Algemene Vergadering Geërfden van het dorp Velp en Stichting Geërfdenfonds

Notulen Vergadering d.d. 16 maart 2016, vastgesteld d.d. 30 maart 2017

Locatie Zalencentrum Parkstaete, Parkstraat 3, Velp
Aanwezig Het bestuur en 29 geërfden
Notulist Judit Wassing

 

Agenda:

1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Vaststelling Notulen AV 2015*
4. Jaarverslag 2015
5. Presentatie Vieren en herdenken in Velp door Gety Hengelveld – voorzitter Velp voor Oranje
Pauze
6. Financiële verslagen 2015
· Verslag kascommissie
· Benoeming kascommissie
7. Heidecommissie
· Heidewerkdag
· Werkgroep Visie 2015-2025
· Schuilhut
8. Weidecommissie
· Vaststellen Weidegeld 2016
9. Vaststellen begrotingen 2016
10. Samenstelling Commissie van Beheer
· Afscheid Jop de Kleijn
· Benoeming nieuw lid van de Commissie van Beheer
11. Rondvraag en sluiting

 

1. Opening

Voorzitter Jan Schaeffer opent om 20.04 uur de vergadering door iedereen welkom te heten en de namen te noemen van de geërfden die zich hebben afgemeld. Bijzonder welkom aan Gety Hengeveld.

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken.

De commissie van Beheer is zich aan het beraden over een ingrijpende vernieuwing van de website.
Het boek over Geërfden is nu digitaal beschikbaar omdat papieren exemplaren uitverkocht zijn.
Er komt een flyer met informatie over de Geërfden om uit te delen bij bijvoorbeeld geërfden concerten.

De gemeente Rheden is zich aan het beraden over de toekomst van het gemaal de Volharding. Als CvB zullen we de ontwikkelingen op de voet volgen.
Berg en Heideweg komt straks bij de agenda Weide.

 

3. Notulen 19 maart 2015

Er zijn verder geen vragen of opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd.
Rene Aveskamp vraagt naar de stand van zaken omtrent de Schuilhut, beheer Rozendaalse veld, Velperwaarden. Deze punten komen bij de respectievelijke onderdelen aan de orde.

 

4. Jaarverslag 2015

De secretaris Judit Wassing leest het jaarverslag voor. Er zijn verder geen vragen of opmerkingen. Het jaarverslag wordt hiermee vastgesteld.
Opmerking door de heer Joop de Ruiter Volharding, gemaal heeft 70 jaar Velperbroek bemalen. Gemeente Rheden en Waterschap zou hiervoor meer moeten investeren.

 

5. Vieren en Herdenken in Velp door Gety Hengeveld voorzitter Velp voor Oranje

Mevrouw Gety Hengeveld vertelt over maatschappelijk historische samenwerking met Geërfden. De historie van de vereniging Velp voor Oranje welke later in ene stichting is ondergebracht. Ze noemt ook voorbeelden van projecten waaraan ook door Geërfden van Velp is bijgedragen.
Bij de restauratie van het Waterloo monument is ook een tijdscapsule ingemetseld.

De heer Paul Peters vraagt; “waar is Oranjeboom en monument aan Oranjestraat? “ Boom bleek ziek. Daarvoor ook boom ziek. Er wordt nu 8 kuub grond vervangen. Daarna komt er een nieuwe boom.

Jan Schaeffer bedankt Gety Hengeveld voor haar aansprekende verhaal met een bloemetje.

Om 20.55 pauze tot 21.20 uur.

 

6. Financieel verslag 2015

Na een korte pauze van 25 minuten doet de penningmeester Tom Hillemans verslag van de financiën van zowel de Geërfden als de stichting Geërfdenfonds.

De heer Hillemans geeft een mondelinge toelichting op de jaarcijfers 2015 van de Geërfden. In de zaal liggen meerdere exemplaren van het overzicht van baten en lasten 2015 (werkelijk en begroot) en begroting 2016. Stijging pacht is afhankelijk van pachtkamer. De stijging is nooit van tevoren bekend en viel nu dus gunstig uit.

Paul Peters is van mening dat de kosten voor het bestuursetentje nogal hoog zijn.
Vroeger kregen de commissieleden presentiegeld, dat is afgeschaft, daarvoor in de plaats het etentje met bestuur en partners. Rene Aveskamp merkt op dat presentiegeld nooit is uitgekeerd maar werd gebruikt voor etentje met bestuur. Dat maakt dus geen verschil. Jan Schaeffer meldt dat laatste keer bij afscheid van Maarten Schellingerhout bij een van de bestuursleden thuis is gekookt en gegeten om de kosten te drukken.

De heer Hillemans geeft vervolgens een mondelinge toelichting op de jaarcijfers 2015 van de Stichting Geërfdenfonds. Met name van de daarin opgenomen goede doelen.

Joop de Ruiter merkt op dat er iets in die lijst is weggevallen.

Rene Aveskamp vraagt op grond van welke criteria beslissingen worden genomen inzake goede doelen waarvoor de CvB zelf beslissingsruimte heeft. Tom antwoordt dat dat in lijn is met de statuten. Verder is er een besliskwadrant waarin geregeld is waar een verzoek om een bijdrage aan een goed doel moet voldoen.

Kascommissie.

De heren André van Swieten en Willem van Katwijk zijn 29 februari 2016 bij de penningmeester geweest. De heer van Katwijk meldt dat hij echt iets wilde vinden bij de controle, maar helaas (). De jaarrekeningen zijn helemaal in orde bevonden. De kascommissie spreekt haar waardering uit voor de overzichtelijke wijze en opzet van de administratie. De kascommissie heeft dit in een verslag vastgelegd en overhandigd dit aan de penningmeester.

De vergadering is het eens met het oordeel van de kascommissie en dechargeert de Commissie van beheer en het bestuur van de stichting Geërfdenfonds.
Voorzitter Jan Schaeffer bedankt de kascommissie en penningmeester. De heer Willem van Katwijk verlaat de kascommissie. De heer André van Swieten wordt nu eerste lid en Miriam Vroonhof is nu tweede. Reserve lid wordt de heer Maarten Schellingerhout. Hiertegen zijn geen bezwaren.

 

7. Heidecommissie

Jop de Kleijn vertelt over de 13e Heidewerkdag die door 85 man is bezocht. Het werk was zwaarder dan voorheen. Zelfde groepen aanwezig als vorig jaar. Evenals het werkpaard.

Nienke Moll (gemeente Rheden) vertelt over de inzet van het werkpaard van Boer Bert Harmsen bij de tweewekelijkse heidewerkgroep.

· Werkzaamheden 2015-2016
· Werkzaamheden 2016-2017 (houtoogst eens per twee jaar)
· Gisteren laatste dag vóór het broedseizoen.….
· Beheersvisie Rozendaalse zand/zuidwest hoek – berken verhinderen doorstroming wind. voorstel begrazing door schapen in zuid-west gebied. Grenst aan losloopgebied. Spannend in relatie tot honden. Volgens (ecologische) herder kan dit met een net gedaan worden waarop stroom staat. Voorkeur is om een lokale schaapherder in te zetten. De heer Joop de Ruiter stelt voor zwavel-koolstof te gebruiken om berken definitief het loodje te laten leggen. Onbekend is of dit is toegelaten. De heer Willem van Katwijk vindt schapen een mooie aanvulling op het landschap. Marten Schellingerhout vraagt zich af hoe de randen beteugeld gaan worden, richting het open zand. Iemand anders stelt dat dan de praktijkschool weer kan plaggen. Dat was eerst verboden vanwege vervuilde grond. Dit betrof volgens Nienke een ander terreintje welke gebruikt wordt als composteergrond. Rene Aveskamp stelt dat alleen met wortel-en-tak verwijderen, met bulldozer etc een betere optie is. Nienke brengt in dat dit al is geprobeerd en ook geen effect heeft. Vandaar dit voorstel.
· Recreatief effect afwachten, ecologisch duurt lang. Nu eerst proef van een jaar. Vergadering gaat daarmee akkoord.
· Beheerplan 2015-2015, zomer conceptfase, eind 2016 gereed.

Joop de Ruiter heeft drie punten

1. Boekje statuten (schenkingsakte) Rozendaalse veld tav hondenbezitters. Nu toename beroepsmatig gebruik tot wel 24 honden per persoon, welke niet onder appèl staan. Verzoek max 8 honden.
2. Dichtheid is nu groot, pleit voor uitbreiding van losloopgebied.
3. Weg naar gebied is relatief smal; hij stelt voor de weg 1 tot 1,5 meter te verbreden.

Antwoorden Nienke; uitbreiding van het hondenuitlaatgebied is binnen Natura 2000 niet mogelijk. Marlies Pluim stelt dat er ook mensen zijn die bewust de hond aan de lijn houden. Pleit voor handhaving huidig gebied. Vaak lopen honden toch al buiten het gebied.

Rene Aveskamp vraagt om een inventarisatie van professionele hondenuitlaatservices (HUS). Indien deze niet uit Velp komen dan zou een bijdrage gevraagd kunnen worden. Dat werkt in praktijk niet volgens Paul Peters. Dit is eerder al ter discussie geweest. Onbekend is of er veel nieuwe bedrijven zijn die niet op de hoogte van de regels zijn. Hoe handhaven?
Maarten Schellingerhout verwijst naar de werkgroep met afvaardiging van drie geërfden die zich bezighoudt met beheerplan. Nienke meldt dat er oorspronkelijk ideeën waren over een gedragscode, waarin 15 honden max. Deze code is nooit ondertekend.
Dit punt wordt door de CvB ingebracht bij het bestuurlijk overleg met de gemeente Rheden.

Ad3. Weg ligt op grondgebied gemeente Roozendaal. Is niet aan de gemeente Rheden hierover te beslissen.

Over de schuilhut; het ontwerp van Peter Hennekam staat nog steeds. Indertijd genoemde bedrag vergt enige creativiteit. De plek is al (informeel) bepaald. Nu nog niet in stadium om vergunningen aan te vragen vanwege proces van financieel rond maken.

Heidewerkdag staat gepland op 25 februari 2017.

 

8. Weidecommissie

Wilco Nieuwenhuis vertelt over de weiden.

Weide Waterstraat raster werkt nog steeds perfect. Onderhoudswerkzaamheden vallen tegen. Veel water op de wei, net zoals de recent geplante lindebomen. Weidecie heeft extra geld nodig voor uitvlakken en draineren. Eerdere plannen waren niet contractueel goed afgedicht. Nu extra geld nodig. Er is ook veel achterstallig onderhoud.

Weide Brummen is onder contract verhuurd.

Weide Havikerwaard kost meer tijd vanwege onderhoud. Ondanks verpachting.

Berg en Heideweg is eveneens verhuurd en dat bevalt goed. Nu wel recente ontwikkelingen.
Ivm de bouw van woningen op het voormalig tennispark; men wil geen uitkijk op de snelweg en de gemeente Rozendaal wil op korte afstand grondafvoeren. Vandaar het verzoek om de geluidswal te verlengen. Het verzoek is om dit op (deel) van de grond van de geërfden te doen. 9 meter breed en 4 m hoog. Is op 14-3-2016 voor het eerst besproken. Grond aan gemeente Rozendaal verkopen? Nu geen stemming mogelijk (omdat dit niet geagendeerd is). Wat is idee? Maarten vertelt over uitloop mogelijkheid voor inscharing aan de Waterstraat. En bij toenmalige uitruil is meer gekregen dan afgestaan. Tom Hillemans en Willem van Katwijk pleiten voor verhuur ivm structurele inkomsten. Zijn er alternatieven ipv een ‘dijk’? Bij verhuur kan CvB zelf beslissen. Bij verkoop moet AV worden bijeengeroepen. Pachter is ingelicht over de plannen, echter de tekeningen hebben we pas vandaag (eind van de middag) ontvangen.

Er wordt melding gemaakt van de Elsweide en het drainagesysteem aldaar. Het systeem vergt onderhoud. Bij nalatigheid ontstaan ergere problemen. Dit is bij Wilco bekend.
Rene Aveskamp vraagt of de kosten in verhouding staan tot de inkomsten. Paardenwei is de hoeksteen van de geërfden. Voorstel is om het bedrag voor de inscharing te handhaven. Dus 140 euro voor een paard/pony (200 euro voor niet-velpenaren) en 70 euro voor een koe (100 euro voor niet-velpenaren). De vergadering gaat hiermee akkoord.

Marc Pluim vertelt over succes en noodzaak van de weidewerkdag in 2015. In 2016 vindt dit weer plaats, zaterdag 9 april. Handen gevraagd van 9.00 tot 12.30 uur. Koffie en koek en aan eind koffie en broodjes. Achter in de zaal zijn inschrijfformulieren, we willen graag weten wie er komt ivm de catering, die verzorgd wordt door inloophuis ’t Trefpunt.

 

9. Begrotingen 2016.

Geërfden van Velp: begroting 2016 kent enkele bijzondere zaken: kosten Weide zijn hoger ivm onderhoud (egaliseren en drainage kost meer dan eerder voorzien). Dus nu 2500 euro extra nodig. Rest zijn standaard posten. Geen vragen/opmerkingen.

Stichting Geërfdenfonds begroting 2016: veel zelfde posten muv overkapping schuilhut. Eerst alleen 10.000 euro als voorziening opgenomen, rekening houdend met wellicht 12.500 extra. Die inschatting van toen was iets te krap. Is men akkoord met een speling van 10%?
De vergadering stemt hiermee in.

Joop de Ruiter mist 1500 euro. Tom zorgt dat dit op de website wordt aangepast.

Maarten vraagt of het maken van extra kosten voor de weide wel realistisch is. Wilco licht toe dat hij nu strakke afspraken heeft gemaakt met de aannemer.

De vergadering gaat akkoord met beide begrotingen.

 

10. Samenstelling Commissie van Beheer

Jop de Kleijn is aftredend, hij heeft veel werkzaamheden gedaan voor het Rozendaalse veld en zal gemist worden.

Voorstel kandidaat ter opvolging van Jop de Kleijn is Bert Kiljan. Deze stelt zich voor. Bert is studiegenoot van Jop ten tijde van Larenstein. Woont al sindsdien in Velp. Naast professionele bemoeienis is het nu ook de moeite waard om op andere manier zich met natuurbeheer bezig te houden. De vergadering stemt hiermee in.

Jan is volgens rooster aftredend en herkiesbaar. vergadering is akkoord; evenals als voor WiIco Nieuwenhuis. Judit is in de plaats van Pieter Hoefsloot in de CvB gekomen. Dus nu aftredend en herkiesbaar. Vergadering is ook daarmee akkoord.

 

11. Rondvraag

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

De voorzitter Jan Schaeffer sluit de vergadering om 22.39.

J. Schaeffer
Voorzitter

 

J. Wassing
Secretaris