Stichting Geërfdenfonds actueel

Alles over de Geërfden van Velp

Ben je geïnteresseerd in de geschiedenis van Velp in het algemeen en het doen en laten van de Geërfden van Velp in het bijzonder?
Vraag jij je ook af of je wel of niet Geërfde bent? Wil je weten waarom die Geërfdenbank aan de voet van de Pinkenberg staat of waarom er elk jaar op het Rozendaalseveld een Heideschouw plaatsvindt?

Lees dan dit fraaie boekwerk (hardcover 23×23 cm) met 108 rijk geïllustreerde pagina’s vol wetenswaardigheden over de Geërfden van Velp, een eeuwenoud instituut in een moderne samenleving. Ook leuk om kado te geven!

Het boek is te koop bij boekhandel Jansen & de Feijter in de Emmastraat te Velp, die ook de uitgave van de gedrukte versie mede mogelijk heeft gemaakt. De oplage is beperkt, dus wacht niet te lang. Wanneer het boek is uitverkocht zal het enkel nog als e-book beschikbaar komen.

Concept Notulen Algemene Vergadering 2018

Algemene vergadering
Geërfden van het dorp Velp en Stichting Geërfdenfonds

Notulen Vergadering d.d. 7 maart 2018
Locatie Zalencentrum Parkstaete, Parkstraat 3, Velp
Aanwezig 35 geërfden (incl bestuur), 2 niet-geërfden, 2 vertegenwoordigers Wijkplatform Velp Zuid
en 2 vertegenwoordigers Buurtschap van Dieren
Notulist Judit Wassing

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Vaststelling Notulen AV 2017*
 4. Jaarverslag 2017
 5. Financiële verslagen 2017
  Verslag kascommissie
  Benoeming kascommissie
 6. Heidecommissie
  Heidewerkdag
  Beheer Rozendaalseveld
 7. Weidecommissie
  Stand van zaken
  Schaatsbaan
  Vaststellen Weidegeld 2018
  Weidewerkdag Paardenwei
 8. Vaststellen begrotingen 2018
 9. Presentatie totstandkoming boek
 10. Samenstelling CvB
 11. Rondvraag en sluiting

 

 1. Opening
  Voorzitter Jan Schaeffer opent om 20.07 uur de vergadering door iedereen welkom te heten en de namen te noemen van de geërfden die zich hebben afgemeld; Maarten Schellingerhout en Geertje van den Burg.
 1. Mededelingen en ingekomen stukken.
  Het overlijden van een voormalig lid van de CvB, Bob Tol wordt gememoreerd. We hebben vandaag afscheid van hem genomen.
 1. Notulen 30 maart 2017
  Er zijn geen vragen of opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd.
 1. Jaarverslag 2017
  De secretaris Judit Wassing leest het jaarverslag voor. Er zijn hierop geen vragen of opmerkingen. Het jaarverslag wordt hiermee vastgesteld en wordt op de website geplaatst.
  Er is een verzoek van Bob Scholten om deze voorafgaand aan de vergadering op de website te plaatsen. Net zoals de financiële stukken. Ook al is dat een conceptversie.
 1. Financieel verslag 2017
  De penningmeester Tom Hillemans doet verslag van de financiën van zowel de Geërfden als de stichting Geërfdenfonds. Hij geeft een mondelinge toelichting op de jaarcijfers 2017 van de Geërfden. In de zaal liggen meerdere exemplaren van het overzicht van baten en lasten 2017 (werkelijk en begroot).

  Geërfden
  ; Kosten bestuur en vergaderingen zijn lager dan begroot; er is namelijk minder gegeten met het bestuur. Ook kosten onderhoud Weide is minder dan begroot.

  Stichting Geërfdenfonds
  ; opvallend zijn de uitgaven RIQQ; er is in 2017 geen bijdrage geleverd. De kosten voor het boek zijn lager uitgevallen door een speciale constructie. Verder is de reservering voor de schuilhut vrijgevallen waardoor er (op papier) een groot resultaat zichtbaar is over 2017.De waardering van de grondposities zijn gebaseerd op de historische kostprijs.Vanuit de zaal wordt de CvB gevraagd de grote reserve op de spaarrekening te heroverwegen. Evenals het actief benaderen van Biljoen inzake de aanschaf van hun gronden.

  Kascommissie.
  Mevrouw Miriam Vroonhof en de heer Maarten Schellingerhout zijn bij de penningmeester geweest. Samen hebben zij de digitale en papieren boekhouding gecontroleerd. Op 24 respectievelijk 27 februari bij de penningmeester gecontroleerd en in orde bevonden. Zij heeft waardering voor de overzichtelijke en correcte wijze waarop de financiële administratie wordt uitgevoerd. De kascommissie stelt voor de penningmeester te déchargeren. Dit wordt door de vergadering met applaus bekrachtigd.

  Voorzitter Jan Schaeffer bedankt de kascommissie en penningmeester. Miriam Vroonhof verlaat de kascommissie. Maarten Schellingerhout wordt nu eerste lid en Dorry Müller is nu tweede. Reserve lid wordt Bob Scholten. Hiertegen zijn geen bezwaren.

 1. Heidecommissie
  Bert Kiljan vertelt over de 15e Heidewerkdagdie succesvol was, ondanks dat het kort ervoor onzeker was of het doorgang kon vinden vanwege de vorst. Het was de laatste keer dat Teun in de functie van heidecommissielid aanwezig was. Adviesgroep beheer Heide is een waardevolle gesprekspartner voor de gemeente Rheden.Nienke Moll (gemeente Rheden) licht het beheerplantoe. Zoals de groepen die op het Rozendaalse veld aanwezig zijn. De Heidewerkgroep bestaat dit jaar 12,5 jaar en dat is gevierd met een uitje. Het wegen- en padenproject richt zich op onder andere een andere MTB route waardoor er minder schade wordt verwacht. Over het algemeen gaat het niet zo goed met de natuur; aantallen insecten, vogels en biodiversiteit neemt af. Grootste oorzaak is stikstof. Wel goed vertegenwoordigd zijn distelgras, de gewone veenbies en roze heikorst.Bert Kiljan vraag aan Nienke over de mogelijkheden van een Heideboerderij. Hierop wordt door de heer Marcel van Silfhout een toelichting gegeven. Gedacht wordt aan het opnieuw introduceren van een oud circulair heidesysteem met kudden schapen. De mest levert dan een grotere biodiversiteit en hogere natuurwaarde. Er zijn ideeën om dat op het Roozendaalse veld op te starten, liefst in samenhang met lokale boeren. Kijk voor meer informatie op www.heideboerderij.nl

   

 2. Weidecommissie
  Wilco Nieuwenhuis vertelt over de weiden:
  – Weide Havikerwaard is verpacht, er is een discussie geweest over de pachtprijs. Met behulp van de pachtkamer is deze objectief vastgesteld.
  – Voor de Weide Brummen verloopt de samenwerking met de huurder nog steeds naar ieders tevredenheid..
  – Berg en Heideweg; de opstal is verhuurd, evenals het gras. De samenwerking met de familie Rutte verloopt prima.
  – Weide Waterstraat is nu helemaal op orde. Veel paarden ingeschaard in 2017, dus een beter resultaat dan de afgelopen jaren. Geprobeerd ijsbaan aan te leggen, veel van geleerd. Waaronder dat de drainage niet goed loopt. De fosfaatrechten zijn nu goed geregeld en er is ruimte voor 6 koeien. Belangrijkste is de aanwezigheid van dieren in de omgeving.
  – Het voorstel is het weidegeld van vorig jaar te handhaven. Dus 140 euro voor een paard/pony (200 euro voor niet-velpenaren) en 70 euro voor Velpse koeien (100 euro voor niet-velpenaren). De vergadering gaat hiermee akkoord.
  – Weidewerkdag; 21 april gaat CvB er aan het werk. Iedereen wordt uitgenodigd mee te helpen met het opruimen van het zwerfafval en controleren van de omheining.Complimenten uit de zaal voor de poging een ijsbaan te creëren, of het nu gelukt is of niet
 1. Begrotingen 2018.
  Geërfden van Velp: de begroting 2018 kent enkele opvallende dingen.
  Pacht iets lager begroot; vanwege tarief welke door pachtkamer is vastgesteld.
  Onderhoudskosten weide op oorspronkelijke hoge bedrag vanwege de onzekerheid over de werkelijke kosten.Stichting Geërfdenfonds begroting 2018. Er worden ontvangen subsidies begroot voor onder andere de wei in Brummen. De beleggingen worden gewaardeerd op de aanschafwaarde (of beurswaarde indien deze lager is). Gezien onzekerheid in waardeverloop is deze als pm opgenomen. Qua uitgaven zijn er enkele vaste posten. Momenteel geen concrete aanvragen, deze kunnen ook gedurende het jaar worden ontvangen en toegekend.Uit de zaal wordt de teleurstelling uitgesproken dat er geen geërfden concerten meer zijn georganiseerd in 2017. Er is wel behoefte aan. Er wordt door de CvB een toelichting gegeven op de keuze van RIQQ voor de Pinkenberg ipv Villapark. Koen van de Mark (RIQQ) licht toe dat er nog steeds de intentie is om voor volgend jaar weer wat samen te organiseren maar dan moeten er wel keuzes gemaakt worden gezien het huidige budget. De suggestie wordt gedaan om de concerten buiten de vakantieperiode te plannen.

  De vergadering gaat vervolgens akkoord met beide begrotingen.

 2. Samenstelling CvB
  Jan spreekt over het vertrek van zowel Teun Lubbers en Tom Hillemans. Zij hebben beiden 13 jaar in de CvB gezeten, meer dan de nu maximale zittingsperiode van 12 jaar. Tom richtte zich de laatste jaren met verve op de financiën en Teun is een gewaardeerd lid van de Heidecommissie en cateringcommissie. Jan bedankt beide heren voor hun inzet en overhandigt een mooie fles drank, een pakket met streekproducten en een bos bloemen voor de partners.Ronald is aftredend, maar ook herkiesbaar. Hiertegen zijn geen bezwaren.Nieuwe kandidaten zijn Hans Willemsen en Cees van der Plas, zij stellen zichzelf kort voor. Er zijn geen tegenkandidaten. De vergadering gaat akkoord met de benoeming van beide kandidaten.
 3. Toelichting totstandkoming boek Geërfden
  Daan Appels verhaalt over het proces en de ambities van de projectgroep. Streven was om in 2017 een update uit te brengen vanwege het historische feit dat de voorheide dan 100 jaar geleden werd geschonken. Het doel was een levendiger boek dan het historisch document van 25 jaar terug. Met name de roerige periode 2007/2008 inzake de zandverstuiving komt uitgebreid aan de orde, met verhalen van zowel de voor- als de tegenstanders. Daan vertelt over de deadline van september die uitliep met drie maanden. In december heeft de uiteindelijk de boekpresentatie plaatsgevonden. Daan maakt een vergelijking met VVO; ‘De geërfden gaan nooit verloren!”
 4. Rondvraag
  De vertegenwoordigers van het Buurtschap uit Dieren spreken hun complimenten uit naar de Geërfden van Velp. De heer Lentink licht wat verschillen toe. Ook zij hebben (nog) enkele gronden en de verkoopopbrengsten belegd. Met de revenuen doen ze leuke dingen voor de mensen in Dieren; sinterklaas, concerten en bankjes e.d. aan vrijwilligersverenigingen. Belangrijkste verschil is dat je in Dieren lid moet worden waar in Velp men als onroerend goed bezitter automatisch geërfde is.Dorry Müller vraagt naar de naam van de leverancier van het vleespakket; Geert van Hussel.Er is gelegenheid tot de aanschaf van het boek, bij de stand van Walter Janssen van Janssen & de Feijter.

  De voorzitter Jan Schaeffer sluit de vergadering om 21.54.

  Schaeffer                                                             J. Wassing
  Voorzitter                                                            Secretaris

 

 

Broedplaats Beekhuizen

Bij het ingaan van het zomerreces brachten de leden van de Commissie van Beheer met hun partners op 15 juli 2017 een bezoek aan Broedplaats Beekhuizen. Koffie, thee, frisdrank en heerlijke chocoladecake stonden klaar op een tafel in het nostalgische ‘pierenbadje’ van het voormalige zwembad Beekhuizen, dat in 1988 de deuren sloot.

     

De bezoekers kregen een korte, maar interessante uitleg over de geschiedenis van het zwembad in het algemeen en over de periode na de sluiting in het bijzonder. Daarna volgde een rondleiding over het prachtige terrein vol wilde bloemen en kruiden, langs broedhopen voor de ringslangen, zandbadjes voor de hagedissen en de bijenstal. En onderweg bewonderden we de informatiepanelen, die met een bijdrage van de Stichting Geërfdenfonds konden worden aangebracht.

Op Broedplaats Beekhuizen zijn zes woningen gerealiseerd en een educatief centrum. Een groot deel van het terrein is vrij toegankelijk voor publiek. Met inachtneming van de cultuurhistorische waarde is het gehele complex ecologisch verbouwd, wat onder meer inhoudt dat panden energieneutraal zijn opgeleverd; er werdt zoveel mogelijk aanwezig materiaal hergebruikt en er is gewerkt met hernieuwbaar natuurlijk materiaal zoals stro en leem.

Broedplaats Beekhuizen wordt bewoond door een aantal leden van de bewonersvereniging Beekhuizen. Bewoners en overige groepsleden zorgen voor beheer en onderhoud van de woningen en het terrein, waarbij in de loop der jaren een beschermd ringslangenbroedgebied is ontstaan. Op deze unieke biotoop worden groepen schoolkinderen en volwassenen rondgeleid en worden diverse activiteiten georganiseerd.

Meer informatie? Klik hier voor de website van Broedplaats Beekhuizen.

 

Geen Geërfdenconcerten in 2017

Tot onze spijt is het dit jaar niet gelukt om de jaarlijkse Geërfden concerten doorgang te laten vinden. En dat terwijl er altijd veel belangstelling voor was. Indertijd zijn er afspraken met RIQQ (c.q. de Alliantie) gemaakt over de organisatie en financiering van deze concerten. RIQQ kan of wil daar niet aan voldoen. Dat betekent dat er in ieder geval dit jaar geen gratis concerten zijn in het Villapark. Uiteraard kunt u, tegen betaling, de concerten van RIQQ bezoeken die elders worden georganiseerd.

In december vindt het project ‘Muziek bij de Buren’ plaats. Dat is reeds succesvol gebleken in andere plaatsen en komt nu voor het eerst naar Velp. Deze gratis toegankelijke muzikale optredens vinden bij mensen thuis plaats en worden mede gefinancierd door de Geërfden van Velp. Wij menen iedereen hiermee een passend alternatief te kunnen bieden.

13 september 2015: Geërfdenconcert The Feliciano’s

Zondag 13 september a.s. The Feliciano’s in muziektent Villapark Velp.
Vijf nog net geen ouderen jongeren ontdekten in 2007 bluegrass, akoestiek, elkaar en vonden een repetitiehok. Het reslutaat? Vijf nog net geen oudere jongeren die in 2008 met elkaar akoestisch bluegrass spelen met hier en daar scheuten rock & roll, country en zelfs punk.
‘Feelgood met The Feliciano’s’. Dat is ‘t. Zo zijn we. Dat willen we. Muziek maken is voor ons houden van, delen, geven aan. In een café of een club, op een festival of in een theater. Swingende folk die vol soul, energie en optimisme zit. Dansen, lachten, lol, lef en liefde. We komen d’r aan, feelin’good. 

Dit concert wordt aangeboden door de geërfden van Velp en is gratis toegankelijk.
Aanvang 16.00 bij de muziektent Villapark Velp.

28 juni 2015: Geërfdenconcert Dr.Brass

Op zondag 28 juni vindt in het Villapark in Velp het eerste gratis Geërfdenconcert van deze zomer plaats. Dr.Brass, een groep van acht getalenteerde jonge (jazz)musici, brengt spetterende en swingende funk, jazz en popsongs met een flinke dosis entertainment!

Muziektent Villapark, Overbeeklaan, 16.00uur, entree gratis.

14 September 2014: Geërfdenconcert De FANFARE VAN DE EERSTE LIEFDESNACHT.

De Fanfare van de Eerste Liefdesnacht: een kleurrijk Amsterdams straatorkest.

Specialisatie: wereldmuziek. Vol vuur zet de Liefdesnacht al meer dan 25 jaar overal waar ze komt de boel op stelten. Een graag geziene gast op theaterdagen, feesten en partijen. Subtiel maar intensief aanwezig op festivals en manifestaties: van Bretagne tot Roemenië, van Groot-Brittannië tot Cuba.

Muziektent Villapark, Overbeeklaan, 16.00uur, entree gratis.

29 juni 2014: Geërfdenconcert JORIS LINSSEN & CARAMBA.

Joris Linssen & Caramba brengt Mexicaanse muziek in het Nederlands. Drie maanden per jaar toeren ze met een theaterconcert langs de schouwburgen. In het voor- en najaar spelen ze op festivals. Caramba staat bekend om hun puurheid, aanstekelijke enthousiasme en de persoonlijke verhalen van Joris. De band werd opgericht in 1999 en bracht in 2000 de eerste cd uit. Vervolgens leidde de groep een slapend bestaan, terwijl Joris’ tv-carrière bloeide met programma’s als Taxi en HELLO GOODBYE. Vanaf 2007 begon de echte opmars van Caramba.
Bezetting: Joris Linssen – zang en teksten, Kees van den Hoogen – Spaanse gitaar en zang, Marcel van der Schot – Accordeon en zang, Erik van Loo – Contrabas en zang.
Muziektent Villapark, Overbeeklaan, 16.00uur, entree gratis.

Gezellig gekrioel bij de Geërfden Hut

gepubliceerd in: De Gelderlander, 9 augustus 2006

Het pad naar de tribunes van het openluchttheater op de grens van Velp en Rozendaal is verhard, de paden op de tribunes zijn geëgaliseerd. De laatste aanwinsten, parasols en de Geërfden Hut, vormen de slagroom op de taart.

Enorme parasols moeten de bezoekers tegen de regen beschermen. “Daarom hebben wij ze aangeschaft. Maar we hebben de parasols in juli uitsluitend gebruikt om onze bezoekers, die ondanks de zeer hoge temperaturen toch kwamen, tegen de felle zon te beschermen”, zegt directeur Stef de Wit van de Alliantie, de Rhedense stichting voor kunst en cultuur.
De parasols staan kriskras tussen de tribunes van het openluchttheater op de grens van Velp en Rozendaal. De Wit is er blij mee. Net als met fonkelnieuwe Geërfden Hut. De Velpse Geërfden (iedereen die in Velp onroerend goed bezit is een geërfde) hebben volgens De Wit een ‘substantieel deel’ betaald van de kiosk. “Ik vind het fantastisch dat deze club dat doet”. De leden zoeken doelen uit waarvan de hele Velpse bevolking kan meeprofiteren en die een blijvend karakter hebben”, zegt De Wit.  Jarenlang hebben de vrijwilligers van het openluchttheater voor en na voorstellingen moeten sjouwen met kratten en proviand.

“Van het toiletgebouw dat als berging diende naar de provisorisch door ons zelf getimmerde bar en terug”, zegt De Wit.
Over de bar was een grote partytent geplaatst. “Dat puntdak zie je terug in onze nieuwe kiosk. Dat hoort ook een beetje bij de stijl van de gebouwen op dit terrein”, legt De Wit uit. Bovendien is de houten hut zo ontworpen dat er ook tientallen onder het afdak kunnen schuilen. “Tegelijkertijd geeft dit het gebouw ook een intieme sfeer. In pauzes zoeken bezoekers elkaar hier op of ze nemen plaats op de banken die we rondom de hut hebben neergezet. Dat leidt tot een gezellig gekrioel.”
De ijsverkoop gebeurt nu ook vanuit de Geërfden Hut, die tevens is voorzien van stromend water en elektriciteit. “We hoeven niet meer te slepen met verlengkabels. Dit werkt prettiger voor onze vrijwilligers”, zegt De Wit.
Met het plaatsen van de parasols en de Geërfden Hut is de grondige opknapbeurt van het openluchttheater achter de rug. “We kunnen er weer enkele decennia tegen”, concludeert De Wit.

Geërfdenhut voor De Pinkenberg

gepubliceerd in: De Regiobode 27-06-2006

VELP – Met de opening van de Velpsche Geërfdenhut is de renovatie van Openluchttheater De Pinkenberg in Velp geheel afgerond. Door een gift van de Geërfden van Velp is dit onderkomen voor De Alliantie, de Rhedense Stichting voor Kunst en Cultuur, mogelijk gemaakt.

De hut wordt gebruikt als consumptiekiosk tijdens de voorstellingen die De Alliantie in het openluchttheater aan de Kluizenaarsweg op de grens van Velp en Rozendaal met regelmaat in de zomerperiode verzorgt. De Alliantie heeft al een tijd een goede relatie met de Geërfden van Velp. Zij sponsoren ook diverse optredens in de muziektent in het Villapark te Velp.

Het openluchttheater ziet er nu helemaal picco bello uit. De Alliantie is blij met deze extra voorziening voor haar gasten. De komende zomerperiode biedt de stichting elke woensdagmiddag een kindervoorstelling: Woensdag 5 juli komt Hakim de kleintjes vermaken, de week erop op 12 juli staat Dirk Scheele en de Liedjesband bij goed weer in het theater, op 19 juli brengt theatergroep Hilaria vermaak, op 26 juli Juliette de Wit en Ann Stolting met Door dik & dun, op 2 augustus staat het jeugdcircus in de openluchtpiste en op 9 augustus sluit het figuurtheater van De Trekwagen de voorstellingreeks. Begin september gaat het hek opnieuw open voor een evenement rond Mozart, gevolgd door het inmiddels welbekende Kleinetententheaterfestival