Weide Berg en Heideweg

Op de grens van Velp en Rozendaal ligt aan de Berg en Heideweg een fraai weideperceel. Het wordt doorsneden door het smalle straatje en bestaat daardoor uit wee percelen grasland, groot 1,16 en 0,49 ha.
Paardenhouder Theo Rutten, overleden in 2019, zat al tientallen jaren als huurder op deze plek en had er een prachtige accommodatie gebouwd. Zijn dochter Annemarie heeft de teugels overgenomen. Zij is, net als haar vader, afnemer van gras op stam en maakt gebruik van het door de Geërfden verleende recht van opstal.
De weidegrond aan de Berg en Heideweg was oorspronkelijk eigendom van Gemeente Rheden. De Geërfden werden in 2013 eigenaar van deze weidepercelen door grondruil met de gemeente. Een deel van de Paardenwei aan de Waterstraat is destijds omgevormd tot plantsoen en speelplek om de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in Velp Zuid een flinke impuls te geven. Dat deel werd gecompenseerd door de grond aan de Berg en Heideweg. De intentieverklaring uit 2007 herinnert aan de grondruil.

Intentieverklaring

aanpassing inrichting van de paardenwei, gelegen tussen de Waterstraat en de A12 in Velp

Het bestuur van De Geërfden van het dorp Velp en het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rheden constateren dat: 
 • uit bijeenkomsten over het groenstructuurplan bleek dat het draagvlak groot is om de Paardenwei tussen de Waterstraat en de A12 in Velp te ontwikkelen. Het heeft prioriteit gekregen in het groenstructuurplan. Dit wil zeggen dat het streven is om binnen vijf jaar het project gerealiseerd te hebben. De gemeenteraad van Rheden heeft aangegeven dat er geen geld gereserveerd is voor de herinrichting. Indien nodig wordt krediet aangevraagd.
 • de beschikbare openbare ruimte in Oud Velp Zuid beperkt is. Er zijn, met uitzondering van de Paardenwei tussen de Waterstraat en de A12, geen grote plantsoenen of groengebieden.
 • het ontwikkelen van de Paardenwei tussen de Waterstraat en de A12 vele mogelijkheden biedt voor de inwoners van Velp.
 • de beleving van natuur en water in Oud Velp Zuid achterblijft in vergelijking met andere delen van Velp.
 • de huidige bestemming agrarisch gebied is. Dit belemmert mogelijke ontwikkelingen. De gemeente werkt aan elf nieuwe bestemmingsplannen voor het hele grondgebied van de gemeente. De gewenste ontwikkeling wordt meegenomen in het nieuwe bestemmingsplan
 • het voor de beoogde kwaliteitsimpuls belangrijk is dat alle betrokkenen zich gezamenlijk inspannen en zorgen voor een goede communicatie en afstemming van de activiteiten.
Het bestuur van De Geërfden van het dorp Velp en het bestuur van de gemeente Rheden  verklaren op grond van deze overwegingen zich zoveel mogelijk te zullen inspannen om:
 • de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in Velp Zuid een flinke impuls te geven.
 • in overleg met bewoners, groeperingen en organisaties te komen tot herinrichting en ontwikkeling van de Paardenwei tussen de Waterstraat en de A12 in Velp.
 • de mogelijkheden voor natuur, water en lokale paden optimaal te benutten in de Paardenwei tussen de Waterstraat en de A12.
 • financiering te zoeken voor realisering van de herinrichting van de Paardenwei.
 • voldoende verhuurbare weidegrond voor De Geërfden van het dorp Velp in stand te houden.
 • zo spoedig mogelijk, in goed overleg, plannen maken en uitvoeren.

De Geërfden van het dorp Velp                                      Burgemeester en Wethouders van Rheden

J.D. van Oort                                                                      A. Lammers
Voorzitter                                                                            Wethouder