Algemene Vergadering Geërfden van het dorp Velp en Stichting Geërfdenfonds

Notulen Vergadering d.d. 24 maart 2004

Locatie :
Kerkelijk Centrum Parkstraat

Aanwezig:      
Het bestuur, 29 Geërfden, F. Bolder (WBE), Nienke Moll (Gem.Rheden) en Stef de Wit (Alliantie)

Afwezig:         
Met bericht van verhindering M. Wolff, Wethouder A. Lammers, L. van ’t Leven (WBE), R. Hoefsloot, F.D. Gunning, Mevr. G. Veen, P.A. Visser,K. Vlekke, E. Vlekke, G. v.d. Burgh-Berentsen.

Notulist:          
Pieter Hoefsloot

Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen Algemene Vergadering 2003
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Bestuursverslag 2003
 5. Financieel verslag 2003
 6. Verslag Kascommissie
 7. Benoeming Kascommissie
 8. Begroting 2004
 9. Goede Werken
 10. Rozendaalse Veld
 11. Geërfdenweide Waterstraat en vaststelling weidegeld
 12. Weide Brummen en Havikerwaard
 13. Structuur Geërfden en Stichting Geërfden Fonds
 14. Verkiezing nieuwe bestuursleden
 15. Rondvraag en sluiting

Opening:

Hans Driessen opent de vergadering met de mededeling dat de voorzitter Mauri Wolff wegens ziekte verhinderd is. Om een spoedig herstel te bevorderen zal er een bloemetje gestuurd worden. Op de vraag of een ieder de presentielijst heeft ingevuld wordt massaal positief gereageerd.

Notulen vorige vergadering:

Deze zijn met de uitnodiging meegezonden en worden ongewijzigd vastgesteld. Wel vraagt Dhr. Holdijk naar de voortgang van de plannen met de Geërfdenweide aan de Waterstaat. Hij wordt verwezen naar agendapunt 11.

Mededelingen en ingekomen stukken:

Verzoek tot bijdrage aan Velp voor Oranje tbv de Koninginnedagviering. Het bestuur heeft deze goedgekeurd.

Het financieel jaaroverzicht van de Stichting Brandtoren met het verzoek in de toekomst een beroep op ons te mogen doen. Het bestuur staat hier positief tegenover.

Dhr Ruud Hoefsloot heeft telefonisch om aandacht gevraagd voor de vernielingen die door de roller-skaters aangebracht worden aan de geërfdenbank op de Overtuin. Het bestuur zegt toe dit mee te nemen in het reguliere overleg met de gemeente.

Uitnodiging afscheidsreceptie van onze koster Gerrit Mons. Een delegatie van het bestuur zal acte de presence geven.

Bestuursverslag 2003:

Hans leest dit voor en het wordt zonder commentaar voor kennisgeving aangenomen.

Financieel verslag 2003:

Penningmeester Bob Tol geeft een gecombineerd verslag van zowel de Geërfden als de Stichting Geërfdenfonds en meldt o.a. dat er door de bank kosten in rekening wordt gebracht op rekeningen met saldo’s <40.000,00 euro. Om deze kosten in de toekomst te voorkomen zullen de bankrekeningen omgezet dienen te worden naar een z.g. verenigingsrekeningen. Het batig saldo van de Geërfden wordt met instemming van de vergadering overgedragen aan de Stichting Geërfdenfonds. Met betrekking tot de Stichting wordt er vermeld dat de beleggingen van 94% naar 96,7% van de aanschafwaarde gestegen zijn. Het batig saldo van de stichting bedroeg 3687.00 euro.

Zowel de baten- en lastenrekening als de balans van beiden zijn voorafgaand aan de vergadering uitgereikt.

Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie:

De heren Cambier van Nooten en Schaeffer hebben op 11 februari 2004 ten huize van de penningmeester de bescheiden gecontroleerd en spreken hun waardering uit. En zij stellen dan ook voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financieel beleid. Aldus geschiedde.

De voorzitter spreekt zijn dank uit voor de gevoerde controle werkzaamheden. Dhr. Cambier van Nooten treedt onder dankzegging na 2 jaar trouwe dienst terug. Dhr. Jan Schaeffer blijft nog een jaar in functie en hij krijgt daarbij de hulp van Dhr. Bob Scholten.

Begroting 2004:

De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde begroting welke voorafgaand aan de vergadering is uitgereikt..

Goede werken:

Arend Bulder bedankt namens de Alliantie de Geërfden voor de bijdrage aan de Geërfdenhut. Hij is zeer content met deze bijdrage die voor de hele Velpse bevolking van belang is. Ton Hillemans stelt voor de Geërfdenhut de Velpsche (met sch) Geërfdenhut te noemen. Dit wordt met algehele instemming begroet. Dus vanaf nu spreken wij over De Velpsche Geërfdenhut.

Bob Tol meldt verder dat er een herdrukorder geplaatst is voor het boekje “Velp en zijn Geërfden”, dit mede omdat notaris Kroon zich verplicht heeft tot een afname van 1200ex in de komende jaren.

Rozendaalse Veld:

Frank Bolder (WBE) brengt verslag uit van de wildstand. Er zijn bij verschillende tellingen o.a. 33 reeën, 61 zwijnen en 20 herten geteld. Er zijn 9 zwijnen afgeschoten. Ook een oude keiler welke problemen veroorzaakte is met behulp van 100kg maïs gelokt en geschoten. Tevens meldt hij de verwijdering van hangjeugd bij de brandtoren. Ook zijn een 10tal stropers opgepakt. Op vragen uit de zaal meldt hij dat er geen strikken en of klemmen op het hondenlosloopgebied zijn aangetroffen.

Daarna stelt Nienke Mol zich voor. Zij is bij de Gemeente belast met het beheer van het buiten gebied dus ook het Rozendaalse Veld. Zij volgt hiermee Jan Frans Bastiaanse op. De heide is door de afvoer van het plagsel duur in onderhoud. Vorig jaar is er 300 kuub. afgevoerd. Het enthousiasme van de vrijwilligers tijdens de Heidewerkdag van 20 maart jl. geeft aanleiding tot een onderzoek of deze dag niet 2x per jaar georganiseerd kan worden. Dhr. van Lith geeft aan dat een Heidewerkdag in 2e helft van maart eigenlijk uit den boze is in verband met de vogelrichtlijn.

Weide Waterstraat:

Het weidegeld wordt ongewijzigd vastgesteld op 120 euro voor een paard, pony of veulen en 60 euro voor een koe.

Met betrekking tot de herinrichtingsplannen is er niets nieuws te melden. Het wachten is op de Gemeente. Het bestuur zegt toe dat er geen beslissingen worden genomen zonder de Geërfden te raadplegen.

Weide Brummen:

De voorzitter deelt mede dat de weide voor 1 jaar en 1 dag is verpacht aan loonwerkerbedrijf Masselink.

Het bestuur heeft hem,vanwege de restrictie tot het niet inzaaien, een korting moeten geven van 15%. Het bestuur is voornemens een natuurbeheersovereenkomst aan te gaan met het ministerie van LNV. Op verzoek van dhr. Bob Scholten geeft Jop de Klein een toelichting over de inhoud van deze overeenkomst.

Weide Havikerwaard:

De gemeente Rheden is samen met een 3tal landeigenaren bezig een toekomstvisie voor het gebied te ontwikkelen.  In de loop van de maand april wordt deze gepresenteerd. Het bestuur volgt deze ontwikkeling uiteraard nauwgezet.

Structuur Geërfden en Stichting Geërfdenfonds:

Hier neemt Maarten Schellingerhout het woord en ligt de verschillende rechtsvormen toe. In het huidige rechtsverkeer is er niets geregeld met betrekking tot deze oude rechtsvormen. Dit maakt het noodzakelijk om de statuten van de Stichting te wijzigen en voor de mark Geërfden inschrijving bij de Kamer van Koophandel aan te vragen zonder dat de oude doelstellingen daarmee gewijzigd worden. Wat betreft de Geërfden wordt hiermee het reglement uit 1926 opgenomen in een notariële akte.

Dhr.Cees Hermsen is blij met de gekozen weg en ook de overigen leden van de vorig jaar ingestelde begeleidingscommissie spreken hun waardering uit. Hierna worden met algemene stemmen de voorgestelde wijzigingen in de statuten van de stichting goedgekeurd. Ook wordt het bestuur opdracht gegeven te trachten de mark Geërfden in te schrijven bij de Kamer van Koophandel, dit ter beperking van de mogelijke aansprakelijkheid van het bestuur.

Verkiezing bestuursleden:

De volgens schema aftredende bestuursleden Hans Driessen, Evert Riggeling en Pieter Hoefsloot werden met een algemeen applaus herkozen.

Rondvraag en sluiting:

De volgende Algemene Vergadering wordt vastgesteld op 16 maart 2005 De oproep tot rondvraag bleef onbeantwoord. Hiermee sluit de voorzitter om +/- 23.00 uur de vergadering.

Hans Driessen – Vice-voorzitter
Pieter Hoefsloot – Secretaris