Inspraaknotitie

Inspraak Commissie van Beheer Geërfden van Velp op Masterplan Veluwezoom tijdens de gezamenlijke Raadsbijeenkomst van Rheden en Rozendaal op dinsdag 5 oktober 2021.


Geachte raadsleden, 

De Commissie van Beheer van de Geërfden van Velp staat volledig achter het voornemen van uw gemeenten en Natuurmonumenten om de overlast op de Veluwezoom terug te dringen en de druk op de natuur te verlichten. 

Wij onderschrijven dan ook de analyse van de problemen in het scenario onderzoek Masterplan Veluwezoom.

Bij het beoordelen van de verschillende scenario’s hebben wij als Commissie van Beheer gekeken wat de kwaliteitsverbeteringen voor de natuur en het recreatiegedrag zijn op de Veluwezoom en wat effecten zijn op de bereikbaarheid en het gebruik van het Rozendaalseveld en de Beekhuizense bossen. 

Het Rozendaalseveld is enorm populair bij vele gebruikers. 

Wij zien echter ook dat activiteiten op het Rozendaalseveld de laatste jaren sterk toenemen en dat leidt regelmatig tot spanningen tussen de recreatieve belangen, de verkeersveiligheid en de natuur. 

Tegelijk zien wij een enorme betrokkenheid bij vele bezoekers om zorgvuldig om te gaan met de gebiedskwaliteiten. Het unieke, voor ieder bereikbare karakter van het gebied is in Nederland heel bijzonder. 

Tot 1917 behoorde het Rozendaalseveld, in totaal 497 hectare, aan de Velpse Geërfden. In 1917 respectievelijk in 1921 is de toenmalige voor- en achterheide geschonken aan de gemeente Rheden. 

Als Commissie van Beheer bewaken wij de de voorwaarden uit de Schenkingsakten uit 1917/1921 waarin de overdracht van de gronden naar de gemeente Rheden notarieel is vastgelegd. Bij die overdracht is destijds ondermeer bepaald dat:

  • De bij deze geschonken onroerende goederen moeten als openbaar, voor het publiek toegankelijk, wandelpark blijven bestaan en onderhouden worden.
  • De thans door het geschonkene loopende zandweg naar de achterheide moet ter breedte van minstens twintig meter als publieke weg blijven liggen; het openbaar verkeer daarover zal nimmer mogen worden belemmerd; de Gemeente RHEDEN zal binnen vijf jaren na heden een deel van dien weg tot een behoorlijke breedte moeten verharden ……
  • Alleen met goedkeuring van de Geërfden van het dorp VELP kunnen in de bepalingen .. zoodanige wijzigingen aangebracht worden als de gemeente RHEDEN zal voorstellen.

Als wij dan gaan kijken naar een voorkeursscenario dan kunnen wij als Commissie van Beheer in grote lijnen achter Scenario C staan behalve waar het de onttrekking aan de openbaarheid van de noordelijke Kluizenaarsweg en de aanleg van een parkeerplaats aan de Kluizenaarsweg betreft. 

Immers, de voorwaarden uit de Schenkingsakte zullen dan geschonden worden omdat het Rozendaalseveld niet met het openbaar verkeer bereikbaar is en er een stuk kwetsbaar bos omgevormd moet worden naar parkeerterrein. 

Dit raakt de belangen van de Geërfden van Velp in hoge mate.

In het Convenant 1997 wat tussen de gemeente Rheden en de Geerfden is overeengekomen staat 

  • dat de Gemeente Rheden de Geërfden op voorhand, tijdig en voortdurend zal betrekken bij zaken die ten nauwste verband houden met het onderhoud en beheer van het Rozendaalse Veld. Dat geldt zowel ten aanzien van beleidsvoornemens over de toekomst van dit natuurgebied, als voor de lopende zaken die uit het beheer voortvloeien.

Als Geërfden van Velp willen wij, conform de afspraken uit het convenant, samen met de gemeenten Rozendaal en Rheden in een gebiedsproces een nadere uitwerking voor dit deel van de Veluwezoom maken waarbij wij, met behoud van toegankelijkheid van het Rozendaalseveld, recht willen doen aan de belangen van de natuur op de Veluwezoom en de dorpen Velp en Rozendaal. 

Gezien de besluitvorming op korte termijn in uw Raden vinden het van belang nu de mening van de Commissie van Beheer mede te delen. 

Het resultaat van de meningsvorming in de Algemene Vergadering van de Geërfden op 26 oktober aanstaande zullen wij nadien aan u kenbaar maken.


Bert Kiljan 

Heidecommissaris Geërfden van Velp

KLIK HIER om de online-beelden van de raadsvergadering van 5 oktober 2021 te bekijken.