Algemene Vergadering Geërfden van het dorp Velp en Stichting Geërfdenfonds

Notulen Vergadering d.d. 29 februari 2012, vastgesteld 13-03-2013

Locatie:
Zalencentrum Parkstaete, Parkstraat 3, Velp

Aanwezig:
Het bestuur (minus Paul Roelofsen), 45 Geërfden, enkele toehoorders

Afwezig:
Met bericht van verhindering Remy Gerritsen, Marja v.d. Bos, Henk van Ravenhorst, Frits Gunning en Peter Schreuders.

Notulist:
Pieter Hoefsloot

Agenda:

 1. Opening
 2. Vaststelling Notulen AV 2011*
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Convenant Velperwaarden
 5. Jaarverslag 2011
 6. Financieel verslag 2011
 7. Verslag Kascommissie
 8. Benoeming Kascommissie
 9. Goede doelen 2012
 10. Heidecommissie
 11. Weidecommissie
 12. Vaststellen Weidegeld 2012
 13. Verkiezing CvB-leden.
 14. Begroting 2012
 15. Rondvraag en sluiting

Opening

De vergadering wordt om 20.00 uur geopend door de voorzitter Maarten Schellingerhout. Er zijn berichten van verhindering binnen gekomen van; Remy Gerritsen, Marja v.d. Bos, Henk van Ravenhorst, Frits Gunning en Peter Schreuders. CvB-lid Paul Roelofsen moet wegens privéomstandigheden verstek laten gaan. Gezien de volle agenda stelt de voorzitter voor om na agendapunt 6 een pauze in te lassen. Dit wordt met instemming begroet.

Vaststelling Notulen AV 2011*

Deze notulen zijn al enige tijd te raadplegen op onze website, ook liggen er kopieën voor in de zaal. Rene Aveskamp merkt op dat de zijn vraag naar een lift bij of in de Emmapiramide in de notulen mist. Deze omissie wordt recht gezet en de notulen worden vastgesteld.

Ingekomen stukken en mededelingen

Er zijn geen ingekomen stukken.

Convenant Velperwaarden

Weidecommissaris Tom Hillemans krijgt het woord om het gesloten convenant mbt De Velperwaarden toe te lichten. Hij verhaalt dat het al jaren de wens van de Geërfden is grond in de kadastrale gemeente Velp te verwerven. In april 2011 ontstaat er commotie over de grondoverdracht van DLG naar Natuurmonumenten. De CvB acht de tijd rijp om ook in Den Haag en op het kantoor van DLG aan te geven dat zij interesse in grond in de Velperwaarden heeft. Staatssecretaris Bleeker stelt een bemiddelaar, in de persoon van de president van de rechtbank Den Haag ( Dhr.Joep Verburg), aan. Gezien onze interesse en als relatieve buitenstaander, maar wel een relevante Velpse maatschappelijke partij, worden wij ook uitgenodigd. Er zijn een aantal gesprekken gevoerd die geleid hebben tot een convenant (getekend 19 december 2011) en bevat, kort samengevat, de volgende afspraken.
A) De levering van de gronden geschiedt voor 31 december 2011 ( ivm subsidietraject Natuurmonumenten)
B) Er is een grondruilplan gemaakt.
C) Indien blijkt dat er bij de grondruil gronden vrijkomen die niet door de direct betrokkenen gekocht kunnen worden, zullen de Geërfden zich inspannen om de eigendomspositie over te nemen en deze dan voor agrarisch gebruik te verpachten.
D) Detailafspraken over huidig en toekomstig gebruik en het verdere verloop van het inrichtingsproces.
E) Uiterlijk 1 januari 2014 moet er een inrichtingsplan liggen waar alle betrokkenen zich in kunnen vinden.

In reactie op het voorgaande merkt dhr. Rene Aveskamp op dat hij gezien het feit dat een van de betrokken agrariërs lid is van de CvB, de integriteit van de CvB als geheel in twijfel trekt. Natuurlijk is het een goede zaak dat de Geërfden gronden willen verwerven. Rene Aveskamp meent dat wij in dit geval alleen de belangen van de agrariërs dienen en ons in laten met politieke spelletjes. Hij zou graag zien dat eventuele verworven grond ook voor natuurontwikkeling gebruikt kan worden. De voorzitter stelt dat de Geërfden en dus ook de CvB geen politiek bedrijven en dat onze enige inzet grondverwerving is met daarbij de mogelijkheid van het creëren van inkomstenstroom. Dhr. Wim Knol, Natuurmonumenten, hecht eraan op te merken dat wij tijdens de gevoerde gesprekken duidelijk een onafhankelijke koers hebben gevolgd. Mevr. Geertje van de Burgh complimenteert de CvB voor haar alertheid in deze. Ter afsluiting van dit punt merkt de voorzitter op dat het nu wachten is op de voorstellen voor de grondruil en wij de vinger aan de pols zullen houden. Indien dit vervolgtraject lijdt tot concrete plannen, de Geërfden betreffende, dan zal de CvB deze aan de AV voorleggen.

Jaarverslag 2011

Het jaarverslag wordt door de voorzitter voorgelezen. N.a.v. hiervan vraagt dhr.Aveskamp of er al nadere informatie is over de vertraging in het toekennen van de beheerssubsidie weide Brummen. De voorzitter meldt dat deze met een looptijd van 7 jaar toegekend is. Dhr. Jan Lijkendijk vraagt een toelichting op onze betrokkenheid bij het herstel van de Rodelbaan. Heidecommissaris Jop de Klein krijgt het woord en gaat in op de beren op de baan, zoals de juridische aansprakelijkheid, de omhoog lopende en afdalende rodelaars (zij moeten gescheiden worden). Er loopt een onderzoek naar de mogelijkheden.

De voorzitter merkt ten slotte op dat na deze vergadering het jaarverslag ook op de website te vinden is.

Financieel verslag 2011

Penningmeester Bob Tol doet verslag van het financiële reilen en zeilen van zowel de Geërfden als de stichting Geërfdenfonds. Zie voor meer informatie de financiële stukken. Mevr. Perin vraagt of het niet mogelijk is weer kopieën van de stukken ter beschikking te stellen. De leesbaarheid op de beamer geeft daar aanleiding toe.

Verslag Kascommissie

Privé omstandigheden van Harry Kranenburg dwongen deze zijn taak niet te vervullen. Zodoende bestaat de kascommissie uit Jaap Boehmer en reservelid Remy Gerritsen. Zij hebben hun taak uitgevoerd en geen afwijkingen cq onregelmatigheden kunnen ontdekken. Alle complimenten dus voor de penningmeester en seniorlid Jaap Boehmer vraagt de vergadering de CvB dan ook te dechargeren. Het algemeen gedragen applaus onderschrijft dit.

Benoeming Kascommissie

De voorzitter dankt de kascommissie voor hun zware inspanning en vraagt dhr. Jaap Boehmer of hij nog een jaar in de herhaling wil. Hij zegt dit toe. Als 2de lid schuift dhr. Frank Keverling Buisman zich naar voren en meld mevr. Dorry Müller zich als reserve lid aan. Ook nu weer applaus uit de vergadering en daarmee is hun functie bekrachtigd.

Goede doelen 2012

De voorzitter memoreert onze lange historie in het beschikbaar stellen van gelden voor goede doelen. Op de vorige AV is aangegeven dat de gereserveerde subsidiegelden vrijvallen. Voor deze pot, van ongeveer 35.000 euro, is toen gevraagd ideeën aan te dragen. Hieruit heeft de CvB een aantal doelen gekozen om aan deze vergadering voor te leggen. De vertegenwoordigers hiervan krijgen het woord.

Als eerste dhr. Ben v.Schaijk voor het herstel van het schijndodenhuisje op de oude begraafplaats in de Reinaldstraat. Sinds de sluiting van de begraafplaats is het ernstig in verval geraakt. Het is de bedoeling dat na de restauratie het in gebruik kan worden genomen als urnengalerij. De CvB stelt voor dit initiatief met 5000 euro te belonen. De AV is het hier van harte mee eens.

Dhr. Dennis Kossink van de Drum en Showfanfare Mr.v.d.Zandt wil het komende 60 jarig jubileum groots vieren, met oa een Night of the Proms concert in de aula van Hogeschool Larenstein. Ook een Villapark concert staat op het programma. Hier heeft de CvB 2000 euro als bijdrage in gedachte. De vergadering heeft hier moeite mee. Het staat op gespannen voet met de criteria en kan mogelijk een precedent scheppen. Dhr.Kevering Buisman stelt hierop voor alleen het Villaparkconcert te sponsoren. Met 34 stemmen voor en 9 stemmen tegen wordt dit aangenomen.

Hekkensluiter is dhr.Arthur Ohm die het verbeteren van de educatieve ruimte in de bijenstal op Heuven onder de aandacht brengt. Ook een stoomwassmelter staat op hun verlanglijstje. Dit geeft nl de mogelijkheid om in de winterperiode zelf bijenwas te produceren die dan van traceerbare kwaliteit is. Dhr.Aveskamp vraagt hoe Velps dit initiatief is. Reactie dhr.Ohm “Kijk naar onze naam Imkervereniging Arnhem, Velp e.o.”. De door de CvB voorgestelde 1000 euro wordt met applaus verleend.

De voorzitter vraagt om aandacht en instemming voor een idee uit de CvB namelijk een overdekte picknicktafel bij de Brandtoren. Dit zou dan maximaal 10000 euro mogen kosten. Dhr.Jan Lijkendijk vraagt dan wel om een vandalisme bestendige oplossing. De AV geeft toestemming om dit idee verder uit te werken.

Dhr.Aveskamp maakt zich zorgen dat zijn idee mbt het waterrad aan de Beekhuizenseweg vergeten wordt. De voorzitter zegt de concrete plannen met belangstelling tegemoet te zien. Dhr. Jaap Boehmer vraagt om betrokkenheid bij het verfraaien van de ramen van de Grote Kerk aan de Kerkstraat. Het antwoord luidt dat de CvB al participeert in het lopende uitvoeringsoverleg en er positief tegenover staat.

Ingelaste pauze

Het is 22.00 uur als de vergadering hervat wordt.

Heidecommissie

Heidecommissaris Jop de Klein krijgt het woord om zijn verslag te doen. Het was een rustig jaar, naast het gebruikelijke onderhoud waren er geen grootschalige projecten op het veld en zand. De in 2010 door het heidehaantje aangetaste heide heeft zich wonderbaarlijk snel hersteld. Memorabel is nog de Heidewerkgroep, deze groep vrijwilligers heeft een belangrijke taak gekregen in het onderhoud van de het Rozendaalse Veld. Uit de zaal komt de vraag of er op de website van de Geërfden niet meer promotie voor deze groep kan komen. De secretaris zegt dit toe en zal in overleg met de voorman treden.

De al lange tijd uitgesproken wens om de Emmapiramide te verhogen is het afgelopen jaar uit gevoerd. Nienke Moll van de gemeente Rheden krijgt het woord om het project toe te lichten. Zij gaat dieper in op de geschiedenis en de wens om het oorspronkelijke doel, uitzicht over het IJsseldal en het Duitse Reichswald, te herstellen. Door de vorm van de heuvel werd de Emmaheuvel, zoals zij in eerste instantie heette, in de volksmond al gauw de Emmapiramide genoemd. In 1940 is er op de heuvel een uitkijktoren gebouwd welke in 1984 is vervangen. Deze toren heeft een 2de leven gekregen door hem te plaatsen op een nieuw tussenstuk. Hierdoor is de uitkijkfunctie weer hersteld. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door aannemingsbedrijf BUME uit Velp en door de Provincie en Europa gesubsidieerd.

Weidecommissie

Het is de beurt aan weidecommissaris Tom Hillemans om te melden dat er een nieuwe beheersovereenkomst voor de weide in Brummen is vastgesteld. Deze overeenkomst loopt tot eind 2017 en geeft, per jaar, ruim 6500 euro aan subsidie. Daarnaast wordt jaarlijks het grasgewas op stam, tegen een kleine vergoeding, verkocht. Over de weide in Havikerwaard, deze is langdurig verpacht, is geen nieuws te melden. De aanleg van het park in de weide aan de Waterstraat in Velp nadert zijn voltooiing. De officiële acte van ruiling heeft de notaris nog niet gepasseerd. Tot die tijd blijft de oude huurovereenkomst met de gemeente Rheden van kracht.

Vaststellen Weidegeld 2012

Het weidegeld wordt ongewijzigd vastgesteld op 140 euro voor de Velpse paarden en pony’s en 70 euro voor Velpse Koeien. Voor inschaarders van buiten Velp bedraagt het respectievelijk 200 en 100 euro.

Verkiezing CvB-leden.

De CvB-leden Bob Tol, Tom Hillemans en Teun Lubbers zijn volgens rooster aftredend, zij zijn nog voor 1 periode van 6 jaar herkiesbaar. Daar zich geen tegenkandidaten gemeld hebben worden zij bij acclamatie herbenoemd.

Begroting 2012

De door de penningmeester Bob Tol voorgestelde begroting kent geen verassingen en is gebaseerd op de het financiële reilen en zeilen in 2011. Wel moeten nog de deze vergadering toegezegde subsidies verwerkt worden. Na deze aanvulling wordt de begroting met applaus aanvaard.

Rondvraag en sluiting.

Het is 22.30uur als de voorzitter voorstelt te gaan afsluiten, als er geen vragen meer zijn, dankt de voorzitter nogmaals Nienke Moll en de aanwezigen voor hun bijdrage. De vergadering is hiermee gesloten en onder het genot van een hapje en een drankje kan er in de foyer nagepraat worden.

Maarten Schellingerhout – Voorzitter
Pieter Hoefsloot – Secretaris