Algemene Vergadering Geërfden van het dorp Velp en Stichting Geërfdenfonds

Notulen Vergadering d.d. 26 maart 2014

Locatie
Zalencentrum Parkstaete, Parkstraat 3, Velp

Aanwezig
Het bestuur en 29 geërfden

Notulist
Judit Wassing

Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Vaststelling Notulen AV 2013*
4. Jaarverslag 2013
5. Uitwerking overkapping Rozendaalse Heide – Peter Hennekam
6. Toelichting convenant Velperwaarden – Wim Goedhart en Brord Sloot
Pauze
7. Financiële verslagen 2013
· Verslag kascommissie
· Benoeming kascommissie
8. Heidecommissie
· Evaluatie bosbeheer – toelichting Nienke Mol
· Heidewerkgroep · Modelvliegers
· afrastering Natuurmonumenten
9. Weidecommissie
· Vaststellen Weidegeld 2014
10. Vaststellen begrotingen 2014
11. Samenstelling Commissie van Beheer
· Afscheid Paul Roelofsen
· Benoeming nieuw lid van de Commissie van Beheer
12. Rondvraag en sluiting

1. Opening

Voorzitter Maarten Schellingerhout opent om 20.04 uur de vergadering door iedereen welkom te heten en de namen te noemen van de geërfden die zich hebben afgemeld. Bijzonder welkom voor Peter Hennekam en Brord Sloot (VSR) Wim Goedhart (Natuurmonumenten) en Nienke Moll (gem Rheden). Afzegging Geertje van der Berg-Berendsen vanwege afscheid van de gemeenteraad.

2. Mededelingen en ingekomen stukken

Geen.

3. Notulen 13 maart 2013

De notulen worden goedgekeurd.

4. Jaarverslag 2013

De secretaris Judit Wassing leest het jaarverslag voor. Bergstraat moet zijn Bergweg. Vraag van René Aveskamp over de bijdrage van €1500 voor de geërfdenconcerten. Willem van Katwijk geeft aan dat dit bedoeld is om te investeren in de kwaliteit van de gezelschappen. Niet zozeer bedoeld om méér concerten te geven. Stef de Wit geeft aan dat eventueel 3 concerten mogelijk is voor 1500 euro. Er zijn verder geen vragen of opmerkingen. Het jaarverslag wordt hiermee vastgesteld.

5. Toelichting uitwerking besluit overkapping Rozendaalse veld door Peter Hennekam.

Maarten Schellingerhout licht toe dat in de AV van 2012 is vermeld dat uit natuurbeheerovereenkomsten mbt de weide in Brummen financiën beschikbaar zijn gekomen en dat toen goedkeuring is gegeven voor bestemming ervan voor een schuilhut op het Rozendaalse veld.

Kunstenaar Peter Hennekamp presenteert zijn ontwerp. Doel van de overkapping is om te verpozen c.q. te schuilen. Locatie is gepland ten noorden van de brandtoren. De constructie is een verwijzing naar het verleden van de geërfden. Een constructie van Cortenstaal waardoor deze geen onderhoud vergt en bestand is tegen vandalen. Verder een milieuvriendelijke fundering en recyclebaar meubilair van kunststof. We zitten nog in de idee-fase. Moet nog naar de gemeente Rheden (vergunningen) en Rozendaal (eigenaar).

De reacties zijn wisselend. Willem van Katwijk; dit is een fantastisch idee, past in dit landschap. Applaus van publiek. René Aveskamp laat een ander geluid horen; hij heeft twijfels of bouwsel past in dit open landschap. Is al een geërfdenbank (paarse slinger). En de brandtoren. Liever een wildkansel (niet zichtbaar). Nienke Moll is positief verrast. Verder wordt opgemerkt dat de locatie bij de bosjes minder opvalt en vraagt men zich af hoe vaak die plek überhaupt wordt bezocht. Bovendien is de aangewezen plek eigendom van Natuurmonumenten. Exacte locatie wordt nog nader onderzocht en vastgesteld.

Bij stemming door handopsteken zijn er 20 voor, 4 tegen en 9 blanco stemmen. De commissie van Bestuur gaat dit plan verder uitwerken.

6. Toelichting convenant Velperwaarden

Maarten Schellingerhout vertelt over de al jarenlang bestaande wens van de Geërfden om landbouwgrond aan te kopen in het dorp Velp en over het ontstaan van de betrokkenheid van de Geërfden bij het convenant Velperwaarden. Wim Goedhart van Natuurmonumenten geeft een presentatie over de inrichting van de Velperwaard en rol van de convenantpartners en inbedding deltaplan rivieren. Daarna vertelt Brord Sloot over het beheerplan. Hij is voorzitter van de agrarische natuurvereniging VSR. Deze vereniging houdt zich bezig met de aanleg van natuurelementen met behulp van subsidies voor natuurbeheer. Het idee voor een struinpad ter plaatse van de dijk wordt toegelicht.

Beide heren zijn bedankt voor hun presentatie en als dank ontvangen zij van de voorzitter het boekje over de geërfden.

7. Financieel verslag 2013

Na een korte pauze van 15 minuten doet de penningmeester Tom Hillemans verslag van de financiën van zowel de Geërfden als de stichting Geërfdenfonds.

Toelichting jaarcijfers 2013 Geërfden. De kosten bestuur zijn lager omdat er minder vergaderingen zijn geweest. Op de balans is het grondbezit voor zover bekend gewaardeerd op historische kostprijs. Dat is anders dan huidige waarde. Daardoor hebben we een stille reserve.

Vanuit de vergadering komt de vraag of de ‘gouden’ afrastering niet moet worden geactiveerd om af te schrijven. De penningmeester licht toe dat niet gedaan te hebben omdat de verwachte levensduur 30 jaar is en hooguit af-en-toe een paal vervangen moet worden. Er is bovendien geen fiscaal voordeel met afschrijving te behalen.

Toelichting jaarcijfers 2013 Stichting Geërfdenfonds. Op dit moment wordt een terughoudend beleggingsbeleid gevolgd op basis van trackers en indexvolgers. Verder geen bijzonderheden.

Kascommissie.

De heer Frank Keverling Buisman en mevrouw Dorry Müller hebben geen onregelmatigheden gevonden. Ze spreken hun waardering uit voor de overzichtelijke wijze en opzet van de administratie. Wel zien ze veel correctiebetalingen tussen stichting en geërfdenstromen. De vergadering volgt het oordeel van de kascommissie en dechargeert de Commissie van beheer en het bestuur van de stichting Geërfdenfonds.

Voorzitter Maarten Schellingerhout bedankt de kascommissie en penningmeester.

De heer Frank Keverling Buisman verlaat de kascommissie. Mevrouw Dorry Müller (weliswaar nu afwezig) wordt nu eerste lid en heer Willem van Katwijk tweede lid. De heer André van Swieten is reserve.

8. Heidecommissie

Jop de Klein licht het werk van de heidecommissie toe. Er is goed contact met de gemeente Rheden. Wethouder Tiemens zal vertrekken na de verkiezingen, echter in de praktijk vindt meest contact met Nienke Moll plaats. De gemeente heeft het gebruik van het Rozendaalse veld door zweefvliegers gereguleerd. De CvB onderschrijft het beleid van de gemeente. De vorige vergadering is gesproken over het verzoek begrazing van Natuurmonumenten. Vanwege tegenstrijdigheden in dit plan is deze gecanceld.

De 11e Heidewerkdag was druk bezocht, vele handen maken licht werk, 28 ha is geschoond. Dat was drie keer zoveel als gedacht. Er waren dit jaar naast de trouwe helpers veel imkers, de jeugdnatuurwerkgroep Woestland en scouting Markesteen aanwezig.

De heidewerkgroep is veel vaker actief. René Aveskamp geeft een kleine toelichting. De heidewerkgroep bestaat uit 22 personen waarvan 9 vrouwen. Ze zijn om de week aan het werk. Van de gemeente Rheden hebben ze werkpakken en gereedschappen ter beschikking gekregen. Het is een enthousiaste groep met een nieuwe voorman, Leo Derks.

Mevrouw Nienke Moll van de gemeente Rheden licht het bosbeheer 2015 toe.
 Bosopslag (maatschappelijke stages Rhedens College, 2Switch, heidewerkgroep en Heidewerkdag)
 Stuifzand, noodzakelijk beheer voor behoud windbanen/stuifzand
 Vervangen asfalt fietspad Beekhuizenseweg voor beton.
 Prullenbakken worden wegbezuinigd tenzij geadopteerd.

Willem van Katwijk spreekt bewondering uit voor de liefdevolle wijze waarop Nienke Moll over de Rozendaalse heide praat.

9. Weidecommissie

Wilco Nieuwenhuis vertelt dat de nieuwe afrastering geen problemen geeft. Het vertrouwen van de inschaarders moet nog wel toenemen. Er is plaats voor 11 a 12 paarden. Er waren er afgelopen jaar slechts 6. Het voorstel is om het bedrag voor de inscharing te handhaven. Dus 140 euro voor een paard/pony (200 euro voor niet-velpenaren) en 70 euro voor een koe (100 euro voor niet-velpenaren).

Maarten Schellingerhout bedankt Wilco Nieuwenhuis voor alle kennis en moeite van de afgelopen jaren.

10. Begrotingen 2014.

Geërfden van Velp: Huur Berg en Heide is nieuw. Heidewerkgroep doet een verzoek voor verhoging/verdubbeling Lief en Leed-potje. Dit is gehonoreerd door CvB onder voorwaarde dat verantwoording wordt afgelegd van de bijdrage van 300 euro. René Aveskamp komt na herberekening op een verzoek van 400 euro (20 euro per werkgroeplid). Vergadering stemt hiermee in. De begroting van de Geërfden wordt met deze kleine wijziging aangenomen

Stichting Geërfdenfonds: Geen bijzonderheden. Geen vragen. Vergadering gaat akkoord met deze begroting.

Maarten Schellingerhout bedankt Tom Hillemans voor zijn inbreng.

11. Samenstelling Commissie van Beheer

De heer Paul Roelofsen is na einde van zijn zittingstermijn niet meer herkiesbaar. Hij heeft zich jarenlang als weidecommissaris ingezet voor de Geërfden. Hij wordt door Maarten Schellingerhout toegesproken waarbij deze afsluit met een gedicht over weide en bos. Het bestuur zal nog op passende wijze afscheid nemen van Paul en zijn echtgenote Akke.

De CvB stelt voor om de heer Marc Pluim als opvolger van Paul Roelofsen te benoemen in het bestuur. Na een korte introductie wordt hij met algemene stemmen benoemd.

Jop de Klein is wel herkiesbaar, maar voor een beperkte periode van 3 jaar. Het voorstel Jop te benoemen en op zoek te gaan naar een vervanger is door de vergadering geaccordeerd.

Ook Maarten Schellingerhout is herkiesbaar voor slechts 1 jaar. Dat geeft de CvB rust om een goede vervanging te zoeken. Ook hiermee gaat de vergadering akkoord.

12. Rondvraag

Er zijn geen vragen zodat Voorzitter Maarten Schellingerhout de vergadering om 22.57 kan sluiten. In vervolg vindt de oproeping voor de Algemene Vergadering per e-mail plaats en in de Regiobode.

M. Schellingerhout – Voorzitter
J. Wassing – Secretaris