmerkingen of vragen. Het jaarverslag wordt goedgekeurd.

6. Financieel verslag 2018
Penningmeester Rhody Brugge doet verslag van de financiën van zowel de Geërfden als de stichting Geërfdenfonds. Hij geeft een mondelinge toelichting op de jaarcijfers 2018 van de Geërfden. In de zaal liggen meerdere exemplaren van het overzicht van baten en lasten 2018 (werkelijk en begroot).
Zoals toegezegd zijn de financiële stukken (in concept) ook in te zien op de website.

Geërfden: Pacht Havikerwaard is verlaagd, maar definitief bedrag is nog niet bekend en nog niet doorgevoerd. De pacht over 2018 werd pas in januari 2019 betaald.
De kosten voor de Heide en de Weide zijn hoger uitgevallen dan begroot door een verkenningsbijdrage aan de Heideboerderij (50% ten laste van de Heide, 50% van de Weide).

Stichting Geërfdenfonds: Bob Scholten vraagt wat met het  geld voor de Schuilhut is gebeurd nu dat plan niet is doorgegaan. Rhody Brugge antwoordt dat dit geld was gereserveerd en nu weer is vrijgekomen.
Scholten vraagt zich ook af waarom er relatief hoge bedragen op de spaarrekeningen staan, terwijl dit amper rente opbrengt. De penningmeester legt uit dat historisch gebruik is om snel over geld te kunnen beschikken als er weidegrond te koop wordt aangeboden.
Willem van Katwijk vraagt of het niet verstandig is om dit geld onder te brengen in deposito’s.
Rhody Brugge antwoordt dat geld in deposito’s 10 jaar vastligt en dan niet beschikbaar is.
De penningmeester deelt de vergadering mee dat bij de beleggingen zoveel mogelijk wordt gezocht naar maatschappelijk verantwoorde en zo groen mogelijke fondsen.
Tevens wijst hij op het Beleggingsstatuut waarin de CvB beschreven heeft hoe met de beleggingen word omgegaan. Het document staat gepubliceerd op de website van De Geërfden.

Kascommissie:
Maarten Schellingerhout en Dorry Müller-Evers hebben op 15 maart bij de penningmeester de digitale en papieren boekhouding gecontroleerd en in orde bevonden. Zij spreekt haar waardering uit naar Rhody Brugge die het penningmeesterschap in het afgelopen jaar heeft overgenomen.
De kascommissie verzoekt de vergadering om de penningmeester décharge te verlenen over het gevoerde financiële beleid. Dit wordt door de aanwezigen met applaus bekrachtigd.
Voorzitter Judit Wassing bedankt de kascommissie en penningmeester. Maarten Schellingerhout verlaat de kascommissie. Dorry Müller wordt nu eerste lid en Bob Scholten is nu tweede. Reserve lid wordt Harry Kranenburg. Hiertegen zijn geen bezwaren.

7. Heidecommissie
Bert Kiljan meldt dat er niet zoveel nieuws te vertellen is over de Heide. De Heideschouw was weer een succes, de Heidewerkdag was goed bezocht, met de HUSsen gaat het goed. Het plan Heideboerderij loopt. Er is nog weinig concreets te zien, maar er zijn lokaal al wel wat kleinschalige initiatieven: bijv. Wilco Nieuwenhuis met een perceel graan en akkeronkruiden.

Nienke Moll (gemeente Rheden) licht middels een presentatie op het beeldscherm de  beheersvisie toe. Naast de 3 bestaande pijlers waarop de visie gebaseerd is werd op advies van heidecommissaris Bert Kiljan als 4e pijler Cultuur Historie toegevoegd.
Over het algemeen gaat het niet zo goed met de natuur; de druk van recreatie neemt toe en de invloed van stikstofdepositie blijft een groot probleem door toenemende vergrassing en achteruitgang van de heide, zoals dramatisch goed te zien is op luchtfoto’s van het gebied.
Op de vraag waarom er niet meer geplagd wordt antwoordt Nienke Moll dat plaggen achterhaald is. Wel wordt experimenteel en kleinschalig op diverse plekken gemaaid om meer biodiversiteit te krijgen. Een oplossing kan ook zijn om steenmeel te strooien om de stikstof te binden.
Stikstofdepositie is overigens op de hele Veluwe een groot probleem, aan de westkant wellicht nog wat meer dan aan de oostzijde.
Maarten Schellingerhout vraagt of er ook luchtfoto’s zijn vergeleken van gebieden waar wel en waar geen schapen lopen. Nienke antwoordt ontkennend, maar zegt wel de invloed van (de aanwezigheid van) schapen te kennen.

De recreatiedruk is enorm: het hondenlosloopgebied, glamping Beekhuizen en de mtb-routes op de Veluwezoom trekken zo’n 53000 bezoekers per jaar naar dit relatief kleine gebied.
Op de vraag of er een tijdsplan en speerpunten zijn moet Nienke met ‘nee’ antwoorden.
Op de vraag of er meer/minder reptielen worden aangetroffen: is niet onderzocht en niet bekend.
Doelend op de plannen van Rheden om het ‘Rondje Posbank’ voor gemotoriseerd verkeer af te sluiten vraagt Maarten Schellingerhout of de Geërfden (de CvB) ook betrokken zijn bij dit voornemen. Er bestaat immers een Convenant waarin dit staat dat dit wel zou moeten en dat het gebied voor recreatie toegankelijk moet zijn. Judit Wassing merkt op dat de CvB wel is uitgenodigd op mee te denken over de Omgevingsvisie Buitengebied.
Bert Kiljan merkt op dat we moeten zoeken naar een delicaat evenwicht tussen recreatie en natuur, mogelijk door zonering van het gebied. Zo werd een traject van de MTB-route door het beekdal van Beekhuizen al naar elders verplaatst.
We zitten hier nu eenmaal vlak bij een stedelijke omgeving en men zoekt vanuit de drukte graag een rustige omgeving op. Daarom is een goede verdeling van recreanten noodzakelijk.
Leon Mommersteeg waarschuwt voor het ‘waterbed-effect’: als je het ‘Rondje Posbank’ afsluit, zal het ongetwijfeld op andere plekken veel drukker worden.
Willen van Katwijk vraagt op de website van Rheden ook meldingen van waarnemingen (planten/dieren) kunnen worden gedaan. Nienke wijst op het bestaan van www.telmee.nlen https://waarneming.nl

Wie een keer mee wil met de Heideschouw kan zich per email opgeven bij de secretaris. Zodra (begin augustus) bekend is of er plaatsen vrij zijn, worden die vergeven aan de gegadigden in volgorde van aanmelding

8. Presentatie door Stichting de Tuin van Sjef
Marleen Malais en Truus Schennink verzorgden een interessante lezing met prachtige foto’s over Stichting de Tuin van Sjef. De tuin werd in 1983 aangelegd door Sjef van der Molen en kwam met behulp van vele vrijwilligers tot stand. Het ligt midden in de woonwijk aan de Rozendaalse Beek en bevat vijvers en waterlopen. Door met puin en dakpannen hoogteverschillen te maken werden verschillende biotopen gecreëerd: droog en nat, zonnig en schaduwrijk, kalk- of humusrijk en arm. Naast enorm veel wilde planten, waarvan er veel op de Rode Lijst staan, leven er in de tuin ook veel diersoorten.
Ter ondersteuning van het tuinbeheer en de daarmee samenhangende activiteiten is in 1999 de Stichting ‘De Tuin van Sjef’ opgericht. Na het overlijden van Sjef van der Molen, in augustus 2014, werden maatregelen om de tuin in stand te houden acute noodzaak. De Tuin van Sjef en het pand waar de tuin bij hoort, zijn inmiddels eigendom van de Stichting, waaraan de Geërfden een flinke financiële bijdrage hebben geleverd.
Beide dames kregen na de presentatie als dank ieder een Geërfden-boek en een doosje bonbons.

9. Toegevoegd agendapunt
Geertje van der Burg-Berendsen vraagt spreektijd om de vergadering een bijdrage te vragen voor het kamermuziekfestival Zoom dat komend jaar het eerst lustrum viert. Zij schetst in het kort welke activiteiten te verwachten zijn en stelt zij hardop de vraag: is de CvB zorgvuldig geweest bij de motivatie van de afwijzing.
De aanvraag voor een subsidie van € 1500,= werd onlangs door de CvB afgewezen, ook al werd twee keer eerder wel een bijdrage gegeven. Secretaris Marc Pluim legt uit waarom: het grootste deel van de activiteiten vindt plaats buiten Velp en daarom voldoet de aanvraag niet aan onze doelstelling en de criteria van het besliskwadrant.
Na enige discussie over het vermeende belang van het project volgt een stemming over de vraag: wil de vergadering alsnog instemmen met een bijdrage van € 500,=?
Van de 33 stemgerechtigden stemmen 10 aanwezigen dmv handopsteken vóór. De aanvraag wordt daarmee definitief afgewezen.

10. Weidecommissie
Het was een rustig weideseizoen. Inderdaad met een droge zomer, maar beleidstechnisch is er weinig te melden, aldus Weidecommissaris Wilco Nieuwenhuis.

  • Weide Havikerwaard is verpacht, er is weer een discussie geweest over de pachtprijs. Definitieve hoogte van de pacht wordt nog vastgesteld.
  • Voor de Weide Brummen is het onduidelijk of de jaarlijkse subsidie nog wordt uitgekeerd.
  • Berg en Heideweg; de opstal is verhuurd, evenals het gras. De samenwerking met de familie Rutten verloopt prima. 
  • Weide Waterstraat: enkele malen was een waterpomp stuk, maar dat was niet abnormaal. Aanvankelijk was er vaak storing van de stroomdraad door achterstallig snoeiwerk, maar het overhangend groen op de stroomdraad langs de sloot werd, zoals beloofd, door gemeente Rheden keurig kort gemaakt. In de droge zomerweken moest er door de inschaarders worden bijgevoerd.
  • In 2018 werden 6 paarden en 3 pinken ingeschaard. De fosfaatrechten zijn goed geregeld en er is ruimte voor 6 koeien. Maarten Schellingerhout vraagt of de (overtollige) fosfaatrechten ook verhuurd kunnen worden. Hierop weten wij geen antwoord.
  • Het voorstel is wederom de hoogte van het weidegeld te handhaven. Dus 140 euro voor een paard/pony (200 euro voor niet-Velpenaren) en 70 euro voor Velpse koeien (100 euro voor niet-Velpenaren). De vergadering gaat hiermee akkoord. 
  • Weidewerkdag; 20 april gaat CvB er aan het werk. Iedereen wordt uitgenodigd mee te helpen met het opruimen van het zwerfafval en controleren van de omheining. 
  • 26 april van 19 tot 20 uur vindt de inschrijving voor het vee plaats in Café ’t Pintje te Velp.
  • Op 4 mei op 9 uur wordt het vee ingeschaard in de wei, ingang Weteringstraat.

11. Vastellen begrotingen 2019.
Stichting Geërfdenfonds: de begroting 2019 kent enkele opvallende dingen.
Bijdrage aan Velp voor Oranje lijkt hoger omdat de bijdrage over 2018 pas in 2019 werd betaald samen met het bedrag van 2019.
Bijdrage voor ‘Muziek bij de Buren’ vond vorig jaar niet plaats, maar de verwachting is dat dit komend jaar wel zal gebeuren onder de noemer ‘Muziek aan Huis’.
De begroting werd door de vergadering ongewijzigd aangenomen.

11. Rondvraag
Teun Lubbers vraagt of er een alternatief is voor de (afgewezen) Schuilhut. Voorzitter Judit Wassing antwoord dat het plan warm gehouden wordt.
Jan Goldman vraagt wat ‘Muziek bij de Buren’ is. ‘Muziek aan Huis’ is een evenement dat is voortgekomen nadat de samenwerking met ‘Muziek bij de Buren’ werd verbroken. Stichting Cultureel Podium van Walter Jansen, bekend van ‘Theater aan Huis’, is de organisator. Plaatselijke amateurs en professionals treden in Velp en Rozendaal met mini-optreden bij mensen thuis in de huiskamer op. De concertjes worden bezocht door geïnteresseerden die een route volgen langs de locaties waar de optredens plaatsvinden.
Bob Scholten: er moeten bij oa Notaris Dirkzwager en Makelaar Assink flyers met informatie over de Geërfden worden bezorgd. Secretaris Marc Pluim zal hier voor zorgen en meteen checken waar nog meer behoefte is aan flyers voor kersverse huizenbezitters in Velp.

Voorzitter Judit Wassing sluit de vergadering om 22:26 uur. 

J. Wassing – Voorzitter
M. Pluim – Secretaris