Jaarverslag 2021

Geërfden van het dorp Velp en Stichting Geërfdenfonds
Algemeen

 2021 begon met hoop op een jaar zonder Covid, maar de realiteit bleek anders. Nog steeds hadden we te maken met strenge maatregelen die het dagelijks leven zouden blijven bepalen. Voor de leden van de Commissie van Beheer betekende dit dat net als in 2020 een aantal zaken anders georganiseerd moesten worden of helemaal niet door konden gaan: geen Heidewerkdag, geen Algemene Vergadering in het voorjaar, geen Geërfdenconcerten in de zomer.
 De bestuursleden hebben zes maal vergaderd, waarvan de eerste drie maal online vanaf ieders huisadres. Pas in juni konden we elkaar weer live en op gepaste afstand ontmoeten in onze vaste vergaderlocatie Parkstaete. Dat was meteen ook de laatste keer aldaar: het zalencentrum zou gesloten worden om plaats te maken voor een luxe appartementengebouw.
 In het najaar hield de inhoud van Masterplan Veluwezoom de gemoederen flink bezig. Er was grote onrust onder gebruikers van het Rozendaalseveld vanwege dreigende afsluiting. Wat betreft de CvB waren en bleven de schenkingsvoorwaarden uit 1917- 1921 onaantastbaar.
Door wijzigingen in het Reglement kreeg de continuïteit van het bestuur een impuls en voldeed het aan de eisen van de WBTR.

De Commissie van Beheer bestond op 1 januari 2021 uit de volgende personen:

Judit Wassing Voorzitter Aftredend 2022
Marc Pluim Secretaris Aftredend 2026
Rhody Brugge Penningmeester Aftredend 2024
Wilco Nieuwenhuis Weidecommissaris Aftredend 2022
Ronald Driessen Weidecommissie Aftredend 2024
Jan Schaeffer Weidecommissie Aftredend 2022
Bert Kiljan Heidecommissaris Aftredend 2026
Cees van der Plas Heidecommissie Aftredend 2024
Pieter Meijboom Heidecommissie Aftredend 2026

Hieronder volgt een chronologisch overzicht van de belangrijkste zaken.

Januari

 Door Covid gingen de nieuwjaarsrecepties van de gemeenten Rheden en Rozendaal niet door en de eerste vergadering van de Commissie van Beheer op 13 januari moest weer online plaatsvinden vanuit ieders thuisadres. Het belangrijkste besluit was de Algemene Vergadering in het voorjaar niet door te laten gaan, maar wel alle gebruikelijke stukken op de website te publiceren zodat er per e-mail op gereageerd zou kunnen worden.
Het Bestuurlijk Overleg met gemeente Rheden op de 18e kon niet in fysieke vorm doorgaan en moest online plaatsvinden. Gespreksonderwerpen waren o.a. handhaving m.b.t. de overlast van vissers en de mogelijke consequenties van gebiedsontwikkeling in de Havikerwaard voor onze wei.
Aan het eind van de maand op de 27ste werd online vergaderd met vertegenwoordigers van Hengelsportfederatie Midden Nederland over de aanpak van de grote overlast door vissers in de Geërfdenwei in de Havikerwaard. Er werden concrete afspraken gemaakt over o.a. de plaatsing van borden met duidelijke regels en de handhaving daarvan door eigen boa’s van de HMN.
 De voorgenomen aanleg van de schaatsbaan in de wei in Velp werd opgeschort: er was geen klei voor een wal beschikbaar. Door Covid lag een schaatsevenement ook niet voor de hand.

Februari

 Ondanks de afgelasting van de Algemene Vergadering vonden daarvoor nog wel werkzaamheden plaats. De aankondiging in de krant, informatie per e-mail, het opstellen van de begroting door penningmeester Rhody, de publicatie van de jaarstukken, uitleg over hoe te regeren: het moest toch allemaal geregeld worden.
 Op 11 februari vond het Bestuurlijk Overleg met Gemeente Rozendaal plaats waarbij o.a. kennis werd gemaakt met wethouder Simon Warmerdam en gemeentesecretaris Boele Boelens, de voorgenomen incorporatie van de Stichting Behoud Brandtoren Rozendaalseveld en de aanpak van wateroverlast bij onze huurder aan de Berg en Heideweg door grote hoeveelheden regenwater vanuit de nieuwe woonwijk Den Dael.
 Twee dagen later vergaderde de Commissie van Beheer voor de tweede keer en opnieuw online. Omdat het aantal aanvragen voor een financiële bijdrage behoorlijk is teruggelopen werd besloten een persbericht over de werking van de Beslisboom en de doelstelling van het Geërfdenfonds te verspreiden om zo initiatieven voor nieuwe activiteiten te stimuleren.
Het project Imker 2.0 Ambassadeur Biodiversiteit ontving een subsidie van €1000,= voor het realiseren van insectenhotels waarbij scholieren betrokken worden bij het maken en plaatsen.
De Heidewerkdag aan het einde van de maand kon door Covid niet doorgaan omdat het onverantwoord werd gevonden om met een groot aantal mensen bij elkaar in de heide aan het werk te zijn.

Maart

 In maart hadden we nog niets vernomen van een nieuwe energieleverancier, maar gelukkig stond er nog steeds stroom op afrastering van de paardenwei.
 Op 22 maart vergaderden de leden van de Commissie van Beheer voor de derde keer. Er werden twee aanvragen voor financiële bijdrage gehonoreerd: VVO ontving €500,= voor de instandhouding van de historische tribune op voormalige Geërfdengrond: de Voorheide. Voor het herstel van het orgel in de Grote Kerk aan de Kerstraat werd een bijdrage van €1000,= toegezegd. Het gegeven dat na de renovatie de gebruiksmogelijkheden van het orgel en daarmee van de Grote Kerk als uniek podium in Velp voor inspirerende culturele bijeenkomsten, concerten en evenementen aanzienlijk vergroot worden, sprak ons erg aan.
 Tijdens de vergadering werd ook ingegaan op het voorstel van Pieter en Marc voor aanpassing van het Reglement met betrekking tot de zittingstermijn van de bestuursleden: een bestuurslid kan 2 x 6 jaar aanblijven, maar als hij of zij de bestuursfunctie van een ander overneemt tijdens diens zittingsperiode, dan tellen alleen nog de resterende jaren van die periode. Dat verkort de totale zittingstijd aanzienlijk, waardoor snel veel kennis en ervaring verdwijnt. De meest eenvoudige en minst ingrijpende oplossing was dat het bestuurslid met een verkorte eerste termijn de mogelijkheid krijgt om na de tweede termijn nog een derde termijn aan te blijven. Onze juristen Jan en Rhody werd gevraagd het Reglement daarnaast ook WBTR-proof te maken zodat het ook aan de nieuwe overheidseisen voor besturen voldoet.

April

 Het werd net als in 2020 weer een stille maand. Vooral omdat door de Corona een heleboel zaken, zoals de viering van de Velpse Bevrijdingsdag en Koningsdag, niet konden plaatsvinden.
 Stichting Vrienden van de Oude Jan stuurde foto’s van het resultaat van de opknapbeurt van het terrein rond het historische kerkje. Ook van de oude Dokter Fabiuspomp (1901) die fraai werd opgeknapt, herplaatst en aangesloten op de waterleiding, mede door een bijdrage uit het Geërfdenfonds in mei 2020.
 De plannen voor samenwerking met bedrijven, scholen en de Rotary over de toekomst en het gebruik van Gemaal de Volharding bleven door Covid helaas nog langer in de kast.
De inscharing van paarden en pinken moest wel door kunnen gaan. De inschrijving van het vee gebeurde ook nu weer online. Op zaterdag de 17e werd met een klein groepje leden van de CvB, met voldoende fysieke afstand van elkaar, een opvallend kleine hoeveelheid zwerfvuil uit de paardenwei opgeruimd en werden twee weidepalen vervangen. Een waterpomp werd gerepareerd omdat de waterbuis in de winter door bevriezing was gescheurd. Het schrikdraad deed gelukkig gewoon wat het moest doen: er is stroom, maar geen energieleverancier.
Op zaterdagochtend 24 april werden geheel Corona-proof vier paarden en later op de dag vier pinken in de wei in gelaten. Het publiek, dat elk jaar bij de inscharing komt komt kijken, was ook nu vooraf verzocht weg te blijven.

Mei

 Net als vorig jaar moest de herdenking van de gevallenen in WOII vanwege Covid worden aangepast. Op 4 mei dus weer geen samenkomst in de Parkstraatkerk en niet zoals anders een drukbezochte plechtigheid in het Villapark. Verdeeld over de dag kon men dit keer bloemen plaatsen bij het monument. Namens de Geërfden van Velp was een aantal CvB-bestuursleden aanwezig en plaatsten Ronald en Cees een bloemenkrans in de kleuren van de Nederlandse vlag.
De CvB ontving halverwege deze maand een aanvraag voor een financiële bijdrage van Stichting Velp voor Oranje voor het project ‘Velp viert Vrijheid 1945’, een buitententoonstelling van historische foto’s van de bevrijding van ons dorp.
Weidecommissaris Wilco diende, zoals elk jaar in mei, bij de RVO de aanvraag voor subsidie voor onze weidegronden in. De subsidie komt ten goede aan het Geërfdenfonds waaruit financiële bijdragen voor goede doelen worden betaald.

Juni

 Door een bescheiden versoepeling van de Corona-maatregelen konden we op dinsdag 1 juni weer echt samen vergaderen in Parkstaete. Zoals gezegd voor de allerlaatste keer. We waren er zeer welkom, maar er mocht alleen koffie en thee geserveerd worden en we moesten uiterlijk om 22:00 uur het pand weer hebben verlaten. Tijdens deze vierde CvB-vergadering werd de gevraagde bijdrage van €500,00 aan Velp voor Oranje voor het project ‘Velp viert Vrijheid 1945’ toegezegd. De Hengelsportfederatie had een ontwerp gestuurd voor twee informatieborden met regels voor vissers die geplaatst zouden gaan worden bij de wei in de Havikerwaard. Met een aantal aanpassingen waaronder de toevoeging dat het om privé-terrein gaat en aangevuld met pictogrammen, werd het ontwerp goedgekeurd. Wat betreft de Heideschouw in augustus werd op deze vergadering al besloten de schouw wederom per fiets te houden: samen in een huifkar was niet echt Corona-proof. Penningmeester Rhody meldde dat de huur voor de locatie Berg en Heideweg is betaald, evenals de rekening voor de verkoop van gras op stam. De pachtprijs voor de Geërfdenwei in de Havikerwaard werd berekend op basis van de door weidecommissaris Wilco aangeleverde informatie uit het stuk ’Pachtnormen 2021’. De pachter ontving de factuur.
Er wordt voorzichtig gepraat over de vorm en viering van het ‘Eeuwfeest’ om stil te staan bij de schenking van de Voor- en Achterheide. Gedacht wordt om het met bewoners te vieren in het Openluchttheater op de Pinkenberg.
Begin juni werd onze weiwaarder Henk Verschuur voor een paar dagen opgenomen in het ziekenhuis. Er werd van diverse kanten aangeboden om een oogje in het zeil te houden bij de beesten in de wei. Gelukkig was Henk na een week zodanig hersteld dat hij weer naar huis kon.
Op 30 juni werden de twee informatieborden voor vissers bij de wei in de Havikerwaard geplaatst door een vertegenwoordiger van de Hengelsportfederatie, geholpen door Ronald, Marc en Jan.

Juli

 Juli stond als vanouds in het teken van de zomervakantie. Half juli werd in de Geërfdenwei aan de Waterstraat een Fries merrie-veulentje geboren. In de daaropvolgende dagen trok het jonge dier, dat de naam Senne had gekregen, veel bekijks. Eind juli werden bij de wei in de Havikerwaard twee overstapjes in de afrastering aangebracht zodat vissers met hun visgerei makkelijk aan de waterkant zouden kunnen komen.

Augustus

 Begin augustus kwam Gemeente Rheden met drie uitgewerkte scenario’s voor het Masterplan Veluwezoom. Bert heeft namens de CvB zitting gehad in de klankbordgroep waarin alle betrokken partijen waren vertegenwoordigd. Bij de keuze voor een van de scenario’s werd door Bert – onder voorbehoud van de mening van de geërfden – gekozen voor scenario B, omdat dit het enige scenario is dat de toegankelijkheid van het Rozendaalseveld garandeert. Ook zijn onze zorgen geuit over de te verwachten verhoging van de verkeers- en parkeerdruk in Velp en het belang van remmende maatregelen.
 Halverwege augustus werd in de paardenwei hard gewerkt bij de waterpomp. Door gemorst water bij het drinken was de grond doorweekt geraakt en zo erg vertrapt dat het water niet meer wegzakte in de grond maar in een smerige modderpoel bleef staan. Modder werd afgegraven, de bodem open gemaakt en geel zand werd gestort. Later zou daar nog een open verharding op worden aangebracht.
 Op zaterdag 21 augustus volgde de Heideschouw. Heidecommissaris Bert verwelkomde het bescheiden gezelschap dat met de fiets naar het Rozendaalseveld was gekomen: leden van de Commissie van Beheer en de vertegenwoordigers van beide gemeenten. Na kennisgemaakt te hebben met ecologe Karin Wopereis van gemeente Rheden vertrok het peloton. Onderweg werd halt gehouden aan de westelijk van de heide gelegen bosrand waar Karin het gezelschap uitleg gaf over de revitalisering van deze strook bos door aanplant van gevarieerde soorten loofhout met als doel een betere bodemstructuur en meer biodiversiteit. Bij de Brandtoren werd traditioneel de middag afgesloten met een hapje en een drankje door een extern ingehuurde cateraar. Onze eigen hapjesman Jan wilde namelijk dit jaar nog één keer mee met de Heideschouw omdat zijn bestuursperiode begin 2022 zou aflopen. Wethouder Marc Budel vertelde ter afsluiting over het Masterplan Veluwezoom wat in ontwikkeling is om de sinds Covid-19 toegenomen verkeersdruk te reguleren, waarna iedereen weer terug naar huis fietste.
Een week later was de presentatie van de buitententoonstelling ‘Velp viert Vrijheid 1945’ met twintig grote doeken met foto’s van de bevrijding, gemonteerd in foto’s van dezelfde locatie nu. Als sponsor werd de CvB uitgenodigd. Judit, Cees en Marc waren bij de opening op zaterdag 28 augustus in Nieuw-Schoonoord aanwezig.
Op de allerlaatste dag van augustus kwamen de leden van de CvB voor de vijfde vergadering bijeen in de Serre van Rozendaal waar we zelf voor koffie, thee en een verfrissing zorgden. Belangrijk onderwerp was de afronding van de wijziging van het Reglement zodat dit in de eerstvolgende Algemene Vergadering zou kunnen worden bekrachtigd.
Daarnaast waren we zeer tevreden over het effect van de infoborden voor de vissers in de Havikerwaard. In juli en augustus werd er geen overlast meer geconstateerd.
Gesprekken over de toekomstplannen met gemaal De Volharding kwamen ondertussen langzaam weer op gang. Een eventueel Geërfdenconcert in september ging echter niet meer lukken: door versoepeling van de Covid-maatregelen zijn optredens wel weer mogelijk, maar zijn artiesten ook meteen volgeboekt. Gemeente Rheden informeerde ons over het plan dat is voorgelegd aan omwonenden van de Berg en Heideweg om van het smalle drukke straatje een fietspad te maken en dus af te sluiten voor autoverkeer. Het voorgenomen plan voor de viering van het Eeuwfeest in het Openluchttheater staat op losse schroeven door Covid en tegenvallers bij de renovatie van het theater.

September

 Hogeschool Arnhem Nijmegen bood aan om deeltijdstudenten Communicatie & Multimedia Design aan de slag te laten gaan met het fenomeen Geërfden van Velp. Daar wilden wij graag aan meewerken en het resultaat was een door Judit opgestelde tweeledige studieopdracht. 1: Hoe kan de CvB de Geërfden online laten participeren en rechtsgeldig stemmen in een (online) Algemene Vergadering? 2: Hoe kan het imago van de Geërfden worden versterkt en de participatie van alle inwoners van Velp worden gestimuleerd met behulp van digitale hulpmiddelen?
De colleges van B&W van Rheden en Rozendaal kozen voor model C van het Masterplan Veluwezoom. Dat is het meest vergaande sluitingsmodel voor de Posbank. Voor ons betekende dit dat wij nu moesten gaan kijken wat de mogelijke effecten op de recreatiedruk op het Rozendaalseveld zou gaan worden, ook in samenhang met de Recreatiezonering Veluwe door Provincie Gelderland. Namens de CvB bezocht Bert op 13 september de informatiebijeenkomst over de voorgenomen Recreatiezonering.
Er ontstond veel onrust over de consequenties van scenario C en de media maakten daar gretig gebruik van. Met name de hondenbezitters en HUSsen reageerden verbijsterd op de dreigende afsluiting van het Rozendaalseveld.
De voorbereidingen voor de Algemene Vergadering op 26 oktober kwamen in volle gang. We konden een grote toestroom verwachten van gebruikers van het Rozendaalseveld, vooral verontruste hondenuitlaters. Als spreker werd Dick Tiemens uitgenodigd om alles te vertellen over de brandtoren. De incorporatie van de Stichting Behoud Brandtoren Rozendaalseveld in de Stichting Geërfdenfonds stond immers op de agenda.
Op de 17e van deze maand werd, geheel Corona-proof, door de leden van de CvB en hun partners genoten van een heerlijk ‘walking diner’ in het Culinair Atelier van Angélique Schmeinck aan de Bosweg in Velp. Vorig jaar kon dat door de strenge Corona-maatregelen niet doorgaan.
Arthur Ohm stuurde een aantal foto’s van fraaie insectenhotels die konden worden gemaakt en op diverse locaties werden opgehangen dankzij de financiële bijdrage van de Geërfden in februari van dit jaar.
Bert bezocht op 30 september de Algemene Ledenvergadering van Agrarisch Natuur Collectief Veluwe waarmee wij een beheerovereenkomst hebben voor de wei in Brummen.

Oktober

 Deze maand begon voor de CvB met inspreken op de Raadsvergadering van Rheden. De afsluiting van de toegangsweg naar het Rozendaalseveld is voor de commissie van Beheer onbespreekbaar vanwege de voorwaarden uit de schenkingsakten van 1917 en 1921. Bert sprak namens de CvB bij de raadsvergadering en maakte duidelijk dat de CvB de motivatie voor de keuze van scenario C geheel onderschrijft, maar dat de afsluiting van het Rozendaalseveld niet past binnen de schenkingsvoorwaarden. In de media werd in de dagen daarna dit vertaald als het recht op toegankelijkheid van het hondenlosloopgebied. Zelfs wethouder Haverkamp meldde dat afsluiting pas zal gebeuren als een alternatief hondenlosloopgebied is gevonden. De CvB vindt dat dit daar los van staat: afsluiting is onacceptabel vanwege de schenkingsvoorwaarden.
Op 19 oktober veegden zowel de Rhedense als de Rozendaalse gemeenteraden al het werk en genomen moeite van de klankbordgroep (van alle betrokken organisaties en belangengroepen) van tafel: men kwam met een niet wetenschappelijk onderbouwd alternatief scenario D waarin in bepaalde periodes het ‘rondjes rijden’ onmogelijk wordt gemaakt. De toegangsweg tot het Rozendaalsveld blijft het jaarrond bereikbaar.
De traditiegetrouwe gezamenlijke bloemlegging op 25 oktober bij het monument voor de in WOII gefusilleerde mannen Klaver, Mozes en Kuyper onderaan de Pinkenberg werd bijgewoond door Judit en Marc. Beide burgemeesters spraken af voortaan ook bij de jaarlijkse herdenking van de gefusilleerden bij de Emmapiramide aanwezig te zullen zijn.
 De Algemene Vergadering werd op 26 oktober gehouden. Jarenlang was Zalencentrum Parkstaete daarvoor de vergaderlocatie. Nu kwamen de Geërfden bijeen in Trefpunt de Elleboog. De verwachte drukte viel mee: 49 bezoekers, waarvan 40 Geërfden (incl. bestuursleden) waarvan 33 stemgerechtigd. Het onderwerp Masterplan Veluwezoom had alle aandacht en verliep vlot. Voorlopig raakt het raadsbesluit de Geërfden niet en is er dus wat betreft de (on)bereikbaarheid van het Rozendaalseveld niets aan de hand. Naar aanleiding van het besprokene over de plannen voor Recreatiezonering werd afgesproken dat de CvB een beleidsvisie voor het Rozendaalseveld zal gaan opstellen. De voorgenomen incorporatie van de Brandtoren-stichting werd goedgekeurd en de voorgestelde wijzigingen in het Reglement werden met 29 voorstemmen door de Geërfden aangenomen. Na afloop hebben we weer fijn kunnen napraten met de aanwezigen onder het genot van een hapje en een drankje. Het was een geslaagde bijeenkomst.

November

 De leden van de CvB kwamen op 9 november voor de 6e en laatste keer dit jaar in vergadering bij elkaar. We blikten terug op Algemene Vergadering en waren tevreden over het verloop. Wel werd afgesproken de presentielijst volledig te herzien omdat bleek dat het invullen bij aanvang van de vergadering voor teveel oponthoud zorgde en deze lijst ook niet AVG-proof is. Het voorstel om een beleidsvisie voor het Rozendaalseveld te formuleren kreeg een vervolg en er werd een plan van aanpak opgesteld. Op diverse media zouden we een oproep plaatsen om ideeën, aandachtspunten en wensen m.b.t. de beleidsvisie op te halen bij de inwoners van Velp.
 Wat betreft de wei aan de Waterstraat werd overlegd over vervanging van slechte palen. Er waren nog reservepalen, maar penningmeester Rhody zou voor volgend jaar alvast en bedrag voor vervanging begroten. Ook werd een bedrag gereserveerd voor een onverhoopte naheffing voor de energielevering voor het schrikdraad. Voor de aanleg van de schaatsbaan was klei beschikbaar, maar de wei bleek zo drassig dat het niet mogelijk was om er met een vrachtwagen in te rijden. Jan maakte een jaarkalender voor de acties en werkzaamheden van de weidecommissie en we spraken af te gaan onderzoeken of de Brandtoren in aanmerking kan komen voor een monumentenstatus.
 Het project Volharding raakte gelukkig weer op stoom en plannen werden verder uitgewerkt met medewerking van de Rotary Rheden-Rozendaal.

December

 In deze laatste maand van dit jaar werden alvast afspraken gemaakt met gemeenten Rheden en Rozendaal voor het Bestuurlijk Overleg aan het begin van 2022.
De oproep voor inbreng voor het opstellen van de beleidsvisie Rozendaalseveld leverde 28 reacties op, maar die bleken wel heel divers en goed bruikbaar.
Op 13 december werden bij de Emmapiramide de mannen herdacht die door de Duitse bezetters aan het eind van WO2 werden gefusilleerd. Het was een waardige plechtigheid. Bert legde bloemen bij de gedenksteen namens de Geërfden.
 Tenslotte werd door weidecommissaris Wilco een nieuw beheercontract met Coöperatief Agrarisch Natuur Collectief Veluwe afgesloten voor de Geërfdenwei in Brummen. Het betreft daar botanisch hooiland en met deze overeenkomst kunnen we een subsidie tegemoet zien die ten goede komt aan de goede doelen van Stichting Geërfdenfonds.

Marc Pluim, secretaris

februari 2022