Algemene Vergadering Geërfden van het dorp Velp en Stichting Geërfdenfonds

Notulen Vergadering d.d. 1 maart 2006

Locatie:       
Zalencentrum Parkstaete, Parkstraat 3, Velp

Aanwezig:  
Het bestuur minus Evert Riggeling en Tom Hillemans, 34 Geërfden, Johan Hollemans, Nienke Moll, Tom Garritsen (Gem.Rheden), Ruud Mes (WBE), Arthur Ohm,Jan Lijkendijk, Mart Coemans (Imkervereniging) en Stef de Wit (Alliantie)

Afwezig:      
Met bericht van verhindering B. Erren, Dhr.Holtjer Sr., R. Hoefsloot, Dhr. Postma (Geërfden) en Stini van Beeten-Westdorp (raadslid)

Notulist:      
Pieter Hoefsloot

Agenda:      
1.Opening
2.Notulen Algemene Vergadering 2005
3.Ingekomen stukken en mededelingen
4.Jaarverslag 2005
5.Financien
Financieel verslag 2005
Verslag kascommissie
Benoeming nieuwe kascommissie
Begroting 2006
6.Rozendaalse Veld
Beheersverslag gemeente Rheden
Beheersverslag WBE
7.Pauze
8.Weide
Weide Waterstraat
Vaststelling weidegeld
Bergbezinkbassin
Weide Brummen en Havikerwaard
9.Goede werken
Velpsche Geërfdenhut
Geërfdenconcerten
Educatieproject Imkervereniging
10.Verkiezing bestuursleden
11.Rondvraag en sluiting

Opening:

Maarten Schellingerhout opent de vergadering en heet iedereen, met speciale aandacht voor wethouder Johan Hollemans, Nienke Moll, Tom Garritsen (Gem.Rheden), Arthur Ohm, Jan Lijkendijk, Mart Coemans (Imkervereniging), Ruud Mes (WBE) en Stef de Wit (Alliantie) van harte welkom.

Notulen Algemene Vergadering 2005:

Deze worden ongewijzigd vastgesteld.

Ingekomen stukken en mededelingen:

Er zijn geen ingekomen stukken wel maakt de voorzitter melding van het feit dat Hans Driessen dit jaar 40 jaar bestuurslid is. Met enkele anekdotes, een grote bos bloemen en het verzoek om zijn goudenspeldje tijdelijk in te leveren wordt hij hiermee gehuldigd. Daarna wordt hij, namens het college van B&W, door wethouder Johan Hollemans gefeliciteerd, welke hem als blijk van waardering een prent van Beekhuizen schenkt.

Jaarverslag 2005:

Het jaarverslag wordt door de voorzitter voorgelezen en roept geen vragen op en aldus vastgesteld.

Financieel verslag 2005:

Bob Tol geeft een toelichting op zijn financieel verslag van zowel de geërfden als de stichting. Dit roept bij het verslag van de Geërfden geen vragen op maar bij de stichting moet er een toelichting komen op de vermogensverdeling. Voor het eerst is het vermogen opgedeeld naar een:
– Vastvermogen, met als uitgangspunt de hfl.3000 oorspronkelijk stichtingskapitaal, is geïndexeerd per 01-01-2005 euro 37054.00
– Een geïndexeerde vaste reserve per 01-01-2005 van euro 35000.00, besteding alleen in uiterste noodzaak ter beoordeling van de Algemene Vergadering.
– Een vrije reserve per 01-01-2005 van euro 2970.00. Over deze reserve wil het bestuur volgens de richtlijnen van het Geërfdenkwadrant vrij kunnen beschikken.

De aanwezigen kunnen zich hierin vinden.

Verslag Kascommissie en benoeming Kascommissie:

Bob Scholten doet verslag van de kascontrole welke hij met Harry Kranenburg, op 7 februari jl. ten huize van onze penningmeester, heeft uitgevoerd. Zij prijzen de overzichtelijke financiële administratie en hebben zelfs geen futiliteiten kunnen ontdekken. Hun voorstel om het bestuur decharge te verlenen wordt met applaus bekrachtigd. Harry Kranenburg wordt nu seniorlid en Cees Hermsen meldt zich om hem te assisteren.

Begroting 2006:

Het verwachte batig saldo van 8859 euro wordt gecorrigeerd voor de gelden welke uit de natuurbeheersovereenkomst vloeien. Deze 6259 euro dient als reserve opgenomen te worden daar de definitieve zekerheid omtrent de uitkering pas aan het einde der looptijd zeker zal zijn.

Rozendaalse Veld:

Hier vraagt welhouder Hollemans het woord om een eerste exemplaar van de Beheersvisie Rozendaalse Veld aan de Commissie van Beheer uit te reiken. Het uitvoeringsplan Heide 2005-2016 waarin deze beheersvisie is opgenomen is door de raad geaccordeerd. Wethouder Hollemans benadrukt dat de kern van deze visie is het laten samengaan van natuur en recreatie. De voorzitter spreekt een woord van dank uit en memoreert nog maar eens aan de goede prettige samenwerking met de gemeente.

Namens de gemeente Rheden doet Nienke Moll verslag over het beheer van het Rozendaalse Veld. De belangrijkste punten hieruit zijn:

De afgelopen 2 jaar is vooral gebruikt om te inventariseren en een plan van aanpak op te stellen. Een belangrijk deel van de kosten worden gedekt uit het LNV plus pakket. Er is mogelijk een urnenveld en er worden extra voorzieningen getroffen voor reptielen. Tevens loopt er een onderzoek naar de terugkeer van stuifzand. Mocht dit mogelijk zijn dan zal dit zeker een meerjaren project gaan worden. Getuige de toename van het aantal vrijwilligers (van 15 bij de start tot 100 nu) kun je zeggen dat de Heidewerkdag een groot succes is. De hieruit voortgekomen heidewerkgroep leert tevens een belangrijke bijdrage aan het onderhoud van de heide. Dhr. Holtjer vraagt om een betere afstemming van het gereedschap op het weer, dit kan bv door via de website meer informatie te verschaffen over de uit te voeren werkzaamheden. Ook stak het hem dat de catering niet verzorgd werd door een Velpse ondernemer. Toegezegd wordt dat hier aandacht aangeschonken zal worden.

Hierna neemt Ruud Mes, die Frank Bolder wegens ziekte vervangt, namens de WBE het woord. Hij maakt melding van 5 edelherten, 3 hindes en 4 kalveren die vorig jaar in het noordelijk rustgebied geteld zijn en spreekt de verwachting uit dat dit voor dit jaar 6 nieuwe kalveren zal opleveren. Overdag worden voornamelijk edelherten gesignaleerd en ’s nachts damwild. Er zijn geen aanvaringen geweest met wilde zwijnen en ook de vossenpopulatie bezorgt geen overlast. Op vragen uit de zaal over stroperij komt een ontkennend antwoord en over de konijnenpopulatie kan hij niets melden.

De voorzitter bedankt zowel Nienke Mol als Ruud Mes voor hun betoog en wenst Frank Bolder een spoedig herstel toe, dit wordt met applaus uit de zaal ondersteunt.

Pauze:

Tijdens de pauze is er de mogelijkheid de door de geërfden gesponsorde leskast van de imkervereniging te bekijken en een toelichting te krijgen. Later op de avond hier meer over.

Weide:

Tom Garritsen (Gem.Rheden) geeft een toelichting op de plannen een bergbezinkbassin te bouwen op de hoek Larensteinselaan – Waterstraat. Dit bergbezinkbassin zal gedeeltelijk op geërfdengrond gesitueerd worden. Cees Hermsen  vraagt zich af waarom dit op privaatterrein moet komen er ligt nl aan de Larensteinselaan een stuk gemeentegrond. Tom antwoord dat hier reeds een wadi gelegen is en dat het landschappelijk niet fraai is. Op de geplande plek is deze beter in te passen. Cees Hermsen en Jan Schaeffer geven aan dat het wederom afstaan van geërfdengrond uit den boze is. De overige geërfden sluiten zich hierbij aan. Op de vraag van de voorzitter of grondruil dan wel tot de mogelijkheden behoort wordt ontkennend gereageerd. Het bestuur zal in overleg met de gemeente treden en zegde toe dat bij verkoop of ruil een extra Algemene vergadering zal worden uitgeschreven.
Het weidegeld wordt vastgesteld op 120 euro voor een paard en 60 euro voor een koe. De inschrijving zal plaatsvinden op 21 april waarna er op 29 april ingeschaard kan worden.

Over de weides in Brummen en Havikerwaard zijn geen bijzonderheden te melden.

Goede Werken:

De voorzitter geeft Stef de Wit (Alliantie) het woord die meldt dat er eindelijk begonnen kan worden met de bouw van de Velpsche Geërfdenhut. De start zal op 10 april en de bouwtijd ongeveer een week. Ook de data voor de geërfdenconcerten zijn vastgesteld op 25 juni en 10 september. Wederom op zondagmiddag.

Dan is het woord aan Arthur Ohm (Imkers) die het bestuur bedankt voor de voortvarendheid bij de subsidiering van het educatieproject. Het project komt echter wat langzamer opgang dan gehoopt en verwacht. Hij geeft het woord aan Jan Lijkendijk en Mart Goemans die aan de hand van de leskast een boeiende presentatie gaven

Verkiezing bestuursleden:

Volgens schema zijn Bob Tol, Teun Lubbers en Tom Hillemans aftredend. Er hebben zich geen tegen kandidaten gemeld en zij worden dan ook met luid applaus herbenoemd.

Rondvraag en sluiting:

Hier roept mevr. V.d Burg-Berendsen op tot deelname aan de landschapsenquête welke gelijk met de gemeenteraadsverkiezingen wordt gehouden. De enquêteformulieren liggen op stemlokalen.

Met de constatering dat er geen verdere vragen en of opmerkingen zijn sluit de voorzitter om 22.45 uur de vergadering en dank een ieder voor zijn aanwezigheid.

Maarten Schellingerhout – Voorzitter
Pieter Hoefsloot – Secretaris