Algemene Vergadering Geërfden van het dorp Velp en Stichting Geërfdenfonds

Notulen Vergadering d.d. 26 oktober 2021

Locatie: Ontmoetingscentrum De Elleboog, Nieuw-Schoonoord 2, Velp

Aanwezig: 49 bezoekers, waarvan 40 Geërfden (incl. bestuursleden) waarvan 33 stemgerechtigd

Notulist: Marc Pluim

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Vaststelling Notulen AV 2020
 4. Vragen over Jaarverslag 2020
 5. Vragen over Financiële verslagen 2020
  – Verslag kascommissie
  – Benoeming kascommissie
 6. Heidecommissie
  – Rozendaalseveld
  – Masterplan Veluwezoom
  – – – – –   Pauze  – – – – –
 7. Brandtoren Rozendaalseveld, geschiedenis en toekomst, door gastspreker Dick Tiemens 
 8. Weidecommissie
  – Stand van zaken
 9. Vaststellen begrotingen 2020 
 10. Aanpassing Reglement
 11. Rondvraag en sluiting
 1. Opening
  – Voorzitter Judit Wassing opent om 20.08 uur de vergadering en heet iedereen welkom op deze door Covid uitgestelde Algemene Vergadering. Judit zegt blij te zijn om elkaar weer fysiek te mogen ontmoeten op deze nieuwe locatie nu de vertrouwde vergaderplek in Parkstaete niet meer beschikbaar is en dat de uitnodiging voor deze vergadering in de Regiobode is gepubliceerd en aan de ons bekende e-mailadressen is verstuurd. Ditmaal was  aanmelding verplicht vanwege het maximale aantal aanwezigen dat ivm Covid in de Elleboog terecht kan.
 1. Mededelingen en ingekomen stukken.
  – Voorzitter Judit Wassing legt uit dat studenten van Hogeschool Arnhem Nijmegen aanwezig zijn bij deze vergadering vanwege een studieopdracht met betrekking tot de bekendheid van de Geërfden van Velp en verbetering van de online communicatie met de Geërfden. Zij vraagt aan de aanwezigen, indien zij dit willen, mee te werken aan interviews die de studenten willen afnemen tijdens de pauze.Er zijn geen ingekomen stukken.
 1. Notulen AV 4 maart 2020
  – Voorzitter Judit Wassing herinnert de aanwezigen aan de afspraak (AV 04-03-2020) dat alle stukken ter bespreking in de vergaring niet meer in print worden uitgedeeld, maar op de website te vinden zijn. Judit zegt er vanuit te gaan dat iedereen deze stukken ook gelezen heeft.
  – Bob Scholten roemt de website en de stukken die daar op te vinden zijn, maar zegt moeite te hebben met het printen van sommige daarvan. Weet niet waar dat aan ligt. Harry Kranenburg zegt geen problemen met afdrukken te hebben en biedt Bob aan te helpen met met deze kwestie.
  – Er zijn verder geen vragen of opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd, met dank aan de secretaris.
 1. Jaarverslag 2020
  – Bob Scholten vraagt naar de situatie van drie banken waarvoor een monumentenstatus zou worden aangevraagd (September). Nelleke den Boer-Pinxter antwoordt dat de Wilhelminabank aan de Hogeweg inmiddels gerestaureerd is en de monumentenstatus heeft gekregen. Van de Geërfdenbank bij de Pinkenberg en van de Posbank is niet bekend hoe de stand van zaken is.
  – Er zijn geen andere vragen of opmerkingen. Het jaarverslag 2020 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaris voor diens werk.
 1. Financieel verslag 2020
  – Penningmeester Rhody Brugge doet verslag van de financiën van zowel de Geërfden van Velp als de Stichting Geërfdenfonds. Hij geeft een mondelinge toelichting op de jaarcijfers 2020 en benadrukt dat het financieel gezien een rustig jaar was: door Covid zijn er weinig activiteiten geweest waaraan de Geërfden volgens traditie bijdragen en zijn er ook nauwelijks subsidieaanvragen geweest. Ook door de invoering van de Beslisboom halen aanvragen de eindstreep niet.
  – Kascommissie: Bob Scholten leest de verklaring van de kascommissie voor:
  ‘Op 26 februari zijn door Harry Kranenburg en Bob Scholten de door de penningmeester overhandigde financiële stukken gecontroleerd en akkoord bevonden. Door de beperkende maatregelen in verband met Corona heeft dat in kleiner gezelschappen plaatsgevonden en zijn door de penningmeester per telefoon antwoorden gegeven op enkele vragen. De commissie spreekt waardering uit voor de keurige en overzichtelijke wijze waarop de penningmeester de administratie vormgeeft. Zij stelt de Geërfden voor de penningmeester décharge te verlenen’.
  – Dit wordt door de aanwezigen met applaus bekrachtigd.
  – Voorzitter Judit Wassing bedankt de kascommissie en de penningmeester. Bob Scholten verlaat de kascommissie. Harry Kranenburg wordt nu eerste lid en Dick Mol is tweede. Reserve lid wordt Willem van Katwijk. Hiertegen zijn geen bezwaren.
 1. Heidecommissie
  – Heidecommissaris Bert Kiljan meldt dat de Heidewerkdag in februari helaas niet door kon gaan vanwege Covid.
  – De Heideschouw van 2021 vond, ook vanwege Covid, in klein comité plaats. De deelnemers maakten per fiets een ronde over het Rozendaalseveld en kregen inzicht over nieuwe vormen van beheer. Er werd halt gehouden bij de westelijke van de heide gelegen bosrand waar Karin Wopereis, ecologe van gemeente Rheden, uitleg gaf over de revitalisering ervan, o.a. door aanplant van een gevarieerder aantal soorten loofhout.
  Onderweg werd duidelijk dat de heide prachtig in bloei staat op plekken waar het de ruimte heeft, maar ook dat de vergrassing steeds meer toeneemt, hetgeen zorgelijk is.
  – Masterplan Veluwezoom: de Geërfden, in de persoon van Heidecommissaris Bert Kiljan, hebben samen met 35 belanghebbende organisaties deelgenomen aan de klankbordgroep die, verdeeld over twee avonden, input gaf aan de scenario’s die waren bedacht om de toenemende recreatiedruk op de Veluwezoom aan te pakken: A: technische maatregelen, B: gedeeltelijke afsluiting, C: afsluiting van de wegen voor verkeer.
  Heidecommissaris Bert Kiljan vertelt dat scenario C wat betreft de kwetsbaarheid van de natuur het meest voor de hand lag, maar dat de afsluiting van de weg naar het Rozendaalseveld niet tot de mogelijkheden behoort vanwege één van de bepalingen in de schenkingsakte van 1917: ‘…het openbaar verkeer daarover zal nimmer mogen worden belemmerd.’ Daarom is door Bert gekozen voor scenario B.
  – Het College van B&W van Rheden heeft gekozen voor C, maar de Gemeenteraad heeft inmiddels een totaal ander besluit genomen: scenario D. Daarmee is al het werk en de moeite van de deelnemers aan de klankbordgroep in één klap aan de kant geschoven. De Heidecommissaris zegt zich daardoor behoorlijk geschoffeerd te voelen.
  – Voorlopig raakt het raadsbesluit de Geërfden niet en is er dus wat betreft de (on)bereikbaarheid van het Rozendaalseveld niets aan de hand, aldus Bert Kiljan.
  – Harry Kranenburg stelt de CvB voor hierin een afwachtende houding aan te nemen.
  – Willem van Katwijk meldt dat hij de VVD-fractievoorzitter heeft gevraagd om een referendum te houden om de mening van alle burgers te horen en niet alleen maar die van de 35 belanghebbende organisaties waarvan de standpunten onbekend waren voor de inwoners.
  – René Aveskamp stelt dat bij de komende gemeenteraadsverkiezingen de burgers invloed kunnen uitoefenen door gericht een stem uit te brengen.
  – Frans Boer stelt dat een gedeputeerde van Provincie Gelderland gezegd zou hebben dat uit onderzoek is gebleken dat het verkeer op de Posbank geen nadelige invloed op de natuur zou hebben.
  – Recreatie-zonering: Provincie Gelderland heeft een projectplan voorgelegd om de Veluwe in 4 zones (A, B, C, en D) in te delen, waarbij het Rozendaalseveld is ingedeeld in zone B: ‘Overgangsgebied van de recreatiezone naar de rustige Veluwe met matig intensief recreatief medegebruik’ waarbij het probleem kan zijn dat een hondenlosloopgebied er niet thuishoort.
  – Ecologe Karin Wopereis bevestigd dat de Provincie zone B heeft opgelegd voor het Rozendaalseveld en dat de gemeente moet bekijken hoe dat moet worden vormgegeven: mogen honden in het broedseizoen slechts aangelijnd toegang hebben en buiten het seizoen vrij loslopen? Zij heeft voor de aanwezigen informatie ter beschikking over Natura2000 en Soortenherstelprogramma Broedvogels m.b.t. het Rozendaalseveld.
  – Ingrid Kerkhoff van gemeente Rheden meldt de aanwezigen dat er op 23 november een online informatieavond over de plannen mbt de Recreatie-zonering plaats zal vinden.
  – Bob Scholten merkt op dat het wat de Geërfden betreft vooral moet gaan over hoe het gebruik voor de Geërfden mag zijn.
  – René Aveskamp haakt hierop in door te stellen dat de Geërfden een beleidsvisie moeten opstellen en dit kenbaar moeten maken bij de gemeente. Voorzitter Judit zegt dat dit op de agenda van de CVB zal komen en dat wij dit in het voorjaar zullen presenteren. Ingrid Kerkhoff raadt aan dit vóór december klaar te hebben omdat dan de gemeente haar mening moet geven over de invulling en de visie van de Geërfden daarin nog meegenomen kan worden. De CvB zal daar voor zorgdragen. Daarmee is dit agendapunt afgesloten.
  – René Aveskamp zegt het jammer te vinden dat de vrijwillige Heidewerkgroep niet door de Heidecommissaris is genoemd. Hij maakt meteen van de gelegenheid gebruik om geïnteresseerden te enthousiasmeren zich aan te melden als vrijwilliger bij de groep die om de 14 dagen op dinsdag in de heide werkzaamheden uitvoert.
  – Voorzitter Judit merkt op dat de Heidewerkgroep dit jaar extra werk heeft verricht omdat de Heidewerkdag niet door is gegaan.
 1. Presentatie over de Brandtoren op het Rozendaalseveld door Dick Tiemens
  – Dick Tiemens, bestuurslid van Stichting Behoud Brandtoren Rozendaalseveld vertelde met humor en passie over zijn bijzondere band met de Brandtoren. In 1949 gebouwd als onderdeel van een netwerk van zo’n 20 bemande torens om beginnende natuurbranden te kunnen signaleren, maar raakte buiten gebruik vanwege de inzet van vliegtuigjes die natuurbranden opspoorden. Sloop dreigde in 1989, maar de Stichting Behoud Brandtoren Rozendaalseveld ontfermde zich over de 34 meter hoge toren. Die werd met behulp van diverse sponsorende bedrijven volledig gerestaureerd en herplaatst in 1992. De NUON heeft de brandtoren als elektriciteitsmast geadopteerd en geeft hem periodiek een likje verf.
  Tot op de dag van vandaag is de Brandtoren een onverbrekelijk deel van het landschap van het Rozendaalse Veld. De Stichting heeft nog flink wat geld in kas en er zijn zo’n 30 donateurs die jaarlijks een financiële bijdrage leveren.
  Omdat de toren nog jaren meegaat, maar het huidige bestuursleden niet, ligt het voor de hand om de stichting te laten besturen door de Geërfden van Velp met hun historische verbondenheid met het Rozendaalseveld, wat door de aanwezigen beaamd wordt.
  – Dick Mol vraagt of de toren een monumentenstatus heeft. Dat is niet het geval maar dat zou alsnog aangevraagd kunnen worden: het is nog de enige brandtoren in Nederland.
  – Voorzitter Judit stelt dat continuering van het onderhoud, nu door Qirion, een voorwaarde is om tot incorporatie van de stichting over te kunnen gaan. Qirion heeft nog niet van zich laten horen. Aanvraag voor monumentenstatus komt op de agenda voor het eerstkomend Bestuurlijk Overleg met de gemeente.
  – Geertje van den Burg vraagt of dit onderwerp op de volgende AV op de agenda komt. Voorzitter Judit beaamt dit.
 1. Weidecommissie
  – Omdat Weidecommissaris Wilco Nieuwenhuis door onvoorziene omstandigheden niet bij deze vergadering aanwezig kan zijn neemt Weidecommissie-lid Jan Schaeffer het woord:
  – Weide Waterstraat: De waterpompen zijn na de winter werkend gemaakt en we weten hoe ze winterklaar gemaakt moeten worden om vorstschade te voorkomen. Gemeente Rheden heeft zorg gedragen voor het snoeiwerk langs de afrastering.
  – Weide Berg en Heideweg: geen bijzonderheden.
  – Weide Havikerwaard is verpacht. De jarenlange overlast door vissers die veel rommel achterlieten en de afrastering vernielden is samen met Hengelsportfederatie Midden Nederland aangepakt door strenge afspraken en het plaatsen van informatieborden met regels waaraan vissers zich dienen te houden. Dat heeft een goed resultaat en er is dit visseizoen geen overlast meer geconstateerd.
  – Weide Brummen levert gras op stam, dat afgenomen wordt door van Hussel in Toldijk.
  – Weidegeld: zou met ingang van 2020 jaarlijks iets worden verhoogd, om te beginnen naar 160 euro (was 140) voor een paard/pony van Velpenaren (220 euro voor niet-Velpenaren, was 200) en 80 euro (was 70) voor koeien van Velpenaren (110 euro voor niet-Velpenaren, was 100) en elk jaar zoveel hoger. Vanwege Covid heeft de CvB besloten het weidegeld voor 2021 gelijk te houden aan 2020.
  – René Aveskamp vraagt of de wei in de Havikerwaard nog gebruikt wordt voor vee. Jan Schaeffer antwoordt dat de wei alleen gemaaid worden en dat het ons niet bekend is wat met het gras mee gebeurt. De wei is verpacht en de opbrengst aan subsidies is hoger dan de pachtprijs die de pachter aan de Geërfden betaalt. René Aveskamp vraagt of de pacht opgeheven kan worden zodat de Geërfden de subsidie kunnen opstrijken. Jan Schaeffer noemt dat dit met negatief resultaat is onderzocht. Helaas is de pacht voor eeuwig en daar kan niets aan veranderd worden.Voorzitter Judit Wassing sluit dit onderwerp af met dank aan de leden van de Weidedecommissie voor alle werkzaamheden.
 2. Vaststellen begroting 2021
  – Bij de voorbereiding van de algemene vergadering is het de penningmeester Rhody Brugge opgevallen dat in de concept-begroting voor het jaar 2021 voor zowel de Geërfden van Velp als van de Stichting Geërfdenfonds batige saldo’s zijn begroot. Deze worden door het boekhoudprogramma automatisch ingevuld na invulling van de overige begrotingsposten. Dit is een kleine onvolkomenheid. Omdat wij geen winstoogmerk hebben, stelt de penningmeester voor om de begrote resultaten op  € 0,- te zetten en deze in andere begrote onvoorziene uitgaven te verwerken. Je kan aan het begin van het jaar niet weten welke aanvragen voor donaties allemaal worden ontvangen en toegekend.
  – Bob Scholten merkt op dat er een hoge vrije reserve is en dat ook nog groeiend is. Vraagt hoe dat zit. Rhody geeft aan dat dit bedoeld en beschikbaar is om een grote uitgave te kunnen doen, ook al is die uitgave niet begroot. Bijvoorbeeld als er weide- of bosgrond te koop komt, dan zouden wij dat kunnen kopen.
  – Bob Scholten vraagt vervolgens waarom de begrote bestuurskosten zo hoog zijn.
  – Rhody antwoordt dat eind 2019 het bestuur hamburgers bij Woodz ruim onder de begroting heeft gegeten en het bestuurseten in 2020 door Covid-19 niet door heeft kunnen gaan. Getracht wordt om het bestuurseten wisselend bij etablissementen in Velp te laten plaatsvinden. Gelet op de besparing in 2020 heeft het bestuur voor 2021 beoogd om eens te gaan eten bij een etablissement met een wat hoger prijsniveau. Omdat dit met partners plaatsvindt, werd in het verleden een transitoire post crediteuren opgenomen wanneer de factuur voor het eten in december in januari werd voldaan. In geval van een bestuurswisseling werd een voorziening daarvoor opgenomen waartegen de uitgaven later werden weggeboekt. Dit maakt het onnodig ingewikkeld en is ook niet transparant. Verwachte hogere bestuurskosten kunnen ook gewoon worden begroot.
  – Bob vindt het een heldere uitleg en misgunt het bestuur de jaarlijkse bestuursetentjes zeker niet.
  – Vanuit de vergadering zijn er geen bezwaren tegen de begrotingen en de voorgestelde aanpassing van de begrotingen.
 3. Aanpassing Reglement
  – Voorzitter Judit Wassing vertelt dat er veel en lang overleg is geweest over de aanpassingen van het Reglement. Er waren diverse aanleidingen om het te herzien: nieuwe wetgeving (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen), de consequenties van Covid-19 / digitalisering van de samenleving en het rechtzetten van een situatie bij een bestuurswisseling waar men tussentijds in het rooster van de voorganger treedt en in het ongunstigste geval maximaal 7 jaar zitting kan hebben in de CvB. Dit is in het kader van continuïteit in verworven kennis en ervaring een onwenselijke situatie.
  – In de toelichting die bij de uitnodiging voor deze vergadering is meegestuurd is dat allemaal terug te vinden evenals op onze website. Drie redenen dus om het Reglement aan te passen waarvoor toestemming van de Algemene Vergadering nodig is.
  – René Aveskamp zegt inhoudelijk geen aanmerkingen te hebben, maar stelt dat 2/3 van de stemmen van de Geërfden nodig is om dit voorstel aan te nemen en vraagt zich hoe wij weten hoeveel Geërfden er zijn in Velp.
  – Voorzitter Judit antwoordt dat in het Reglement staat dat 2/3 van de aanwezige stemgerechtigde Geërfden tijdens de AV vóór moet zijn om dit voorstel aan te nemen. Zij stelt daarna voor om te stemmen met handopsteken: de secretaris telt 29 opgestoken handen, waarmee het voorstel tot Reglementswijziging met applaus is aangenomen.
 4. Rondvraag en sluiting
  – Geertje van den Burg deelt mee dat gemeente Rheden in 2023 precies 450 jaar bestaat, hetgeen ter kennis wordt aangenomen.
  – René Aveskamp vertelt dat het kunstwerk Fontein van de Velpse kunstenaar Piet Slegers ligt te verkommeren. Zou in park Daalhuizen een plek krijgen, maar daar was geen budget voor. Vraagt zicht af of de Geërfden daar niet financieel aan kunnen bijdragen.
  – Willem van Katwijk haakt daarop aan door voor te stellen dat genoemd kunstwerk een plek dient te krijgen in de nieuw te bouwen woonwijk nabij het voormalige ziekenhuis en dat deel uitmaakt van het Masterplan IJssel-district.
  – Voorzitter Judit wijst de aanwezigen op de nieuwe ronde van de Ik Buurt Mee Cheques, waarmee elk huishouden een goed doel kan steunen of een eigen intitiatief kan financieren.
  – Verder zijn er geen vragen of opmerkingen. De voorzitter sluit de vergadering om 22:20 uur met de opmerking dat dit precies dezelfde tijd was als de sluiting van de AV vorig jaar en nodigt de aanwezigen uit nog een drankje en een hartig hapje te nuttigen.

J. Wassing – Voorzitter

M. Pluim – Secretaris