Jaarverslag 2006

Waarin opgenomen het jaarverslag van de Stichting Geërfdenfonds
Algemeen

De commissie van Beheer bestond op 1 januari 2006 uit de volgende personen.

Voorzitter Maarten Schellingerhout aftredend 2008
Ondervoorzitter Hans Driessen aftredend 2010
Secretaris Pieter Hoefsloot Schmeink aftredend 2010
Penningmeester Bob Tol aftredend 2006
Heidecommissaris Jop de Klein aftredend 2008
Weidecommissaris Paul Roelofsen aftredend 2008
Heidecommissie Teun Lubbers aftredend 2006
Heidecommissie
Weidecommissie Evert Riggeling aftredend 2010
Weidecommissie Tom Hillemans aftredend 2006

Tijdens de Algemene Vergadering op 1 maart 2006 werden de heren Tol, Hillemans en Lubbers met algemene stemmen herkozen. Het bestuur ziet er dan als volgt uit.

Voorzitter Maarten Schellingerhout aftredend 2008
Ondervoorzitter Hans Driessen aftredend 2010
Secretaris Pieter Hoefsloot Schmeink aftredend 2010
Penningmeester Bob Tol aftredend 2012
Heidecommissaris Jop de Klein aftredend 2008
Weidecommissaris Paul Roelofsen aftredend 2008
Heidecommissie Teun Lubbers aftredend 2012
Heidecommissie
Weidecommissie Evert Riggeling aftredend 2010
Weidecommissie Tom Hillemans aftredend 2012

5x kwam het bestuur in vergadering bijeen ook was er regelmatig email en telefonisch contact over zaken welke niet konden wachten op een volgende vergadering. Er was regelmatig overleg met de Gemeente waarvan 2x op bestuurlijk niveau en 3x een veldbezoek op het Rozendaalse Veld.

Op de Algemene Vergadering waren 34 geërfden en afvaardigingen van de Gemeente, WBE, Alliantie en Imkers aanwezig. Hans Driessen werd ivm zijn 40 jarigbestuursjubileum in het zonnetje gezet.

Financieel werd 2006, voor de geërfden, afgesloten met een batig saldo van 2363 euro, dit werd geheel volgens de wens van de AV overgeheveld naar de stichting geërfdenfonds. Door de reservering van de toegezegde bijdrage aan de Velpsche Geërfdenhut werd door de stichting afgesloten met een negatief saldo van 46 euro. De kascommissie, bestaande uit de heren Bob Scholten en Harry Kranenburg, heeft de administratie gecontroleerd en akkoord bevonden. Vervolgens is door de AV decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid. De heren Harry Kranenburg en Cees Hermsen vormen de nieuwe kascommissie.

In onze Geërfdenweide aan de Waterstraat stonden dit jaar 10 paarden en een pony. Heel verheugd waren wij met komst van 2 koeien, die boer Nieuwenhuis op proef in schaarde. Wij hopen op een vervolg. Het weidegeld bedroeg net als voorgaande jaren 120 euro voor paard of pony en 60 euro voor een koe.

De Commissie van Beheer heeft in loop van 2006 overeenstemming bereikt met de gemeente over verhuur van het benodigde terrein voor het bergbezinkbassin. De huurovereenkomst zal een periode van 60 jaar beslaan. Omdat er een zakelijk recht aan deze overeenkomst verbonden is, zal er toestemming van de AV2007 gevraagd worden.

De Weide Brummen was, onder de condities van de natuurbeheersovereenkomst (SAN), het gehele jaar verpacht. In het jaarverslag van 2005 werd abusievelijk gemeld dat dit een 5jarige pachtovereenkomst is. Dit is niet juist en de overeenkomst loopt op 3 januari 2007 dan ook af.

Over de Weide Havikerwaard zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

Op het Rozendaalse Veld is ook dit jaar, op 25 februari, weer een Heidewerkdag gehouden, hier namen ruim 100 man aan deel en kunnen dus wederom spreken van een groeiend succes, die door alle deelnemers met plezier beleefd wordt. De traditionele Heideschouw werd op 26 augustus gehouden en was een goede gelegenheid de nieuwe bestuurders van de gemeenten Rheden en Rozendaal nader te leren kennen. Nienke Moll (gemeente), Lambert van Oorspronk (IPC) en Frank Bolde (WBE) gaven een duidelijke uitleg over het beheer van en op het Rozendaalse Veld.

In de Muziektent in het Villapark werd met onze steun 2 maal een concert georganiseerd te weten  op 25 juni Het Kraaiennest en op 10 september de Amazing Stroopwafels. Vooral de laatste was een groot succes.

Tenslotte nog wat Overige zaken. Het door Velp voor Oranje uitgegeven en door de geërfden gesponsorde fotoboek “Herinneringen aan de bevrijding van Velp zag het levenslicht. Na jarenlang gesteggel en op de weg liggende beren kon eindelijk de Velpsche Geërfdenhut, op 24 juni, feestelijk worden geopend. In november bereikte ons het bericht dat Frank Bolder zijn functie bij het WBE neerlegt. Eind 2006 liep de sollicitatieprocedure nog. De vervulling van deze vacature ligt bij de WBE welke de kandidaat vervolgens voordraagt aan de gemeente Rheden. Het educatieproject van de Imkers begint op stoom te komen en wij hebben dan ook zoals afgesproken bijgedragen aan de onderhoudskosten. De kinderspelen op Koninginnedag werden naar goed gebruik weer door ons geholpen met 250 euro. Nog even voor alle duidelijkheid deze bijdragen worden gedaan door de Stichting Geërfdenfonds.

Wij zijn van mening met het bovenstaande een getrouw verslag te hebben geleverd over het afgelopen jaar.

De commissie van beheer van de Geërfden van het dorp Velp.

1 maart 2007