Algemene Vergadering Geërfden van het dorp Velp en Stichting Geërfdenfonds

Notulen Vergadering d.d. 19 maart 2015, vastgesteld d.d. 16 maart 2016

Locatie
Zalencentrum Parkstaete, Parkstraat 3, Velp

Aanwezig
Het bestuur en 29 geërfden

Notulist
Judit Wassing

Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Vaststelling Notulen AV 2014*
4. Jaarverslag 2014
5. IJzerwinning Rozendaalse Veld – Nico Willemse bureau RAAP Pauze
6. Financiële verslagen 2014
· Verslag kascommissie
· Benoeming kascommissie
7. Heidecommissie
· Heidewerkdag
· Werkgroep Visie 2015-2025
· Schuilhut
8. Weidecommissie
· Vaststellen Weidegeld 2015
9. Vaststellen begrotingen 2015
10. Samenstelling Commissie van Beheer
· Afscheid Paul Roelofsen
· Benoeming nieuw lid van de Commissie van Beheer
11. Rondvraag en sluiting

1. Opening

Voorzitter Maarten Schellingerhout opent om 20.06 uur de vergadering door iedereen welkom te heten en de namen te noemen van de geërfden die zich hebben afgemeld. Bijzonder welkom aan Nico Willemse.

2. Mededelingen en ingekomen stukken.

Facebook
Bestuurlijk overleg

3. Notulen 26 maart 2014

Er zijn verder geen vragen of opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd.

4. Jaarverslag 2014

De secretaris Judit Wassing leest het jaarverslag voor. Er zijn verder geen vragen of opmerkingen. Het jaarverslag wordt hiermee vastgesteld.

5. IJzerwinning Rozendaalse Veld door Nico Willemse bureau RAAP

Maarten Schellingerhout vertelt dat de heer Willemse eerder tijdens een heideschouw heeft verteld over het Rozendaalse Veld. Werkgebied van bureau RAAP is o.a. Veluwe en Rozendaalse Veld.
De heer Willemse verhaalt over nieuwe beelden van een oeroud landschap. We zien oude boerderijen en een ‘stapelmarkt’ welke grote gelijkenis vertoont met het ontwerp van de geplande schuilhut. Reeds in de 9e tot 11e eeuw was er sprake van ijzerwinning op de Veluwe en later ook in Montferland. Door de ijzer dwarslagen te volgen kan je zien waar ijzer in zit. Uiteindelijk zijn de bewoners van het Rozendaalse veld weggetrokken vanwege de droge/schrale grond. Met deze kennis kijken we bij een volgend bezoek aan het Rozendaalse veld toch anders naar dit bijzonder landschap en historische activiteiten.
Maarten Schellingerhout bedankt Nico Willemse voor zijn aansprekende verhaal door het overhandigen van het boekje over de Geërfden.

6. Financieel verslag 2014

Na een korte pauze van 20 minuten doet de penningmeester Tom Hillemans verslag van de financiën van zowel de Geërfden als de stichting Geërfdenfonds.
Toelichting jaarcijfers 2014 Geërfden. In de zaal liggen meerdere exemplaren van baten en lasten overzicht 2014 en begroting 2015. Per saldo is werkelijke resultaat gelijk aan begrote resultaat. Kosten bestuur/vergaderingen zijn hoger dan begroot. We hebben vaker afscheid genomen van mensen en dus hogere representatiekosten. Plus een afscheidsetentje met partners. Kosten onderhoud weide was gelukkig lager.
Toelichting jaarcijfers 2014 Stichting Geërfdenfonds. Grootste verschil zit in rentebaten. Geen vragen vanuit de zaal.

Kascommissie.

Mevrouw Dorry Müller en de heer Willem van Katwijk (niet aanwezig) zijn 25 januari bij de penningmeester geweest. Ze spreken hun waardering uit voor de overzichtelijke wijze en opzet van de administratie. De vergadering is het eens met het oordeel van de kascommissie en dechargeert de Commissie van beheer en het bestuur van de stichting Geërfdenfonds. Voorzitter Maarten Schellingerhout bedankt de kascommissie en penningmeester. Mevrouw Dorry Müller verlaat de kascommissie. De heer Willem van Katwijk wordt nu eerste lid en de heer André van Swieten schuift op van reserve naar tweede lid. Miriam Vroonhof meldt zich als reserve lid.

7. Heidecommissie

Jop de Klein is verhinderd om gezondheidsredenen. Jan Schaeffer vertelt over de 12e Heidewerkdag die door 85 man is bezocht. ‘s morgens het bos in en s middags de heide uit. Er zijn 400 dikke dennenbomen verwijderd, mede met behulp van een werkpaard.
Maarten Schellingerhout vertelt over de schuilhut (ontwerp van Peter Hennekam) waar vorig jaar mee is ingestemd. Tijdens het bestuurlijk overleg van 16 maart was de wethouder in principe positief, wel onder voorbehoud van regelgeving en exacte locatie. Dit ter beoordeling aan gemeente Rozendaal. Wordt verder nog opgepakt.
Uitvoeringsplan Rozendaalse Veld 2005-2016, is de basis/beheervisie voor bos, hei en stuifzand. Het vermeldt ook afspraken over beheer nav het convenant. Dit plan dient herzien te worden. De heer de Bruin, Lubbers en van Lith melden zich aan voor geplande werkgroep. Start in april. Dhr Blok vraagt hoe het staat met de heide. Is altijd punt van aandacht, is cultuurlandschap.

8. Weidecommissie

Wilco Nieuwenhuis vertelt over de Paardenwei. Het gras groeit goed en het raster werkt probleemloos. Iedereen is tevreden. Er zijn helaas wel sloten ontvreemd, het is erg jammer dat er vernield wordt. Weide Brummen is onder contract verpacht. Weide Havikerwaard kost meer tijd vanwege onderhoud. Ondanks verpachting. Berg en Heideweg is eveneens verpacht met een nieuw contract. Bij een volle Paardenwei kunnen we naar de Berg en Heideweg voor overflow. Paardenwei behoeft nog een laatste klusje tav egalisatie/gaten opvullen om makkelijker te bewerken. Idee om dan tevens gereed te maken voor natuurijsbaan. De grondwerker gaat binnenkort beginnen en dan kunnen we wellicht volgend jaar schaatsen.

We zijn van mening dat er meer inschaarders gewenst zijn, daarom is het voorstel om het bedrag voor de inscharing te handhaven. Dus 140 euro voor een paard/pony (200 euro voor nietvelpenaren) en 70 euro voor een koe (100 euro voor niet-velpenaren). De vergadering gaat hiermee akkoord.

Marc Pluim vertelt over het succes voor de inscharing van pinken. Buurtbewoners vonden dit erg leuk. In navolging van het succes van de Heidewerkdag is een idee geboren voor een Weidewerkdag. Met name in het voorjaar groeit het onkruid sneller dan gras. Zuring groeit tegen de afrastering waardoor ‘vals’ alarm wordt gegeven.

De heer Muller is onwel geworden en de vergadering is daarom 20 minuten geschorst geweest. Meneer Muller is in het ziekenhuis onderzocht en kon nadien gelukkig weer naar huis.

Marc vervolgt de plannen voor de Weidewerkdag. Last van opkomend onkruid, zuring en distel en bloemen zorgen voor verdere worteling. Dus streven is om het onkruid met wortel en al uit te roeien. Hiervoor is 18 april gepland. Gety Hengeveld vertelt dat dit samenvalt met de viering van de bevrijding van Velp. Er wordt dus een andere datum geprikt, namelijk een week later op 25 april. Iedereen wordt opgeroepen om mee te helpen en zelf laarzen, handschoenen en schop mee te nemen! De CvB zorgt voor koffie, thee en broodjes.

Stand van zaken convenantpartners Velperwaarden is door Maarten Schellingerhout besproken. Tijdens de algemene vergadering van 2014 is een uitgebreide presentatie door Brord Sloot en Wim Goedhardt gehouden. Het inrichtingsplan is bijgeschaafd. Rijkswaterstaat is gestart met een landelijk project Stroomlijnen. Niet vergunde beplanting moet verdwijnen om water vrij spel te geven. Wandel en struinpad wordt aan gewerkt. Deze is gepland vanaf de brug A12 langs het water tot het perceel van Eggink (de Ooievaar). Het is niet toegankelijk voor honden. Gezamenlijk dijkbeheer ligt eveneens in de planning. Eventueel samen met familie Lubbers.

9. Begrotingen 2015.

Geërfden van Velp: begroting 2015 stemt overeen met werkelijke uitgaven in 2014. Er zijn meer posten gespecificeerd, meer transparantie. Geen vragen of opmerkingen. Stichting Geërfdenfonds: idem als bij Geërfden van Velp. Verwacht resultaat is groter, daardoor ruimte voor honorering verzoeken. Opmerkingen door Mirian over rentebaten; de rente is alleen maar aan het dalen. Strookt niet met de begrote post. Dit wordt toch gehandhaafd. De heer Blok vraagt naar visie bestuur over financiële situatie. Deze is o.i. gezond. Naast dalende rente wel hogere aandelenkoersen en dat is gunstig vanwege de trackers. Bovendien zijn er stille reserves in de gronden.
De vergadering gaat akkoord met beide begrotingen.

10. Samenstelling Commissie van Beheer

De heer Bob Tol is na 17 jaar tussentijds afgetreden vanwege een combinatie van verslechterde gezondheid en het feit dat hij geen geërfde meer is. Applaus vanuit de zaal voor de inzet van Bob. Er is reeds binnen het CvB afscheid van Bob genomen. Voorstel kandidaat ter opvolging van Bob Tol is Ronald Driessen. De vergadering stemt hiermee in waardoor een familietraditie wordt voortgezet.

Maarten Schellingerhout is vorig jaar voor een extra jaar herkozen maar moet ons nu echt verlaten. De CvB stelt Pieter Meijboom voor. Hij is nu ‘gepensioneerd’ na vele jaren werkzaam te zijn geweest voor de Stadsregio. En sinds kort penningmeester van stichting Viva. Na applaus is zijn voordracht door de vergadering geaccepteerd.

Maarten bedankt de rest van het CvB. Deze zal na deze AV de nieuwe rolverdeling vaststellen. Vooralsnog zal Jan Schaeffer de rol van Voorzitter vervullen en neemt vanaf dat moment het stokje over van Maarten. Maarten Schellingerhout wordt toegesproken en met cadeaus bedankt voor zijn tomeloze inzet voor de Geërfden.

11. Rondvraag

Er wordt een vraag gesteld over de Velperwaarden. Namelijk over vermeende obstakels bij de dam A12, gebied van de Groot, enorme terp. Eigenlijk zouden die obstakels verwijderd moeten worden. Jan Schaeffer zal dat meenemen in het overleg.

Vraag van Gety Hengeveld (voorzitter van Velp voor Oranje) die vertelt over het geplande monument voor moedige mensen. Een fysieke plek/monument om te gedenken. Een beeldje omringd door zes bankjes. Er is 10.000 euro nodig en momenteel slechts 4.000 beschikbaar. Er wordt gestemd voor een bijdrage door de Geërfden; 16 voorstemmers van de 29 aanwezigen. Nipte meerderheid voor 1 bankje a raison van 1000 euro.

Maarten Schellingerhout leest een e-mail van Jan Withaar voor waarin gevraagd wordt om een bijdrage voor het behoud van het oude dakhuisje van het oude ziekenhuis Velp. Er is weinig belangstelling, men ziet eerder een taak voor Stichting behoud karakter Velp.

De nieuwe voorzitter Jan Schaeffer sluit de vergadering om 23.01.

J. Schaeffer – Voorzitter
J. Wassing – Secretaris