Algemene Vergadering Geërfden van het dorp Velp en Stichting Geërfdenfonds

Notulen Vergadering d.d. 30 maart 2017, vastgesteld d.d. 7 maart 2018

Locatie
Zalencentrum Parkstaete, Parkstraat 3, Velp

Aanwezig
Het bestuur en 30 geërfden

Notulist
Judit Wassing

Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Vaststelling Notulen AV 2016*
4. Jaarverslag 2016
5. Presentatie nieuwe website
6. Presentatie plannen boek
Pauze
7. Financiële verslagen 2016
· Verslag kascommissie
· Benoeming kascommissie
8. Heidecommissie
. Beheer Rozendaalseveld
· Heidewerkdag
· Schuilhut
9. Weidecommissie
. Stand van zaken
. Schaatsbaan
· Vaststellen Weidegeld 2017
. Weidewerkdag Paardenwei
10. Vaststellen begrotingen 2017
11. Rondvraag en sluiting

1. Opening
Voorzitter Jan Schaeffer opent om 20.07 uur de vergadering door iedereen welkom te heten en de namen te noemen van de geërfden die zich hebben afgemeld.

2. Mededelingen en ingekomen stukken.
Afgemeld: Pieter en Ceciel Hoefsloot.
Er is een flyer ontworpen met informatie over de Geërfden.
De heer Bosnak heeft spreektijd verzocht.

3. Notulen 16 maart 2016
Er zijn verder geen vragen of opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd.

4. Jaarverslag 2016
De secretaris Judit Wassing leest het jaarverslag voor. Er zijn verder geen vragen of opmerkingen. Het jaarverslag wordt hiermee vastgesteld.

5. Presentatie nieuwe website
Door Judit Wassing wordt de nieuwe website gedemonstreerd. Het is nu ook geoptimaliseerd voor mobiele apparaten zoals smartphone en tablet. De website is vanaf 3 april beschikbaar.
Pieter Hoefsloot wordt bedankt voor het beheer van de oude website. Judit neemt het beheer van de nieuwe website van hem over.

6. Presentatie plannen nieuw boek
Door Marc Pluim wordt een toelichting gegeven op het plan voor een nieuw boek. Deze zal eerst digitaal beschikbaar komen. Er zal ook een schriftelijke oplage komen die bijvoorbeeld als geschenk kan dienen. Bij de tekstuele invulling wordt gebruik gemaakt van diverse bronnen, die deel uitmaken van de redactieraad.

 

7. Heidecommissie
Bert Kiljan vertelt over de 14e Heidewerkdag die succesvol was. De volgende Heidewerkdag staat gepland op 24 februari 2018 (15e keer).
Met de klankbordgroepen zijn discussies gevoerd inzake het beheer van Rozendaalseveld; hoe ga je om met bos en heide, droge en natte stukken etc. Over de schuilhut wordt gemeld dat de vergunningaanvraag is gedaan bij de gemeente Rozendaal. Recht van opstal moet nog geregeld worden. Gesprekken daarover lopen nog inzake beheer en onderhoud.

Nienke Moll (gemeente Rheden) introduceert enkele vertegenwoordigers van de hondenuitlaatservices (HUS). Dit naar aanleiding van de vragen daarover in de AV van 2016. Conny van Leeuwen en Paul Wagenmans lichten hun inzet toe. Er is een project opgezet waarin mogelijke knelpunten zijn geïnventariseerd en benodigde oplossingen zijn bedacht. Doel is het gebied voor iedereen toegankelijk te houden. Men staat voor herkenbaarheid door een eigen logo en een centraal telefoonnummer 06- 83 54 48 01 waar men terecht kan met vragen of klachten over de HUS. Met en door gemeente zijn beheer afspraken gemaakt. Als wederdienst wordt een financiële bijdrage gevraagd plus meewerken op de heidewerkdag. Onderling hebben de hondenuitlaatservices een gedragscode afgesproken.

Vervolgens zijn er vanuit de zaal vragen over handhaving, meldplicht van incidenten, hondenpoep in de woonwijk en behoefte aan waarschuwingsborden. In antwoord daarop meldt Nienke: er zijn nu 21 HUS en ze komen 121 keer per week. De bestaande HUS zal zelf moeten signaleren en de ander aanspreken (zelfreinigend systeem) eventueel gevolgd door handhaven door de gemeente. Het betreft dan ook alleen het hondenlosloopgebied en niet de woonwijk. Waarschuwingsborden voor loslopende honden is een zaak voor de gemeente Rozendaal die grondeigenaar is van het naastgelegen fietspad. Nut en noodzaak worden betwijfeld.

Om 21.25 pauze tot 21.43 uur.

Na de pauze gaat Nienke Moll verder over bosdunning: elke twee jaar wordt 1.000m3 geoogst, terwijl er ongeveer 900 m3 per jaar aangroeit. De inzet van de heidewerkgroep is geprezen en aanvulling is zeer gewenst. Er is een mooi artikel verschenen in een blad voor boeren over de inzet van het paard bij dit werk. De klankbordgroep is actief, alleen niet zo snel als gewenst. Nu ligt de deadline op 2017. Nieuwe ontwikkelingen waar aandacht voor nodig is betreft bodemontwikkeling, stikstofdepositie, faunabeleid, klimaatveranderingen en invasieve soorten. Een grotere diversiteit is gewenst, dit is mede afhankelijk van de ‘buren’.

Willem van Katwijk vraagt over een boomveiligheidsplan, er is een landelijke richtlijn die ook bij de gemeente Rheden wordt ingevoerd.

8. Financieel verslag 2016
De penningmeester Tom Hillemans doet verslag van de financiën van zowel de Geërfden als de stichting Geërfdenfonds. De heer Hillemans geeft een mondelinge toelichting op de jaarcijfers 2016 van de Geërfden. In de zaal liggen meerdere exemplaren van het overzicht van baten en lasten 2016 (werkelijk en begroot).

Geërfden; onderhoud Weide is groter door onvoorziene uitgaven (vervanging waterpompen + accountantskosten voor verklaring voor subsidies). Vergeten is vorig jaar de kosten voor de nieuwe website in de begroting op te nemen.

Stichting Geërfdenfonds; subsidie valt hoger uit dan begroot. Bijzondere uitgave inzake schuilhut; met name voorbereidende kosten waren niet begroot. Er is een grote donatie gedaan ten behoeve van het behoud van De Tuin van Sjef aan de Boulevard in Velp.

Kascommissie
De heer André van Swieten en mevrouw Miriam Vroonhof zijn bij de penningmeester geweest. Samen hebben zij de digitale en papieren boekhouding gecontroleerd. Er is sprake van een goede weergave en het verzoek is de penningmeester te dechargeren. Dit wordt door de vergadering met applaus bekrachtigd.

Voorzitter Jan Schaeffer bedankt de kascommissie en penningmeester. De heer André van Swieten verlaat de kascommissie. Miriam Vroonhof wordt nu eerste lid en de heer Maarten Schellingerhout is nu tweede. Reserve lid wordt mevrouw Dorry Müller. Hiertegen zijn geen bezwaren.

9. Weidecommissie
Wilco Nieuwenhuis vertelt over de weiden.
.  Weide Havikerwaard is onder pachtcontract verhuurd.
.  Voor de Weide Brummen zal de subsidie waarschijnlijk vervallen, er komt namelijk een ander systeem. Ganzenschadevergoeding blijft. Evenals de verkoop van gras-op-stam.
.  Berg en Heideweg is deels verhuurd en deels wordt gras-op-stam verkocht. Dit blijft een overloopgebied als er teveel paarden/koeien worden ingeschreven voor inscharing.
.  Weide Waterstraat is nu helemaal op orde. Inscharen van vee is traditioneel/historisch van belang en wordt dus gekoesterd. Er is onder andere een goed werkend raster, nieuwe waterpompen en er is een schaatsbaan aangelegd (kleine wal welke het mogelijk maakt om de wei in de winter onder te laten lopen). Beschutting door bomen neemt toe. Er is een ervaren weiwaarder. Nieuwe mestwetgeving maakt inscharing van meer dan de huidige koeien onmogelijk. Dat is niet van toepassing op de paarden. Er wordt een oproep gedaan om mensen op te roepen hun paard aan de paardenwei in te scharen. Houdt de facebookpagina in de gaten. Het voorstel is het weidegeld van vorig jaar te handhaven. Dus 140 euro voor een paard/pony (200 euro voor niet-velpenaren). Dat geldt dus voor de gehele periode, niet per maand! De vergadering gaat hiermee akkoord. Weidewerkdag; 22 april gaat CvB er aan het werk. Iedereen wordt uitgenodigd mee te helpen.

Er is een vraag inzake het gerucht over een geluidswal bij de Berg en Heideweg. Uitgangspunt van de CvB is dat de geërfden niet in grondposities erop achteruit willen gaan.

10. Begroting 2017
Geërfden van Velp: de begroting 2017 kent enkele opvallende dingen. Pacht is gestegen, dit gaat conform door overheid vastgesteld stijgingspercentage. Er zijn minder uitgaven te verwachten ten aanzien van beheer weiden.

Vraag van Geertje van den Burg over inkomsten inzake aantal in te scharen paarden. Dat is inderdaad uitgaande van een verhoging van aantal in te scharen paarden.
John Bosnak adviseert de verhoging van pacht in de begroting op te nemen. Dat advies wordt overgenomen.

Stichting Geërfdenfonds begroting 2017: er is 10.000 euro gereserveerd voor het maken van het nieuwe boek.

Spreektijd voor de heer Bosnak namens het 4 mei comité Velp. Hij verzoekt de CvB om een jaarlijkse bijdrage. Dat is afgewezen door de CvB. Hij licht toe waar de toename in kosten zit (580 euro), namelijk muzikanten en schoonmaak kerk. De inkomsten bestaan uit collecte in de kerk en deze stroom neemt af. Er wordt daardoor ingeteerd op de reserves. Deze zijn nodig voor geplande verhuizing gedenksteen Parkstaete. Er wordt gevraagd om een jaarlijkse bijdrage van 200 euro, eventueel gelimiteerd in de tijd.

Vervolgens vindt er een levendige discussie plaats over wel of niet een bijdrage, van welke hoogte en of die bijdrage eenmalig of structureel zou moeten zijn. Er wordt gestemd; 15 stemmen voor 200 euro, 14 voor 300 euro. De CvB beslist over exacte hoogte en voorwaarden. De penningmeester wil niet meer geven dan gevraagd en nodigt het 4 mei comité uit om zelf te blijven zoeken naar andere structurele geldstromen.

De vergadering gaat akkoord met beide begrotingen.

11. Rondvraag
Geertje van den Burg – vraag over speeltuin aan de Geerfdenwei; de afrastering is slecht. Wie is daarvoor aansprakelijk om te herstellen? Onderhoud is verantwoordelijkheid gemeente, deze is namelijk grondeigenaar. De Geërfden ontlenen alleen hun naam aan dit gebied.

Verder geen vragen.

De voorzitter Jan Schaeffer sluit de vergadering om 22.47.

J. Schaeffer – Voorzitter
J. Wassing – Secretaris