ALGEMENE VERGADERING GEËRFDEN VAN VELP

Gehouden te Velp: 14/03/02

Aanwezig: voltallig bestuur en 32 Geërfden

Bericht van verhindering Geërfden: de heren Holtjer sr., Van Katwijk, Van de Hoop en de dames Van de Burg (VVD) en Van Hout (CDA).

  1. Opening en verslag.

Voorzitter Dick van Oort heet eenieder hartelijk welkom. Hij is blij een groot aantal nieuwe gezichten te zien. Dat voedt het vertrouwen dat de Geërfden nog altijd op een brede en warme belangstelling kunnen rekenen. En dat op de avond dat er concurrentie is van zowel een belangrijke voetbalwedstrijd als de installatie van de nieuwe gemeenteraad. Zeer verheugd is Van Oort over de aanwezigheid vanavond van secretaris Hans Driessen, die een zwaar ziekbed achter de rug heeft. Definitief herstel ligt gelukkig in het verschiet.

Namens Hans Driessen, die nog onvoldoende bij stem is, leest hulpsecretaris René Aveskamp het verslag voor van de vorige algemene vergadering. Deze notulen worden vervolgens ongewijzigd vastgesteld.

De heer Louis Burgers doet vervolgens namens de kascommissie verslag van de controle van de boeken over het jaar 2001. Die controle ging vorig jaar door een omissie van het bestuur niet door. Op 28 mei heeft de commissie, aldus de heer Burgers, de financiële stukken alsnog gecontroleerd bij penningmeester Bob Tol. Die zijn vervolgens in orde bevonden. Hierover heeft de commissie inmiddels schriftelijk gerapporteerd aan het bestuur.

  1. Bestuursverslag 2001.

Het bestuur van de Geërfden is, aldus voorzitter Dick van Oort in zijn bestuursverslag, het afgelopen jaar vijf keer in vergadering bijeen geweest. Daarnaast werd er veelvuldig in kleiner comité vergaderd, al dan niet combinatie met vertegenwoordigers van externe organisaties. Meestal was de gang van zaken bij hei en wei onderwerp van gesprek.

Van Oort spreekt nogmaals lof uit jegens de kascommissie, die afgelopen jaar blijk gaf van grote betrokkenheid bij de Geërfden door soepel om te gaan met een verzuim van het bestuur.

De weide aan de Waterstraat was afgelopen jaar extra in trek bij hongerig vee: er konden 12 paarden worden ingeschreven, hetgeen veel meer was dan in andere jaren. Het gras stond er het hele jaar door uitstekend bij, mede te danken aan de bemesting met drijfmest. Onderhoud en toezicht geschiedde weer als vanouds vakbekwaam door weiwaarder Verschuur.

De gemeente Rheden wil het terrein van het voormalige Blauwe Dorp nog tot 2006 huren, zo hebben Geërfden gisteren van de gemeente vernomen. Die inkomsten zijn derhalve voorlopig veilig gesteld. Bouwer Heijmans daarentegen zal vermoedelijk na dit jaar geen huurder meer zijn.

Zoals in de vorige algemene vergadering meegedeeld is besloten het weiland in de uiteraarden bij Brummen te verkopen. De beheersovereenkomst met de Dienst Beheer Landbouwgronden loopt volgend jaar af. De grond wordt pachtvrij verkocht. Er is belangstelling in de markt, aldus Van Oort. Geprobeerd zal worden een goede prijs voor deze grond te verkrijgen.

De pacht voor het weiland in de Havikerwaard is afgelopen jaar verhoogd. De jaarlijkse schouw van de heide op het Rozendaalseveld is afgelopen jaar niet doorgegaan. Dit jaar is weer wel voorzien in een schouw, waaraan vertegenwoordigers van de gemeenten Rheden en Rozendaal meedoen.

Agelopen jaar zijn in de Muziekkoepel in het Villapark twee Geërfdenconcerten gegeven: een van de Bigband van Guus Tangelder, een van een Engelse brassband. Van Oort zegt te hopen dat dit culturele evenement tot een jaarlijkse traditie zal uitgroeien.

  1. Financiële stukken.

Penningmeester Bob Tol licht de begrotingen 2002 voor zowel de Geërfden van Velp als de Stichting Geërfdenfonds toe. De heer J.W. Cambier van Nooten vraagt of er nog aanvragen voor subsidie binnenkomen. Dat gebeurt af en toe, aldus voorzitter Van Oort. Zo is er recent een verzoek binnengekomen van het Oranjecomité. Daarover zal het bestuur zich binnenkort beraden. Subsidieaanvragen worden in hoofdlijnen getoetst aan de vraag of ze ten goede komen aan een zo breed mogelijk deel van de Velpse bevolking.

De kascommissie, bestaande uit de heer L. Burgers en T. Vleeming, heeft de boeken gecontroleerd. Wederom is alles in orde bevonden, aldus de heer Burgers. Inkomsten en uitgaven geven, gezien de bescheiden, een getrouw beeld van de werkelijkheid. De commissie stelt voor de penningmeester te dechargeren.

Wel vraagt de commissie zich af of de scheiding tussen Geërfden en Stichting nog wel van deze tijd is. Het maakt een gekunstelde indruk, die vermoedelijk juridisch niet helemaal waterdicht is. Vragen heeft de kascommissie ook over de waarderingsgrondslag van de gronden in Brummen en Havikerwaard.

Over de waardering zegt Van Oort dat ooit een accountant heeft geadviseerd de gronden te waarderen tegen de aankoopprijs. Daar die niet bekend is wordt de waarde in de boeken als p.m. geboekt.

Van Oort zegt verder toe dat het het bestuur zich zal beraden over de voor- en nadelen van een eventuele samenvoeging van Geërfden en Stichting. Hij vreest dat er bij een bundeling minimaal overdrachtsbelasting verschuldigd zal zijn. Tot dusver is de teneur in het bestuur om de zaak te laten zoals die is onder het motto dat het zo al eeuwenlang goedgaat. Dat argument spreekt de heer erren wel aan. ‘Houdt vast aan tradities’ spoort hij het bestuur aan.

De vergadering stelt vervolgens de begrotingen ongewijzigd vast. De heer Vleeming blijft nog een jaar lid van de kascommissie. Hij krijgt hierbij assistentie van de heer J.W. Cambier van Nooten. Voorzitter Van Oort dankt de heer Burgers voor bewezen diensten.

  1. Heide en weide.

Het gaat iets minder met de hei, meldt heidecommissaris René Aveskamp namens de Heidecommissie. Er lijkt de klad te komen in het tot dusver zo zorgvuldige onderhoud van het Rozendaalseveld door de gemeente Rheden. Het afgelopen jaar is er aanmerkelijk minder geplagd en gemaaid. Vermoedelijk heeft dat te maken met het vertrek van ambtenaar Wissels bij de gemeente. Zijn opvolging heeft nogal wat voeten in de aarde. Doordat onderhoud achterblijft krijgt jonge opslag in de vorm van berk en den op al geplagde terreinen vrij spel. Als daar niet snel iets aan wordt gedaan zijn we terug bij af, waarschuwt Aveskamp.

Jachtopzichter F. Bolder informeert vervolgens de vergadering over de wildstand op het Rozendaalseveld. Hij doet dit namens de Wildbeheerseenheid Zuid-Veluwe, die dit natuurgebied hiervoor beheert namens de gemeente Rheden. Vooral het aantal wilde zwijnen is met ruim 60 stuks aan de hoge kant, aldus Bolder. In april vinden nieuwe tellingen plaats. Grote geweidragers als hert en damhert worden vooral in het noordelijke gedeelte waargenomen. De reestand moet nog worden geinventariseerd. Het stroomdraad rond het afgerasterde noordelijke deel vormt volgens Bolder een belemmering voor het roodwild. Het raster functioneert bovendien niet optimaal. Enkele keren zijn er koeien uitgebroken.

De nieuwe Flora- en Faunawet zou, aldus Bolder, wel eens een einde kunnen maken aan het hondenlosloopgebied. Loslopende honden verstoren in principe de fauna. Op grond van de nieuwe wet zou dat dan verboden kunnen worden. De hondenbezitters kunnen deels zelf voorkomen dat het zover komt door binnen het afgesproken gebied te blijven. Volgens Bolder houdt thans niet iedereen zich hieraan. Het is lastig om hierop voldoende toezicht te houden.

Het bestuur stelt voor om het weidegeld voor het inscharen van vee op de Geërfdenwei voor het eerst sinds jaren weer te verhogen. Het was 110 gulden, voorgesteld wordt dit op te trekken naar 55 euro. De vergadering kan zich hierin vinden.

Uit de vergadering komt de vraag wat er bekend is van de plannen van de gemeente Rheden om van de Geërfdenwei een gemeentelijk wandelpark te maken. Voorzitter Van Oort zegt dat hierover nog niets bij het bestuur bekend is. We zullen bij de gemeente om opheldering vragen. Hij herinnert eraan dat Geërfden al enkele jaren zelf ideeën hebben over herinrichting van een deel van het gebied. Zo zou bijvoorbeeld ruimte gemaakt kunnen worden voor een ijsbaan, die ’s zomers te gebruiken is als skeelerbaan.

  1. Bestuursverkiezing.

De bestuursleden Dick van Oort, René Aveskamp en Paul Roelofsen zijn volgens rooster aftredend. Er zijn geen tegenkandidaten ingediend. Allen zijn derhalve automatisch voor een nieuwe termijn herkozen.

  1. Rondvraag.

Er zijn geen kwesties meer. Voorzitter Van Oort dankt eenieder voor inbreng en  aanwezigheid. Hij hoopt iedereen terug te zien op de volgende algemene vergadering. Die wordt gehouden op woensdag 2 april 2003*. Uiteraard wederom in de zalen van de gereformeerde kerk aan de Parkstraat.

* Oorspronkelijke datum 19-03-2003