Algemene Vergadering Geërfden van het dorp Velp en Stichting Geërfdenfonds

Notulen Vergadering d.d. 18 februari 2010, vastgesteld dd 23 februari 2011

Locatie:       
Zalencentrum Parkstaete, Parkstraat 3, Velp

Aanwezig:  
Het bestuur (minus Tom Hillemans), 39 Geërfden, 2 toehoorders (Stef de Wit (Alliantie), Simon de Man (WBE)

Afwezig:      
Met bericht van verhindering Mevr.M.Luxemburg, Dhr.Clous, Dhr.Lijkendijk, Dhr. Couwenhoven, Dhr. Keverling Buisman, Dhr. R.Gerritsen

Notulist:      
Pieter Hoefsloot

Agenda:

 1. Opening
 2. Vaststelling Notulen AV 2009 en BV2009
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Jaarverslag 2009
 5. Financieel jaarverslag 2009
 6. Verslag Kascommissie
 7. Benoeming Kascommissie
 8. Verkiezing CvB-leden.
 9. Pauze
 10. Heide- en Weidecie
 11. Vaststellen Weidegeld 2010 
 12. Begroting 2010
 13. Herziening reglement
 14. Rondvraag en sluiting

Opening

De voorzitter heet een ieder om 20.05 uur van harte welkom en vraagt speciale aandacht voor de presentielijst, welke het mogelijk maakt de aanwezigen bij een volgend evenement uit te nodigen. Hij constateert dat de opkomst wel eens groter geweest is en vraagt zich af of de redactionele aandacht in de Gelderlander hier debet aan is. Deze schreven: “De agenda bevat op het oog weinig schokkende zaken”.

Vaststelling Notulen AV 2009 en BV2009

De notulen, welke al enige tijd op onze website staan en bij binnenkomst meegenomen konden worden, worden pagina voor pagina doorgenomen. Met de opmerking dat er in de notulen van de AV2009 abusievelijk begroting 2008 ipv begroting 2009 staat, worden beide notulen ongewijzigd vastgesteld.

Ingekomen stukken en mededelingen

Vandaag heeft de gemeente Rheden ons medegedeeld dat de aanstaande Heidewerkdag, ivm weersomstandigheden niet door kan gaan. Het Rozendaalse Veld is al maanden niet toegankelijk en zij kunnen niet instaan voor de veiligheid van de vrijwilligers. Helaas!

Verder hebben wij de volgende brief ontvangen:

Geachte heren,

Vooruitlopend op de gang van zaken met betrekking tot de Gemeente wei in Velp, stel ik het volgende.
Vanaf heden dient er op voorhand terug gegaan te worden naar de oude regeling dat er geen paarden van inwoners buiten Velp meer worden aangenomen voor het gedeelte aan de Waterstraat. De wei wordt door de ophanden zijnde plannen verkleind. Zoals inmiddels al bekend is zijn er binnen Velp in ieder geval 9 paarden welke ingeschaard worden.
Ik val hierin dus terug op de oude notulen waarin gesteld werd dat alleen de inwoners van Velp kunnen inscharen.
Bent u van mening om toch paarden van buiten Velp in te scharen dan verwacht ik dat u deze plaatst op de locatie Berg en Heidenweg en niet aan de Waterstraat.

Met vriendelijke groet
Ben Arents

De voorzitter memoreert dat het e.e.a. geregeld is in art.13 van ons reglement, maar dat het de laatste jaren gewoonte is geworden om ook uitschaarders van buiten Velp toe te laten. Dit omdat het aanbod van Velpse paarden terug liep. Echter art.13 is nog steeds van toepassing en de CvB is van mening dat aanvragen van Velpse uitschaarders met voorrang behandeld dienen te worden. De vergadering onderschrijft dit.

Jaarverslag 2009

De voorzitter leest het jaarverslag voor. De passage, dat de gemeente de kosten draagt van de gehouden Buitengewone Vergadering, roept de vraag op of dit ook gebeurd is. Dit wordt bevestigend beantwoord.

Financieel jaarverslag 2009

De penningmeester krijgt het woord om het financieel jaarverslag toe te lichten. Het positieve batig saldo van 3672 euro tegen een begroot verlies van 1061 euro roept vragen op. Het is te verklaren door het feit dat de grondruil nog steeds op zich laat wachten en de gemeente Rheden het gehele jaar huur heeft betaald.

Wat betreft de stichting Geërfdenfonds komt de hogere dan begrote winst voor rekening van de opbrengst beleggingen.

Dhr.Holdijk maakt bezwaar tegen term bijenhut in de omschrijving en ziet dit graag veranderd in bijenstal. De penningmeester neemt dit ter harte.

Cees Hermsen vraagt wanneer de subsidie Agrarisch Natuurbeheer vrijvalt. Dit is in het jaar 2011.

Verslag Kascommissie

Namens de kascommissie krijgt dhr. Louis Burgers het woord. Hij heeft samen met mede commissielid dhr. Willem van Katwijk op 2 februari, bij de penningmeester thuis, de boeken gecontroleerd. Het resultaat is dat zij de penningmeester complimenteren en de vergadering voorstellen de CvB decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beheer. De vergadering onderschrijft dit met applaus.

De voorzitter bedankt de beide heren en neemt afscheid van dhr. Burgers en gaat door met het volgende agendapunt.

Benoeming Kascommissie

Het is nu de beurt aan Dhr. van Katwijk om als seniorlid op te treden. Bij de vraag wie hem gaat ondersteunen meldt dhr. Jaap Boehmer zich aan. Hij krijgt het vertrouwen van de vergadering. Dhr. Harry Kranenburg blijft eerste reserve.

Pauze

Voor het agendapunt verkiezing CvB-leden zijn wij in afwachting van een ‘Special Guest’. Deze is nog niet gearriveerd. Een goede reden dus om de pauze naar voren te halen.

Verkiezing CvB-leden.

Het is 21.15 uur als de voorzitter de vergadering heropent. De heren Hans Driessen, Evert Riggeling en Pieter Hoefsloot zijn volgens rooster aftredend. Pieter Hoefsloot stelt zich beschikbaar voor een nieuwe termijn terwijl Hans Driessen en Evert Riggeling hebben aangegeven niet opnieuw verkiesbaar te zijn. De CvB heeft hierop naar twee nieuwe kandidaten gezocht en gevonden in de personen Jan Schaeffer en Wilco Nieuwenhuis. De oproep om tegenkandidaten heeft geen reacties gekregen. De voorzitter stelt dan ook voor dat de beide kandidaten zich kort presenteren.

Jan Schaeffer, al 26 jaar woonachtig in Velp, is jurist en directeur van de Gelderse stichting tot beheer en bewindvoering ter bescherming van meerderjarigen. Hij volgt de Geërfden van Velp al dik 20 jaar en was altijd een actieve deelnemer aan de Algemene Vergadering. Ook zat hij meerdere malen in de kascommissie. Vermeldenswaardig is nog dat hij een heidewerkdag vrijwilliger is van het eerste uur en veel bestuurlijke ervaring heeft opgedaan bij verschillende verenigingen en stichtingen. Hij vindt de Geërfden een geweldig instituut en wil zich hier graag nog meer voor inzetten.

Wilco Nieuwenhuis, is geboren en getogen in Velp en heeft, samen met zijn ouders, een melkveebedrijf met ca 120 runderen. Hij is bestuurslid van het CDA afdeling Rheden en zit namens het CDA in het bestuur van het Waterschap. In het verleden was hij voorzitter van de agrarische jongeren. Hij was in deze functies regelmatig gesprekspartner van de overheid. Hij wil zijn kennis betreffende agrarische regelgeving en subsidiestromen heel graag delen met de Geërfden.

Na deze voorstelronde vraagt de voorzitter om instemming met deze kandidaten. Zij worden alle 3 met applaus verkozen. De heer van Katwijk merkt nog op dat Wilco Nieuwenhuis een grote pleitbezorger is van de agrariërs in de gemeente. Wilco meldt dat dit voornamelijk zijn vader is maar dhr. van Katwijk noemt dit valse bescheidenheid

Het is nu tijd om afscheid te nemen van de heren Driessen en Riggeling. De ‘Special Guest’ is wethouder Hans Elsenaar, die vanwege de grote verdienste van Hans Driessen, voor de Velpse samenleving, graag acte de presence geeft. Hij opent met de woorden “Hans Driessen, wie kent hem niet hier in Velp”. Hij prijst zijn sociale betrokkenheid met Velp en kan het zich goed voorstellen dat hij na 44 jaar en met zijn gezondheidsproblemen niet nog eens voor 6 jaar wil bijtekenen. Een van de laatste zaken die de CvB behandeld heeft is de medewerking aan de herinrichting van de weide aan de Waterstraat. Er komt ruimte voor een park en bij een park hoort wandelpad en daaraan een zitbank. Het lijkt de gemeente een goed idee om deze bank, als waardering, de Hans Driessen bank te noemen. Met een ferme handdruk en cadeau wenst hij Hans Driessen nog vele jaren in goede gezondheid en bedankt hem voor het gedane.

De voorzitter neemt het woord en dankt de wethouder voor zijn aanwezigheid bij het afscheid van deze markante persoonlijkheid en gaat vervolgens verder met zijn dank uit te spreken, namens alle geërfden, voor zijn grote inzet. Ook Evert Riggeling wordt niet vergeten en met een gedicht, vrij naar Jo ter Linde-Deunk, “Achterhook” in het zonnetje gezet. Hierna volgen de bloemen voor de, niet aanwezige, partners.

Gety Hengeveld, voorzitter van Velp voor Oranje, komt naar voren en biedt Hans Driessen, namens alle Velpernaren, een bos bloemen aan.

Heide- en Weidecie

Weide:
In verband met de afwezigheid van de weidecommissaris neemt de voorzitter het woord en moet helaas melden dat de grondruil nog even op zich laat wachten. Er zijn problemen met het bestemmingsplan en de aanwezige opstallen aan de Berg en Heideweg. Het ziet er naar uit dat er nog een heel seizoen van de gehele weide gebruik kan worden gemaakt.

Op een vraag uit de zaal hoe het zit met de geëiste instemming met de plannen van de buurtbewoners wordt geantwoord dat er in oktober een inloop avond gehouden is, waarbij bleek dat er in de buurt een groot draagvlak voor de gepresenteerde plannen is.

Vaststellen Weidegeld 2010

Het voorstel van de CvB om het weidegeld ongewijzigd op 130 euro voor een paard en 65 euro voor een rund wordt zonder commentaar aangenomen.

Heide:
De Heidecommissaris geeft een korte toelichting op het afgelopen jaar.

A) het stuifzand ontwikkelt zich volgens verwachting.

B) Er is afgelopen najaar geen dunning maar wel prunus bestrijding geweest. In het najaar van 2010 zal er wel weer gedund worden.

C) Ons hebben vragen bereikt betreffende de slechte staat van de Rodelbaan. De CvB was van mening dat deze hersteld zou worden. De gemeente Rheden geeft echter aan dat het alleen als bospad onderhouden wordt. Wij vinden dit jammer en een gemiste kans, ook al zijn winters zoals dit jaar zeldzaam. De CvB zal dit zeker bij het volgende overleg aankaarten.

D) Binnenkort worden informatiepanelen vernieuwd.

E) Een aannemer is ten noorden van de Koningsweg bezig geweest met het terugdringen van de bosvorming, zij hebben ongeveer 10ha dennenopslag verwijderd.

Hierop aansluitend wordt melding gemaakt van het goede en nuttige werk van de Heidewerkgroep die al 25ha onderhanden hebben genomen. Een reden temeer om hun uit te nodigen voor een korte toelichting op hun werkzaamheden. Vervolgens krijgt Co de Bruin van de Heidewerkgroep het woord.

Heidewerkgroep

De Heidewerkgroep heeft een uniform aangemeten gekregen en is daar trots op en gelukkig mee. Het laat zien dat er gemeentelijke waardering is en de herkenbaarheid in het veld is verhoogd. De werkgroep is al 5 jaar bezig en wordt aangestuurd door Nienke Moll van de gemeente Rheden. Het is een groep van 15 personen in de leeftijd van 50-70 jaar. Gemiddeld zijn er op een werkdag 10 man/vrouw aanwezig. Tot de memorabele werkzaamheden behoren zeker het vrij maken van de jeneverbes, wat het jaar erop al een kiemplantje van deze boom opleverde. Ook, wat wel genoemd wordt als de kleine zandverstuiving direct ten noorden van de laatste parkeerplaats, wordt onderhouden en vrijgehouden van vogelkers. Het resultaat van de werkzaamheden is een mooie open heide met fraaie doorzichten. Het afgelopen seizoen kon er, door de zeldzame winterse weersomstandigheden, weinig werk verricht worden. Jammer.

De heidecommissaris prijst de werkgroep en denkt dat de deelnemers er veel van kunnen leren. Hij roept dan ook mensen op zich als vrijwilliger te melden. Het is maar 1x in de 14 dagen op een dinsdagochtend en geeft veel voldoening.

De voorzitter bedankt Co de Bruin voor zijn wetenswaardig verhaal en de heidecommissaris voor zijn toelichting.

Uit de vergadering wordt gevraagd of de afgelaste Heidewerkdag niet in het najaar gehouden kan worden. Dit zal in het komende overleg met de gemeente ter sprake komen.

Begroting 2010

De penningmeester krijgt het woord en toont de begroting op het scherm. Hij moet melden dat de huuropbrengst weide Waterstraat, na de recente ontwikkelingen, niet reëel meer is. De verwachting is dat de gemeente het gehele jaar nog huur zal moeten betalen nu de grondruil voorlopig uitgesteld is. Op basis van deze begroting wordt er, voor de Geërfden een positief saldo behaald van 51 euro. Bij de stichting is het batig saldo van de Geërfden 2009 ingeboekt. Ook is al het verzoek van Velp voor Oranje om 750 euro te sponsoren ivm de viering van 65 jaar bevrijding van Velp opgenomen. Hij vraagt hier en krijgt hier toestemming voor. De voorzitter bedankt de penningmeester voor de gedane werkzaamheden en roept de vergadering op mee te denken met de besteding van de vrij te vallen subsidiegelden.

Herziening reglement

De voorzitter memoreert de geschiedenis van de behoefte om het reglement te wijzigen. De aanzet hiertoe werd toenmaals (AV2008) gegeven door dhr.Gunning ivm de in zijn ogen onterechte steun van de CvB aan het herstel van het Rozendaalse Zand. Er is toen een commissie benoemd, bestaande uit de heren v.Ravenhorst. Keverling Buisman, de Ruiter, Gunning, Schellingerhouten Hillemans, die het reglement tegen het licht zou houden. Eind 2008 bereikte de commissie overeenstemming. Te elfder uren bleek dhr. Gunning, zich toch niet te kunnen vinden in het bereikte resultaat. In 2009 is de commissie opnieuw bij elkaar gekomen en zij bereikte het volgende resultaat.

Wijzigingsvoorstellen reglement:

 – De laatste zin van art 5, luidend “De aftredenden zijn terstond herkiesbaar” wordt gewijzigd in “De aftredenden zijn terstond één keer voor één termijn van zes jaar herkiesbaar”.

– Art 8: het tekstdeel “… in de maand Januari of uiterlijk Februari…” wordt gewijzigd in “… in de maand Februari of uiterlijk Maart…”

– Aan art 10 wordt een sub e toegevoegd: “Het betuigen van instemming met zaken van ingrijpende aard die de bezittingen en/of rechten van de Geërfden betreffen”.

In 1935 is in art. 4 geregeld dat stemmen bij volmacht niet mogelijk was (“Gemachtigden worden niet ter vergadering toegelaten”). De reglement commissie stelt voor om aan de Algemene vergadering het volgende voor te leggen:

 1. art 4 blijft zoals het is.
 2. “Een Geërfde mag niet meer dan één stem uitbrengen” wijzigen in “Een Geërfde kan hooguit zijn eigen stem en die van één volmachtgever uitbrengen. Een volmacht moet schriftelijk worden verleend.”  De toevoeging uit 1935 komt daarmee te vervallen.

De voorzitter begint bij de art.4, waarover in de commissie geen overeenstemming is, voor te leggen aan de vergadering.

Dhr. Gunning stelt dat hij voor het stemmen bij volmacht is ivm bv ziekte, afwezigheid ed.. Dhr. de Ruiter onderschrijft dit standpunt. De voorzitter brengt hier tegen in dat een volmacht een vooraf bepaald standpunt inhoud wat het niet mogelijk maakt om tijdens de discussie over een onderwerp van mening te veranderen. Dhr. Hermsen merkt op wel sympathie te hebben voor de gedachte gang van dhr. Gunning maar trekt lessen uit het verleden en is bang voor machtsvorming. Mvr.Perin vindt dat bij wijziging van een voorstel de volmacht zou moeten vervallen. Dit wordt direct als onwerkbaar van de hand gewezen. De voorzitter brengt dit artikel in stemming en hieruit blijkt dat er een overweldigende meerderheid (33 om 3) tegen stemmen bij volmacht is en dat art.4 moet blijven zoals het is.

Vervolgens komt art.5 aan de orde. Dit houdt in dat de maximale zittingsduur, voor een CvB-lid, 12 jaar wordt. Dhr.Scholten wijst op de keerzijde dat het ook mogelijk is dat het maar 7 jaar kan zijn en is dan bevreesd voor de kwaliteit van de CvB. Bij stemming blijkt dat 32 geërfden de wijziging ondersteunen. Dhr.Scholten stemt tegen.

Art.8 wordt direct in stemming gebracht en met algemene stemmen aangenomen

Bij de behandeling van art.10 fronsen toch enkele geërfden de wenkbrauwen en vragen zich af wie er bepaalt wat ingrijpend is en wat de betekenis hiervan is. De voorzitter stelt dat de van Daleingrijpend verklaard met een krachtige uitwerking hebben of sterk doen gevoelen. De Algemene Vergadering zal in de toekomst het laatste woord hebben.

Uitslag stemming 32 voor 1 tegen.

Dhr.v.Katwijk zou aanvullend graag willen zien dat in art.12 “zoonen” gewijzigd wordt in kinderen. Het is niet meer van deze tijd. Dhr.v.Ravenhorst gaat hier op in en zegt dat er meer van dit soort folkloristische bepalingen in het reglement staan en dit nu juist de charme van dit reglement is. Deze opvatting wordt algemeen gedragen. Hierop trekt Dhr.v.Katwijk zijn voorstel in. Hij krijgt vanuit de zaal een cursus Hoe vertel ik het mijn kinderen aangeboden.

De voorzitter bedankt de commissieleden voor hun werkzaamheden en gaat naar het volgende agendapunt.

Rondvraag en sluiting

Dhr.Gunning vraagt zich af hoe vrij wij zijn en kunnen handelen mbt de Berg en Heideweg. De voorzitter antwoord dat de huur jaarlijks opzegbaar is en dat dit dus onze vrijheid van handelen bepaald.

Dhr. Hermsen wijst er op dat gemene gronden de grondslag vormen voor de geërfden en vraagt welke gronden nog buiten het Burgerlijk Wetboek vallen. Hij wil dit graag uitgezocht zien. De voorzitter zegt dit toe. Maar geeft wel aan dat onderzoek kosten met zich meebrengt. De vergadering onderschrijft dit en stemt er mee in. Suggesties zijn ondermeer het te rade gaan bij dhr.Keverling Buisman, de Oudheidkundige kring en de informatie op de kadastrale kaart van 1830. Hierop dankt dhr. Hermsen de CvB en de aanwezige geërfden voor hun welwillende houding.

Verder is er een vraag uit de zaal naar de consequentie van de verbreding A12 en ons toekomstig grondbezit aan de Berg en Heideweg. Dhr.Scholten, als oud lid van een werkgroep die betrokken is geweest bij de plannen van Rijkswaterstaat antwoord dat de verbreding alleen op rijksgrond zal gebeuren en dat dit dus voor de geërfden geen gevolgen zal hebben.

Verder geen vragen meer zijnde sluit de voorzitter om 22.45 uur de vergadering en dankt een ieder voor zijn aanwezigheid. Er is nog een afsluitende borrel in de foyer.

Maarten Schellingerhout – Voorzitter
Pieter Hoefsloot – Secretaris