Algemene Vergadering Geërfden van het dorp Velp en Stichting Geërfdenfonds

Notulen Vergadering d.d. 2 april 2003

Locatie :
Kerkelijk Centrum Parkstraat

Aanwezig:
Voltallig bestuur, 32 Geërfden, Wethouder A.Lammers, J.F.Bastiaanse, S.de Wit en 4 afgevaardigden van de hondenuitlaatcentrales

Afwezig:
Met bericht van verhindering L.van ’t Leven (WBE), F.Bolder (WBE), L.Burgers en W.Cambier van Nooten.

Notulist:          
Pieter Hoefsloot

Opening:

Dick van Oort opent de vergadering met de verontschuldiging van het niet noemen van datum,tijd en plaats in de advertentie. Dit heeft 12 telefoontjes opgeleverd van geërfden welke allen wel een schriftelijke uitnodiging hadden gehad. In verband met deze omissie stelt de voorzitter de vraag of deze vergadering rechtsgeldig is en of dat er een nieuwe vergadering uitgeschreven dient te worden. Dit vindt men niet noodzakelijk. Wel merkt Dhr.Hillemans op dat bij problemen de rechtsgeldigheid in twijfel getrokken kan worden.

Notulen vorige vergadering:

Deze worden op ongeëvenaarde wijze voorgelezen door onze secretaris Hans Driessen. Dhr.Erren Sr. stelt er prijs op dat zijn naam met een hoofdletter geschreven wordt daar er ook een Erren Jr. in de zaal zit. Dhr.Fleming wordt abusievelijk aangeduid met Dhr.Vleeming waarvan acte. Het weidegeld dient te zijn hfl.220.— welke verhoogt wordt naar 110.—Euro en de plaats van handeling is niet de Gereformeerde Kerk maar het Kerkelijk Centrum. Met deze wijzigingen worden de notulen vastgesteld en akkoord bevonden.

Mededelingen en ingekomen stukken:

Stichting Brandtoren bedankbrief

Frank Bolder is verhinderd wegens cursus maar heeft wel een verslag gemaakt welke door zijn beperkte oplage slechts ingezien kan worden.

Arend Bulder vraagt om support voor het project 1954 van de oudheidkundige kring.

Mevr.v.d.Burg is nieuwsgierig naar de huidige relatie met de Gemeente waarop de voorzitter alle waardering hiervoor uitspreekt.

Bestuursverslag 2002:

De voorzitter leest het bestuursverslag voor,waarbij Dhr Erren terecht de opmerking maakt dat de genoemde Hfl 500.— tbv Velp voor Oranje waarschijnlijk 250.—euro dient te zijn. Dit is correct.

Financieel verslag 2002:

Onze penningmeester Bob Tol geeft een gecombineerd verslag van zowel de Geërfden als de Stichting Geërfdenfonds en kan trots melden dat de beleggingen vanuit de stichting sinds de aanschaf een aantal jaren geleden maar 5% in waarde gedaald zijn.

Zowel de Baten en Lasten rekening als de balans van beiden zijn voorafgaand aan de vergadering uitgereikt.

Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie:

De heren Fleming en Cambier van Nooten hebben op 23 januari 2003 ten huize van de penningmeester de bescheiden gecontroleerd en spreken hun waardering uit ook ivm de omzetting naar de Euro.

En zij stellen dan ook voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financieel beleid.

Aldus geschiedde. De voorzitter spreekt zijn dank uit voor de gevoerde controle werkzaamheden. Dhr.Fleming treedt na 3 jaar trouwe dienst terug en door de afwezigheid van Dhr.Cambier van Nooten wordt deze door de vergadering aangewezen het nog een jaar op zich te nemen hij krijgt daarbij de hulp van Dhr.J.Schaefer.

Begroting 2003:

De vergadering gaat akkoord met overdracht van het batig saldo van de Geërfden naar de Stichting. Tijdens de behandeling van de verdere begroting komen de volgende vragen naar voren.

De pachtsom voor de Havikkerwaard is altijd voor een periode van 3 jaar en de begrootte kosten van het status onderzoek naar de positie van de Geërfden is inclusief de statutenwijziging.

Goede werken:

De Alliantie, bij monde van zijn directeur Stef de Wit, vraagt om een bijdrage in de renovatiekosten van het Openluchttheater en dan met name de Horeca voorziening. De Gemeente heeft een bedrag van 80.000,– tot 120.000,– euro toegezegd voor het theater gedeelte en diverse serviceclubs hebben ook reeds een bijdrage aangekondigd. De vergadering stemt hiermee in. De werkzaamheden vinden plaats eind 2003 en begin 2004 zodat wij deze post in onze begroting van 2004 mee zullen nemen.

Voor het jaar 2003 zijn op 31 mei en 6 september weer Geërfdenconcerten ingepland. Nadere invulling volgt, aldus Stef de Wit.

Rozendaalse Veld:

Jan Frans Bastiaanse stelt zich voor als de nieuwe gemeentelijk beheerder, hij is de opvolger van Dhr.Wissels. Hij kan melden dat het Beekhuizense bos onlangs FSC gecertificeerd is. Na de opgelopen achterstand van het afgelopen jaar is het onderhoud van de heide weer voortvarend opgepakt in de periode tot 15 maart en zal na  de broed- en zomerperiode op 15 augustus weer aanvangen. De dit jaar voor het eerst georganiseerde Heidewerkdag krijgt volgend jaar een vervolg, waarbij de Zweefvliegclub zijn medewerking reeds heeft toegezegd en ook de Imkers zullen, onder het motto voor wat hoort wat, gevraagd worden.

Betreffende de problematiek van de steeds groter wordende druk en belasting door de Hondenuitlaatcentrales wordt gewacht op het lopende initiatief van deze tot het opstellen van een gedragscode. De aanwezige uitlaatservices Makker en Paddy merken op dat er nog steeds geen formele klacht is en dat de klagers mooi weer mensen zijn. Deze laatste opmerking valt niet in goede aarde. Afgesproken is dat de regie bij de Gemeente als grondeigenaar en beheerder ligt.

Wethouder Ap Lammers benadrukt dat het honden losloopgebied ondanks de Fauna en Flora wet gedoogd wordt. Het bestuur stelt zich op het standpunt dat het losloopgebied heilig is en dat voorkomen dient te worden dat door commerciële uitbuiting hier een einde aan komt. Dhr.Erren vraagt naar de mogelijkheden van het hergebruik van de heide. Dit is ivm milieumaatregelen maar beperkt mogelijk.

Weide Waterstraat:

Voorgesteld wordt het weidegeld te verhogen naar 120,– euro voor een paard en 60,– euro voor een koe. Dit wordt met algemene stemmen aangenomen.

Wethouder Lammers houdt een vlammend betoog voor de herinrichting van groengebied aan de Waterstraat in het kader van het Gemeentelijk Groenstructuurplan. De opzet is een gemengd gebruik, als Geërfdenweide en Park. Alle mogelijkheden liggen nog open. Het bestuur heeft samen met de Gemeente een Intentieverklaring opgesteld welke ter goedkeuring van de vergadering voorgedragen wordt. Hierop komen de volgende opmerkingen; Dhr.Erren is bang dat dit een hondenuitlaatplek wordt wat de paarden in Geërfdenweide zal verstoren. Dhr.v.Lith is verontrust dat dit ontaard in een bromfiets scooterracebaan en Mevr.v.d.Beeten vraagt om samenwerking met de belanghebbende Velpse comités. Dit laatste wordt natuurlijk toegezegd. Dhr.v.Nugteren houdt een warm pleidooi voor het vestigen van een manege wat echter niet in het bestemmingsplan past. Tenslotte vraagt Dhr.Schaefer, daarbij bijgevallen door Dhr.Erren, namens wie er getekend wordt de Stichting of de Geërfden. Het is de Commissie van Beheer namens welke door onze voorzitter getekend wordt. Vervolgens wordt de intentieverklaring getekend. Waarna wethouder Lammers van de gelegenheid gebruik maakt met de volgende opmerkingen afscheid van Dick van Oort te nemen.

“Ik heb Dick eindelijk op de knieën gekregen” dit ivm de Heidewerkdag.
“Het is goed als je elkaar eens de nieren laat proeven.”
”ik hoop je nog eens te ontmoeten in de Geërfden Hut” De geplande horecavoorziening bij het Openluchttheater.
Als blijk van waardering schenk hij Dick een pentekening van de Rhedense kunstschilder Reine.
Ook Rene Aveskamp krijgt woorden van waardering voor zijn jarenlange inzet.
Hierop bedanken zowel Dick als Rene voor de uitgesproken waarderende woorden.

Weide Brummen:

De voorzitter deelt mede dat de weide voor 1 jaar en 1 dag is verpacht aan loonwerkerbedrijf Masselink.
Tevens bevestigt de vergadering de, een aantal jaren geleden, voorgenomen verkoop van deze weide.

Weide Havikerwaard:

Zoals al eerder gememoreerd wordt de pachtsom eens per 3 jaar vastgesteld.

Afgelopen jaar werden wij er door het Waterschap op gewezen dat er schade,veroorzaakt door veeaftrap en hoge waterstand, aan het talud was. Dit is met minnelijke schikking opgelost waarbij opgemerkt dat toekomstige schaden wel voor onze rekening komen.

Structuur Geërfden en Stichting Geërfdenfonds:

Dick van Oort schets de situatie waarin de Geërfden gronden hebben maar niet kunnen bezitten. Dit omdat zij naar de huidige wetgeving geen rechtspersoon meer zijn.

Ook de hoofdelijke aansprakelijkheid van het bestuur is een punt van zorg. Dit vindt bijval van Mevr.v.d.Burg. Het bestuur stelt dan ook voor de Geërfden te ontdoen van zijn bezittingen en deze over te dragen aan de Stichting Geërfdenfonds uit 1932 welke hiervoor wel omgevormd dient worden. Dit alles zonder ook maar op enige wijze te knabbelen aan de rechten van de Geërfden. Voor het bestuur blijft het Reglement uit 1926 heilig. Dhr.Erren onderschrijft dit.

Uit de discussie die hierna ontstond zijn de volgende opmerkingen genoteerd.

# Dhr.Schaefer vraagt zich af wat de rechten van de pachter zijn bij overdracht van de grond. 1e recht van koop?
# Dhr.Hermsen uit zijn morele verontwaardiging met de opmerking “De Geërfden zijn ouder dan de wet”. Dit vindt veel bijval.
# Dhr.Gunning vraagt naar wat er veranderd is sinds 1966 toen er nog wel een onroerend goed transactie plaats kon vinden. Antw. De wetgeving rechtspersonen uit 1971.
# Dhr.Schellingerhout stelt dat; Doordat de Geërfden sinds 900 geanticipeerd hebben op nieuwe wetgeving zij nog steeds bestaan.
# Dhr.Schaefer merkt op dat de hoofdelijke aansprakelijkheid het bestuur scherp houdt en dus zo slecht nog niet is.

Nadat de emoties verder opliepen stelt Dhr.Hillemans voor een kleine commissie te benoemen die over de schouder van het bestuur meekijkt. Dit wordt met algehele stemmen aangenomen. De commissie zal bestaan uit de heren Hillemans, Hermsen en Schaefer. Het bestuur zal zo spoedig contact met hun opnemen. Tevens wordt de wenselijkheid om een buitengewone vergadering in het najaar te houden onderzocht.

Verkiezing nieuwe bestuursleden:

Aangezien er zich geen tegenkandidaten gemeld hebben stelt de voorzitter voor de voorgedragen heren Jop de Klein en Maarten Schellingerhout bij acclamatie te benoemen. Dhr.Schaefer vraagt echter om een stemming waarna de kandidaat bestuursleden met algemene stemmen worden benoemd.

Maarten Schellingerhout is notaris bij kantoor Dirkzwager te Arnhem en Jop de Klein is parttime rentmeester in Putten en heeft een eigen Bosbouw advies bureau.

Samenstelling nieuw bestuur:

Dick van Oort vind het jammer dat hij Rene Aveskamp, na 14 jaar als zeer actief heidehaantje geweest te zijn, moet uitluiden. Hij paste als echte tukker zo goed bij de Geërfden. Bijzondere dank wordt uitgesproken voor zijn jarenlange werk als hulpsecretaris.

Hans Driessen spreekt bij het afscheid van Dick de woorden “Ik had nooit verwacht dat jij eerder zou gaan dan ik” uit en memoreert het als rebel binnenkomen in het bestuur en de daarna vele goede daden.”Hij wist krachtdadig op te treden en heeft veel ten goede veranderd.” Ook wordt nog even stil gestaan bij de jaarlijkse Heideschouw welke voornamelijk gezellig was.

Dick van Oort was 23 jaar bestuurslid waarvan de laatste 8 jaar als voorzitter.

De samenstelling van het nieuwe bestuur is als volgt:

Mauri Wolff – voorzitter
Hans Driessen – vice-voorzitter
Pieter Hoefsloot – secretaris
Bob Tol – penningmeester
Paul Roelofsen
Evert Riggeling
Remy Gerritsen
Job de Klein
Maarten Schellingerhout

De overige taken worden in de volgende bestuursvergadering verdeeld.

Rondvraag:    
Dhr. Holtjer komt terug op de herinrichting van de groenvoorziening aan de Waterstraat en vraagt zich af of een pad langs door of in de wei wel zo’n goed idee is.

Hiermee sluit de voorzitter om +/- 23.00 uur de vergadering.

M. Wolff – Voorzitter
P. Hoefsloot Schmeink – Secretaris