Jaarverslag 2003

Waarin opgenomen het jaarverslag van de Stichting Geërfdenfonds
Algemeen

De commissie van Beheer bestond op 1 januari 2003 uit de volgende personen.

Voorzitter J.D. van Oort
Ondervoorzitter
Secretaris J.C. Driessen
Penningmeester B.L.A. Tol
Heidecommissaris R. Aveskamp
Weidecommissaris P.P. Roelofsen
Heidecommissie P.M.C. Hoefsloot Schmeink
Heidecommissie M. Wolff
Weidecommissie E. Riggeling
Weidecommissie H.R.W. Gerritsen

Tijdens de Algemene Vergadering op 2 april 2003 traden de heren van Oort en Aveskamp af. Met algemene stemmen werden, de door het bestuur voorgedragen heren Maarten Schellingerhout en Jop de Klein in het bestuur gekozen. Zodat het bestuur er vanaf die datum als volgt uitziet.

Voorzitter M. Wolff aftredend 2006
Ondervoorzitter J.C. Driessen aftredend 2004
Secretaris P.M.C. Hoefsloot Schmeink aftredend 2004
Penningmeester B.L.A. Tol aftredend 2006
Heidecommissaris J.P.G. de Klein aftredend 2008
Weidecommissaris P.P. Roelofsen aftredend 2008
Heidecommissie M. Schellingerhout aftredend 2008
Heidecommissie
Weidecommissie E. Riggeling aftredend 2004
Weidecommissie H.R.W. Gerritsen aftredend 2006

Het bestuur kwam het afgelopen jaar 8x bijeen voor de afhandeling van de lopende zaken, er was 8x overleg met de Gemeente waarvan 5x op bestuurlijk niveau, 2x de heidecommissie en 1x de weidecommissie. Ook was er in kleine commissie overleg over de toekomstige structuur van zowel de Geërfden als de stichting Geërfdenfonds. Hierover later meer.

De jaarvergadering werd, zoals reeds gememoreerd, op 2 april 2003 gehouden en werd bezocht door het voltallig bestuur, 32 Geërfden, Wethouder Ap Lammers, Gemeente medeweker Jan Frans Bastiaanse, Alliantie directeur Stef de Wit en 4 afgevaardigden van de Hondenuitlaatcentrales.

Tevens werden er 2, door ons gesponsorde, concerten in de muziektent in het Villapark te Velp gehouden. De organisatie hiervan was in handen van de Alliantie.

Financieel

Het jaar 2002 werd afgesloten met een batig saldo voor zowel de Geërfden als voor de Stichting Geërfdenfonds. Het batig saldo van de Geërfden is volgens de wens van de

vergadering overgeboekt naar de stichting. Door de heren Fleming en Cambier van Nooten zijn op 23 januari 2003 ten huize van de penningmeester de bescheiden gecontroleerd. Op voordracht van beide heren, werd door de aanwezigen Geërfden het bestuur decharge verleent voor het gevoerde financieel beleid. Vervolgens werd in de personen van de heren Cambier van Nooten en Schaefer een nieuwe kascommissie benoemd.

Geërfdenweide Waterstraat

Het weidegeld werd op de Algemene Vergadering vastgesteld op 120,00 euro voor een paard en  60,00 euro voor een koe. De inschrijving vond traditioneel plaats in ‘t Pintje op 25 april 2003. Dit leverde 7 paarden en 1 pony op welke op 3 mei 2003 werden ingeschaard.

Na de zomer hebben een aantal studenten van Larenstein in opdracht van de gemeente een plan gemaakt tot herinrichting van de Geërfdenweide, door hun consequentPaardenwei genoemd. In het inspraaktraject heeft het bestuur geparticipeerd, wat een aantal verbeteringen heeft opgeleverd. Het eindresultaat mag er wezen, al heeft het bestuur grote bezwaren tegen de ligging en grootte van de toekomstige weide. Dit zal zeker onderwerp van gesprek met de Gemeente worden als deze plannen worden doorgezet. De definitieve plannen zullen aan de geërfden ter goedkeuring worden voorgelegd in volgende Algemene vergadering.

Weide Brummen

De Amtswaard te Brummen, die in eigendom is van de Stichting Geërfdenfonds, was het gehele jaar verpacht. Eind 2003 heeft ons via de rentmeester het verzoek bereikt om de pacht met nog een jaar te verlengen maar deze eenmalig te halveren, dit in verband het vele achterstallig onderhoud. Hierop is er contact geweest met de pachter en rentmeester welke geresulteerd heeft in een pachtverlenging t/m 3 januari 2005 met een pacht van 1870.00 euro.

Weide Havikerwaard

Begin 2003 werden wij door het Waterschap gewezen op schade door afkalving van het talud. In juli heeft een delegatie van het bestuur, de pachter en een vertegenwoordiger van het Waterschap dit beoordeeld en besloten dat herstel dringend gewenst was. Het Waterschap heeft hierop aangeboden de kosten hiervoor eenmalig voor zijn rekening te nemen. Wie aansprakelijk is voor eventuele toekomstige schaden is nog een punt van onderzoek.

Rozendaalse Veld

Begin 2003 was er commotie over het veelvuldig commercieel gebruik door de vele hondenuitlaatcentrales, zie ook de notulen van de Algemene Vergadering. Van de door de hondenuitlaatcentrales voorgestelde gedragscode is echter niets meer vernomen. Wel dient opgemerkt te worden dat zij de kritiek ter harte hebben genomen en niet meer in grote getale gezamenlijk de honden uitlaten.

Op 22 maart 2003 heeft de Gemeente in samenwerking met de Geërfden een heidewerkdag georganiseerd. Gezien het succes is besloten dit tot een jaarlijks terugkerend fenomeen te maken.

23 augustus 2003 heeft er weer een Heideschouw plaatsgevonden. Hierbij waren ondermeer aanwezig Wethouder Ap Lammers van de gemeente Rheden, Burgemeester Boerma-v.Doorne en wethouder Brouwer van de gemeente Rozendaal, dhr van ’t Leven (WBE) en een delegatie van het bestuur aanwezig. Door de droogte van het afgelopen jaar liet de heide zich niet van zijn mooiste kant zien. Wel was duidelijk het resultaat waar te nemen van de Heidewerkdag.

Sinds september is ons aanspreekpunt bij de gemeente,  betreffende het Rozendaalse Veld, Nienke Moll als opvolgster van Jan Frans Bastiaanse.

Structuur van de Geërfden

Op de Algemene Vergadering 2003 werd door het bestuur een wijziging van de structuur en statuten voorgesteld welke door de aanwezigen met enige scepsis werd ontvangen. Dit resulteerde in een begeleidingscommissie bestaande uit de heren Hillemans, Hermsen en Schaefer. Het bestuur heeft hierop zijn huiswerk nog eens over gedaan en alle zaken tegen het licht gehouden.

Hierop is er contact geweest met de bovengenoemde commissie met als uitkomst dat er totaal geen verschil van inzicht is in de doelstelling namelijk het behouden van het cultureel erfgoed dat wij als geërfden zijn. De voorstellen tot statutenwijziging van de stichting Geërfdenfonds en het inschrijven van de Geërfden in het Kamer van Koophandel register komen dan ook later op deze vergadering aan de orde.

Overige zaken

Mede omdat het nog steeds niet haalbaar is om op het Rozendaalse Veld een schaapskudde te exploiteren heeft het bestuur ook in 2003 weer 10 lammetjes van de Rhedense Schaapskudde geadopteerd.

Ten behoeve van de kinderspelen op Koninginnedag heeft het bestuur besloten wederom een donatie van 250 euro te geven aan Velp voor Oranje.

Door de getoonde interesse van notaris Kroon te Velp is er een onderzoek gedaan naar een herdruk van het boek Velp en zijn Geërfden. Een voorstel hiertoe zal tijdens de Algemene Vergadering 2004 worden ingebracht.

De door de Algemene Vergadering van 2003 toegezegde financiële bijdrage ten behoeve van de horeca voorziening bij het openluchttheater Pinkenberg zal dit jaar geëffectueerd worden.

Februari 2004