De Brandtoren op het Rozendaalse Veld

In de jaren zestig stonden er 21 brandtorens op de Veluwe waarvan er nu nog maar één over is. Die staat op het Rozendaalse Veld, ten noorden van Velp (Gld). Deze toren werd al in 1949 gebouwd en is door het Veluwse Bosbrandweer Comité gebruikt om bos- en heidebranden op te sporen.

De brandtoren werd een onverbrekelijk deel van het landschap van het Rozendaalse Veld. Medio 1989 dreigde dat te veranderen: de sloop werd aangekondigd omdat het Bosbrandweer Comité de bos- en heidebranden inmiddels met vliegtuigbewaking wist op te sporen. Alle brandtorens op de Veluwe moesten worden gesloopt, en dus ook de hoogstgelegen toren op het Rozendaalse Veld.

Om dat te voorkomen werd door Dick Tiemens, Rozendaal’s burgemeester Pieter van Veen, en ex-brandwacht Tijn van Beek op 28 februari 1990 de stichting Behoud Brandtoren Rozendaalse Veld opgericht.

In 1992 werd de Brandtoren na demontage en een grondige renovatie met behulp van diverse sponsoren weer als nieuw herplaatst. PGEM, later NUON,  adopteerde de brandtoren als elektriciteitsmast en gaf hem periodiek een likje verf.

Dick Tiemens, 2020

In 2020 ontving de Commissie van Beheer der geërfde gronden van het dorp Velp (CvB) het verzoek van Dick Tiemens om mee te denken over de voortzetting van de stichting Behoud Brandtoren Rozendaalse Veld. In de Algemene vergadering in 2021 hebben de Geërfden ingestemd met het plan om die stichting eveneens te laten bemensen door de CvB zodat de continuïteit gewaarborgd is. De stichting, waar het eigendom van de Brandtoren is belegd, blijft dan als zelfstandige juridische entiteit bestaan.

Zowel de unieke status als enige nog resterende Brandtoren als de benodigde gelden voor onderhoud zijn reden geweest om in 2022 te onderzoeken of het mogelijk is de Brandtoren aan te merken als monument. De gemeente Rozendaal heeft – na de nodige afstemming met de gemeente Rheden – op 21 december 2023 de gemeentelijke monumentenstatus toegekend. Wij zijn daar zeer trots op!

Voor zowel Qirion (opvolger van NUON en belast met het totaalbeheer van het hoog- en middenspanningsnet) als de gemeente Rozendaal was het verwarrend dat de CvB namens de stichting Behoud Brandtoren Rozendaalse Veld de gesprekken voerden terwijl er nog geen formele bestuurlijke wissel had plaatsgevonden. Uiteindelijk is op 5 oktober 2023 het oude bestuur uitgeschreven en zijn in eerste instantie de secretaris, penningmeester en voorzitter als nieuwe bestuurder bij de Kamer van Koophandel ingeschreven. Op 1 december zijn de overige bestuursleden ingeschreven als algemeen bestuurslid. In 2024 volgde de overdracht van de papieren en digitale dossiers.

In 2024 staan we voor een forse uitdaging, namelijk het realiseren van het groot onderhoud, het binnenhalen van de daarvoor benodigde financiering en het plannen van een feest vanwege onder andere het 75-jarige bestaan van de Brandtoren. U kunt te zijner tijd hierover meer lezen op onze social mediakanalen.

Donaties zijn van harte welkom! Uw eventuele bijdrage kunt u voldoen op:
NL73INGB0003438714
t.n.v. Stichting Behoud Brandtoren Rozendaalse Veld.

Momenteel loopt de aanvraag voor de Culturele ANBI-status voor Stichting Behoud Brandtoren Rozendaalseveld. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.