Jaarverslag 2007

Waarin opgenomen het jaarverslag van de Stichting Geërfdenfonds
Algemeen

De commissie van Beheer bestond op 1 januari 2007 uit de volgende personen.

Voorzitter Maarten Schellingerhout aftredend 2008
Ondervoorzitter Hans Driessen aftredend 2010
Secretaris Pieter Hoefsloot Schmeink aftredend 2010
Penningmeester Bob Tol aftredend 2012
Heidecommissaris Jop de Klein aftredend 2008
Weidecommissaris Paul Roelofsen aftredend 2008
Heidecommissie Teun Lubbers aftredend 2012
Heidecommissie
Weidecommissie Evert Riggeling aftredend 2010
Weidecommissie Tom Hillemans aftredend 2012

Het bestuur kwam 7x in vergadering bijeen ook was er regelmatig email en telefonisch contact over zaken welke niet konden wachten op een volgende vergadering. Er was regelmatig overleg met de Gemeente waarvan 2x op bestuurlijk niveau en 3x een veldbezoek op het Rozendaalse Veld.

Op de Algemene Vergadering 2007 waren 53 geërfden en afvaardigingen van de Gemeente, WBE,en Alliantie aanwezig.

Financieel

De Geërfden van Velp hebben 2007 afgesloten met een batig saldo van 1800 euro dit zal worden overgeheld naar de Stichting Geërfdenfonds. Het eigen vermogen van de Geërfden  kwam ultimo 2007 uit op 25137,00 euro, op basis van de historische aankoopprijs van de weide in de Havikerwaard en exclusief de weide aan de Waterstraat, welke geen historische waardebepaling kent. De Stichting Geërfdenfonds laat een batig saldo zien van 3650 euro. Dit is exclusief de opbrengst van de natuurbeheersovereenkomst voor de weide in Brummen, aangezien deze gelden pas definitief bij afloop van de overeenkomst zijn. In deze pot zit nu 18778,00 euro en valt vrij in 2011. Het oorspronkelijk stichtingskapitaal is wederom geïndexeerd (1,5%) en bedraagt nu 38480 euro.

Geërfdenweide Waterstraat

De bouw van het bergbezinkbassin is in het  4de kwartaal 2007 voltooid en het wachten is nu op de schoon grond verklaring. Naar verwachting zal de oplevering in het 1ste kwartaal 2008 plaatsvinden en dan treedt ook de nieuwe huurovereenkomst in werking.

De, vorig jaar, beloofde schuilhutten worden in het 1ste kwartaal van 2008 geplaatst. De inschrijving leverde 8 in te scharen paarden op. Koeien waren er dit jaar niet.

Eind juli werden er door de uitschaarders zorgen kenbaar gemaakt over het uitblijven van controle op het ontwormen en de verplichte inentingen. De weiwaarder is vervolgens hierop aangesproken, waarna de problemen zijn opgelost.

Hun verzoek om het prikkeldraad te vervangen door een ander soort afrastering is in afwachting van de definitieve herinrichtingsplannen in de ijskast gezet.

Weide Brummen

Zoals bekend is hierop een Natuurbeheersovereenkomst van kracht welke loopt tot 31 januari 2011. Het grasgewas is in 2007 verkocht voor 142 euro.

Weide Havikerwaard

Deze weide is dit jaar niet beweid. Wel hebben we moeten constateren dat er ook geen onderhoud, maaien, plaatsvond. In augustus hebben wij de pachter aangeschreven en hem hierop gewezen. Begin september is daarop alsnog gemaaid.

In de gebiedsvisie Havikerpoort wordt de weide, in het kader van ruimte voor rivieren, aangemerkt als overstroom gebied. Wij wachten alert de ontwikkelingen af.

Rozendaalse Veld

Het gevoerde onderhoud en de storm op 18 januari 2007 leverde geen aantrekkelijk beeld op in de bossen ten zuiden van de heide. Wel leverde het veel vragen op tijdens onze Algemene Vergadering. De toegezegde excursie, gehouden op 21 september, liet zien dat beheer nodig is en dat de natuur zich herstelt van de stormschade. Een klein deel zal echter geruimd en opnieuw ingeplant moeten worden. Planning 1ste kwartaal 2008. Tijdens de,gezellige, afsluitende borrel bij de Velpsche Geërfdenhut konden de nog openstaande vragen beantwoord worden. Er waren ongeveer 35 tevreden geïnteresseerden. De Heidewerkdag was, ondanks de natte start, weer een succes. De door de dhr.Tap gedane suggestie om de niet meer beweide bovenheide te ontrasteren is door de gemeente overgenomen en de pachtovereenkomst is opgezegd en het draad is verwijderd. De gemeente heeft ons gevraagd mee te denken over het herstel van de Emmapyramide. Op dit moment wordt onderzocht of de toren op de piramide verhoogt moet cq kan worden of dat er enkele bomen gekapt moeten worden om het uitzicht, tot aan het Reichswald, te herstellen.

Bij de Heideschouw waren de colleges van B&W van Rheden en Rozendaal ruim vertegenwoordigd. Bij monde van Nienke Moll gaf de gemeente Rheden een toelichting op het gevoerde beheer. Simon de Man (WBE) lichtte de wildstand toe en de Vogelwerkgroep zuidwest Veluwe gaf alvast een voorproefje op het in 2008 te verschijnen boek over de broedvogels alhier.

Begin december wekte de, al in onze AV’s van 2005, 2006 en 2007 onder de aandacht gebrachte, plannen voor het herstel van het Rozendaalse Zand beroering op. Ook de grote media aandacht eind augustus 2007 riep geen negatieve reacties op. De CvB was dan ook zeer verbaasd en verrast. In eerste instantie ging het alleen over de gevoerde procedure. Maar allengs werd dit een kapstok waar tegenstanders van de, benodigde, bomenkap zich aan vastklampten om deze alsnog te voorkomen. De CvB, die van mening is dat het gebied onder artikel 2 van de schenkingsakte valt en art.6 niet van toepassing is, daar deze de essentie heeft het stuifzand vast te leggen en niet het kappen van bomen te verbieden, weigert in eerste instantie een Buitengewone Vergadering uit te schrijven. De daarop volgende reactie resulteert in het uitschrijven voor een Buitengewone Vergadering op 17 januari 2008. Toevoeging op verzoek AV2008: De tegenstanders van de kap zijn van mening dat art.6 nog steeds van kracht is en bomenkap niet toegestaan is omdat dit het stuifzand zijn vrijheid teruggeeft.

Muziektent in het Villapark

Op 24 juni trad het orkest Waarschuwing voor de scheepvaart op gevolgd door Ritmundo op 9 september. Dit laatste concert maakte deel uit van het Monumenten weekend. Het weer werkte niet mee, maar de opkomst was hoog en het was gezellig. De CvB is dan ook blij dat de AV2007 niet op het subsidiegeld wilde bezuinigen.

Overige zaken

Het verzoek om een bijdrage aan het nog te verschijnen boek “Broedvogels van de ZO-Veluwe” hebben wij gehonoreerd met 250 euro.

Tenslotte valt nog te melden dat wij dhr. Brongers, testamentair executeur van familie Lüps, onze interesse kenbaar gemaakt hebben voor eventueel vrijkomende gronden bij kasteel Biljoen. Het is echter de bedoeling dat het landgoed in zijn geheel verkocht gaat worden en daarmee onze draagkracht te boven gaat.

Wij zijn van mening met het bovenstaande een getrouw verslag te hebben geleverd over het afgelopen jaar.
De commissie van beheer van de Geërfden van het dorp Velp.

27 februari 2008