Brief van de voorzitter

Velp, 9 maart 2021

Beste Geërfden,

Helaas zijn we nog steeds genoodzaakt rekening te houden met het Coronavirus en voorzorgsmaatregelen. Daardoor kunnen we u niet uitnodigen voor de jaarlijkse Algemene Vergadering en we hebben ook nog geen zicht op wanneer dat weer wel mogelijk is. We hebben een online meeting overwogen maar voorzien daarin de nodige praktische hobbels. 

Gelukkig zijn er nu geen bestuurswisselingen of uitgewerkte plannen waarvoor we uw goedkeuring zouden willen vragen. Wel vinden we het belangrijk om u alvast op de hoogte te stellen van het wel en wee van de Commissie van Beheer en de Geërfden van Velp gedurende het jaar 2020. Alle conceptstukken die we normaal gesproken tijdens de vergadering doornemen kunt u vinden op onze website http://geerfdenvanvelp.nl/algemene-vergadering/. Dat geldt dus voor de concept notulen van de algemene vergadering van maart 2020, het secretarieel jaarverslag over 2020 en het financieel jaarverslag over 2020. De kascontrolecommissie heeft de administratie van 2020 gecontroleerd en akkoord bevonden. De begroting voor 2021 kent niet veel bijzonderheden, we hebben zelfs gemeend de kosten voor inscharing van vee dit jaar niet te verhogen ondanks dat dit wel in de planning zat. 

Ik stel voor dat u de concept stukken thuis bestudeert en uw vragen uiterlijk 31 maart per e-mail (cvb@geerfdenvanvelp.nl) of schriftelijk bij het secretariaat kenbaar maakt. We zullen daarna reageren op de vragen en de gebundelde antwoorden op de website publiceren. Decharge en formaliseren van de concepten kan pas bij een fysieke bijeenkomst.

We hopen u in goede gezondheid en op een veilige manier in 2021 te kunnen ontmoeten tijdens een nog te plannen Algemene Vergadering. U krijgt dan drie weken van te voren een uitnodiging die dan ook in de Regiobode geplaatst zal worden. 

Vanwege Corona zal de inschrijving van vee ook dit jaar weer online plaatsvinden. Hierbij geldt dat de aanmelding per e-mail uiterlijk 16 april bij ons binnen moet zijn en tegelijkertijd het weidegeld moet zijn overgemaakt. De dag daarop zal de Commissie van Beheer in petit comité de weide aan de Waterstraat controleren en klaarmaken voor de inscharing op zaterdag 24 april. Ook dit zal wederom in kleine groepjes gaan plaatsvinden en we vragen eventuele omstanders om voldoende afstand te houden.

Hopende op uw begrip zie ik u graag in goede gezondheid bij de eerstvolgende Algemene Vergadering.

Hartelijke groet,

Judit Wassing

Voorzitter Geërfden van Velp