Algemene vergadering Geërfden van het dorp Velp en Stichting Geërfdenfonds

Notulen Vergadering d.d. 23 maart 2022

Locatie
Ontmoetingscentrum de Paperclip,  Eiberstraat 14 te Velp

Aanwezig
43 bezoekers, waarvan 42 Geërfden (incl. bestuursleden) waarvan 33 stemgerechtigd

Notulist
Marc Pluim

Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Vaststelling Notulen AV 26-10-2021
4. Vragen over Jaarverslag 2021
5. Vragen over Financiële verslagen 2021
– Verslag kascommissie
– Benoeming kascommissie
6. Heidecommissie
– Stand van zaken
PAUZE
7.  Gastspreker Arthur Ohm met presentatie over Stichting Vitale Biotopen
Gastsprekers Wilco Nieuwenhuis en Bart Lubbers: Voedselproductie Duurzaam en Lokaal
8. Weidecommissie
–  Stand van zaken
–  Vaststellen Weidegeld 2022
9. Vaststellen begrotingen 2022
10. Bestuurswissel
– Afscheid van Wilco Nieuwenhuis en Jan Schaeffer
– Benoeming nieuwe leden Bert Lubbers en Dick Mol
11. Rondvraag en sluiting

 1. Opening
  – Voorzitter Judit Wassing opent  om 20.03 uur de vergadering en heet iedereen welkom op deze Algemene Vergadering in de Paperclip. Judit deelt mee dat de uitnodiging voor deze vergadering in de Regiobode en op Facebook is gepubliceerd en aan de ons bekende e-mailadressen is verstuurd.
 1. Mededelingen en ingekomen stukken.
  – Voorzitter Judit somt de namen op van de personen die zich voor deze vergadering hebben afgemeld: Harry Kranenburg (kascommissie), Frans Boer, Willem Franken, Henk Venneman, Sjoerd Huijbrechts (gem. Rheden), Pieter Meijboom (CvB) en Ronald Driessen (CvB)
  – Er zijn geen ingekomen stukken.
 1. Notulen AV 26 oktober 2021
  – Voorzitter Judit Wassing herinnert de aanwezigen aan de afspraak dat alle stukken ter bespreking in de vergaring niet meer in print worden uitgedeeld, maar op de website te vinden zijn. Judit zegt er vanuit te gaan dat iedereen deze stukken ook gelezen heeft.
  – Bob Scholten vraagt n.a.v. de notulen wat inmiddels de monumentenstatus is van de Posbank en de Geërfdenbank. Nelleke den Boer-Pinxter vertelt dat de Historische Kring bezig is met de aanvragen voor de gemeentelijke monumentenstatus. Bob vraagt of een monumentenstatus van de Geërfdenbank lasten meebrengt voor de Geërfden. Secretaris Marc antwoordt dat de bank een herinnering is aan ‘de schenking van de Velpse heide aan de gemeente Rheden’. De gemeente was altijd al eigenaar van de bank en zorgt ook voor het onderhoud.
  – Er zijn verder geen vragen of opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd, met dank aan de secretaris.
 1. Jaarverslag 2021
  – Voorzitter Judit meldt dat het jaarverslag niet zoals vroeger wordt voorgelezen maar gepubliceerd staat op de website. Dit jaar is door secretaris Marc ook een jaaroverzicht met foto’s gemaakt dat vóór aanvang van de vergadering en tijdens dit agendapunt vertoond werd op het grote beeldscherm in de zaal. Er blijkt helaas een verkeerde foto ingeslopen te zijn van de tribune bij VVO en die wordt terstond verwijderd. Bob Scholten vraagt of de presentatie ook vertoond kan worden op de website. Marc belooft hiermee aan de slag te zullen gaan
  – Er zijn geen andere vragen of opmerkingen. Het jaarverslag 2021 wordt goedgekeurd met complimenten aan de secretaris voor diens werk.
 1. Financieel verslag 2021
  – Penningmeester Rhody Brugge geeft een toelichting op de financiën van zowel de Geërfden van Velp als de Stichting Geërfdenfonds. Bob Scholten vraagt hoe het komt dat bij de Geërfdenwei kleine inkomsten staan vermeld tegenover grote uitgaven. Weidecommissaris Wilco legt uit dat wei historisch gezien dé plek was waar generaties lang het Velpse vee werd ingeschaard. Ondanks de hoge kosten moet de wei daarvoor behouden blijven. Iets wat ook onderstreept wordt door Maarten Schellingerhout, die stelt dat de wei ‘core business’ is van de Geerfden en dat zonder gemeenschappelijke weidegrond in Velp het fenomeen Geerfden geen bestaansrecht meer heeft.
  Terenja Bongers stelt dat zij en de leden van familie Arents nog de laatste paardenhouders zijn die van de wei gebruik maken. Zij pleit ervoor om te bezuinigen op de vergoeding voor de weiwaarder en diens taken aan hen over te laten. Voorzitter Judit stelt dat dit nu geen onderwerp is, maar als de weiwaarder ‘er niet meer is’ dan kan daar over worden gepraat.
  Bob Scholten vraagt tenslotte naar de reden van de toename met zo’n €10.000,- bij Rabo in Activa van Stichting Geërfdenfonds. Penningmeester Rhody legt uit dat die de opbrengsten zijn van ontvangen subsidies voor de weidegronden.
  – Kascommissie: Door afwezigheid van Harry Kranenburg leest Dick Mol de verklaring van de kascommissie voor: ‘Op 3 maart 2022 zijn door Harry Kranenburg en Dick Mol de door de penningmeester overhandigde financiële stukken gecontroleerd en akkoord bevonden. De commissie spreekt waardering uit voor de overzichtelijke wijze waarop de penningmeester de administratie vormgeeft. Zij stelt de Geërfden voor de penningmeester décharge te verlenen’.
  – Dit wordt door de aanwezigen met applaus bekrachtigd.
  – Voorzitter Judit Wassing bedankt de kascommissie en de penningmeester. Harry Kranenburg (niet aanwezig) verlaat de kascommissie. Omdat Dick Mol beoogd bestuurslid van de Commissie van Beheer is neemt Willem van Katwijk (was reserve) de rol van Harry over en wordt 1e lid, Jan Goldman meld zich aan als 2e lid en, na antwoord op de vraag ‘hoeveel tijd gaat mij dat kosten’, wordt tenslotte Frans de Bie reservelid.
 1. Heidecommissie
  – Heidecommissaris Bert Kiljan meldt dat de Heidewerkdag op 26 februari succesvol was, mede door het mooie weer. Door zo’n 60 deelnemers en een sleeppaard werd flink wat dennenopslag uit de hei verwijderd.
  – Bert geeft in het kort uitleg over de stand van zaken betreffende het Masterplan Veluwezoom: de gemeenteraden van Rozendaal en Rheden hebben gekozen voor Model D. In de weekeinden en op feestdagen is het niet toegestaan rondjes te rijden. NatuurMonumenten gaat parkeergeld heffen op haar grote parkeerplaatsen, waardoor de drukte bij het Rozendaalseveld zal toenemen. Rozendaal wil geen betaald parkeren bij het Rozendaalseveld, maar er moet wel een parkeerreguleringssysteem komen dat verwijst naar nog vrije parkeerplekken.
  – Bert noemt dat met de drukte onze zorg toeneemt. Met de natuur gaat het niet goed, het commercieel gebruik van het gebied groeit. Vandaar het opstellen van de Toekomstvisie Rozendaalseveld met uiteenlopende standpunten van gebruikers die om input zijn gevraagd. Bert schets in het kort de inhoud van de Toekomstvisie die in zijn geheel op de website is gepubliceerd.
  – Willem van Katwijk vraagt naar de stand van zaken betreffende de monumentenstatus van de Brandtoren op het Rozendaalseveld. Bert antwoordt dat het Gelders Genootschap onderzoekt of een Rijksmonumentenstatus mogelijk is en een regerende beschrijving maakt.
  – Geertje van den Burg vraagt of het klopt dat Provincie Gelderland gaat over de Recreatiezonering. Bert beaamt dit en voegt toe dat de eigenaar gemeente Rheden de invulling bepaald. Bijvoorbeeld: in het zoneringsplan is in zone B (waar het Rozendaalseveld in valt) geen ruimte voor loslopende honden, maar Rheden zegt dat die wel mogen. Het probleem van de hondenpoep ( = bemesting van het heidegebied) zal onderzocht worden bij de evaluatie van het hondenlosloopgebied en de HUS’sen. Kraaien en zwijnen eten nu wel veel poep op, maar de stikstofbelasting blijft dan toch in het gebied achter.
  – Bob Scholten vraagt wat de Geërfden willen met de Voor- en Achterheide. Bert stelt dat onze Toekomstvisie één van de vele visies is.
  – Bert vraagt aan de aanwezigen het eens zijn met de toekomstvisie zoals die nu op schrift staat. Er zijn geen tegenargumenten.
  – Eén van de aanwezigen vertelt over de historie van het Rozendaalseveld: over defensie die een deel van de hei huurde voor 100.000 gulden per jaar om er te oefenen, over plaggen en later het niet meer plaggen, over het afnemende onderhoud. Karin Wopereis zegt toe onderzoek te zullen doen naar beheer-historie.
  – Maarten Schellingerhout stelt dat we het recreatief gebruik van het Rozendaalseveld moeten omarmen: hondenuitlaters, bijenhouders, hardlopers, wandelaars, zweefvliegers…
 1. Gastsprekers:
  – Presentatie van Stichting Vitale Biotopen:  Arthur Ohm, voorzitter van Stichting Vitale Biotopen vertelt, ondersteund door beeld en tekst op het grote beeldscherm, over het ontstaan en de noodzaak van de stichting. 360 soorten wilde bijen hebben het moeilijk door het huidige landbouwgebruik en de verstedelijking en kunnen geholpen worden met bijenhotels en meer biodiversiteit. Het is een interessant onderwerp en de meegebrachte bijenhotels krijgen veel bekijks.
  – Presentatie Voedselproductie Duurzaam en Lokaal: Wilco Nieuwenhuis en Bart Lubbers zijn de laatste actieve boeren in Velp. Zij vertellen over hun melkveebedrijven de Elzenhof respectievelijk Zuivelboerderij IJsseloord en hun wil om natuurinclusief te boeren, over bedreigingen die dit bemoeilijken en de kansen die benut kunnen worden. Inspiratie werd opgedaan bij boeren en lokale afnemers van boerenproducten op de Lünenburger Heide in Duitsland. Zichtbaar resultaat in Velp langs de Zutphense-straatweg zijn de akkers met oude graansoorten vol wilde akkerbloemen. Goed voor (wilde) bijen, andere insecten en vogels. Het graan wordt lokaal verwerkt tot brood en later ook bier.
  Op zaterdag 18 juni wordt de eerste van de Velper Klaprozendagen gehouden, een informatief en educatief evenement rondom natuurinclusief boeren. Lokale ondernemers en Stichting Vitiale Biotopen zijn ook hierbij betrokken. Organisator van het evenement is Rosan, de partner van Wilco.
 1. Weidecommissie
  Weidecommissaris Wilco neemt het woord:
  – Weide Waterstraat: door de crisis in Ukraïne is de productie van kunstmest gestagneerd en het gebruik van natuurlijke mest door akkerbouwers enorm gestegen. Dat houdt in dat voor ons geen gratis mest meer beschikbaar is en het duur betaald moet worden. Gevolg is dat nu echt het weidegeld verhoogd moet worden. Dit zou met ingang van 2020 sowieso al jaarlijks zijn gedaan, maar was door covid twee jaar uitgesteld. De CvB stelt voor om dit seizoen een verhoging van € 25,- per ingeschaard dier door te voeren.
  -Terenja Bongers, één van de vaste gebruikers van de wei, zegt geen probleem te hebben met deze verhoging, maar stelt wel dat er niet teveel paarden in de wei toegelaten moet worden om te voorkomen dat er weer bijgevoerd moet worden. Voorzitter Judit stelt dat we altijd afhankelijk zijn van het weer: droogteperiodes kunnen ook voor tekort aan gras zorgen. Daarnaast is de regel: bij inschrijving krijgen Velpenaren voorrang.
 2. Vaststellen begroting 2021
  – De begroting 2022 wordt wat betreft de Geërfdenwei in Velp aangepast.
  – Vanuit de vergadering zijn er geen bezwaren tegen de begrotingen en de voorgestelde aanpassing van de begroting.
 3. Bestuurswissel
  – Op het beeldscherm is een afbeelding van het Geerfdenspeldje zichtbaar. Secretaris Marc vertelt dat het speldje door de bestuursleden gedragen wordt bij officiële gelegenheden en dat het wordt doorgegeven door een vertrekkende bestuurder aan diens opvolger. Marc zegt dat dit altijd in stilte gebeurde en dat wij met ingang van dit jaar van deze speldjeswissel een ceremonieel momentje willen maken.
  – Voorzitter Judit Wassing dankt Wilco voor zijn jarenlange inzet, zijn kennis en de subsidies die hij heeft weten binnen te halen. Zij noemt dat de Commissie van Beheer Bert Lubbers als nieuw bestuurslid voordraagt en dat er zich geen tegenkandidaten hebben gemeld. Bert stelt zich kort voor en wordt met applaus aangenomen.
  – Judit dankt Jan Schaeffer voor diens jarenlange inzet en vertelt de aanwezigen dat Jan alle functies binnen de CvB een keer heeft bekleed. Jan weet van de hoed en de rand en stond garant voor lekkere etentjes. Zij noemt dat Dick Mol als nieuw bestuurslid door de CvB wordt voorgedragen en dat er zich geen tegenkandidaten hebben gemeld. Dick stelt zich ook kort voor en wordt daarna met applaus aangenomen.
  – Judit vertelt dat zij zich herkiesbaar stelt nu het aangepaste reglement dit mogelijk maakt. Ook zij wordt met applaus aangenomen omdat er geen tegenkandidaten zijn.
  – Wilco en Jan overhandigen hun speldje aan hun opvolgers waarna zij elk een fraaie bos bloemen krijgen. Judit vertelt de aanwezigen dat later in het voorjaar nog een officieel afscheidsfeestje wordt gevierd.
 4. Rondvraag en sluiting
  – Er zijn geen vragen.
  – Voorzitter Judit sluit deze Algemene Vergadering af om 22:55 uur met de woorden ‘Dank voor jullie aanwezigheid en tot ziens over 12 maanden!’
  – Daarna genieten de aanwezigen nog van een drankje. En van de lokale hapjes, die waren verzorgd door Bart en Sabine, Wilco en Rosan.

Judit Wassing, Voorzitter
Marc Pluim, Secretaris

Goedgekeurd door de Algemene Vergadering dd 29 maart 2023