Algemene Vergadering Geërfden van het dorp Velp en Stichting Geërfdenfonds

Notulen Vergadering d.d. 19 maart 2009, vastgesteld 18-02-2010

Locatie:       
Zalencentrum Parkstaete, Parkstraat 3, Velp

Aanwezig:  
Het bestuur, 62 Geërfden, 5 toehoorders
Jorien Jas (Geldersch Landschap & Kastelen) Douwe Fokkema, Dirk de Rooij (Gem.Rheden

Afwezig:      
Met bericht van verhindering Mevr.M.Luxemburg, Dhr.G.Gerritsen, Dhr.B.Veraart, Dhr. B..Peters, Dhr. S.de Man (WBE)

Notulist:      
Pieter Hoefsloot

Agenda:

 1. Opening
 2. Vaststelling Notulen AV 2008
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Jaarverslag 2008
 5. Financieel jaarverslag 2008
 6. Begroting 2009
 7. Voordracht Geldersch Landschap: “Landgoed Biljoen”
 8. Pauze
 9. Toestemming grondruil, gedeelte Waterstraat / Berg en Heideweg
 10. Vaststelling weidegeld
 11. Rozendaalse Veld, Schenkingsakte 1921
 12. a) Wenselijkheid vaststellen lijn art.2
 13. b) Codificatie stukken
 14. Rondvraag en sluiting

Opening:

De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en verwelkomt de aanwezige geërfden, vertegenwoordigers van de gemeente Rheden en Jorien Jas, conservator bij het Geldersch Landschap en Kastelen (GL&K). Zij zal later deze avond een voordracht over het heden en verleden van het Landgoed Biljoen geven.

Dhr. Aveskamp vraagt naar de rechtmatigheid van deze vergadering, daar reglementair vastgelegd is dat de jaarlijkse AV in de maand februari gehouden moet worden.

De voorzitter vraagt daarop aan de aanwezigen de datum van heden, 19 maart, goed te keuren. Aldus geschiede met algemene instemming.

Vaststelling Notulen AV 2008

De voorzitter vraagt per pagina instemming met het genotuleerde. Dhr.Gunning heeft enkele tekstuele bemerkingen welke overgenomen worden. Dhr.v.Katwijk mist in de   tekst de expliciete goedkeuring van de randvoorwaarden herinrichting Waterstraat, terwijl deze wel met algemene stemmen aanvaard zijn. Met deze aanpassingen worden de notulen definitief vastgesteld.

Mevr.Braaksma vraagt of de concept notulen van deze vergadering eerder op de website geplaatst kunnen worden. De secretaris meldt dat dit moeilijk zal worden, daar eerst de CvB erover dient te vergaderen en deze niet elke dag bijeenkomt. Errata de concept notulen van de AV2008 zijn op 23 juni 2008 gepubliceerd.

Mevr.Perin meldt dat zij uit zeer betrouwbare bron heeft vernomen dat er wekelijks grote hoeveelheden post van de gemeente bij de secretaris bezorgd worden en waarom deze niet genoemd worden op de AV. De voorzitter antwoord dat de secretaris van de Geërfden een abonnement heeft op het toezenden van raadstukken. Op de vergadering worden alleen de voor de vergadering relevante inkomende post genoemd.

Nb; De CvB betreurd de grote achterdocht die uit deze opmerking naar voren komt.

Ingekomen stukken en mededelingen:

a) Dhr. Gunning heeft ons geschreven dat hij het wenselijk vind dat de vorig jaar gepresenteerde lijn, bedoeld in art.2 van de schenkingsakte, exact wordt vastgesteld. Tevens vraagt hij naar actualisering van de schenkingsakte. De voorzitter meldt dat van actualisering geen sprake kan zijn hoog uit van codificatie. Beide wensen van Gunning komen bij agendapunt 11 ter sprake. Dhr.Gunning spreekt zijn dank uit dat het geagendeerd is.

b) De voorzitter brengt verslag uit over de voortgang van de Reglement Commissie (RC). De commissie is 2x bijeen geweest en heeft over en weer email contact gehad. In november 2008 was er overeenstemming over het bereikte resultaat. Het voorstel van de RC is vervolgens begin december op onze website gepubliceerd. Ter elfder uren kwamen er van een der leden toch nog bedenkingen. Daar de CvB hecht aan een eensluidend en door ieder gedragen voorstel heeft de CvB gemeend het bereikte akkoord terug te verwijzen naar de RC. Het streven is een werkbaar en duidelijk reglement te krijgen met behoud van het stukje cultuurhistorie.

c) Het vorig jaar door de AV gedane verzoek, tot het invoeren van een 30km zone op Kluizenaarsweg, is gestrand in de ambtelijke molens van de gemeenten Rheden en Rozendaal. Wie is verantwoordelijk? Ondertussen is het bestuurlijk aangekaard bij de gemeente Rozendaal en zal het eveneens ter sprake komen bij het aanstaande bestuurlijk overleg met de gemeente Rheden.

Jaarverslag 2008

Het jaarverslag wordt door de voorzitter voorgelezen.

Dhr.Scholten vraagt, naar aanleiding van de geringe opkomst bij de Geërfdenconcerten, om deze in het vervolg buiten de vakantie periode te houden. Hij beseft tevens dat het weer altijd een spelbreker kan zijn. Stef de Wit, van de, de concerten organiserende, Alliantie, zegt in een reactie dit mee te zullen nemen.

Dhr.Gunning vraagt hoe het staat met de plannen voor de Emmapyramide. De heidecommissaris antwoordt hierop dat op het ogenblik een studie loopt waarbij ophogen en/of kap van zicht benemende bomen onderdeel uitmaakt. Dhr.Gunning maakt gewag van het feit dat de schenkingsakte eist dat het zicht van de heuvels gewaarborgd dient te blijven.

Financieel jaarverslag 2008:

De penningmeester doet verslag over het gevoerde financiële beleid. Hij krijgt de opmerking uit de zaal dat de gepresenteerde cijfers op het scherm onvoldoende leesbaar zijn en dat er geen uitdraai beschikbaar is. De penningmeester zegt toe dat dit laatste het volgende jaar weer zal gebeuren. Mevr.Braaksma stelt voor de cijfers op de website te zetten. De secretaris zegt dit na intern beraad toe. Op vragen van ondermeer dhr.Aveskamp waarom er een bestuursdineetje in restaurant Bronckhorst is opgevoerd antwoordt de penningmeester dat miv 2008, op verzoek van de kascommissie, de presentiegelden zijn afgeschaft en daarvoor in de plaats jaarlijks een gezamenlijke maaltijd, als waardering voor de werkzaamheden, is gekomen. In de begroting voor 2008 zijn wel de presentiegelden geschrapt maar is vergeten de maaltijd op te voeren. Dhr.Scholten merkt op dat een dergelijk dineetje dik verdiend is. Dhr.v.Katwijk prijst de openheid van de CvB. Dhr.Gerritsen vraagt naar de kosten van de schuilhutten Waterstraat. Antwoord penningmeester; deze zijn al in 2007 opgenomen. Ten slotte vraagt en krijgt de penningmeester instemming om van het batig saldo van de Geërfden 2500 euro aan de stichting Geërfdenfonds over te dragen.

Verslag Kascommissie en benoeming Kascommissie:

Voordat de kascommissie het woord krijgt merkt dhr.v.Katwijk op dat het gebruikelijk is het verslag van de kascommissie apart te agenderen. De CvB zegt dit toe.

Daarna krijgt dhr.Burgers het woord. Hij meldt dat zijn mede kascommissielid dhr.Hollemans zijn taak voortijdig opgezegd heeft vanwege verhuizing uit Velp en daarom oudgediende dhr.Vleming gevraagd heeft deze te vervangen. Hij hoopt dat de AV hiermee in kan stemmen, wat ook gebeurd. De kascontrole heeft op 7 maart jlplaatsgevonden en heeft geen onvolkomenheden geconstateerd. Met de complimenten aan de penningmeester vraagt hij om de CvB decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. Dit wordt met applaus bevestigd.

De voorzitter bedankt de heren voor hun werkzaamheden en vraagt wie het seniorlid dhr.Burgers het volgende jaar wil bijstaan. Dhr.v.Katwijk meldt zich aan en krijgt de instemming van de AV. Mevr.v.d.Burg-Berendsen vraagt of het niet verstandig is een reservelid te benoemen. Hiervoor stelt dhr. Kranenburg zich beschikbaar.

Begroting 2009:

Vervolgens wordt de begroting gepresenteerd. Naar aanleiding hiervan vraagt dhr. Scholten waarom er geen kosten voor de grondruil opgenomen zijn. Antwoord het is de bedoeling dat dit kosten neutraal zal gebeuren. Dhr. van Ravenhorst ziet dat de stichting jaarlijks een grote zak geld op de reserve boekt en vraagt of er geen uitgaven voor goede doelen naar voren te halen zijn om, zoals nu de teneur is, de economie te stimuleren. De CvB vindt het echter verstandiger om de Natuurbeheersubsidie, die pas aan het einde van de regeling definitief wordt, vast te houden. Ook het negatieve saldo van de vrije reserve roept vragen op. Dit komt echter door het feit dat het oorspronkelijk kapitaal geïndexeerd in stand dient te blijven. Dhr. Scholten vraagt wie de kar trekt mbt de restauratie van het monumentje op landgoed Daalhuizen. Dit is Velp voor Oranje. Ten slotte dhr.Aveskamp die ook vraagt naar royalere uitgaven en het gevoerde beleid hierin. De CvB antwoord dat er op dit moment, zoals eerder gememoreerd, geen geld is en dat voor toekomstige uitgaven het Kwadrant het uitgangspunt is. Op de vraag van de voorzitter of een ieder met de gepresenteerde begroting kan instemmen wordt bevestigend geantwoord.

Voordracht Geldersch Landschap: “Landgoed Biljoen”

De voorzitter heet het GL&K, in de persoon van Jorien Jas, van harte welkom ook als nieuwe geërfde. Hij geeft haar het woord om een voordracht te houden over de geschiedenis en de toekomst van het Landgoed Biljoen.

Zij begint met de mededeling dat de verwerving hun nieuwste aanwinst is, en mogelijk is geworden door de steun van de provincie. Het bod en het instandhoudingplan gaven de erfgenamen van de laatste eigenaar, dhr. Lups, de doorslag het 162 ha grote landgoed aan GL&K te gunnen. Het landgoed en het kasteel zijn goed bewaard gebleven en het lijkt soms wel of tijd sinds 1860 heeft stil gestaan. Het waterbeheer heeft prioriteit nr.1. Ook is er het plan om de openstelling van het park te verruimen. Maar een aanwezige dassenburcht bemoeilijkt dat. Het kasteel wordt bewoonbaar gemaakt en zal in het laatste kwartaal 2009 een huurder krijgen. Daarmee is het dan met de openstelling van het kasteel gedaan. Er zal ook het nodige gekapt en gesnoeid moeten worden om de oude zichtlijnen van het landgoed weer in ere te herstellen. De al uitgeoefende duurzame landbouw hoort bij het landgoed en zal voortgezet worden. Voor nu en de toekomst het uitgangspunt is een cultuur historisch beheer. De presentatie werd begeleid door prachtige foto’s van het interieur van het kasteel.

Met de oproep begunstiger te worden van het GL&K, wat de mogelijk geeft om de, van de zomer te organiseren, excursies in het kasteel mee te maken, besluit zij de voordracht.

De voorzitter spreekt zijn dank, met bloemen en ons boekje, uit en verwelkomt haar nogmaals als geërfde van Velp.

Pauze

22.10 – 22.30 uur

Toestemming grondruil, gedeelte Waterstraat / Berg en Heideweg:

Tom Hillemans licht dit agendapunt toe. Nu het betreffende bestemmingsplan zijn voltooiing nadert wil de gemeente graag verder met de herinrichting van de weide. Het is de bedoeling dat er een parkachtige invulling aan het gebied wordt gegeven met behoud van de huidige weide functie. Om het beheer van het park en de watergangen in de toekomst veilig te stellen stelt de gemeente een grondruil voor. In deze grondruil wordt dan tevens de benodigde grond voor de verbreding van de A12 en het bergbezinkbassin meegenomen. Het betreft het ruilen van ca 1.45ha aan de Waterstraat tegen 2,1ha aan de Berg- en Heideweg. Er blijft dan ook ca 2.4 ha over aan de Waterstraat om te beweiden. De gemeente Rheden is bereid alle kosten, komende uit deze overeenkomst, op zich te nemen. De weide aan de Berg- en Heideweg is verhuurd voor ca 1400 euro per jaar en levert dus wat extra inkomsten op die het verlies van de huurpenningen voor het bergbezinkbassin meer dan compenseren. Bijkomend voordeel is dat de huidige afrastering, welke niet meer van deze tijd is, met de herinrichting wordt meegenomen en ook niet ten laste van de geërfden komen. Gezien ons commitment in het verleden en de voor ons gunstige ruil stelt Tom Hillemans, namens de gehele CvB, voor akkoord te gaan met dit voorstel. Vragen en opmerkingen uit de zaal leverde het volgende op.

a) Wij ruilen rijke kleigrond tegen arme zandgrond. Antwoord; We moeten ons realiseren dat de weide aan de Waterstraat veel last heeft van (grond)water. Toch is er rekening mee gehouden in het voorstel waardoor we een grotere grondpositie (1,45 tegen 2,1ha) krijgen.

b) Berg en Heideweg is Antwoord; De weide is nu ook verhuurd voor het beweiden van paarden en dat levert geen problemen op.

c) Kosten onderhoud weide Berg en Heideweg. Antwoord; De weide is voor ca 1400 euro verhuurd en de huurder heeft de lusten en lasten.

d) Angst voor toekomstige woningbouw aan de Waterstraat. Antwoord; Is ongegrond. Maar om in de toekomst hier eventueel van te profiteren zal er een bestemmingsplanwijzigingswinst clausule aan het contract worden toegevoegd.

e) Betrek de huidige gebruikers, uitschaarders, bij het opstellen van het plan aan de Waterstraat. Antwoord; Dit zal zeker gebeuren.

f) Kwaliteitsverbetering van de wijk. Antwoord; Dit was en is het uitgangspunt van de intentieverklaring.

g) Hoe zit het met de vorig jaar opgestelde randvoorwaarden? Antwoord; Deze worden door de gemeente volledig gerespecteerd. Hetgeen dan ook inhoud dat wij nu niet vragen om in te stemmen met de grondruil maar vragen om door te mogen gaan op ingeslagen weg. Met uw goedkeuring gaat de gemeente aan de slag om de plannen uit te werken. Deze zullen dan zoals al vele malen toegezegd aan de AV worden voorgelegd en ter stemming worden gebracht.

Met 34 stemmen voor en 12 tegen gaat de AV hiermee akkoord.

Vaststelling weidegeld:

Het voorstel om de inscharings gelden gelijk te houden, nl 130 euro voor een paard en 65 euro voor een koe, wordt door de AV overgenomen.

De inschrijving zal plaatsvinden op 24 april as in ’t Pintje waarna de inscharing, onder voorbehoud van weersomstandigheden, een week later op 2 mei geprogrammeerd staat.

Rozendaalse Veld, Schenkingsakte 1921:

Zoals bij de ingekomen stukken reeds gememoreerd vindt dhr.Gunning het wenselijk dat de vorig jaar gepresenteerde lijn met betrekking tot art.2 van de schenkingsakte exact wordt vastgelegd. Hij vindt de toenmalig getrokken lijn een fantasielijn welke net zo goed van het gemeentehuis in Rozendaal naar het gemeentehuis in De Steeg zou kunnen lopen. De CvB bestrijdt dit daar vorig jaar oude topografische kaarten geraadpleegd zijn waarop, de in essentie, bedoelde lijn duidelijk zichtbaar is. De voorzitter vraagt dhr.Gunning naar het belang van het op de meter weten. Dhr.Gunning antwoord dat het bij toekomstige werkzaamheden veel onduidelijkheid kan wegnemen. Waarop de voorzitter de wenselijkheid van het op de meter vastleggen van deze lijn aan de AV voorlegt. Deze heeft hier met 23 tegen 10 stemmen geen behoefte aan. Aan de wens van dhr.Gunning wordt dan ook geen gevolg gegeven.

De voorzitter stelt voor, gezien het late tijdstip, het tweede verzoek van dhr.Gunning om besluiten uit het verleden aan de Schenkingsakte toe te voegen voor de te leggen aan de Reglement Commissie. De voorzitter zal de volgende vraag bij de RC neerleggen;

a) Is het wenselijk?

b) Zo, ja is de RC bereidt historisch onderzoek te plegen en te bekijken welke stukken ter codificatie in aanmerking komen.

De AV stemt hier van harte mee in.

Rondvraag en sluiting:

Dhr.Aveskamp vraagt de CvB in overweging te nemen en bedacht te zijn op het volgende:

a) “Let op het waaien”, zaadverspreiding is een grote boosdoener bij behoud van heide en zandverstuiving.

b) Voor dit jaar is door de gemeente toegezegd dat het vigerende Beheersplan Rozendaalse Veld op de gemeentelijke website geplaatst zal worden

c) Onderzoek de mogelijkheid naar een voerakker voor roodwild op de bovenheide.

De voorzitter zegt toe dat deze punten tijdens het volgend bestuurlijk overleg aan de orde zullen komen.

Dhr.van Lith krijgt het laatste woord en deze spreekt zijn waardering uit over het gevoerde beheer en openheid door de CvB. Een luid applaus ondersteund zijn woorden.

Met dank aan iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng sluit de voorzitter om 23.45 de vergadering en nodigt uit voor een afsluitende borrel.

Maarten Schellingerhout – Voorzitter
Pieter Hoefsloot – Secretaris