Algemene Vergadering Geërfden van het dorp Velp en Stichting Geërfdenfonds

Notulen Vergadering d.d. 16 maart 2005

Locatie :
Kerkelijk Centrum Parkstraat

Aanwezig:
Het bestuur, 37 Geërfden, Nienke Moll (Gem.Rheden), F. Bolder (WBE),H.Verhelst (WBE).R.Mes (WBE) en Stef de Wit (Alliantie)

Afwezig:
Met bericht van verhindering M. Wolff, L. van ’t Leven (WBE), R. Hoefsloot, Dhr.Duijghuijzen, Dhr.Clous, Dhr.Bulder, Dhr. en Mevr.Weijers, G.v.d.Burgh-Berentsen.

Notulist:
Pieter Hoefsloot

Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen Algemene Vergadering 2004
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Jaarverslag 2004
 5. Financieel verslag 2004
 6. Verslag Kascommissie
 7. Benoeming Kascommissie
 8. Begroting 2005
 9. Goede Werken
 10. Rozendaalse Veld
 11. Geërfdenweide Waterstraat en vaststelling weidegeld
 12. Weide Brummen en Havikerwaard
 13. Visie Geërfdengronden
 14. Verkiezing nieuwe bestuursleden
 15. Rondvraag en sluiting

Opening:

Maarten Schellingerhout opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Ook meldt hij dat door het uittreden van Mauri Wolff en Remy Gerritsen er een nieuwe bestuurssamenstelling heeft plaatsgevonden. Deze wijziging heeft plaats gevonden in de laatste bestuursvergadering en geresulteerd in zijn voorzitterschap, de vacante functies komen later in deze vergadering aan de orde.

Op verzoek van Frank Bolder(WBE) worden de agendapunten 9 en 10 omgedraaid. Dat geeft de secretaris de gelegenheid om een pauze voor te stellen na punt 9,hetgeen met algemene stemmen aanvaard wordt.

Notulen Algemene Vergadering 2004:

Deze worden ongewijzigd vastgesteld en de voorzitter spreekt zijn dank uit aan de secretaris.

Ingekomen stukken en mededelingen:

Maarten Schellingerhout geeft een korte toelichting op de inschrijving van de Geërfden bij de KvK en de doorgevoerde statuten wijziging bij de stichting. Dit alles heeft op 12 november 2004 plaats gevonden. Felicitaties hiervoor zijn ontvangen van de heren Hermsen en Schaeffer. Ook het grote succes, van de op 26 februari gehouden, Heidewerkdag wordt gememoreerd.

Jaarverslag 2004:

Terwijl Hans Driessen de hoop uitspreekt dat Maarten het net zo goed doet als hij in het verleden leest de voorzitter het jaarverslag 2004 voor. Het jaarverslag wordt zonder vragen en opmerkingen voor kennisneming aangenomen.

Financieel verslag 2004:

Bob Tol geeft een toelichting op het financieel verslag 2004 van zowel de Geërfden als de Stichting. Het batig saldo,over 2004, van de Geërfden wordt met instemming van de vergadering overgedragen aan de Stichting Geërfdenfonds. Mevr. Driessen vraagt een nadere toelichting omtrent de 150,00 euro die de extra paarden hebben opgebracht. Zij wordt verwezen naar punt 11 van de agenda. De voorzitter bedankt de penningmeester voor zijn gedane arbeid en geeft de kascommissie het woord.

Verslag Kascommissie en benoeming Kascommissie:

De heren Schaeffer en Scholten hebben op 21 februari 2005 ten huize van de penningmeester de bescheiden gecontroleerd en spreken hun waardering uit. Zij hadden wel een kleine omissie gevonden betreffende een boeking inschrijvingskosten KvK. Dit wordt in 2005 gecorrigeerd. Zij stellen dan ook voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financieel beleid. Met applaus wordt het bestuur gedechargeerd.

De voorzitter spreekt zijn dank uit voor de gevoerde controle werkzaamheden. Dhr. Schaeffer treedt onder dankzegging na 2 jaar trouwe dienst terug. Dhr. Bob Scholten blijft nog een jaar in functie en hij krijgt daarbij de hulp van Dhr. Harry Kranenburg.

Begroting 2005:

Na de toelichting door Bob Tol gaan de aanwezigen akkoord met de voorgestelde begroting welke voorafgaand aan de vergadering is uitgereikt.

Rozendaalse Veld:

De voorzitter geeft Nienke Moll,zij is door de Gemeente belast met het beheer van het R’daalse Veld, het woord.

Nienke meldt dat de Heidewerkdag een aantal enthousiastelingen heeft opgeleverd welke een heidewerkgroep willen vormen, zij zal e.e.a. vormgeven en regels en richtlijnen op papier zetten. De laatste versie van het concept beheersplan,welke de goedkeuring heeft van de heidecommissie, behelst o.a. het openhouden en weer vergroten van het nog aanwezige stuifzand. Er is subsidie aangevraagd voor een haalbaarheids onderzoek. Dit wordt met enthousiasme uit de zaal begroet. Verder wordt de mogelijkheid bekeken of er een vergunningenstelsel ingevoerd kan worden mbt de hondenuitlaatcentrales. Op vragen uit de zaal werd ook nog gemeld dat er geen plannen zijn tot het branden van de heide als aanvulling op het plaggen. Doordat het Rozendaalse Veld rijker, dan werd aangenomen, is aan de verschillende diersoorten kunnen er eventueel nog andere subsidiebronnen worden aangeboord.  Hierna kreeg Frank Bolder, jachtopziener WBE het woord.

Uit zijn uiteenzetting bleek dat hij een 400 uur op de heide heeft doorgebracht en daarbij +/- 7000 km heeft gepatrouilleerd. Hij telde daarbij 55 reeën, 38 zwijnen,18 damherten en een edelhert met hinde en kalf. Ook de dassen populatie nam toe tot boven de 10 ex. en er zijn een aantal veld- en boshazen gespot in het hondenlosloopgebied. In het hele gebied komen geen of nauwelijks vossen voor. Het afgelopen jaar zijn er een 10-tal aanhoudingen geweest wegens stroperij, waarbij bleek dat op grote schaal reeën en zwijnen gestroopt werden. Door de aanwezigheid van de vele recreanten was Frank terughoudend in zijn afschot  zodat de opgelegde quota niet werd gehaald.

Pauze:

Goede Werken:

Stef de Wit, Alliantie, geeft uitleg waarom de Velpsche Geërfdenhut nog steeds niet tot stand gekomen is. Dit blijkt te liggen aan regelgeving en een onwillige gemeente Rozendaal. Er wordt nu gewerkt aan een nieuw ontwerp, welke in het najaar 2005 gepresenteerd zal worden. De door Bob Scholten voorgestelde mobiele uitvoering wordt om praktische redenen afgewezen.

De sponsorgelden blijven voorlopig dus nog in kas.

Hierna worden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld mee te denken en praten over de toekomst van onze Geërfdenconcerten. Algemeen wordt de opvatting gedeeld dat er geen wijziging van het programma nodig is om de doelgroep te verbreden. Wel wordt de geringe publiciteit en het tijdstip genoemd. Besloten wordt om dit jaar een proef te doen met de concerten op zondagmiddag. Stef de Wit zegt toe de publiciteit nog eens kritisch te bekijken en eventueel uit te breiden met zogenaamde sandwichborden.

Bij monde van Dhr. Arthur Ohm wordt aandacht gevraagd voor de imkervereniging die naast hun hobby ook veel educatie verricht. Het bestuur zegt toe, dat na ontvangst van een schriftelijk subsidieverzoek met bijhorende financiële verslagen, dit welwillend in overweging zal worden genomen.

Geërfdenweide Waterstraat en vaststelling weidegeld:

Namens de weidecommissie memoreert Remy Gerritsen de stand van zaken mbt de herinrichting van de weide. Het blijkt dat hier een bestemmingsplanwijzing voor nodig is welke pas in 2007 op het programma van de Gemeente staat.

Het door het bestuur voorgestelde ongewijzigd laten van het weidegeld wordt algemeen aanvaard. Aldus is het vastgesteld op 120 euro voor een paard en 60 euro voor een koe.

De door Mevr. Driessen reeds aangehaalde gang van zaken rond het extra inscharen van paarden verdiende volgens het bestuur geen schoonheidsprijs en het bestuur zegde dan ook toe dat dit in de categorie eens maar nooit meer valt. Wel wordt als excuus aangedragen dat dit  een goedkopere oplossing was dan het laten maaien van de weide. De uit de zaal genoemde suggestie de uitschaarders van 2004 in 2005 tegemoet te komen, met een korting, zal door het bestuur bekeken worden.

Weide Brummen en Havikerwaard:

Jop de Klein meldt dat er voor de weide in Brummen een natuurbeheersovereenkomst is aangevraagd welke een vergoeding zal geven van ongeveer 6200 euro per jaar. De belangrijkste voorwaarden hiervoor zijn een verbod op bemesting en het behalen van de kruidennorm over 6 jaar.

De weide in de Havikerwaard is nog steeds langdurig verpacht en moet dan ook als lange termijn belegging worden gezien.

Visie Geërfdengronden:

Maarten Schellingerhout geeft aan dat het bezit van gemeenschappelijke gronden en het beweiden daarvan nog onze enige activiteit is,dus onze core- business, nu het plaggen,afgraven e.d. wettelijk niet meer is toegestaan. Wij zullen dus meer de publiciteit moeten zoeken om onze weide gevuld te krijgen en te houden. Tevens wordt met algemene instemming vastgesteld dat onze te beweide gronden in Velp moeten liggen, daar dit het bestaanrecht aan de Geërfden geeft. Wij zullen dan ook trachten nieuwe Velpse gronden te verwerven.

Verkiezing nieuwe bestuursleden:

Aangezien er zich geen tegenkandidaten gemeld hebben, kunnen,de door het bestuur voorgedragen kandidaten,Tom Hillemans en Teun Lubbers zich kort voorstellen. Zij worden daarna dmv een applaus benoemd. Waarna de voorzitter hun welkom heet in het bestuur

Rondvraag en sluiting:

Het ontbreken van vragen en opmerkingen bij de rondvraag doet de voorzitter besluiten de vergadering om 22.15 uur te beëindigen en een ieder uit te nodigen voor een consumptie aan de bar.

Maarten Schellingerhout – Voorzitter
Pieter Hoefsloot – Secretaris