Algemene Vergadering Geërfden van het dorp Velp en Stichting Geërfdenfonds

Notulen Vergadering d.d. 13 maart 2013

Locatie
Zalencentrum Parkstaete, Parkstraat 3, Velp

Aanwezig
Het bestuur (minus Jop de Klein) en 31 geërfden

Notulist
Jan Schaeffer

Agenda:

1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Vaststelling Notulen AV 2012*
4. Jaarverslag 2012
5. Financieel verslag 2012
· Verslag kascommissie
· Benoeming kascommissie
6. Heidecommissie
· Evaluatie bosbeheer (toelichting ter vergadering)
· Verzoek Natuurmonumenten inzake begrazing (toelichting ter vergadering door Natuurmonumenten)
7. Weidecommissie
· Vaststellen Weidegeld 2013
8. Vaststellen begroting 2013
9. Samenstelling Commissie van Beheer
· Afscheid Pieter Hoefsloot
· Benoeming nieuw lid van de Commissie van Beheer
10. Rondvraag en sluiting

1. Opening

Voorzitter Maarten Schellingerhout opent om 20.00 uur de vergadering door iedereen welkom te heten en de namen te noemen van de geërfden die zich hebben afgemeld.

2. Mededelingen en ingekomen stukken

· De punten 5 en 6 van de agenda worden in omgekeerde volgorde behandeld.
· Op 1 maart 2012 is de akte van de grondruil Waterstraat naar Berg en Heideweg is gepasseerd. De geërfden hebben in 2010 hier hun fiat aan gegeven.
· Het penningmeesterschap is overgegaan van Bob Tol naar Tom Hillemans.
· De komende oproepen voor de Algemene Vergadering zullen voortaan per e-mail verstuurd worden. Iedereen wordt opgeroepen zijn of haar e-mailadres op de presentielijst te zetten. Geërfden ouder dan 75 jaar kunnen desgewenst dispensatie aanvragen. Er zijn geen bezwaren tegen dit voorstel.
· Er is op 7 september 2012 een brief van Natuurmonumenten ingekomen over de begrazing van een deel van het Rozendaalseveld. Dit is voormalig geërfden gebied. De heer Wim Knol zal straks een toelichting geven.

3. Notulen 29 februari 2012

· In de kascommissie is benoemd mevr. Dorry Müller (stond Dorien Müller).
· De heer Jaap Boehmer stelt dat er € 1.500 zou zijn toegezegd voor de gedenkramen in de Grote kerk. Hij vindt dit niet terug in de notulen en er is ook nog geen betaling geweest. De penningmeester antwoordt dat dit bedrag inderdaad is toegezegd maar dat hij nog geen betalingsverzoek heeft ontvangen. Als dat komt zal het bedrag worden overgemaakt.
· De notulen worden goedgekeurd.

4. Jaarverslag 2012

Voorzitter Maarten Schellingerhout leest het jaarverslag voor. Er zijn geen vragen of opmerkingen. Het jaarverslag wordt vastgesteld.

5. Heidecommissie

De 10e Heidewerkdag is luister bijgezet door de Jachthoornblazers en er was Velps Veluwe Bitter. Dat kwam met de koude weersomstandigheden, een straffe wind en vriezend weer, goed uit. Er is 6 à 7 hectare geschoond.

Mevrouw Nienke Moll van de gemeente Rheden licht het bosbeheer toe. Dit jaar zal er met name in de Beekhuizense bossen worden gewerkt. De bosbeheervisie is een integratie van diverse functies: natuur, recreatie, houtproductie en faunabeheer. Het beheer heeft effect gehad. Er is meer open bos gekomen en meer gemengd bos. Er wordt een suggestie gedaan voor het beheer. Werken aan een geleidelijke overgang van bos naar heide. Nienke Moll biedt een excursie naar het stuifzand aan in de zomer van 2013.

Verzoek van Natuurmonumenten. De voorzitter Maarten Schellingerhout geeft aan dat het om een gedeelte van de heide gaat. De Gemeente beslist hierover maar betrekt bij haar besluitvorming het standpunt van de CvB. De heer Wim Knol licht het plan toe. Natuurmonumenten wil het noordelijke deel van het Rozendaalseveld, langs de Koningsweg gaan afrasteren zodat de grote kudde Schotse Hooglanders meer ruimte krijgt. De kudde doet het goed. Er zijn nu ongeveer 180 dieren. Als de Geërfden niet instemmen blijft er meer raster staan en is er minder ruimte voor de kudde, maar ook minder biodiversiteit. Het is niet nodig voor het voortbestaan van de kudde.

Vraag: blijven de huidige paden toegankelijk? Dat is aan de gemeente. Het gebied behoort openbaar en toegankelijk te zijn. De heide blijft bereikbaar voor imkers met auto’s. Op de vraag of de gemeente al een standpunt heeft antwoordt Nienke Moll dat de gemeente Rheden nog geen formeel standpunt heeft ingenomen. De gemeente heeft gewacht op de beslissing van de Geërfden en daarna volgt nog een afweging.

De heer René Aveskamp merkt op dat dit stuk heide in het verleden ook is begraasd. Toen waren er geen fundamentele bezwaren. René Aveskamp vraagt wel of er een jaarlijkse monitor komt om te bezien of het gebied blijft zoals het is; er moet dus een nulmeting komen en hij wil een voorbehoud om het besluit te kunnen terugdraaien als het de verkeerde kant op gaat. De heer Wim Knol zegt dat het gewone beheer doorgaat maar dat de runderen iets toevoegen.

De heer Henk van Ravenshorst stelt voor een wat ruimere tijd te nemen voor een evaluatie zodat de ontwikkeling beter gevolgd kan worden. Hij denkt aan 5 jaar. Er volgt een discussie of het voorstel wel voldoende gecommuniceerd is met de Geërfden. De omheining zal worden gemaakt met acaciapalen en draad en komt een eindje van de weg af te staan.

Volgens Nienke Moll kan het reguliere beheer doorgaan, ook het maaien. Volgens bestuurslid Wilco Nieuwenhuis kan dat niet omdat de gezondheidsstatus van de runderen niet toelaat dat maaisel wordt gebruikt op een boerenbedrijf. De heer Wim Knol wil laten onderzoeken of de dieren gezond genoeg zijn om het maaisel wel te kunnen gebruiken. Nienke zegt toe dat de gemeente al deze punten zal meenemen in haar afweging.

De vergadering stemt met 23 voor en 8 stemmen tegen in met het voorstel. De CvB zal de Gemeente formeel op de hoogte stellen, met de voorbehouden die gemaakt zijn.

6. Financieel verslag 2012

Penningmeester Tom Hillemans doet verslag van de financiën van zowel de Geërfden als de stichting Geërfdenfonds.

Toelichting jaarcijfers 2012 Geërfden. De huuropbrengst is hoger omdat de ruilakte laat is gepasseerd (1 maart 2012). De kosten heide zijn voor de heidewerkdag en de heideschouw. Op de balans staan bedragen die vanuit de Stichting Geërfdenfonds zijn betaald voor de geërfden.

Toelichting jaarcijfers 2012 Stichting Geërfdenfonds. Tot vorig jaar bestond een natuurbeheerregeling waarbij een terugbetalingsverplichting is bij niet behalen van het resultaat. Daarom is er in het verleden ook gereserveerd. Dit is nu niet meer nodig omdat de regeling is gewijzigd.

De heer René Aveskamp vraagt naar de grond in Brummen. Er zijn geen plannen voor verkoop. De pacht brengt meer op dan een spaarrekening. Als zich een goede partij aandient dan moet de verkoop besproken worden in de vergadering van de geërfden.

Kascommissie.

De heren Boehmer en Keverling Buisman hebben geen onregelmatigheden gevonden. Hulde voor de penningmeester. Wel is er het advies de beleggingsportefeuille te bekijken gezien de opbrengst. De vergadering deelt het oordeel van de kascommissie en dechargeert het bestuur. Voorzitter Maarten Schellingerhout bedankt Bob Tol voor zijn jarenlange inspanning als penningmeester.

De heer Jaap Boehmer verlaat de kascommissie. De heer Frank Keverling Buisman wordt nu eerste lid en mevrouw Dorry Müller tweede lid. De heer Willem van Katwijk wordt reserve.

7. Weidecommissie

Het voorstel is om het bedrag voor de inscharing te handhaven. Dus 140 euro voor een paard/pony (200 euro voor niet-velpenaren) en 70 euro voor een koe (100 euro voor nietvelpenaren). De afrastering van de weide aan de Waterstraat heeft het afgelopen seizoen regelmatig problemen opgeleverd. Er zijn onderhandelingen met de gemeente gaande over een nieuwe afrastering. Het punt is dat de gemeente de omheining na oplevering heeft aanvaard, maar dat in de praktijk bleek dat deze niet voldeed. Er is in de begroting een bedrag opgenomen voor de afwikkeling hiervan.

Velperwaarden. De geërfden participeren in een convenant over de Velperwaarden. In overleg is vastgesteld dat de geërfden gegadigden zijn als er gronden beschikbaar komen. Het is belangrijk om mee te kunnen praten over de inrichting van de gronden, met name de toegankelijkheid voor Velpse burgers.

8. Begroting 2013.

De huur is lager begroot vanwege de ruil Waterstraat/Berg en Heideweg.

De vergadering vindt het bedrag dat is uitgetrokken voor een nieuwe afrastering wel heel hoog. De vraag doet zich voor of we wel zinvol bezig zijn als we zulke hoge kosten moeten maken voor zo weinig opbrengst. Is het dan niet beter om maar niet in te scharen. De kosten voor de omheining kunnen ook als PM post worden opgenomen. Penningmeester Tom Hillemans zegt dat er los van de begroting ruimte moet zijn voor een compromis. De vergadering is van mening dat de gemeente verantwoordelijk is en dat als het meer gaat kosten dan begroot (12.500 euro) er een extra vergadering moet komen. De begroting van de Geërfden wordt ongewijzigd aangenomen.

Stichting Geërfdenfonds. De begroting bevat de standaard bedragen voor de goede doelen. Deze zijn al 10 jaar niet verhoogd. Voorstel is de bijdrage voor de Geërfdenconcerten te verhogen naar € 1.500 . Dit voorstel wordt aangenomen. Ook wordt er € 1.500 uitgetrokken voor de gebrandschilderde ramen. Met deze wijzigingen wordt de begroting vastgesteld.

9. Samenstelling Commissie van Beheer

De heer Pieter Hoefsloot is teruggetreden als lid van het CvB. Hij heeft zich jarenlang als secretaris ingezet voor de Geërfden of zoals voorzitter Maarten Schellingerhout het in zijn dankwoord zei: met hart en Ceciel. Het bestuur zal nog op passende wijze afscheid nemen van Pieter en zijn echtgenote Ceciel. Het CvB stelt voor om mevrouw Judit Wassing als opvolger van Pieter Hoefsloot te benoemen in het bestuur. Zij wordt met algemene stemmen benoemd.

10. Rondvraag

Er zijn geen vragen zodat Voorzitter Maarten Schellingerhout de vergadering om 22.45 kan sluiten.

M. Schellingerhout – Voorzitter
J. Wassing – Secretaris