Commissie van Beheer actueel

Start festiviteiten 450 jaar Rheden !

Kom kijken naar de Jubileumoptocht op de Middachterallee tussen De Steeg en Ellecom op zondag 16 april 2023. Maar je kunt natuurlijk ook meedoen en je aansluiten bij de feestelijke optocht!
Onze Commissie van Beheer-voorzitter Judit Wassing vertegenwoordigt als Schout ons mooie Velp bij alle jubileumactiviteiten. Na afloop van de optocht ben je van harte welkom op het muziekfestival op en bij Landgoed Avegoor in Ellecom.

Meer informatie over de planning van deze eerste feestdag vind je op de speciale website van de jarige Gemeente Rheden: klik hier.

Poster met aankondiging jubileumoptocht en muziekfestival op 16 april 2023 ihkv Rheden 450

Reglement Geërfden van Velp gewijzigd

Na een lange voorbereiding zijn tijdens de Algemene Vergadering van 26 oktober 2021 met een ruime meerderheid van stemmen de wijzigingen van het Reglement Geërfden van Velp aangenomen en in werking getreden.

Deze wijzigingen zijn geïnitieerd door;

  1. Nieuwe wetgeving (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen).
  2. Consequenties van Covid-19 en digitalisering van de samenleving.
  3. Rechtzetten van een situatie bij een bestuurswisseling waar men tussentijds in het rooster van de voorganger treedt en in het ongunstigste geval maximaal 7 jaar zitting kan hebben in de CvB. Dit is in het kader van continuïteit in verworven kennis en ervaring een onwenselijke situatie.

Bij de wijzigingen hebben we gestreefd naar het zoveel mogelijk handhaven van de historische tekst en context. Zo is er bewust voor gekozen om geen tekstuele wijziging aan te brengen in bepalingen die verwijzen naar de mannelijke geslachtsvorm, maar dient dit reglement genderneutraal te worden gelezen. En daar waar gesproken wordt over bekendmaking in plaatselijke couranten (artikel 13 en 18) moet dit breed geïnterpreteerd worden naar de huidige digitale communicatievormen zoals onder andere e-mail en sociale media (zoals bijvoorbeeld Facebook). Doelstelling bij alle communicatievormen is dat een zo groot mogelijk aantal Geërfden en betrokkenen bereikt wordt. Ook het notulenboek, correspondentie en archief (zie artikel 17) is vanaf heden volledig gedigitaliseerd. De openbare stukken behorend bij de algemene vergadering, dit reglement en overige van belang zijnde informatie inzake ‘goed bestuur’ zijn via de website openbaar inzichtelijk.

Het vernieuwde Reglement Geërfden van Velp vindt u op de pagina ‘Geschiedenis’ onder het kopje ‘Reglement 2021’

Inspraaknotitie

Inspraak Commissie van Beheer Geërfden van Velp op Masterplan Veluwezoom tijdens de gezamenlijke Raadsbijeenkomst van Rheden en Rozendaal op dinsdag 5 oktober 2021.


Geachte raadsleden, 

De Commissie van Beheer van de Geërfden van Velp staat volledig achter het voornemen van uw gemeenten en Natuurmonumenten om de overlast op de Veluwezoom terug te dringen en de druk op de natuur te verlichten. 

Wij onderschrijven dan ook de analyse van de problemen in het scenario onderzoek Masterplan Veluwezoom.

Bij het beoordelen van de verschillende scenario’s hebben wij als Commissie van Beheer gekeken wat de kwaliteitsverbeteringen voor de natuur en het recreatiegedrag zijn op de Veluwezoom en wat effecten zijn op de bereikbaarheid en het gebruik van het Rozendaalseveld en de Beekhuizense bossen. 

Het Rozendaalseveld is enorm populair bij vele gebruikers. 

Wij zien echter ook dat activiteiten op het Rozendaalseveld de laatste jaren sterk toenemen en dat leidt regelmatig tot spanningen tussen de recreatieve belangen, de verkeersveiligheid en de natuur. 

Tegelijk zien wij een enorme betrokkenheid bij vele bezoekers om zorgvuldig om te gaan met de gebiedskwaliteiten. Het unieke, voor ieder bereikbare karakter van het gebied is in Nederland heel bijzonder. 

Tot 1917 behoorde het Rozendaalseveld, in totaal 497 hectare, aan de Velpse Geërfden. In 1917 respectievelijk in 1921 is de toenmalige voor- en achterheide geschonken aan de gemeente Rheden. 

Als Commissie van Beheer bewaken wij de de voorwaarden uit de Schenkingsakten uit 1917/1921 waarin de overdracht van de gronden naar de gemeente Rheden notarieel is vastgelegd. Bij die overdracht is destijds ondermeer bepaald dat:

  • De bij deze geschonken onroerende goederen moeten als openbaar, voor het publiek toegankelijk, wandelpark blijven bestaan en onderhouden worden.
  • De thans door het geschonkene loopende zandweg naar de achterheide moet ter breedte van minstens twintig meter als publieke weg blijven liggen; het openbaar verkeer daarover zal nimmer mogen worden belemmerd; de Gemeente RHEDEN zal binnen vijf jaren na heden een deel van dien weg tot een behoorlijke breedte moeten verharden ……
  • Alleen met goedkeuring van de Geërfden van het dorp VELP kunnen in de bepalingen .. zoodanige wijzigingen aangebracht worden als de gemeente RHEDEN zal voorstellen.

Als wij dan gaan kijken naar een voorkeursscenario dan kunnen wij als Commissie van Beheer in grote lijnen achter Scenario C staan behalve waar het de onttrekking aan de openbaarheid van de noordelijke Kluizenaarsweg en de aanleg van een parkeerplaats aan de Kluizenaarsweg betreft. 

Immers, de voorwaarden uit de Schenkingsakte zullen dan geschonden worden omdat het Rozendaalseveld niet met het openbaar verkeer bereikbaar is en er een stuk kwetsbaar bos omgevormd moet worden naar parkeerterrein. 

Dit raakt de belangen van de Geërfden van Velp in hoge mate.

In het Convenant 1997 wat tussen de gemeente Rheden en de Geerfden is overeengekomen staat 

  • dat de Gemeente Rheden de Geërfden op voorhand, tijdig en voortdurend zal betrekken bij zaken die ten nauwste verband houden met het onderhoud en beheer van het Rozendaalse Veld. Dat geldt zowel ten aanzien van beleidsvoornemens over de toekomst van dit natuurgebied, als voor de lopende zaken die uit het beheer voortvloeien.

Als Geërfden van Velp willen wij, conform de afspraken uit het convenant, samen met de gemeenten Rozendaal en Rheden in een gebiedsproces een nadere uitwerking voor dit deel van de Veluwezoom maken waarbij wij, met behoud van toegankelijkheid van het Rozendaalseveld, recht willen doen aan de belangen van de natuur op de Veluwezoom en de dorpen Velp en Rozendaal. 

Gezien de besluitvorming op korte termijn in uw Raden vinden het van belang nu de mening van de Commissie van Beheer mede te delen. 

Het resultaat van de meningsvorming in de Algemene Vergadering van de Geërfden op 26 oktober aanstaande zullen wij nadien aan u kenbaar maken.


Bert Kiljan 

Heidecommissaris Geërfden van Velp

KLIK HIER om de online-beelden van de raadsvergadering van 5 oktober 2021 te bekijken.

Antwoorden op vragen n.a.v. de brief van de voorzitter

Beste Geërfden,

Zoals beloofd in mijn brief van 9 maart 2021 kom ik bij deze terug op uw schriftelijke vragen. We hebben de volgende reacties ontvangen.

De heer Willem Franken vraagt zich af waarom we niet online vergaderen, zoals zovele verenigingen doen. 

We hebben dit overwogen maar om meerdere redenen daarvan afgezien. Ten eerste was er geen noodzaak om nu beslissingen te nemen waarvoor we goedkeuring van de geërfden nodig hebben, waardoor uitstel van een fysieke vergadering mogelijk is. Ook past een onlinebijeenkomst niet bij het nevendoel van de vergadering, namelijk elkaar persoonlijk ontmoeten na het zakelijke deel van de vergadering. En niet in de laatste plaats menen wij dat we met een onlinebijeenkomst de digitale vaardigheden van de Geërfden behoorlijk op de proef stellen en de ervaring leert dat zelfs een online vergadering met alleen de Commissie van Beheer regelmatig leidt tot technische verstoringen en onderbrekingen door een slechte telecom/internet infrastructuur. Dat komt niet ten goede aan een goed verloop van de vergadering. We hopen op versoepelingen in de zomer 2021 om dan alsnog een live vergadering te kunnen beleggen.

De heer Willem Franken heeft eveneens twee vragen over de begroting, met name de posten ‘(afscheid)etentjes en cadeaus’ en ‘kosten bestuur en vergaderingen’. 

De penningmeester geeft hierop de volgende toelichting: “Op de balans van de Geërfden van Velp stond voorheen jaarlijks een post ‘crediteuren/vooruit ontvangen’ aan de passivazijde opgenomen. De facto is het een voorziening voor het bestuursetentje, alleen boekhoudkundig ‘algemeen’ omschreven (vgl. financiële stukken 2018 en 2019). Nu het bestuursetentje met partners (maximaal 18 personen) doorgaans kort voor kerst plaatsvindt en de factuur kennelijk het volgende kalenderjaar werd betaald, was dit een transitoire post van circa € 1.500,- per jaar. Ik vond deze wijze van begroten a) niet transparant en b) boekhoudkundig ingewikkeld. Onder de streep bij de totalen van de rekening van baten en lasten en de balans en V+W rekening maakt dit niets uit. Door mij is de betreffende voorziening na 2019 niet meer in de begroting opgenomen en gewoon onder de post (Afscheid)etentje en cadeaus als bestuurskosten opgenomen. In december van 2019 zijn deze kosten aanzienlijk lager uitgevallen dan begroot omdat wij bij Woodz hamburgermenu’s hebben gegeten. In 2020 is het geplande bestuursetentje geannuleerd vanwege Covid-19. Wij hebben dit jaar € 1.600,- begroot omdat de CvB + partners in 2021 mede door de besparingen in 2019 en 2020 ervoor opteren om dit jaar weer een meer aangekleed bestuurseten te verkiezen bij een etablissement in Velp”.

Mevrouw Walda Arents vraagt wat de taken van de weiwaarder zijn voor de vergoeding van € 650 per jaar. 

Ik heb dit met haar uitgebreid telefonisch doorgesproken. Samenvattend is het voor de Commissie van Beheer belangrijk 1 aanspreekpunt te hebben voor het beheer van de paardenweide aan de Waterstraat. De weiwaarder checkt dagelijks de weide, de afrastering, de watervoorziening en de paarden en pinken die erin staan. Zo zorgt hij er ook voor dat het ingeschaarde vee regelmatig naar de andere weide wordt overgebracht voor voldoende gras. Uiteraard blijft elke paardenbezitter verantwoordelijk voor zijn of haar eigen paard. De Commissie van Beheer is verantwoordelijk voor de weide en die verantwoordelijkheid kan dus niet worden verdeeld over de verschillende uitschaarders.

Tevens vraagt mevrouw Walda Arents over de bemesting van de paardenweide. 

Dit kan pas plaatsvinden als de paardenwei voldoende draagkracht heeft, dus voor de loonwerker toegankelijk is om de mest uit te rijden. Als de weide nog te nat of te drassig is zakt zijn materieel daarin weg. Donderdag 25 maart 2021 is er daadwerkelijk bemest. Desondanks kan het voorkomen dat er bijgevoerd moet worden, maar dat is dan een probleem wat ook bij andere weiden aan de orde is zoals afgelopen zomer het geval was.

De paardenwei is dus bijna gereed. Eerst op 17 april zullen we de weide doorlopen, de omheining en watervoorziening controleren en waar nodig repareren en zwerfafval opruimen. Op zaterdag 24 april wordt het vee, de paarden en wat pinken, ingeschaard. We vragen eventuele omstanders om daarbij voldoende afstand te houden.

Ik hoop u voldoende geïnformeerd te hebben en zie u graag spoedig in levende lijve bij een Algemene Vergadering waar we hopelijk de draad weer kunnen oppakken.

Hartelijke groet, 

Judit Wassing
Voorzitter Geërfden van Velp 

Brief van de voorzitter

Velp, 9 maart 2021

Beste Geërfden,

Helaas zijn we nog steeds genoodzaakt rekening te houden met het Coronavirus en voorzorgsmaatregelen. Daardoor kunnen we u niet uitnodigen voor de jaarlijkse Algemene Vergadering en we hebben ook nog geen zicht op wanneer dat weer wel mogelijk is. We hebben een online meeting overwogen maar voorzien daarin de nodige praktische hobbels. 

Gelukkig zijn er nu geen bestuurswisselingen of uitgewerkte plannen waarvoor we uw goedkeuring zouden willen vragen. Wel vinden we het belangrijk om u alvast op de hoogte te stellen van het wel en wee van de Commissie van Beheer en de Geërfden van Velp gedurende het jaar 2020. Alle conceptstukken die we normaal gesproken tijdens de vergadering doornemen kunt u vinden op onze website http://geerfdenvanvelp.nl/algemene-vergadering/. Dat geldt dus voor de concept notulen van de algemene vergadering van maart 2020, het secretarieel jaarverslag over 2020 en het financieel jaarverslag over 2020. De kascontrolecommissie heeft de administratie van 2020 gecontroleerd en akkoord bevonden. De begroting voor 2021 kent niet veel bijzonderheden, we hebben zelfs gemeend de kosten voor inscharing van vee dit jaar niet te verhogen ondanks dat dit wel in de planning zat. 

Ik stel voor dat u de concept stukken thuis bestudeert en uw vragen uiterlijk 31 maart per e-mail (cvb@geerfdenvanvelp.nl) of schriftelijk bij het secretariaat kenbaar maakt. We zullen daarna reageren op de vragen en de gebundelde antwoorden op de website publiceren. Decharge en formaliseren van de concepten kan pas bij een fysieke bijeenkomst.

We hopen u in goede gezondheid en op een veilige manier in 2021 te kunnen ontmoeten tijdens een nog te plannen Algemene Vergadering. U krijgt dan drie weken van te voren een uitnodiging die dan ook in de Regiobode geplaatst zal worden. 

Vanwege Corona zal de inschrijving van vee ook dit jaar weer online plaatsvinden. Hierbij geldt dat de aanmelding per e-mail uiterlijk 16 april bij ons binnen moet zijn en tegelijkertijd het weidegeld moet zijn overgemaakt. De dag daarop zal de Commissie van Beheer in petit comité de weide aan de Waterstraat controleren en klaarmaken voor de inscharing op zaterdag 24 april. Ook dit zal wederom in kleine groepjes gaan plaatsvinden en we vragen eventuele omstanders om voldoende afstand te houden.

Hopende op uw begrip zie ik u graag in goede gezondheid bij de eerstvolgende Algemene Vergadering.

Hartelijke groet,

Judit Wassing

Voorzitter Geërfden van Velp

Coronavirus en Inscharing vee 2021

Ook dit jaar is de Comissie van Beheer van de Geërfden van Velp door het coronavirus nog steeds gedwongen de komende maanden een aantal zaken anders te regelen dan gebruikelijk. Zo ook de inschrijving en inscharing van paarden, ponys en koeien in de Paardenwei en de weidewerkdag.

De inschrijving van de paarden en koeien voor de Paardenwei aan de Waterstraat wederom NIET in Café ‘t Pintje plaatsvinden. Een ieder die zijn paard, pony of koe wil inschrijven dient dit per e-mail te melden bij de secretaris van de Commissie van Beheer. Die zal vervolgens de inscharingsovereenkomst per e-mail toesturen. Mensen die eerder hebben ingeschreven krijgen deze automatisch toegestuurd voorzover een e-mail adres bij ons bekend is. De overeenkomst moet per dier worden ingevuld, ondertekend en teruggemaild. De betaling dient overgemaakt te worden op de bankrekening van de Geërfden van Velp, NL58 RABO 0383 9415 98. De betaling dient uiterlijk 15 april door de penningmeester te zijn ontvangen.

Op zaterdag 17 april zal de CvB de Paardenwei controleren en opschonen, dus onkruid bij de afrastering en overige rommel verwijderen. Normaal stellen wij een helpende hand zeer op prijs, echter dat past niet in de huidige regels van het RIVM. Dus wij zullen dat zelf gaan doen, met gepaste onderlinge afstand.

De paarden, ponys en koeien kunnen alleen op zaterdag 24 april worden ingeschaard. Normaal gesproken worden alle dieren tegelijk in de wei ingebracht, dat kan nu helaas niet. Conform de huidige RIVM regels zal dit nu per uitschaarder in tijdsblokken plaatsvinden. Publiek is normaal gesproken van harte welkom, maar men wordt helaas verzocht niet te komen kijken of in elk geval voldoende afstand te houden.

We zijn ons er zeer van bewust dat dit totaal anders is dan wat wij traditiegetrouw voorstaan. In 2020 hoopte we dat deze uitzonderlijke maatregelen eenmalig zouden zijn, maar de realiteit is anders. Daarom vragen wij uw begrip en medewerking zodat we ook in 2021 weer de nodige dieren kunnen zien rondlopen in de Paardenwei zonder dat we onze medemens in gevaar brengen.

Eerste Vriendenvoorstelling Openluchttheater De Pinkenberg

Wanneer: zondag 23 augustus 2020, 16:00 uur
Wie: Singer-songwriter Tim Knol met een solo-optreden
Waar: Openluchttheater De Pinkenberg, Kluizenaarsweg 4, Velp/Rozendaal

De Commissie van Beheer heeft in januari 2020 toegezegd een bijdrage te leveren aan de renovatie van het Openluchttheater De Pinkenberg door 6 bankjes aan te schaffen met in totaal 24 zitplaatsen.

Eén maal per jaar zal er door het RIQQ een ‘vriendenvoorstelling’ worden geprogrammeerd die gratis toegankelijk is voor alle sponsoren van deze crowdfunding actie. Dat betekent dat wij jaarlijks 24 gratis toegangskaarten zullen weggeven aan geïnteresseerde inwoners van Velp. 

Ondanks het feit dat de renovatie is nog niet is afgerond en dat nog niet alle bankjes zijn gesponsord wordt toch een eerste Vriendenvoorstelling geprogrammeerd.

Dat we ook nog steeds te maken hebben met corona-maatregelen betekent dat niet alle zitplaatsen in het Openluchttheater gebruikt kunnen worden. 
Daarom zijn voor de Geërfden nu ‘slechts’ 6 gratis kaarten beschikbaar. 
En die gaan we, zoals we eerder al beloofden, weggeven. Zie ook: http://geerfdenvanvelp.nl/crowdfunding-pinkenberg/

Wie hiervoor belangstelling heeft of misschien voor het eerst eens wil kennismaken met dit mooie openluchttheater kan zich t/m zaterdag 4 juli per e-mail aanmelden bij de secretaris (info@geerfdenvanvelp.nl) met vermelding van naam, adres en telefoonnummer. Onder de inzenders worden dan deze 6 kaarten verloot.
Op zondag 5 juli krijgen de gelukkigen hun digitale toegangsbewijs toegestuurd en worden ook de gegevens van alle inzenders weer gewist.

Wilt u (extra) kaarten aanschaffen voor deze voorstelling, dan kan dat hier: https://cultuurbedrijfriqq.nl/evenementen/concert/tim-knol  

Wilt u ook een financiële bijdrage leveren aan dit unieke theater en het culturele aanbod in het groene dorp Velp, ga dan voor meer informatie naar https://cultuurbedrijfriqq.nl/nieuws/crowdfunding-pinkenberg-openluchttheater 

Nationale Herdenking 2020

Vanwege de coronona-maatregelen is ook de Nationale Herdenking op 4 mei anders verlopen dan we gewend zijn. Er was om 20:00 uur geen massaal samenzijn, maar zij die dat wensten konden gedurende de dag bloemen leggen bij het monument in het Villapark aan de Vijverlaan.

Ook een delegatie van de Commissie van Beheer herdacht bij het monument de gevallenen. Namens de Geërfden van Velp werd door voorzitter Judit Wassing een stemmig bloemstuk in de kleuren van de Nederlandse vlag geplaatst.

Crowdfunding Pinkenberg

Onder andere de stoelen in het openluchttheater de Pinkenberg zijn broodnodig aan vervanging toe. Uiteraard heeft de Commissie van Beheer in januari 2020  toegezegd hierin een bijdrage te leveren. 

De Pinkenberg was oorspronkelijk in bezit van de Geërfden van het dorp Velp en is in 1917 geschonken aan de gemeente Rheden om ‘verdeling’ van de gemeenschappelijke gronden te voorkomen. Toendertijd was de zogeheten Voorheide nog in gebruik als wandelplantsoen en in de schenkingsakte werd bedongen dat de grond als openbaar, publiekelijk toegankelijk terrein moest blijven bestaan. De Geërfdenbank bovenaan de Pinkenbergseweg is een zichtbare dankbetuiging van de gemeente Rheden aan deze schenking. 

In de jaren dertig werd het openluchttheater gerealiseerd en in 2006 is bij de renovatie van de Pinkenberg de Geërfdenhut geschonken die nu nog steeds in gebruik is als horecavoorziening. 

Leden van de Commissie van Beheer op de te renoveren tribune waar de nieuwe bankjes moeten komen. De Geërfden schaften 6 bankjes aan, goed voor 24 zitplaatsen.

Dus was het niet meer dan logisch om in 2020 toe te zeggen 6 bankjes aan te schaffen met in totaal 24 zitplaatsen. Jaarlijks zal er door RIQQ een ‘vriendenvoorstelling’ worden geprogrammeerd die gratis toegankelijk is voor alle sponsoren van deze crowdfunding actie. En aangezien alle geërfden (indirect) hieraan hebben bijgedragen stellen we alle 24 zitplaatsen tijdens die vriendenvoorstelling beschikbaar, niet alleen aan de geërfden maar aan alle inwoners van het dorp Velp. En zo kunnen we twee keer een waardevolle bijdrage leveren.

Dat betekent dat we jaarlijks 24 gratis toegangskaarten zullen weggeven aan geïnteresseerde inwoners van Velp. Wie hiervoor belangstelling heeft of misschien voor het eerst eens wil kennismaken met dit mooie openluchttheater kan zich aanmelden bij de secretaris (info@geerfdenvelp.nl). De exacte datum zal ook bijtijds worden gepubliceerd op de website www.geerfdenvanvelp.nl/actueel of de facebookpagina CvB Geërfden van Velp.

Wilt u ook een financiële bijdrage leveren aan dit unieke theater en het culturele aanbod in het groene dorp Velp, ga dan voor meer informatie naar https://cultuurbedrijfriqq.nl/nieuws/crowdfunding-pinkenberg-openluchttheater 

Alles over de Geërfden van Velp

Ben je geïnteresseerd in de geschiedenis van Velp in het algemeen en het doen en laten van de Geërfden van Velp in het bijzonder?
Vraag jij je ook af of je wel of niet Geërfde bent? Wil je weten waarom die Geërfdenbank aan de voet van de Pinkenberg staat of waarom er elk jaar op het Rozendaalseveld een Heideschouw plaatsvindt?

Lees dan dit fraaie boekwerk (hardcover 23×23 cm) met 108 rijk geïllustreerde pagina’s vol wetenswaardigheden over de Geërfden van Velp, een eeuwenoud instituut in een moderne samenleving. Ook leuk om kado te geven!

Het boek is te koop bij boekhandel Jansen & de Feijter in de Emmastraat te Velp, die ook de uitgave van de gedrukte versie mede mogelijk heeft gemaakt. De oplage is beperkt, dus wacht niet te lang. Wanneer het boek is uitverkocht zal het enkel nog als e-book beschikbaar komen.

16 maart 2016: Algemene Vergadering

Bij deze bent u uitgenodigd voor het bijwonen van onze algemene vergadering.

Niet Geërfden zijn ook welkom, met dien verstande dat zij geen stemrecht hebben in kwesties waar de inbreng van Geërfden verlangd wordt. – klik hier voor meer informatie – 

Dank-/afscheidwoord aan Maarten Schellingerhout uitgesproken tijdens AV 2015

Vrijdag 6 november 2015 namen de leden van de Commissie van Beheer, hun partners en genodigden, afscheid van voorzitter Maarten Schellingerhout in het oude Café Laros, gelegen aan de Jeruzalem in Velp, dat voor deze speciale gelegenheid nog één keer geopend was. Onder het genot van een hapje en een drankje werden herinneringen opgehaald aan een aantal spraakmakende gebeurtenissen tijdens de 8 jaren waarin Maarten leiding gaf aan de CvB. Zijn taak is overgenomen door Jan Schaeffer. – U kunt het dankwoord hier nog eens nalezen. –

19 maart 2015: Algemene Vergadering

Bij deze bent u uitgenodigd voor het bijwonen van onze algemene vergadering.

Niet Geërfden zijn ook welkom, met dien verstande dat zij geen stemrecht hebben in kwesties waar de inbreng van Geërfden verlangd wordt. – klik hier voor meer informatie –