Algemene Vergadering Geërfden van het dorp Velp en Stichting Geërfdenfonds

Notulen Vergadering d.d. 27 februari 2008, vastgesteld 19-03-2009

Locatie:       
Zalencentrum Parkstaete, Parkstraat 3, Velp

Aanwezig:  
Het bestuur, 104 Geërfden, 15 toehoorders
Wethouder Harriet Tiemens, Nienke Moll, (Gem.Rheden), Willem Lammertink  (GL),  Meindert Bruggemans (Bosgroep Midden-Nederland)

Afwezig:      
Met bericht van verhindering Harry Kranenburg, Hans van Santen

Notulist:      
Pieter Hoefsloot

Agenda:

 1. Opening
 2. Vaststelling Notulen AV 2007 en BV 2008
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Jaarverslag 2007
 5. Financieel jaarverslag 2007
 6. Evaluatie handelwijze inzake Rozendaalse Zand
 7. Verkiezing CvB leden
 8. Pauze
 9. Begroting 2008
 10. Rozendaalse Veld
 11. Weide
 12. Brief Dhr.Gunning inzake actualisatie reglement en schenkingsakte
 13. Rondvraag en sluiting

 

Opening:

Met dank aan de grote opkomst en een speciaal welkomstwoord voor Wethouder Harriet Tiemens,Nienke Moll, (Gem.Rheden), Willem Lammertink  (GL), MeindertBruggemans (Bosgroep Midden-Nederland) opent de voorzitter om 20.15 uur de vergadering.

Vaststelling Notulen AV 2007 en BV 2008

Dhr.Gunning merkt op dat hij het woord “ontkennend” bij de door hem gestelde vragen (vraag 3) mist en dat zijn vragen niet in stemming zijn gebracht. De secretaris zal beide bemerkingen alsnog toevoegen. Met deze toezegging worden de notulen van de AV2007 vastgesteld.
Dhr.Gunning mist in de conclusie van zijn betoog punt 1. “Dat art. 2 onlosmakelijk verbonden is met art.6, welke de kap verbiedt”. Dit punt zal toegevoegd worden.
Mevr.Braaksma vindt het woord bewaken te zwak en ziet liever het woord beschermen hiervoor in de plaats. Deze opmerking zal als noot toegevoegd worden.
Nadat hiermee de notulen van de BV2008 zijn vastgesteld spreekt Dhr.Tap zijn zorg uit over de tijdens de BV gevoerde stemprocedure. De voorzitter antwoord hier later op terug te zullen komen.

Ingekomen stukken en mededelingen:

Dhr.Gunning heeft de CvB verzocht de wenselijkheid van het aanpassen van het reglement en actualisering van de schenkingsakte te agenderen. Hier wordt in agendapunt 12 gevolg aan gegeven.
Dhr.v.Lith heeft schriftelijk zijn zorgen kenbaar gemaakt over de stemprocedure en controle op het wel of niet geërfde zijn tijdens de BV. De voorzitter deelt deze zorg en geeft aan dat de presentielijst is aangepast met de toevoeging ‘Wel of geen Geërfde’ en de registratie op adres. Ook de stemprocedure is gewijzigd. Er zullen stembriefjes uitgedeeld worden. 1 stembriefje per adres. Dhr.v.Lith kan zich in deze wijziging vinden. De  voorzitter voegt nog toe, dat zolang er geen online verbinding met het kadaster mogelijk is, het een zaak van goedvertrouwen blijft. De CvB zal deze nieuwe stemprocedure wel evalueren. Dhr.Peek vraagt of het niet mogelijk is op naam te stemmen. Hierop antwoord de voorzitter dat dit reeds in de CvB besproken is, maar dat dit door de tijd die het zal innemen onmogelijk is.
Mevr. Scheerder heeft een brief gestuurd over het functioneren van de weiwaarder. Deze zal bij het punt Weide behandeld worden
De brief van Dhr.Tap gaat in op de onveilige verkeerssituatie bij laatste parkeerplaats op het Rozendaalse Veld. Fietsers, kinderen en honden komen elkaar ongecontroleerd tegen. De CvB zal dit bij het volgende overleg met de gemeente meenemen. Er komen hiervoor nog de volgende suggesties uit de zaal;

 1. Een sluis op het fietspad
 2. Bord met de tekst ‘loslopende honden en spelende kinderen’
 3. Fuik, waarbij dmv paaltjes er maar 1 fietser met gematigde snelheid de betreffende parkeerplaats opkomt.
 4. Bord waarop de honden- en kinderbezitters gewezen wordtop het fietspad.

Velp voor Oranje verzoekt de jaarlijkse bijdrage aan de kinderspelen, gezien de gestegen kosten, te verhogen. De voorzitter meldt dat deze vraag na het tot stand komen van de begroting 2008 is binnengekomen en dat het dus aan de vergadering is deze extra bijdrage, voor dit jaar aan de begroting toe te voegen. Behandeling bij punt 9.

Jaarverslag 2007

Het jaarverslag wordt voorgelezen door de secretaris. Dhr.Gunning merkt op dat de visie van de CvB  met betrekking tot art.6.2 niet in de met hem gevoerde correspondentie staat. Dhr.Meermans zou graag zien dat het standpunt van de tegenstanders ook vermeld wordt. De voorzitter zegt toe dat dit alsnog zal gebeuren. Hiermee wordt het jaarverslag goedgekeurd.

Financieel jaarverslag 2007:

De penningmeester doet verslag van het gevoerde financiële beleid. Mede door de pachtverhoging (25%), met ingang van 1 november 2007, en de extra huuropbrengst, van een gedeelte, van de weide aan de Waterstraat, kwam het batig saldo bij geërfden uit op 1800 euro. Hij vraagt en krijgt toestemming om dit, verhoogd met 200 euro, overtollig saldo, over te hevelen naar de Stichting.

De Stichting heeft een batig saldo van 3650 euro. Na indexatie komt de, door de CvB, vrij te besteden vrije reserve uit op 363 euro.

Verslag Kascommissie en benoeming Kascommissie:

Het seniorlid van de kascommissie neemt het woord en met teleurstelling in zijn stem moest hij melden dat er in de gevoerde boekhouding “Geen kwartje tussen te krijgen was” en vraagt dan ook de AV de CvB decharge te verlenen met het gevoerde financiële beleid. Het traditionele applaus bekrachtigd dit.

De voorzitter spreekt zijn dank uit aan de kascommissie en vraagt wie de vrijvallende vacature van de overjarige Cees Hermsen wil vervullen. Oudgediende Dhr.Burgersmeldt zich aan. De heren Hollemans en Burgers zullen dus de kascommissie 2008 vormen.

Evaluatie handelwijze inzake Rozendaalse Zand

De voorzitter schetst de gang van zaken betreffende de verleende instemming met het herstel van het Rozendaalse Zand. Doordat er nooit een negatieve reactie op de plannen is geweest, is het bij de CvB niet opgekomen om expliciet toestemming te vragen. De brief van 9 december 2007 kwam dan ook als een complete verrassing en heeft de CvB zeer verbaasd. Tijdens de hierop volgende Buitengewone Vergadering op 17 januari 2008 werd de zienswijze, de CvB was onbevoegd etc., in stemming gebracht en door de aanwezigheid van een grote groep opposanten overgenomen. De CvB heeft de gemeente hierover geïnformeerd maar heeft, zoals tijdens de BV al aangekondigd, geen verdere actie ondernomen omdat zij bij haar standpunt blijft. Daarop hebben een elftal geërfden een kort geding tegen de gemeente Rheden aangespannen om de bomenkap te verbieden. Daar zij zich afficheerden als de Geërfden en niet beschikten over een mandaat werden zij niet ontvankelijk verklaard. In de door de rechter gegeven toelichting valt eveneens de expliciete goedkeuring voor het, door de CvB gevoerde, beleid te lezen. De voorzitter zegt toe dat de CvB het gevoerde communicatie beleid tegen het licht zal houden en sluit af met de woorden “Wij hadden duidelijker moeten expliciteren wat de consequenties waren.”

Dhr.v.Ravenhorst, advocaat van de opposanten krijgt het woord en geeft aan dat de BV2008 eigenlijk als mosterd na de maaltijd kwam. Het daarna door 11 eisers ingezette kort geding is, ondanks dat er overwegingen ten overvloede waren, mislukt. Zij waren niet ontvankelijk, waarbij de door de rechter toegevoegde overweging is dat de gemeente erop mocht vertrouwen dat de CvB bevoegd was en hij onderschrijft ook de conclusie, dat de rechter de handelwijze van de CvB goedkeurt. Met een verwijzing naar een krantenartikel, kort geleden in De Gelderlander, dat de Geërfden stokoud maar springlevend zijn geeft hij het woord terug aan de voorzitter.

Dhr.Vlekke vindt de gevoerde communicatie zwak en merkt op dat van de plannen niets is blijven hangen. De CvB had kunnen leren van de ervaringen van Natuurmonumenten betreffende de Ossendaalselaan waar de storm van verontwaardiging ook pas vlak voor de voorgenomen kap losbarstte.

Mevr.Perin plaatst eveneens kanttekeningen bij de door de CvB verstrekte informatie en vraagt zich af of 1x per jaar een AV wel voldoende is.

Dhr.Veraart vindt dat de gemeente Rheden, door het negeren van de stemming tijdens de BV, een steek heeft laten vallen.

Wethouder Tiemens haalt aan dat eind augustus zowel in de gemeente Rheden en Rozendaal de besluitvorming heeft plaatsgevonden, dit is naar haar mening toentertijd voldoende gecommuniceerd. Ook de beide gemeenten hebben tot 9 december geen enkele negatieve reactie gehad. Er was geen aanleiding om massacommunicatie te voeren. De opmerking dat het project verstopt was, onderschrijft zij niet.

Mevr.Braaksma wist al geruime tijd van de plannen maar had door de getoonde luchtfoto’s op de infoborden een heel ander beeld van de plannen en de consequenties. Zij herhaalt haar reeds eerder ingenomen standpunt dat de CvB toestemming had moeten vragen.

Mevr.v.d.Burg-Berendsen prijst vervolgens de hoge opkomst, was dat ook in het verleden gebeurd dan had het misschien deze commotie kunnen voorkomen. Nu zijn het de emoties die sommige mensen leiden.

Dhr.Gunning stelt dat het laten vallen van bepalingen uit de schenkingsakte een taak is van de AV. Dit moet toch voor de CvB geen verrassing zijn, hij heeft er in de vorige AV nog op gewezen. Het kan niet zo zijn dat de CvB met het convenant in de hand zelfstandig besluiten kan nemen zo stelt hij nogmaals. De Buitengewone Vergadering was noodzakelijk om de CvB tot dat inzicht te brengen. Dat de CvB de uitslag van de stemming naast zich neergelegd heeft, steekt hem.

Tenslotte heeft de uitnodiging van de voorzitter en het daarop volgende onderonsje hem gesterkt in zijn opvatting dat de huidige CvB niet het bestuur is dat het reglement en schenkingsakte op de juiste wijze bewaakt en naleeft en dient, na een schorsing van enkele minuten, de volgende motie in.

Motie: ‘De Geërfden van Velp, in vergadering bijeen op 27 februari 2008, zeggen hun vertrouwen in de huidige Commissie van Beheer op en gaan over tot de orde van de dag.’

Hierna worden de volgende stemverklaringenuitgesproken:

Dhr.Schaeffer vindt dat de opposanten hun eigen brevet van onvermogen nu bij de CvB neerleggen.
Mevr.v.d.Burg-Berendsen spreekt haar vertrouwen uit in de deskundigheid van de CvB en ontraadt het varen op emoties.
Dhr.Hermsen “Ik krijg van dit alles een raar gevoel in mijn buik en ben dan ook tegen deze motie.”
Dhr.v.Ravenhorst “Ik vindt deze motie veel te ver gaan en ontraadt hem dan ook.
Mevr.Bok “Ik ben tegen de bomenkap op het Rozendaalse Zand, maar om hiervoor de CvB naar huis te sturen? Neen!”

Vervolgens wordt de motie met 74 stemmen tegen en 22 voor verworpen.

Verkiezing CvB leden

De CvB-leden Maarten Schellingerhout, Jop de Klein en Paul Roelofsen zijn volgens het rooster aftredend en herkiesbaar. De voorzitter stelt dat het gebruikelijk is dat zittende, herkiesbare, CvB-leden worden herkozen, maar dat zich 4 tegenkandidaten gemeld hebben. In het licht van het voorafgaande en het feit dat alle tegenkandidaten tot de opposanten behoren, ontraadt hij deze kandidaturen te steunen. Ook geeft hij aan dat de overige CvB-leden, verkiezing van een tegenkandidaat, als een motie van wantrouwen zien en hun functies zullen neerleggen.

De voorzitter geeft de tegenkandidaten het woord.

Mevr.Braaksma trekt zich om stemversnippering te voorkomen terug.

Mevr.Perin geeft aan meer transparantie en alertheid te willen. Ook de informatievoorziening zou veel beter kunnen. De CvB moet actiever naar de geërfden zijn en sluit af met de woorden ‘‘Het woord is aan de zaal.”

Dhr.Colenbrander begint met de woorden “Ik ben gehecht aan bos” en heeft zich gestoord aan het huidige CvB. De belangen van de geërfden moeten veel beter worden gediend.

Dhr.Gunning motiveert zijn kandidatuur met de volgende 4 statements:

De Geërfden is een machtig mooi instituut.
De AV moet de hoogste instantie blijven.
Het bewaken cq beschermen van Reglement en Schenkingsakte heeft de hoogste prioriteit.
Ik wil verantwoording dragen voor mijn kritiek.

De voorzitter geeft nogmaals een korte toelichting op de stemprocedure en stelt dat de kandidaten met een volstrekte meerderheid verkozen dienen te worden. Met 104 geërfden in de zaal is die 104/2 +1= 53 stemmen.

Vervolgens worden de herkiesbare CvB-leden in stemming gebracht.

Met, Maarten Schellingerhout 72, Jop de Klein 62  en Paul Roelofsen 61 stemmen worden zij herkozen.
De voorzitter sluit dit agendapunt af met “Zand erover.” En roept op tot een consumptie in de foyer.

Pauze

Begroting 2008:

De door de penningmeester toegelichte begrotingen wekken geen vragen op. De vergadering gaat ook akkoord met de voorgestelde overboeking van 2000 euro naar de Stichting Geërfdenfonds. Tenslotte wordt toestemming gevraagd en gekregen om de jaarlijkse bijdrage voor Velp voor Oranje te verhogen. De CvB wordt gemachtigd dit naar redelijkheid uit te voeren. Mevr.v.d.Burg-Berendsen vraagt hierop waar de CvB aandenkt. Antwoord maximaal  250 euro.

Rozendaalse Veld:

Wegens tijdgebrek wordt dit punt geschrapt

Weiden:

Weidecommissaris, Tom Hillemans, schets de ontwikkelingen van de weide aan de waterstraat. Voor de verbreding van de A12 is een flinke strook grond nodig. Het betreft hier een 200m2 geërfdengrond en een groot gedeelte, van de door ons gebruikte, gemeente grond. Het totale te beweide gebied zal dus drastisch verminderen.

Naar aanleiding van de gemeente Rheden in het  kader van de herinrichting, waar de weide  aan  de Waterstraat mogelijk bij betrokken is,heeft  bestuur van  de gemeente Rheden gevraagd om, in aanvulling op de vijf jaar geleden ondertekende intentieverklaring de randvoorwaarden door te geven die de Geërfden stellen. In dat kader heeft de CvB de volgende randvoorwaarden opgesteld en vraagt of de AV hiermee kan instemmen

 • De hoeveelheid grond die de Geërfden momenteel in haar bezig heeft mag niet afnemen.
 • Er moet ruim voldoende weide beschikbaar blijven om 15 à 20 stuks vee in te scharen.
 • De toegankelijkheid van de weide moet gewaarborgd blijven voor zowel auto’s met trailers, tractoren etc.
 • Er wordt geen grond verkocht.
 • Indien er grond nodig is voor andere zaken zal deze grond verhuurd moeten worden.
 • Er mogen geen functies in de directe omgeving (bij)komen die het vee te veel verstoort.
 • Er mag geen gelegenheid gecreëerd worden waar sprake is van loslopende honden.
 • Er mogen geen (nieuwe) wegen en/of paden worden gecreëerd waar gemotoriseerd verkeer overheen komt.
 • Indien er nieuwe afrasteringen geplaatst moeten worden, zullen deze dier- en onderhoudsvriendelijk moeten zijn.
 • Het totale voorstel zal te zijner tijd ter goedkeuring voorgelegd moeten worden aan de Commissie van Beheer van de Geërfden van Velp en op dit moment is deze voornemens om het voorstel integraal voor te leggen ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering. Het is dus zaak om hier met de planning rekening mee te houden.

Hierop komen volgende reacties:

Dhr.Hermsen ziet graag het woord “gemene” aan het eerste punt worden toegevoegd. Dus “De hoeveelheid gemene grond etc.”
Mevr. Scheerder wil graag het punt “veiligheid van het vee“opgenomen zien.
Beide punten worden toegevoegd.
Dhr. de Ruiter tenslotte stelt voor de huizen direct liggend aan de weide te slopen, Dit  heeft 2  voordelen tw
1) De weide kan hiermee vergroot worden en
2) De bewoners van deze huizen worden niet belast met, de door de verbreding van de A12, extra milieuoverlast. De CvB neemt dit punt niet over.

De voorzitter vraagt en krijgt vervolgens instemming met de randvoorwaarden inclusief de aanvullingen.

Brief Dhr.Gunning inzake reglement en schenkingsakte.

Dhr.Gunning vindt het wenselijk dat het reglement wordt aangepast en dat de schenkingsvoorwaarden worden geactualiseerd, zoals destijds ook bij nieuwere uitgaven van het reglement is aangetekend welke wijzigingen inmiddels waren doorgevoerd. De voorzitter vraagt of hij er mee instemt dat dit punt, gezien het vergevorderde tijdstip van de vergadering, wordt doorgeschoven naar een volgende vergadering. De voorzitter stelt dat het eenzijdig wijzigen van de schenkingsakten uit 1917 en 1921 niet mogelijk is. Het actualiseren van het reglement is een interne aangelegenheid waarvoor de goedkeuring van de AV, met 2/3 van de aanwezige stemmen, nodig is. Hij roept op tot het instellen van een commissie van wijzen en vraagt hiervoor vrijwilligers. De heren van Ravenhorst, Gunning, de Ruiter en Keverling Buisman melden zich aan. Mevr.v.d.Burg-Berendsen stelt voor oud-notaris Withaar te benaderen. De voorzitter zegt toe de organisatie ter hand te zullen nemen. Eventuele voorstellen, die hier uit voorkomen, zullen aan de volgende AV worden voorgelegd.

De heer Gunning kan hiermee instemmen, daar dit punt geen urgentie heeft, mits van uitstel geen afstel komt, want over 50 jaar weet niemand meer dat in 1976 is besloten om de zandwegen op het Rozendaalse Veld af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. En zo zijn er wellicht wel meer wijzigingen van voor mijn tijd.

Rondvraag en sluiting:

Dhr.Schaeffer roept de CvB nogmaals op de website actiever te gebruiken om de Geërfden te informeren, ook een nieuwsbrief zou tot de mogelijkheden kunnen behoren. Dhr.Veraart sluit zich hierbij aan. Dhr.v.Lith is principieel tegen het gebruik van de computer en vraagt als er dan zonodig een nieuwsbrief moet komen deze ouderwets via tante post te ontvangen.

Mevr.v.Beek wijst op de hoge snelheid waarmee er op de Kluizenweg gereden wordt en vraagt of de CvB in het bestuurlijk overleg het instellen van een 30km zone wil meenemen. Dit wordt toegezegd.

Met dank aan iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng sluit de voorzitter de vergadering en nodigt uit voor een afsluitende borrel.

Maarten Schellingerhout –  Voorzitter
Pieter Hoefsloot – Secretaris