Profielschets externe adviseur
voor de Geërfden van Velp

Algemeen:

De Geërfden van het dorp Velp richt zich al meer dan 400 jaar op het beheer van weiden en het ondersteunen van goede doelen in Velp. De Commissie van Beheer is wat we tegenwoordig een bestuur zouden noemen. Wie in het bezit is van enig onroerend goed in de kadastrale gemeente Velp is automatisch Geërfde. De leden van de Commissie van Beheer dragen bij aan de instandhouding en de relevantie van een eeuwenoud instituut, dat het waard is om bewaard te blijven. 

Van oorsprong bezaten de Geërfden meerdere weidelanden binnen het dorp Velp. In de loop der jaren is het grootste deel daarvan verkocht of geruild. Op dit moment is het algemene beleid betreffende grondposities dat we dit in principe niet verkleinen en dat we proberen om meer grond te verkrijgen in Velp, dit eventueel tegen ruiling (in welke vorm dan ook) van grond dat in het bezit is van de Geërfden in andere plaatsen.

Onze weiden, bijna 18 hectare in totaal, liggen zowel in het dorp Velp als daarbuiten (Brummen en de Steeg). De wei aan de Waterstraat is de enige oorspronkelijke Velpse locatie die al eeuwenlang door de geërfden wordt gebruikt om paarden, pony’s en rundvee in te scharen. De overige weiden zijn verpacht of hebben gras-op-stam overeenkomsten. 

Voor het beheer van de weiden zoeken we continuïteit in kennis en inhoudelijke ondersteuning van een externe adviseur.

Wat vragen wij:

 • Heeft kennis en inzicht in het agrarisch natuurbeheer in Nederland en de Veluwezoom in het bijzonder en de daarmee samenhangende regelgeving.
 • Is bekend met agrarische wet- & regelgeving op o.a. subsidies, mest en rvo.
 • Is bekend met geldende wet- en regelgeving en gebruikelijke prijsafspraken rondom pacht, gras-op-stam en inscharingsovereenkomsten.
 • Aantoonbare ervaring bij voorkeur via referenties.


Taken bestaan uit:

 • Tijdig de wettelijk verplichte meldingen doen.
 • Tijdig aanvragen van subsidies.
 • Advies en ondersteuning bij de verkoop/in bruikleen geven van fosfaatrechten.
 • (on) gevraagd advies geven over nieuwe/gewijzigde mogelijkheden.
 • Ondersteuning/advies geven over onze toekomstvisie met betrekking tot onze grondposities in het licht van maatschappelijke en wettelijke ontwikkelingen.


Gewenste competenties:

 • Omgevingsbewustzijn; is goed geïnformeerd over maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen en kan deze kennis toepassen in relatie tot agrarische natuurbeheer.
 • Heeft visie; is in staat om op hoofdlijnen en lange termijnbeleid te adviseren.
 • Neemt initiatief en stelt zich dienstverlenend op, weet wat onze behoeften zijn, signaleert kansen en handelt daar ook naar.
 • Probleemanalyse; herkent belangrijke informatie, kan hoofd- en bijzaken onderscheiden en verbanden leggen tussen gegevens.
 • Oordeelsvorming; kan op basis van de beschikbare informatie de juiste en realistische conclusies trekken.
 • Kwaliteitsgerichtheid; stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de geleverde diensten.
 • Overtuigingskracht; kan met logische en relevante argumenten zijn voorstellen uitleggen.
 • Is integer; respecteert en beschermt de hem toevertrouwde vertrouwelijke informatie, maakt geen misbruik van macht of voorkennis en komt zijn afspraken na.