ALGEMENE VERGADERING GEËRFDEN VAN VELP

Gehouden op 20 maart 2001

Aanwezig: het voltallige bestuur van Geërfden, alsmede 37 inwoners van Velp die zich krachtens de algemene bepalingen geërfde mogen noemen.

  1. Opening en verslag.

Voorzitter Dick van Oort heet iedereen van harte welkom. Hij is verheugd dat enkele tientallen geërfden de moeite hebben genomen om naar de vergadering te komen. Wellicht is dat mede te danken aan het feit dat geërfden sinds vorig jaar schriftelijk worden uitgenodigd. Als ze tenminste de vergadering hebben bezocht. Toch zegt Van Oort te hopen dat de achterban in de toekomst in nog grotere getale naar de algemene vergadering zal komen. Een eeuwenoude organisatie als de Geërfden verdient nu eenmaal een breed en hecht draagvlak in de samenleving.

Secretaris Hans Driessen leest vervolgens het verslag van de vorige algemene vergadering voor. Naar aanleiding hiervan worden er geen vragen gesteld. Het verslag wordt vervolgens onder dankzegging aan de secretaris goedgekeurd.

  1. Mededelingen en ingekomen stukken.

Voorzitter Van Oort maakt melding van een brief van de kascommissie aan het bestuur. Daarin laat de kascomissie weten niet in de gelegenheid te zijn gesteld om de financiele jaarstukken te controleren. Een nadere toelichting hierop zal straks volgen bij de behandeling van de financiele stukken, aldus Van Oort.

Verder zijn er geen ingekomen stukken. Wel vestigt hij nadrukkelijk de aandacht op de lezing die de heer Van het Leven, voorzitter van de Wildbeheereenheid, na de pauze zal houden. De gemeente Rheden heeft de jacht op het Rozendaalse Veld in handen gegeven van de WBE. De heer Van het Leven zal straks uiteenzetten wat dat betekent en of dat wel of geen gevolgen voor het uitlaten van de honden op het Rozendaalse Veld zal hebben.

  1. Bestuursverslag.

Dick van Oort doet verslag van de activiteiten die het bestuur het afgelopen jaar heeft ondernomen. Wederom werd er veel zorg en vergadertijd besteed aan het beheer van zowel de Geërfdenwei als het Rozendaalse Veld. Ook de vraag of het weiland in Brummen wel of niet moet worden verkocht kwam regelmatig aan de orde.

  1. Financiële stukken.

Het bestuur van Geërfden is, aldus Dick van Oort, ernstig in verlegenheid gebracht. De kascommissie is niet in de gelegenheid gesteld om de jaarrekening te controleren. De voorzitter van de kascommissie heeft dit gisteren per brief aan het bestuur laten weten. Tijd om de omissie goed te maken was er toen niet meer. Van Oort zegt de gang van zaken zeer te betreuren.

De heer Erren zegt in een reactie zich te storen aan de luchtige manier waarop het bestuur deze omissie wenst te behandelen. Het gaat om een serieuze zaak, namelijk verantwoording afleggen voor het gevoerde financiële beleid.

Voorzitter Van Oort zegt dat het bestuur zich daar zeer van bewust is en de kwestie ook niet te willen bagatelliseren. Sterker nog, het bestuur zit eigenlijk even met de handen in het haar. Hoe deze penibele situatie op te lossen. Hij stelt voor om alsnog op korte termijn de kascontrole te laten plaatsvinden. De bevindingen zullen vervolgens schriftelijk aan alle aanwezigen worden toegestuurd. De bevestiging van de instemming kan dan op de volgende jaarvergadering plaatsvinden. De huidige kascommissie zou dan een jaar langer aan kunnen blijven.

De vergadering kan zich vinden in deze procedure.

Vervolgens is de begroting voor 2002 aan de orde. Naar aanleiding hiervan zegt de heer Holtjer  van mening te zijn dat de bestuurskosten wel erg de pan uitrijzen. ‘Dat kan best een heel stuk minder,’ betoogt hij. De voorzitter legt uit dat de verschillende kosten verbonden zijn met de vele activiteiten waarvoor het bestuur zich nu eenmaal geplaatst ziet. De kosten zijn reeel, ze wijken niet structureel af van de eerder vastgestelde begroting. De vergadering beaamt dit. Wel zegt hij toe dat het bestuur daar waar mogelijk soberheid zal betrachten. De heer Holtjer zegt niet overtuigd te zijn en zal deze kwestie kritisch blijven volgen.

De vergadering stemt vervolgens in met de begroting voor 2002.

  1. Wei en Veld

Het bestuur stelt de vergadering voor om het weidegeld wederom niet te verhogen. Dat kan mede omdat een deel van de Geërfdenwei aan de Waterstraat is verhuurd. Dankzij deze inkomsten is de exploitatie van de wei per saldo ruim positief. Maar volgens de weidecommissie zal in de nabije toekomst niet aan een verhoging van het weidegeld zijn te ontkomen. Er moeten extra investeringen worden gedaan. Deels voor het vernieuwen van de afrastering, deels wegens het plan om meer bomen in de wei te planten. Deze bomen geven het vee schaduw in warme en zonrijke zomers.

De vergadering gaat akkoord met het niet verhogen van het weidegeld.

Het Rozendaalse Veld krijgt een nieuwe jachthouder. De gemeente Rheden heeft de jacht in handen gegeven van de Wildbeheereenheid Zuidoost Veluwe. Volgens heidecommissaris René Aveskamp is daarover vantevoren goed overleg gevoerd met de Geërfden. Bij die gelegenheid is er ook voor gepleit om de daadwerkelijke jacht op het Veld tot een absoluut minimum te beperken. Na de pauze zal voorzitter Van het Leven van het WBE een uiteenzetting geven over het te voeren faunabeleid.

Geërfden zijn wederom vol lof over de pogingen van de gemeente Rheden om de hei in stand te houden. Ook afgelopen jaar is er weer volop geplagd, gemaaid en opslag verwijderd. Heidecommissaris Aveskamp zegt te hopen dat de gemeente op deze manier doorgaat en dat buurman Natuurmonumenten er een voorbeeld aan neemt.

  1. Rondvraag en sluiting.

De heer Claus vraagt (wederom) of Geërfden niet willen meewerken aan de bouw van een openbaar urinoir in het centrum van Velp. Voorzitter Van Oort laat weten dit geen zaak voor Geërfden  te vinden.

De voorzitter sluit vervolgens het huishoudelijke gedeelte van de vergadering. Na de pauze is het woord van voorzitter Van het Leven van de WBE.