Algemene Vergadering Geërfden van het dorp Velp en Stichting Geërfdenfonds

Notulen Vergadering d.d. 23 februari 2011, vastgesteld 29-02-2012

Locatie:       
Zalencentrum Parkstaete, Parkstraat 3, Velp

Aanwezig:  
Het bestuur (minus Paul Roelofsen), 30 Geërfden, 1 toehoorder (Stef de Wit, Alliantie)

Afwezig:
Met bericht van verhindering Mevr. v.d. Burg-Berendsen. Mevr. v. Luxemburg, Dhr. B. Scholten, Dhr. Simon de Man (WBE)

Notulist:      
Pieter Hoefsloot

Agenda:

 1. Opening
 2. Vaststelling Notulen AV 2010
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Jaarverslag 2010
 5. Financieel jaarverslag 2010
 6. Verslag Kascommissie
 7. Benoeming Kascommissie
 8. Pauze
 9. Heidecommissie
 10. Weidecommissie
 11. Vaststellen Weidegeld 2011
 12. Begroting 2011
 13. Rondvraag en sluiting

Opening

De voorzitter opent om 20.05 u de vergadering. Hij verwelkomt Willem van Katwijk en Jaap Boehmer van de kascommissie, Arthur Ohm van de imkervereniging, die later op de avond nog wat zal vertellen over het Bijeneducatie project, en Christel Tijhuis (gemeente Rheden) die de plannen om de toren op de Emmapiramide op te hogen zal toelichten. De laatste 2 zijn op het laatste moment als spreker toegevoegd.

Allereerst wordt er stilgestaan bij het overlijden van Hans Driessen op 5 januari 2011. Wij namen vorig jaar al afscheid van hem als bestuurslid, nu hebben wij op 11 januari jl definitief afscheid moeten nemen. De voorzitter verzoekt om een minuut staande stilte. Hij ruste in vrede, wij zullen hem missen.

De voorzitter spreekt zijn treurnis uit over de matige opkomst en maakt melding van de korte agenda. Hij vraagt en krijgt toestemming om de pauze te laten vervallen. Ter compensatie wordt er na afloop, als wij nog even gezellig samen zijn, een bittergarnituur geserveerd.

Afwezig met bericht van verhindering Mevr. v.d. Burg-Berendsen. Mevr. v. Luxemburg, Dhr. B. Scholten, Dhr. Simon de Man (WBE)

Vaststelling Notulen AV 2010

De notulen, welke al enige tijd op onze website staan en bij binnenkomst meegenomen konden worden, worden pagina voor pagina doorgenomen en ongewijzigd vastgesteld.

De voorzitter reageert op het verzoek van Cees Hermsen, welke jammer genoeg niet aanwezig is, om een kadastrale recherche te laten uitvoeren naar de historie van de geërfdengronden. De voorzitter heeft de oude aktes en ons geschiedenisboekje “Velp en zijn Geërfden” geraadpleegd en is tot de conclusie gekomen dat er het nodige is vermeldt in het boek over de herkomst van de gronden. Hij vraagt de vergadering het hierbij te laten. Akkoord.

Ingekomen stukken en mededelingen

De door de gemeente, van ons, gehuurde grond aan de Waterstraat gaat tijdelijk gebruikt worden als grondopslag. De geplande grondruil en de daarop volgende herinrichting van de weide is in afwachting van de bestemmingsplanwijziging weide Berg en Heideweg. De verwachting is dat dit in de 2de helft van dit jaar afgerond kan worden waarna de herinrichting kan starten.

De Natuurbeheersovereenkomst, die wij hebben op de weide in Brummen, kent een resultaatverplichting, die aan het eind van de periode, van 6 jaar, getoetst wordt. 2010 was het laatste jaar en in de komende periode zal dan de eindtoets plaatsvinden. De verwachting is dat de subsidie daarmee definitief wordt. Wij hebben het ontvangen geld de afgelopen 6 jaar steeds gereserveerd en deze vallen dan nu vrij. De Commissie van Beheer roept de Geërfden van Velp op met voorstellen voor de besteding te komen. Deze moeten voldoen aan de volgende criteria;

1) Niet structureel
2) Rekening houden met onze historie
3) Maatschappelijk belang
4) Gericht op Velp
5) Iets blijvends / tastbaars.

De ideeën dienen schriftelijk en onderbouwd voor 30-11-2011, bij de secretaris, ingediend te worden.

Dhr. Rene Aveskamp kan niet wachten en vraagt om sponsoring bij het herstel van de oude watermolen aan de Beekhuizenseweg. Hij wordt verwezen naar het voorafgaande.

Jaarverslag 2009

De voorzitter leest het jaarverslag voor. De passage over de Emmapiramide roept bij dhr. Aveskamp vragen op. Hij wordt verwezen naar het, nog komende, agendapunt Heidecommissie.

Met geen vragen of opmerkingen meer krijgt het jaarverslag de instemming van de vergadering.

Financieel jaarverslag 2009          

De penningmeester geeft een toelichting op de financiële verslagen van zowel de Geërfden als de Stichting Geërfdenfonds. Het batig saldo van stichting is 5654 euro en van de Geërfden 4592 euro. Van dit laatste wordt, met toestemming van de vergadering, 4500 euro overgemaakt naar de Stichting Geërfdenfonds. Dhr.Gunning merkt op dat in de omschrijving nog steeds het woord bijenhut gebruikt word ipv bijenstal. Hier was vorig jaar al op gewezen.

Verslag Kascommissie

Dhr. v. Katwijk, seniorlid van de kascommissie, krijgt het woord en deze complimenteert de penningmeester met de modern gevoerde boekhouding welke tot op de cent klopte. Hij vraagt om de Commissie van Beheer decharge voor het gevoerde financiële beleid te verlenen. Het traditionele applaus bekrachtigt dit.

Benoeming Kascommissie

De voorzitter bedankt de kascommissie voor hun werk en oppert dat dhr. Harry Kranenburg, die al 2 jaar als reservelid op de bank zit, om nu maar weer eens in de kascommissie plaats te nemen. Dhr. Kranenburg zegt dat hij beschikbaar is en de vergadering stemt daarop met zijn benoeming in. De nieuwe kascommissie ziet er dan als volgt uit. Dhr. Jaap Boehmer, seniorlid en dhr. Harry Kranenburg. Als reservelid, bankzitter, wordt benoemd dhr. Remy Gerritsen.

Pauze Vervallen.

Heidecommissie

De heidecommissaris meldt dat het voor het Rozendaalse Veld een regulier onderhoudsjaar was. Een door de gemeente ingehuurde aannemer heeft ongeveer 8ha groot opslag verwijderd en voor dit jaar staat er 5ha in de planning. Jammer genoeg kon de Heidewerkdag begin 2010, door de winterse weersomstandigheden geen doorgang vinden. Ook de Heidewerkgroep kon om deze reden weinig uitrukken. Begin 2011 is er gebruik gemaakt van de mogelijkheid om scholieren een maatschappelijke stage te laten lopen, dit hield in dat zij een dagdeel de Heidewerkgroep bij hun werkzaamheden hielpen. De plannen van Natuurmonumenten om een heidecorridor te maken houden geen ingrepen in het Rozendaalse Veld in. Wel loopt de corridor over het Rozendaalse Veld en maakt dus gebruik van de daar al aanwezige heide.

Dhr. Henk van Ravenhorst vraagt naar het gevoerde beheer en dan vooral op het hondenlosloopgebied. Hij stoort zich aan de vergrassing en verhouting van het veld. Hij merkt op dat er een convenant met de gemeente Rheden is die hun verplicht de heide te onderhouden. De heidecommissaris meldt dat er wel degelijk onderhoud plaats vindt dmv chopperen en plaggen, ook wordt het veld regelmatig onderhanden genomen door de Heidewerkgroep. Wij moeten wel beseffen dat heidevelden altijd kunstmatig in stand gehouden moeten worden.

De uit 2007 stammende plannen om het uitzicht vanaf de Emmapiramide te herstellen, welke toen ook aan de vergadering zijn medegedeeld, komen met de aanstelling van een projectambtenaar in een stroomversnelling. Deze ambtenaar, Christel Tijhuis, is aanwezig en krijgt het woord. Zij presenteert 4 varianten.

De grondslag aan de plannen ligt de wens om het uitzicht over het IJsseldal te herstellen. Daarvoor wordt een 2 sporen beleid gevoerd nl bosdunning, in het zichtveld, en het ophogen van de piramide of toren. De bosdunning zal via het reguliere onderhoud geschieden. Het ophogen van de piramide is in feite onmogelijk zonder het karakter hiervan aan te tasten. Blijft over het verhogen van de uitkijktoren. De voorkeur gaat hierbij uit naar het plaatsen van een nieuwe toren op de piramide, gefundeerd op 4 palen welke door de piramide, tot 2m onder het maaiveld, geboord zullen worden. De oude uitkijktoren wordt hier dan boven op geplaatst. Er zal gebruikt worden gemaakt van FSC gekeurd tropisch hardhout omdat de huidige toren ook van deze houtsoort is. Het geeft daarmee de minste problemen met de aansluiting op de oude toren. Gezien de complexiteit zal bij de aanbesteding het plan van aanpak prefereren boven de aanneemsom.

De voorzitter dankt Christel Tijhuis voor haar toelichting en vraagt de vergadering of deze plannen op voldoende draagvlak kunnen rekenen en verzoekt om de Commissie van Beheer toestemming te geven om als gesprekspartner van de gemeente de plannen verder uit te werken en als hoeder van de piramide op te treden. Met applaus en zonder weerklank wordt dit bevestigd. Dhr.Aveskamp vraagt de mogelijkheden van een lift te onderzoeken. Zodat ook minder validen van het uitzicht kunnen genieten. (toegevoegd 29-02-2012)

Arthur Ohm, van de Imkervereniging Arnhem-Velp eo, krijgt het woord. Onder de titel “De Bij hoort erbij” geeft hij een toelichting op het doen en laten van zijn vereniging. Ook memoreert hij de prettige relatie met de Geërfden van Velp, dit resulteerde in de sponsoring van de leskasten en een financiële bijdrage aan het herstel van het dak van de bijenstal op Heuven. De plannen voor het vergroten van deze stal verkeren in een vergevorderd stadium en hij hoopt voor de realisatie hiervan wederom een gewillig oor bij de Geërfden te vinden. Als dank voor de geboden speektijd biedt hij de voorzitter een pot zomerhoning en het boekje “De bij nabij”aan. Het volledige verhaal staat op onze website.

Weidecommissie

De weidecommissaris meldt dat hij kort geleden een gesprek heeft gehad met de pachter, dhr. Roelofsen, van de Havikerwaard. De weide, die ongeveer 10% van zijn bedrijfsoppervlak is, wordt niet beweidt en alleen voor het hooi gehouden. Uiteraard wordt er wel bemest.

Voor de weide in Brummen is, vooruitlopend op toestemming van deze vergadering, ingeschreven op een nieuwe beheersovereenkomst. De nieuwe beheersovereenkomst kent geen resultaatverplichting maar is een beheersvergoeding voor nauwkeurig omschreven beheer. Voordeel hiervan is dat wij deze geldstroom niet meer 6 jaar hoeven te reserveren in afwachting van de eindtoets. De vergadering stemt hiermee in.

De weide aan de Waterstraat is nog steeds in afwachting van de grondruil en daarna de herinrichting. Het door de gemeente, al jaren, gehuurde gedeelte zal de komende tijd gebruikt worden als gronddepot. Rijkswaterstaat heeft voor de verbreding van de A12 ongeveer 200m2 geërfdengrond nodig. Deze grond is onderdeel van de grondruil met de gemeente en wordt te zijner tijd samen met benodigde gemeentegrond aan Rijkswaterstaat overgedragen. De voorzitter vraagt de vergadering, om als de grondruil onverhoopt niet doorgaat of vertraging oploopt, met Rijkswaterstaat tot overeenstemming te komen voor gebruik of overdracht van deze geërfdengrond. De Vergadering stemt hier ook mee in.

Vaststellen Weidegeld 2011

Het blijkt dat er de laatste jaren steeds meer paarden van buiten Velp ingeschaard worden. Dit kan ten koste gaan van de Velpse uitschaarders. De Commissie van Beheer stelt voor om een differentiatie aan te brengen in de inschrijfgelden namelijk 140 euro voor de paarden, pony’s en veulens van de Velpse uitschaarders en 200 euro voor de overigen. Voor runderen wordt dit dan 70 en 100 euro. Dit laat onverlet dat Velpse uitschaarders voorrang krijgen. Met applaus krijgt dit voorstel de goedkeuring.

Begroting 2011

De penningmeester geeft een toelichting op de begroting van de Geërfden en de Stichting Geërfdenfonds. Dhr. Aveskamp vraagt naar de totstandkoming van de verwachte 800 euro opbrengst beleggingen Antwoord penningmeester “vinger in de lucht”. De begrotingen roepen verder geen vragen op en geven een verwacht batig saldo voor de Geërfden van 977 euro en 5038 euro voor de stichting.

Rondvraag en sluiting

Dhr.Gunning vraagt of de extra tunnel onder de te verbreden A12 nog steeds in planning zit. De voorzitter antwoord dat het plan, voor de tunnel, nog steeds op de website van Rijkswaterstaat staan, maar de CvB heeft geen verdere informatie.

Dhr. Co de Bruin vraagt naar de functie van de Geërfdenhut bij het Openluchttheater. Antwoord uit de zaal “gaat eens kijken”.

Vervolgens sluit de voorzitter om 22.15 de vergadering en nodigt iedereen uit voor een afsluitende borrel in de foyer. MET BITTERBALLEN!

Maarten Schellingerhout – Voorzitter
Pieter Hoefsloot – Secretaris