Jaarverslag 2004

Waarin opgenomen het jaarverslag van de Stichting Geërfdenfonds
Algemeen

De commissie van Beheer bestond op 1 januari 2004 uit de volgende personen.

Voorzitter M. Wolff aftredend 2006
Ondervoorzitter J.C. Driessen aftredend 2004
Secretaris P.M.C. Hoefsloot Schmeink aftredend 2004
Penningmeester B.L.A. Tol aftredend 2006
Heidecommissaris J.P.G. de Klein aftredend 2008
Weidecommissaris P.P. Roelofsen aftredend 2008
Heidecommissie M. Schellingerhout aftredend 2008
Heidecommissie
Weidecommissie E. Riggeling aftredend 2004
Weidecommissie H.R.W. Gerritsen aftredend 2006

Tijdens de Algemene Vergadering op 24 maart 2004 traden de heren van Driessen, Riggeling en Hoefsloot volgens schema af. Zij werden terstond herkozen. Het bestuur blijft aldus ongewijzigd en ziet er als volgt uit.

Voorzitter M. Wolff aftredend 2006
Ondervoorzitter J.C. Driessen aftredend 2010
Secretaris P.M.C. Hoefsloot Schmeink aftredend 2010
Penningmeester B.L.A. Tol aftredend 2006
Heidecommissaris J.P.G. de Klein aftredend 2008
Weidecommissaris P.P. Roelofsen aftredend 2008
Heidecommissie M. Schellingerhout aftredend 2008
Heidecommissie
Weidecommissie E. Riggeling aftredend 2010
Weidecommissie H.R.W. Gerritsen aftredend 2006

Het bestuur kwam het afgelopen jaar 5x bijeen voor de afhandeling van de lopende zaken en er was 5x overleg met de Gemeente waarvan 2x op bestuurlijk niveau en 3x de heidecommissie.

De jaarvergadering werd, zoals reeds gememoreerd, op 24 maart 2004 gehouden en werd bezocht door het voltallig bestuur minus de door ziekte gevelde voorzitter Mauri Wolff, 29 Geërfden, gemeente medewerkster Nienke Moll en Alliantie directeur Stef de Wit.

Er werden weer 2, door ons gesponsorde, concerten in de muziektent in het Villapark te Velp gehouden. Op 5 juni waren er de Domein Bigband en de Pubies en op 4 september GOOG.

De organisatie hiervan was in handen van de Alliantie.

Wij hebben dit jaar ook afscheid moeten nemen van wethouder Ap Lammers, welke een trouwe gast was bij de Heideschouw en onze vertroebelde relatie met de gemeente, door zijn constructief gedrag, heeft opgeklaard.

Ook het afscheid van de koster Gerrit en vrouw Nel moet gememoreerd worden. Zij hebben onze vergaderingen altijd goed verzorgd en het was een plezier bij hun te vertoeven.

Financieel

Het jaar 2003 werd afgesloten met een batig saldo voor zowel de Geërfden als voor de Stichting Geërfdenfonds. Het batig saldo van de Geërfden is volgens de wens van de vergadering overgeboekt naar de stichting. Door de heren Cambier van Nooten en Schaefer zijn op 11 februari  2004 ten huize van de penningmeester de bescheiden gecontroleerd. Op voordracht van beide heren, werd door de aanwezigen Geërfden het bestuur decharge verleent voor het gevoerde financieel beleid. Vervolgens werd in de personen van de heren Schaeffer en Scholten een nieuwe kascommissie benoemd.

Geërfdenweide Waterstraat

Het weidegeld werd op de Algemene Vergadering onveranderd vastgesteld op 120,00 euro voor een paard en  60,00 euro voor een koe. De inschrijving vond traditioneel plaats in ‘t Pintje op 23 april 2004. Dit leverde 2 paarden en 3 pony’s op welke op 1 mei 2004 werden ingeschaard.

Met betrekking tot de plannen voor de herinrichting van de weide schijnt er een wijziging van het bestemmingsplan nodig te zijn om verdere stappen te kunnen nemen. Dit zal naar verwachting nog 2 jaar duren. Wel is al een lijntje gelegd naar een mogelijke ISW subsidie van de provincie. Onze grote bezwaren tegen de ligging en grootte van de toekomstige weide zijn in het bestuurlijk overleg met de Gemeente ter tafel gebracht en hier zal zeker rekening mee worden gehouden. De definitieve plannen, zoals reeds toegezegd, zullen aan de geërfden ter goedkeuring worden voorgelegd in een volgende Algemene vergadering.

Weide Brummen

De Amtswaard te Brummen, die in eigendom is van de Stichting Geërfdenfonds, was het gehele jaar verpacht. Eind 2004 hebben wij een natuurbeheersovereenkomst aangevraagd en heeft ons via de rentmeester het verzoek bereikt om de pacht met pachter Masselink met 5 jaar te verlengen, uiteraard onder de condities van deze natuurbeheersovereenkomst. Ten tijde van dit schrijven waren hierover nog geen nadere berichten.

Weide Havikerwaard

Deze grond is langdurig verpacht en valt binnen de plannen Havikerpoort. Wat dit voor ons voor consequenties heeft is nog niet duidelijk maar wij zullen de ontwikkelingen met argusogen volgen.

Rozendaalse Veld

Op 20 maart 2004 heeft de Gemeente in samenwerking met de Geërfden een heidewerkdag georganiseerd. Deze was wederom een groot succes en wij zullen eraan blijven meewerken zodat dit zich kan ontwikkelen als jaarlijks terugkerende traditie.

28 augustus 2004 heeft er weer een Heideschouw plaatsgevonden. Hierbij waren ondermeer aanwezig Wethouder Ap Lammers van de gemeente Rheden, Burgemeester Boerma-v.Doorne en wethouder Brouwer van de gemeente Rozendaal, dhr van ’t Leven (WBE) en een delegatie van het bestuur. De heide liet zich dit jaar, in tegenstelling tot vorig jaar, van zijn mooiste zijde zien. Wij moeten trots zijn op zo’n prachtig natuurgebied in onze omgeving en de banden die wij met dit gebied hebben koesteren.

Eind 2004 heeft de Gemeente ons de conceptvisie gepresenteerd met betrekking tot het Rozendaalse Veld. Wij vonden dat de positie van de Geërfden wel heel erg karig aan bod kwam en hebben hier dan ook stelling tegen genomen. Ook van een duidelijke stelling name met betrekking tot het commerciële gebruik van de heide ontbrak. Gezien onze goede verstandhouding met de Gemeente verwachten wij dat in de definitieve visie dit recht gezet zal worden.

Structuur van de Geërfden

Op de Algemene Vergadering 2004 werd het bestuur gemachtigd een statutenwijziging van de Stichting Geërfdenfonds door te voeren en de Geërfden als rechtspersoon bij de Kamer van Koophandel in te schrijven. Dit laatste door middel van een notariële akte op basis van ons reglement uit 1926. De desbetreffende akten zijn op 12 november 2004 bij kantoor Dirkzwager gepasseerd. Waarna de inschrijving van de Geërfden op 26 november 2004 een feit was.

Overige zaken

In 2004 heeft het bestuur weer 10 lammetjes van de Rhedense Schaapskudde geadopteerd.

Ten behoeve van de kinderspelen op Koninginnedag is er wederom een donatie van 250 euro gegeven aan Velp voor Oranje.

Notaris Kroon uit Velp heeft zich gecommitteerd aan de afname van 1200 boeken “Velp en zijn Geërfden.” Wat resulteerde in een herdruk van 1500 exemplaren van dit boek.

De reeds tijdens de Algemene Vergadering van 2003 toegezegde financiële bijdrage ten behoeve van de horeca voorziening bij het openluchttheater Pinkenberg is nog steeds niet benut en zal dan ook voor het jaar 2005 gereserveerd worden. Tijdens de Algemene Vergadering in 2004 is wel besloten dat deze voorziening “De Velpsche Geërfdenhut” zal gaan heten.

Tenslotte gaven eind 2004 onze bestuursleden Mauri Wolff en Remy Gerritsen aan per Algemene Vergadering 2005 hun functies ter beschikking te stellen.

Februari 2005