Algemene Vergadering 2022

Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Vergadering Geërfden van het dorp Velp*
Woensdag 23 maart 2022, 20.00 uur in de Paperclip, Eiberstraat 16 in Velp **

AGENDA

 1. Opening 
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Vaststelling Notulen AV 26-10-2021 ***
 4. Vragen over het Jaarverslag 2021 ***
 5. Vragen over Financiën 2021 *** 
  – decharge door de kascommissie
  – benoeming kascommissie 2022
 6. Heidecommissie
  – toekomstvisie Rozendaalseveld ****

  PAUZE
 7. Presentatie: Voedselproductie Duurzaam en Lokaal
  door gastsprekers Wilco Nieuwenhuis en Bart Lubbers
 8. Weidecommissie
 9. Financiële Begrotingen 2022 ***
 10. Samenstelling Commissie van Beheer *****
 11. Rondvraag en sluiting

* Geërfden zijn zij die krachtens burgerlijk recht enig onroerend goed bezitten in de kadastrale gemeente Velp.
** Opgeven voor deelname aan de vergadering geschiedt volgens de procedure die te vinden is op onze website. https://geerfdenvanvelp.nl/algemene-vergadering/
*** Deze stukken zijn te vinden op: https://geerfdenvanvelp.nl/algemene-vergadering/
**** Dit stuk is te vinden op: https://geerfdenvanvelp.nl/toekomstvisie-rozendaalseveld/
***** Judit Wassing, Jan Schaeffer en Wilco Nieuwenhuis zijn volgens rooster aftredend. Jan Schaeffer en Wilco Nieuwenhuis zijn niet herkiesbaar; de CvB stelt Bert Lubbers en Dick Mol voor om in hun plaats te benoemen. Judit Wassing is wèl herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden conform de procedure die te vinden is op onze website: https://geerfdenvanvelp.nl/algemene-vergadering/

Marc Pluim, secretaris, Emmastraat 53-55 6881 SR Velp,
06-53849355, info@geerfdenvanvelp.nl