Algemene vergadering Geërfden van het dorp Velp en Stichting Geërfdenfonds

Notulen Vergadering d.d. 7 maart 2018

Locatie
Zalencentrum Parkstaete, Parkstraat 3, Velp

Aanwezig
35 geërfden (incl bestuur), 2 niet-geërfden, 2 vertegenwoordigers Wijkplatform Velp Zuid en 2 vertegenwoordigers Buurtschap van Dieren

Notulist
Judit Wassing

Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Vaststelling Notulen AV 2017*
4. Jaarverslag 2017
5. Financiële verslagen 2017
· Verslag kascommissie
· Benoeming kascommissie
6. Heidecommissie
· Heidewerkdag
· Beheer Rozendaalseveld
7. Weidecommissie
· Stand van zaken
· Schaatsbaan
· Vaststellen Weidegeld 2018
· Weidewerkdag Paardenwei
8. Vaststellen begrotingen 2018
9. Samenstelling Commissie van Beheer
· Benoeming 2 nieuwe leden CvB
10. Presentatie totstandkoming boek
11. Rondvraag en sluiting

1. Opening
Voorzitter Jan Schaeffer opent om 20.07 uur de vergadering door iedereen welkom te heten en de namen te noemen van de geërfden die zich hebben afgemeld; Maarten Schellingerhout en Geertje van den Burg.

2. Mededelingen en ingekomen stukken.
Het overlijden van een voormalig lid van de CvB, Bob Tol wordt gememoreerd. We hebben vandaag afscheid van hem genomen.

3. Notulen 30 maart 2017
Er zijn geen vragen of opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd.

4. Jaarverslag 2017
De secretaris Judit Wassing leest het jaarverslag voor. Er zijn hierop geen vragen of opmerkingen. Het jaarverslag wordt hiermee vastgesteld en wordt op de website geplaatst.

Er is een verzoek van Bob Scholten om deze voorafgaand aan de vergadering op de website te plaatsen. Net zoals de financiële stukken. Ook al is dat een conceptversie.

5. Financieel verslag 2017
De penningmeester Tom Hillemans doet verslag van de financiën van zowel de Geërfden als de stichting Geërfdenfonds. Hij geeft een mondelinge toelichting op de jaarcijfers 2017 van de Geërfden. In de zaal liggen meerdere exemplaren van het overzicht van baten en lasten 2017 (werkelijk en begroot).

Geërfden; Kosten bestuur en vergaderingen zijn lager dan begroot; er is namelijk minder gegeten met het bestuur. Ook kosten onderhoud Weide is minder dan begroot.

Stichting Geërfdenfonds; opvallend zijn de uitgaven RIQQ; er is in 2017 geen bijdrage geleverd. De kosten voor het boek zijn lager uitgevallen door een speciale constructie. Verder is de reservering voor de schuilhut vrijgevallen waardoor er (op papier) een groot resultaat zichtbaar is over 2017.

De waardering van de grondposities zijn gebaseerd op de historische kostprijs.

Vanuit de zaal wordt de CvB gevraagd de grote reserve op de spaarrekening te heroverwegen. Evenals het actief benaderen van Biljoen inzake de aanschaf van hun gronden.

Kascommissie
Mevrouw Miriam Vroonhof en de heer Maarten Schellingerhout zijn bij de penningmeester geweest. Samen hebben zij de digitale en papieren boekhouding gecontroleerd. Op 24 respectievelijk 27 februari bij de penningmeester gecontroleerd en in orde bevonden. Zij heeft waardering voor de overzichtelijke en correcte wijze waarop de financiële administratie wordt uitgevoerd. De kascommissie stelt voor de penningmeester te déchargeren. Dit wordt door de vergadering met applaus bekrachtigd.

Voorzitter Jan Schaeffer bedankt de kascommissie en penningmeester. Miriam Vroonhof verlaat de kascommissie. Maarten Schellingerhout wordt nu eerste lid en Dorry Müller is nu tweede. Reserve lid wordt Bob Scholten. Hiertegen zijn geen bezwaren.

6. Heidecommissie
Bert Kiljan vertelt over de 15e Heidewerkdag die succesvol was, ondanks dat het kort ervoor onzeker was of het doorgang kon vinden vanwege de vorst. Het was de laatste keer dat Teun in de functie van heidecommissielid aanwezig was. Adviesgroep beheer Heide is een waardevolle gesprekspartner voor de gemeente Rheden.

Nienke Moll (gemeente Rheden) licht het beheerplan toe. Zoals de groepen die op het Rozendaalse veld aanwezig zijn. De Heidewerkgroep bestaat dit jaar 12,5 jaar en dat is gevierd met een uitje. Het wegen- en padenproject richt zich op onder andere een andere MTB route waardoor er minder schade wordt verwacht. Over het algemeen gaat het niet zo goed met de natuur; aantallen insecten, vogels en biodiversiteit neemt af. Grootste oorzaak is stikstof. Wel goed vertegenwoordigd zijn distelgras, de gewone veenbies en roze heikorst.

Bert Kiljan vraag aan Nienke over de mogelijkheden van een Heideboerderij. Hierop wordt door de heer Marcel van Silfhout een toelichting gegeven. Gedacht wordt aan het opnieuw introduceren van een oud circulair heidesysteem met kudden schapen. De mest levert dan een grotere biodiversiteit en hogere natuurwaarde. Er zijn ideeën om dat op het Roozendaalse veld op te starten, liefst in samenhang met lokale boeren. Kijk voor meer informatie op www.heideboerderij.nl

7. Weidecommissie
Wilco Nieuwenhuis vertelt over de weiden.
– Weide Havikerwaard is verpacht, er is een discussie geweest over de pachtprijs. Met behulp van de pachtkamer is deze objectief vastgesteld.
– Voor de Weide Brummen verloopt de samenwerking met de huurder nog steeds naar ieders tevredenheid.
– Berg en Heideweg; de opstal is verhuurd, evenals het gras. De samenwerking met de familie Rutte verloopt prima.
– Weide Waterstraat is nu helemaal op orde. Veel paarden ingeschaard in 2017, dus een beter resultaat dan de afgelopen jaren. Geprobeerd ijsbaan aan te leggen, veel van geleerd. Waaronder dat een klein deel van de drainage niet goed loopt. De fosfaatrechten zijn nu goed geregeld en er is ruimte voor 6 koeien. Belangrijkste is de aanwezigheid van dieren in de omgeving.
– Het voorstel is het weidegeld van vorig jaar te handhaven. Dus 140 euro voor een paard/pony (200 euro voor niet-velpenaren) en 70 euro voor Velpse koeien (100 euro voor niet-velpenaren). De vergadering gaat hiermee akkoord.
– Weidewerkdag; 21 april gaat CvB er aan het werk. Iedereen wordt uitgenodigd mee te helpen met het opruimen van het zwerfafval en controleren van de omheining.

Complimenten uit de zaal voor de poging een ijsbaan te creëren, of het nu gelukt is of niet.

8. Begrotingen 2018.
Geërfden van Velp: de begroting 2018 kent enkele opvallende dingen.
Pacht iets lager begroot; vanwege tarief welke door pachtkamer is vastgesteld.
Onderhoudskosten weide op oorspronkelijke hoge bedrag vanwege de onzekerheid over de werkelijke kosten.

Stichting Geërfdenfonds begroting 2018. Er worden ontvangen subsidies begroot voor onder andere de wei in Brummen. De beleggingen worden gewaardeerd op de aanschafwaarde (of beurswaarde indien deze lager is). Gezien onzekerheid in waardeverloop is deze als pm opgenomen. Qua uitgaven zijn er enkele vaste posten. Momenteel geen concrete aanvragen, deze kunnen ook gedurende het jaar worden ontvangen en toegekend.

Uit de zaal wordt de teleurstelling uitgesproken dat er geen geërfden concerten meer zijn georganiseerd in 2017. Er is wel behoefte aan. Er wordt door de CvB een toelichting gegeven op de keuze van RIQQ voor de Pinkenberg ipv Villapark. Koen van de Mark (RIQQ) licht toe dat er nog steeds de intentie is om voor volgend jaar weer wat samen te organiseren maar dan moeten er wel keuzes gemaakt worden gezien het huidige budget. De suggestie wordt gedaan om de concerten buiten de vakantieperiode te plannen.

De vergadering gaat vervolgens akkoord met beide begrotingen.

9. Samenstelling Commissie van Beheer
Jan spreekt over het vertrek van zowel Teun Lubbers en Tom Hillemans. Zij hebben beiden 13 jaar in de CvB gezeten, meer dan de nu maximale zittingsperiode van 12 jaar. Tom richtte zich de laatste jaren met verve op de financiën en Teun is een gewaardeerd lid van de Heidecommissie en cateringcommissie. Jan bedankt beide heren voor hun inzet en overhandigt een mooie fles drank, een pakket met streekproducten en een bos bloemen voor de partners.

Ronald is aftredend, maar ook herkiesbaar. Hiertegen zijn geen bezwaren.

Nieuwe kandidaten zijn Hans Willemsen en Cees van der Plas, zij stellen zichzelf kort voor. Er zijn geen tegenkandidaten. De vergadering gaat akkoord met de benoeming van beide kandidaten.

11. Toelichting totstandkoming boek Geërfden
Daan Appels verhaalt over het proces en de ambities van de projectgroep. Streven was om in 2017 een update uit te brengen vanwege het historische feit dat de voorheide dan 100 jaar geleden werd geschonken. Het doel was een levendiger boek dan het historisch document van 25 jaar terug. Met name de roerige periode 2007/2008 inzake de zandverstuiving komt uitgebreid aan de orde, met verhalen van zowel de voor- als de tegenstanders. Daan vertelt over de deadline van september die uitliep met drie maanden. In december heeft de uiteindelijk de boekpresentatie plaatsgevonden. Daan maakt een vergelijking met VVO; ‘De geërfden gaan nooit verloren!”

11. Rondvraag
De vertegenwoordigers van het Buurtschap uit Dieren spreken hun complimenten uit naar de Geërfden van Velp. De heer Lentink licht wat verschillen toe. Ook zij hebben (nog) enkele gronden en de verkoopopbrengsten belegd. Met de revenuen doen ze leuke dingen voor de mensen in Dieren; sinterklaas, concerten en bankjes e.d. aan vrijwilligersverenigingen. Belangrijkste verschil is dat je in Dieren lid moet worden waar in Velp men als onroerend goed bezitter automatisch geërfde is.

Dorry Müller vraagt naar de naam van de leverancier van het vleespakket; Geert van Hussel.

Er is gelegenheid tot de aanschaf van het boek, bij de stand van Walter Janssen van Janssen & de Feijter.

De voorzitter Jan Schaeffer sluit de vergadering om 21.54.

 

J. Schaeffer                                                             J. Wassing
Voorzitter                                                                Secretaris