Algemene Vergadering Geërfden van het dorp Velp en Stichting Geërfdenfonds

Notulen Vergadering d.d. 28 februari 2007, gewijzigd vastgesteld dd 27-02-2008

Locatie:
Zalencentrum Parkstaete, Parkstraat 3, Velp

Aanwezig:
Het bestuur, 53 Geërfden, Nienke Moll, Tom Garritsen, Simon Megens (Gem.Rheden), Frank Bolder, Simon de Man (WBE), Stef de Wit (Alliantie)

Afwezig:
Met bericht van verhindering Arend Bulder, Ruud Hoefsloot, Marja Boks, Dhr. Wijers, Remy Gerritsen, Willem van Katwijk en Bob Scholten

Notulist:
Pieter Hoefsloot

Agenda:

  1. Opening
  2. Notulen Algemene Vergadering 2006
  3. Ingekomen stukken en mededelingen
  4. Jaarverslag 2006
  5. Financiën
  6. Pauze
  7. Rozendaalse Veld
  8. Weiden
  9. Rondvraag en sluiting

Opening:

Maarten Schellingerhout spreekt zijn tevredenheid uit over de opkomst, opent de vergadering en heet iedereen, met speciale aandacht voor de vertegenwoordigers van de gemeente Rheden en de WBE, van harte welkom. De in de aanhef genoemde afwezigen worden bedankt voor hun getoonde betrokkenheid en zijn uiteraard de volgende keer weer van harte welkom.

Notulen Algemene Vergadering 2006:

Deze worden ongewijzigd vastgesteld.

Ingekomen stukken en mededelingen:

1) Namens Rijkswaterstaat verzoekt Arcadis medewerking te verlenen aan een grondonderzoek welke nodig is voor de geplande verbreding van de Rijksweg A12. Dit wordt ter kennisneming aangenomen. Arthur Ohm vraagt naar aanleiding hiervan aandacht voor Stichting Duurzame A12 welke een overkapping van het gedeelte Velperbroek / Waterberg voorstaat.
2) Betreffende het uitgevoerde bosbeheer in en rond het Rozendaalse Veld is er een brief van Dhr.Gunning binnengekomen waarin hij zijn afkeuring over het gevoerde beleid uitspreekt en de Commissie van Beheer verwijt dat het dit beleid niet ter goedkeuring aan de Geërfden van Velp heeft voorgelegd. Over hetzelfde onderwerp zijn afschriften ontvangen van brieven (Mevr.Deinum, Dhr.v.Leeuwen) aan de gemeente Rheden. Met instemming van de aanwezigen wordt voorgesteld dit te behandelen bij punt 7. Dhr.v.Leeuwen, geen geërfde zijnde, vraagt om spreekrecht als het punt behandeld wordt, dit wordt toegezegd.

Jaarverslag 2006

Het jaarverslag wordt door de voorzitter voorgelezen. Jan Schaeffer maakt de opmerking dat de nieuw benoemde kascommissie niet genoemd wordt. Dit wordt tijdens de vergadering recht gezet. Vervolgens wordt het jaarverslag zonder verdere bemerkingen geaccordeerd.

Financieel verslag 2006:

Bob Tol geeft een toelichting op zijn financieel verslag van zowel de Geërfden als de Stichting Geërfdenfonds. Mevr.v.d.Burg vraagt waarom de subsidie aan de Rhedense schaapskudde gestopt is. Dit is gebeurd naar aanleiding van het vorig jaar goedgekeurde besliskwadrant, welke nogmaals toegelicht wordt. Een van de uitgangspunten van dit kwadrant is dat subsidiegelden ten behoeve van Velp zijn, de Rhedense schaapskudde is geen Velpse activiteit. Ook de hoogte van de rekening courant roept vragen op. De Commissie van Beheer werkt hier reeds aan en zoekt een passende oplossing.

Verslag Kascommissie en benoeming Kascommissie:

Harry Kranenburg doet verslag van de kascontrole welke hij met Cees Hermsen, ten huize van onze penningmeester, heeft uitgevoerd. Zij prijzen de deugdelijk financiële administratie en hebben geen onregelmatigheden kunnen ontdekken. Hun voorstel om het bestuur decharge te verlenen wordt met applaus bekrachtigd. Voor Harry Kranenburg was dit de tweede termijn en hij wordt met instemming opgevolgd door Johan Hollemans die nu seniorlid Cees Hermsen gaat assisteren.

Begroting 2007:

De door de Bob Tol gepresenteerde begroting van de Geërfden roept geen vragen op en wordt ongewijzigd vastgesteld. Het positieve saldo van 3800 euro uit 2006 wordt overgeheveld naar de Stichting Geërfdenfonds. De, bij de presentatie van de begroting van de stichting, gemelde subsidie vermindering aan de Geërfdenconcerten kan niet de instemming krijgen en wordt weer terug gebracht op het oude niveau van 1000 euro.

Pauze:

Het is 21.00 uur als de voorzitter een pauze van 15 minuten meldt met de mededeling dat de consumpties voor rekening Geërfden zijn.

Rozendaalse Veld:

De voorzitter geeft het woord aan Nienke Moll (Gem.Rheden) om een toelichting te geven op het gevoerde beleid.
Nienke geeft aan dat er geen verschil is met het in het verleden gevoerde beheer. Dit beheer stoelt op vier waarden recreatie, ecologie, faunabeheer en productie en is geaccordeerd door het college en de raad. De achterliggende natte periode geeft extra overlast en diepe sporen in de paden. Deze paden zullen wel zo snel mogelijk worden opgeknapt. Het wachten is op een droge periode. Een bijkomend nadeel is ook de storm die zo’n 200m3 schade aanrichtte. Na de voorjaar- en zomerstop zal er bekeken worden hoe dit opgeruimd zal worden.

Volgens het gevoerde geïntegreerd bosbeheer, dienen er gaten in het bos gecreëerd te worden om zo het zonlicht tot op de bodem te laten schijnen. Dit zijn de kiemplekken voor toekomstig bos. Deze gaten moeten 2 tot 3 maal de boomhoogte hebben. Bij een hoogte van 18m spreek je dan toch al gauw over 40 tot 50m open ruimte.

De Heidewerkdag telde ongeveer 70 vrijwilligers, die na een nat begin het gehele geplande perceel van de jonge opslag ontdeed. Nienke sprak haar waardering uit voor de heidewerkgroep die eens in de 14 dagen veel werk verzet.

Onderzoek heeft aangetoond dat terugbrengen van het stuifzand een zeer kansrijk project is. Dit jaar wordt het proces in kaart gebracht. Vooruitlopend op de goedkeuring van college en raad is reeds subsidie aangevraagd. Deze subsidie zal 95% van de totale kosten dragen.

Als laatste zij nog gemeld dat er dit jaar onder andere 4 ha heide geplagd zal worden in het honden losloopgebied.

Maarten schetst een korte historie van de schenkingen in 1917 en 1921 en wijst dan op het in 1997 met de gemeente gesloten convenant, waarin in staat dat de gemeente verantwoordelijk is voor het onderhoud en beheer, en wij “slechts” participant zijn in het overleg. Hij onderschrijft de gevoelens dat het terrein er op dit moment niet uit ziet, maar heeft vertrouwen in de toezegging van de gemeente dat de paden op korte termijn hersteld zullen worden. Hij geeft nu het woord aan Dhr. Gunning.

Dhr. Gunning spreekt, mede namens andere recreanten die het gebied regelmatig bezoeken, zijn afschuw uit. Zijn betoog is samen te vatten in 3 onderdelen te weten:

1)     Het gevoerde beheer waaraan een visie ten grondslag ligt welke niet de zijne is.
2)     De achtergelaten puinhoop en aangerichte ravage.
3)     Het achterwege laten van de Commissie van Beheer om toestemming van de AV, voor het te voeren beheer, te vragen, waar de schenkingsakten, in zijn ogen, dit wel vereisen.

Hij verzoekt dan de voorzitter de vergadering het volgende te vragen:

1)  Of zij van mening is dat de Commissie van Beheer voldoende inzicht heeft gegeven in de consequenties van het beheersplan alvorens toestemming te verlenen aan de gemeente om tot uitvoering over te gaan, dan wel of zij vindt dat de commissie van Beheer terecht het beheersplan niet aan de vergadering heeft voorgelegd.
2)  0f de vergadering – indien beide vragen ontkennend worden beantwoord – bereid is alsnog toestemming te geven aan verdere uitvoering van het beheersplan, nadat dit door de CvB in al zijn details ter kennis van de vergadering is gebracht.
3)  Welke consequenties de vergadering wenst te trekken, in geval ook deze vraag ontkennend wordt beantwoord.

Hierna krijgt dhr.v.Leeuwen het woord, die begint met de opmerking dat hij Rozendaler is en geen geërfde.
Dhr.v.Leeuwen, oud-bosbouwer, heeft geen goed woord over het gevoerde bosbeheer en constateert dat dit een gevolg is van de huidige opleiding die hij nieuwlichterij noemt met als voorbeeld dat alle exoten moeten verdwijnen omdat het exoten zijn. Er is veel te rigoureus ingegrepen. Natuurlijk is kap nodig maar op deze wijze? Ook de huige chaos is hem een doorn in het oog.

Dhr.Tap vraagt naar de plannen met de achterheide. Eerst van die mooie blondines en daarna niet passende zwart-wit bonte koeien en nu al 3 jaar niets meer. Wat heeft de afrastering nog voor zin? Hij verzoekt de CvB dit bij de gemeente aan te kaarten. Nienke Moll reageert met de mededeling dat er nog een lopend contract met een boer is. Wat de consequenties zijn van het eenzijdig opzeggen hiervan kan zij op dit moment niet overzien maar beloofde de vergadering dat dit punt haar prioriteit krijgt.

Dhr.de Bruin, lid van de heidewerkgroep, wil een positief geluid laten horen en legt de nadruk op het natte seizoen welke extra ravage geeft. Hij vertelt over de gevoerde werkzaamheden zoals het vrijstellen van de jeneverbes en bestrijding van de vogelkers. Dhr.v.Leeuwen spreekt zijn waardering uit over de heidewerkgroep.
Maarten neemt het woord met een herhaling van de reeds genoemde afspraken uit het convenant dat wij geen beheerder maar alleen overleg partner zijn en dus ook formeel geen toestemming kunnen geven. De CvB staat echter wel achter het gevoerde beleid. Waar de CvB zich in het overleg sterk voor maakt is de vrije toegankelijkheid voor het publiek, zoals het hondenlosloopgebied, de zweefvliegers, de imkers en de MTB / ruiterpaden. Iedereen moet kunnen genieten van dit unieke gebied. Maar cultuurland behoeft onderhoud en diversiteit is alleen mogelijk door menselijk ingrijpen. Hij beseft dat de smaken hierover wel kunnen verschillen.

Jop, onze heidecommissaris en praktiserend bosbouwer, voegt hier nog aan toe dat het inzicht in het beheer de laatste jaren sterk veranderd is en dat er weer dynamiek in het beheer zit en wij niet moeten terugvallen op artikelen uit de schenkingsakten van 1917 en 1921. Hij geeft de CvB en gemeente mee de communicatie in de toekomst te verbeteren, de CvB en gemeente zal hier van harte aan meewerken. Hij stelt voor in het najaar of volgend voorjaar een excursie te organiseren die meer inzicht moet geven in het gevoerde beleid. Met nadruk wordt gesteld dat communicatie geen overleg over individuele bomenkap betekend.

Cees Hermsen probeert het geheel in zijn essentie terug te brengen met de vraag “En wat vinden wij er nu van “. Maarten antwoord “Dat is nu niet te beoordelen, het ziet er even niet uit!”

Spontaan klinkt er een algemeen applaus uit de zaal welke aangeeft dat het door de CvB gevoerde beleid de instemming kan dragen. Ook dhr.Gunning kan zich in de beantwoording vinden. De 3 vragen van Dhr.Gunning zijn hiermee voldoende besproken en worden dan ook niet meer in stemming gebracht.

Frank Bolder doet voor het laatst zijn verslag over het wildbeheer en kan melden dat het wild weer toegenomen is. Onder andere zijn er edelherten, dassen en marters gespot. Ook de vossen populatie neemt zienderogen toe en hij doet een oproep aan de mensen, die hiervan schade ondervinden, dit te melden. Stropers hebben het afgelopen jaar zijn pad niet gekruist en er zijn ook geen aanwijzingen voor stroperij gevonden. Simon de Man wordt zijn opvolger.

Maarten bedankt hem, met een toepasselijke fles Jägermeister en een bon, voor zijn inbreng in de AV van de laatste jaren en zijn actieve hulp bij het heideschouwen en heet Simon de Man van harte welkom.

Weiden:

Weide Waterstraat:

1) Vorig jaar heeft de AV duidelijk uitgesproken dat de grond tbv het bergbezinkbassin niet vervreemd mag worden, ook al zag iedereen de noodzaak van dit bassin in. De Commissie van Beheer is daarna in onderhandeling gegaan met de gemeente met als resultaat een langjarige huurovereenkomst met een opstalrecht voor een periode van 60 jaar. De aanvangshuur zal 550 euro bedragen welke elke 3 jaar geïndexeerd zal worden. Bij het einde van de overeenkomst zal het terrein in zijn oorspronkelijke staat opgeleverd worden. De AV is blij met het bereikte resultaat en geeft dan ook toestemming tot het aangaan van deze huurovereenkomst met daaraan gekoppeld het opstalrecht, uit te voeren door de voorzitter en secretaris of hun vervanger.
2) Vanuit de buurt en de inschaarders is het verzoek gekomen schaduwplekken te creëren voor het vee. In de begroting is hier reeds een voorziening voor opgenomen. Ook hiermee wordt van harte ingestemd.
3) Met betrekking tot de herinrichting is er nog niets definitiefs te melden. Wel wordt er op 16 maart 2007 een presentatie van de gebiedsvisie gegeven. De Commissie van Beheer zal hier acte de presence geven.
4)     Het weidegeld is sinds de invoering van de euro niet verhoogd en de Commissie van Beheer stelt dan ook voor deze te verhogen naar 130 euro voor paard of pony en 65 euro voor een koe. Dit voorstel wordt door de AV overgenomen. De inschrijving zal op 20 april 2007 plaatsvinden in café ’t Pintje te Velp waarna de inscharing op 28 april volgt.

Weide Brummen:

Door de lopende natuurbeheeroverkomst (SAN) wordt het steeds moeilijker deze weide te verpachten. Dit is dan ook voor het jaar 2007 nog niet gelukt. Wel ligt er een aanbieding om de weide om niet te maaien en het maaisel af te voeren. Dit scheelt in de beheerskosten.

Weide Havikerwaard:

Hier zijn geen nieuwe ontwikkelingen.

Rondvraag en sluiting:

1) Dhr.Holdijk meldt dat in de berichtgeving over de Heidewerkdag in de Gelderlander geschreven wordt dat geërfden zowel Velpenaren als Rozendalers zijn. dit is niet juist.
2) Dhr.Lijkendijk meldt dat het door ons gesponsorde educatieproject succesvol is. Maar nieuwe aanvragen van scholen zijn welkom.
3) De Galeriehouder van Galerie Riet-Art uit de Emmastraat geeft in overweging om het weidegeld te ontlopen door bij hun een bronzen paard aan te schaffen.

Met deze vrolijke noot, en de constatering dat er geen verdere vragen en of opmerkingen zijn sluit de voorzitter om 22.50 uur de vergadering en dankt een ieder voor zijn aanwezigheid.

Maarten Schellingerhout – Voorzitter
Pieter Hoefsloot – Secretaris