Commissie van Beheer

 • * Geërfden zijn zij die krachtens burgerlijk recht enig onroerend goed bezitten in de   kadastrale gemeente Velp.** Opgeven voor deelname aan de vergadering geschiedt volgens de procedure die te vinden is op onze website https://geerfdenvanvelp.nl/algemene-vergadering/*** Deze stukken zijn uiterlijk 2 weken vóór de vergaderdatum te vinden ophttps://geerfdenvanvelp.nl/algemene-vergadering/**** Rhody Brugge, Ronald Driessen en Cees van der…

 • Behoud Brandtoren Rozendaalse Veld

  Met ingang van 2024 vormen de leden van de CvB ook het bestuur van de stichting Behoud Brandtoren Rozendaalse Veld.Deze stichting wordt onafhankelijk van die van de Geërfden als een aparte entiteit met een eigen bezit en financiële vermogenspositie bestuurd.

 • Reglement Geërfden van Velp gewijzigd

  Na een lange voorbereiding zijn tijdens de Algemene Vergadering van 26 oktober 2021 met een ruime meerderheid van stemmen de wijzigingen van het Reglement Geërfden van Velp aangenomen en in werking getreden.

  Deze wijzigingen zijn geïnitieerd door;

  Nieuwe wetgeving (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen).Consequenties van Covid-19 en digitalisering van de samenleving.Rechtzetten van een situatie bij een bestuurswisseling…

 • Inspraaknotitie

  Inspraak Commissie van Beheer Geërfden van Velp op Masterplan Veluwezoom tijdens de gezamenlijke Raadsbijeenkomst van Rheden en Rozendaal op dinsdag 5 oktober 2021.

  Geachte raadsleden, 

  De Commissie van Beheer van de Geërfden van Velp staat volledig achter het voornemen van uw gemeenten en Natuurmonumenten om de overlast op de Veluwezoom terug te dringen en de druk op…

 • Antwoorden op vragen n.a.v. de brief van de voorzitter

  Beste Geërfden,

  Zoals beloofd in mijn brief van 9 maart 2021 kom ik bij deze terug op uw schriftelijke vragen. We hebben de volgende reacties ontvangen.

  De heer Willem Franken vraagt zich af waarom we niet online vergaderen, zoals zovele verenigingen doen. 

  We hebben dit overwogen maar om meerdere redenen daarvan afgezien. Ten eerste was er geen noodzaak…

 • Brief van de voorzitter

  Velp, 9 maart 2021

  Beste Geërfden,

  Helaas zijn we nog steeds genoodzaakt rekening te houden met het Coronavirus en voorzorgsmaatregelen. Daardoor kunnen we u niet uitnodigen voor de jaarlijkse Algemene Vergadering en we hebben ook nog geen zicht op wanneer dat weer wel mogelijk is. We hebben een online meeting overwogen maar voorzien daarin de nodige praktische…

 • Crowdfunding Pinkenberg

  Onder andere de stoelen in het openluchttheater de Pinkenberg zijn broodnodig aan vervanging toe. Uiteraard heeft de Commissie van Beheer in januari 2020  toegezegd hierin een bijdrage te leveren. 

  De Pinkenberg was oorspronkelijk in bezit van de Geërfden van het dorp Velp en is in 1917 geschonken aan de gemeente Rheden om ‘verdeling’ van de gemeenschappelijke gronden…