Algemene Vergadering Geërfden van het dorp Velp en Stichting Geërfdenfonds

Notulen Vergadering d.d. 4 maart 2020, vastgesteld op 26 oktober 2021

Locatie
Zalencentrum Parkstaete, Parkstraat 3, Velp

Aanwezig

29 Geërfden (incl. bestuursleden) waarvan 27 stemgerechtigd

Notulist
Marc Pluim

Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Vaststelling Notulen AV 2019
4. Jaarverslag 2019
5. Financiële verslagen 2019
· Verslag kascommissie
· Benoeming kascommissie
6. Heidecommissie
— Pauze —
7. Presentatie Openluchttheater, van ontstaan t/m de renovatie in 2020
door Koen van der Mark, RIQQ
8. Weidecommissie
· Stand van zaken
· Vaststellen Weidegeld 2020
9. Vaststellen begrotingen 2020
10. Toegevoegd agendapunt (zie Mededelingen)
11. Rondvraag en sluiting

1. Opening

Voorzitter Judit Wassing opent om 20.08 uur de vergadering, heet iedereen welkom en noemt de namen van de personen die zich vooraf hebben afgemeld: CvB-Lid Jan Schaeffer en de geërfden  Tom Hillemans, Annemarie Rutten, Dick Tiemens en Greetje van der Burg – Berendsen.

2. Mededelingen en ingekomen stukken.

– Voorzitter Judit Wassing deelt de aanwezigen mee dat voor drie CvB-leden de bestuurstermijn is verstreken en dat zij voor een nieuwe termijn herkiesbaar zijn. De Commissie van Beheer is vergeten de bestuursverkiezing in de uitnodiging en de advertentie  als agendapunt op te nemen. Judit stelt voor daarom een extra agendapunt toe te voegen.
– Judit benadrukt dat het dit jaar echt de laatste keer is dat papieren exemplaren van vergaderstukken beschikbaar zijn tijdens de vergadering. Alle stukken staan immers op de website en zijn te downloaden: wie een afdruk wenst, dient deze vooraf zelf te printen.
– Er zijn geen ingekomen stukken.

3. Notulen 26 maart 2019

Er zijn geen vragen of opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd.

4. Jaarverslag 2019

– Bob Scholten vraagt wat de ‘grondruil met gemeente Rozendaal’ (Februari) inhield. Judit antwoordt dat Rozendaal een strook weidegrond aan de Berg en Heideweg wilde verkrijgen om parkeerplaatsen te kunnen realiseren. De Commissie van Beheer wilde geen grond verkopen en stelde grondruil voor, waar Rozendaal niet op in is gegaan.
-Secretaris Marc Pluim meldt dat Teun Lubbers een fout jaartal (2018 ipv 2019) ontdekte bij de bestuurssamenstelling op pagina 1. Dit werd bij aanvang van de vergadering al met pen gecorrigeerd op de papieren exemplaren.
– Er zijn verder geen opmerkingen. Het jaarverslag wordt goedgekeurd met dank aan de secretaris voor het opstellen daarvan.

5. Financieel verslag 2019

Penningmeester Rhody Brugge doet verslag van de financiën van zowel de Geërfden als de Stichting Geërfdenfonds. Hij geeft een mondelinge toelichting op de jaarcijfers 2019 van de Geërfden. Wie wil krijgt dit jaar voor het laatst een papieren exemplaren van de overzichten van baten en lasten 2019.

Geërfden van Velp:
– Pacht Havikerwaard is lager dan begroot: de pacht over 2018 was te hoog en is in januari 2019 gecorrigeerd.
– René Aveskamp vraagt waarom de waterschapslasten hoger zijn dan begroot. Rhody antwoordt dat het GLBT een aantal jaren voor een aantal percelen vergeten is een heffing op te leggen. Die zijn in 2019 alsnog betaald.
– Han Holdijk vraagt waarom in de balans bij Geërfdenwei Waterstraat geen bedrag maar PM staat vermeld. Rhody legt uit dat dit Pro Memorie betekent, dat de weidegrond nooit getaxeerd is of zal worden en dat de waarde voor de financiële stukken niet van belang is.

Stichting Geërfdenfonds:
– Rene Aveskamp vraagt waarom bij de overstap van de BinckBank voor de RABO-bank is gekozen en niet voor de ING-bank. Rhody antwoordt dat RABO van oorsprong een coöperatie is en zo dichterbij de Geërfden staat. En de Rabo heeft een groen en duurzaam beleggingsaanbod.
– Dick Moll vraagt zich af wat de relatie is tussen het hoge bedrag van de Vrije Reserve die beschikbaar is voor donaties en het lage bedrag dat werkelijk gedoneerd wordt. Rhody antwoordt dat het jaarlijkse rendement van de Vrije Reserve wordt gebruikt voor donaties. Conclusie is dat dit niet duidelijk vermeld is in de toelichting in het financiële overzicht en de penningmeester belooft de toelichting daarop aan te passen. 

Kascommissie:
– Dorry Müller-Evers en Bob Scholten hebben op 6 februari 2020 bij de penningmeester de digitale en papieren boekhouding gecontroleerd en in orde bevonden. De kascommissie is door Rhody uitgebreid ingelicht over de financiële gang van zaken van zowel de Stichting Geërfdenfonds als de Geërfden van het dorp Velp.
– De kascommissie spreekt haar waardering uit naar de penningmeester en verzoekt de vergadering om hem décharge te verlenen over het gevoerde financiële beleid. Dit wordt door de aanwezigen met applaus bekrachtigd.
– Voorzitter Judit Wassing bedankt de kascommissie en de penningmeester. Dorry Müller-Evers verlaat de kascommissie. Bob Scholten wordt nu eerste lid en Harry Kranenburg is tweede. Reserve lid wordt Dick Mol. Hiertegen zijn geen bezwaren.

6. Heidecommissie

– Heidecommissaris Bert Kiljan meldt dat er tijdens deze vergadering geen verslag wordt gedaan over het gevoerde beheer en onderhoud: beheerder Nienke Moll vertrekt bij gemeente Rheden en gaat werken bij buurman NatuurMonumenten. De Commissie van Beheer vindt dat jammer: de samenwerking met Nienke was prima en daarmee ook het contact met de gemeente Rheden.
– De Heideschouw van 2019 stond in het teken van de zorgen om de heide: stikstofdepositie en hoge recreatiedruk. Voor de komende schouw op 22 augustus kunnen weer geïnteresseerde bezoekers van de Algemene Vergadering mee als er voldoende plek op de kar is. Zij kunnen zich hiervoor aanmelden bij de secretaris. De CvB zal extra aandacht besteden aan de veiligheidseisen die worden gesteld aan het vervoer op de platte wagen.
– De Heidewerkdag op 29 februari van dit jaar was weer goed bezocht, het mooie weer werkte mee en er was opvallend veel jeugd (o.a. scouting) aan het werk. Tijdens de koffiepauze werd afscheid genomen van beheerder Nienke Moll. Zij ontving van de Commissie van Beheer als dank een mand vol biologische streekproducten van Landwinkel IJsseloord.
– Heideboerderij: er is nog weinig concreets te zien, maar er is veel ontwikkeling van plannen en regelingen zoals subsidies. Bob Scholten vraagt hoe het is afgelopen met Boerderij Wijlhuizen: Bert vertelt dat het symbolische bod, gelijk aan het bouwjaar 1840, werd afgewezen. De boerderij zou een fysieke plek kunnen zijn geweest om het concept Heideboerderij echt zichtbaar te maken. Frans Boer merkt op dat het van belang is om meer duidelijkheid over de plannen rondom de Heideboerderij naar buiten te brengen om zo een groter draagvlak en meer kans van slagen te krijgen.
– Rene Aveskamp meldt dat de Heidewerkgroep van half augustus tot half maart met 20 à 25 vrijwilligers veel werk verzet op het Rozendaalse Veld, maar dat het komende seizoen wellicht een maand later gestart zal worden omdat er minder werk beschikbaar is.
– Heidecommissaris Bert meldt dat tijdens het jaarlijkse Bestuurlijk Overleg met gemeente Rheden duidelijk is geworden dat de forse bezuinigingen ook effect zullen hebben op bos en hei: er zal minder (geld voor) toezicht, beheer en onderhoud beschikbaar zijn. Uiteraard zal de CvB allert en in overleg blijven.
– Rene Aveskamp merkt op dat de gemeente Rheden zich zal moeten houden aan het Beheersplan. Ook merkt hij op dat op veel plekken de hei aan het verhouten is. Er schijnt een bedrijf te zijn dat gratis zou willen maaien om het maaisel te gebruiken voor luchtwasfilters voor bedrijven waardoor uitstoot verminderd wordt. Bert zegt toe dit mee te nemen in het overleg met de gemeente.
– Han Holdijk vraagt of het klopt dat er in de heide veel mosgroei is door stikstof. Dat klopt: door stikstofdepositie groeit er veel ongewenst gras en mos. De hei is er slecht aan toe.
– Rene Aveskamp vraagt of er nog iets te melden is over het hondenlosloopgebied. Antwoord: nee.
– Teun Lubbers vraagt of er nog meer HUSsen (HUS = Honden Uitlaat Service) zijn bijgekomen. Bert vertelt dat er is geen groei meer is, eerder een afname.

7. Presentatie over het Openluchttheater door Koen van der Mark (RIQQ)

– Koen is bij het RIQQ (Rhedens Instituut voor Kunst en Cultuur, RIQQ oogt leuker en is een arabische tamboerijn) verantwoordelijk voor de podiumkunsten en dus ook voor het Openluchttheater op de Pinkenberg. Hij vertelt over de geschiedenis van het theater, dat in de jaren 30 van de vorige eeuw, net als heel veel openluchttheaters in Nederland, werd aangelegd in het kader van de werkverschaffing tijdens de crisisjaren. Het theater ligt aan de voet van de Pinkenberg in het gebied dat de Gemeente Rheden in 1917 van de Geërfden geschonken heeft gekregen.
– In het Openluchtheater vond in de loop der tijd een diversiteit aan voorstellingen plaats. In de laatste jaren werden vooral voorstellingen voor kinderen geprogrammeerd die werden bezocht door vele honderden bezoekers. Koen heeft weer meer producties voor volwassenen naar het theater gehaald: concerten van bijvoorbeeld het HGO waren een groot succes. Maar het theater is inmiddels verouderd en versleten. Gemeente Rheden heeft in 2018 € 300.000,= beschikbaar gesteld voor een grondige renovatie. De constatering dat een groot deel van het theater binnen het Natura2000-gebied ligt, heeft voor veel vertraging en onderzoekskosten gezorgd: er bleken veel beperkingen te zijn en de renovatieplannen moesten telkens worden aangepast.
– Een belangrijke stap was de beslissing om de renovatie van de tribune uit de begroting te schrappen en de financiering ervan te realiseren d.m.v. crowdfunding. Bankjes met 4 zitplaatsen worden voor € 500,= verkocht en bij de verkoop van 70 bankjes is de renovatie van de tribune volledig gefinancierd. De renovatie start in september 2020.
– Voorzitter Judit vult aan: de Commissie van Beheer heeft zo alvast zes bankjes met 24 zitplaatsen aangeschaft. Tien jaar lang worden 24 vrijkaarten voor het jaarlijkse Vriendenconcert verloot onder Velpenaren die misschien anders niet in staat zijn om die voorstelling te bezoeken.

8. Weidecommissie

Er is weinig bijzonders te melden, aldus Weidecommissaris Wilco Nieuwenhuis.
Weide Havikerwaard is verpacht, geen bijzonderheden.
Weide Brummen levert gras op stam, dat afgenomen wordt door van Hussel in Toldijk.
Weide Berg en Heideweg: geen bijzonderheden.
Weide Waterstraat: enkele palen van de afrastering zijn vervangen.
Het weidegeld is al jaren niet verhoogd. Voorgesteld wordt om het weidegeld dit jaar  wel iets te verhogen naar 160 euro (was 140) voor een paard/pony van Velpenaren (220 euro voor niet-Velpenaren, was 200) en 80 euro (was 70) voor koeien van Velpenaren (110 euro voor niet-Velpenaren, was 100). Volgend jaar volgt een zelfde verhoging. René Aveskamp vraagt of dit geen klanten gaat kosten. Wilco antwoordt dat de hoogte van het weidegeld in relatie met omliggende accomodaties behoorlijk laag en dus nog steeds aantrekkelijk is. René vraagt vervolgens of de sluiting van manege Heuven gevolgen heeft voor het aanbod van paarden. Wilco antwoordt dat de klanten van Heuven inmiddels al wel een vergelijkbare accommodatie met stalling en paardenbak hebben gevonden. Teun Lubbers vraagt of het mogelijk is om in onze paardenwei een paardenbak aan te leggen. Wilco antwoordt dat de aanleg en het onderhoud van een bak veel te duur is en niet in verhouding staat tot de opbrengst aan weidegeld.
– Het voorstel om het weidegeld met 20 euro resp 10 euro te verhogen wordt aangenomen.
– Inschrijven vee in Café ’t Pintje is op vrijdag 17 april van 19 tot 20 uur.
– Weidewerkdag is op zaterdag 18 april om 9 uur.
– Inscharen vee is op zaterdag 25 april om 9 uur. Iedereen wordt uitgenodigd om te komen kijken naar deze bijzondere gebeurtenis, waarbij alle paarden en koeien op het zelfde moment in de wei gelaten worden. Er wordt een klein borreltje bij geschonken.
– Han Holdijk herinnert zich nog dat de paardenwei helemaal van de Oude Jan tot aan de Larensteinselaan liep. Hij meende dat Daan Appels hem hierover wilde interviewen voor het Geërfdenboek, maar heeft hierover nooit meer iets gehoord. Vraagt of dat boekje er ooit is gekomen. De secretaris antwoordt dat het in december 2017 is uitgekomen en dat het bij Boekhandel Jansen & de Feijter te koop is.

9. Vaststellen begroting 2020

Geërfden van Velp: de hoogte van pacht (Havikerwaard) is van veel externe factoren afhankelijk en daarom nog onduidelijk, maar 5000 euro is aannemelijk.
Harry Kranenburg merkt op hoe opvallend laag de bankkosten zijn.
Penningmeester Rhody meldt dat de accountantskosten onterecht op de begroting van de Geërfden van Velp staan: horen bij de Stichting Geërfdenfonds. Zal worden gecorrigeerd.
Stichting Geërfdenfonds: Yvonne van Lynden merkt op dat de naam Muziek bij de Buren niet klopt; heet tegenwoordig Muziek aan Huis. Zij noemt dat het concert in de koeienstal van Wilco het grootste succes van afgelopen jaar was. Yvonne meldt tevens dat het evenement niet elk jaar maar om de twee jaar plaatsvindt. Rhody zal dit corrigeren en de begroting aanpassen.

Met de toezegging dat een aantal kleine correcties zullen plaatsvinden wordt de begroting 2020 goedgekeurd.

10. Toegevoegd agendapunt: Bestuurssamenstelling

Voorzitter Judit Wassing meldt dat voor de CvB-leden Bert Kiljan, Pieter Meijboom en Marc Pluim de bestuurstermijn is verstreken en dat zij alle drie voor een nieuwe termijn herkiesbaar zijn. De Commissie van Beheer is vergeten de bestuursverkiezing in de uitnodiging en de advertentie als agendapunt op te nemen. Judit noemt dat een geërfde te kennen heeft gegeven graag in de CvB wil toetreden maar zal wachten tot er een reguliere vacature ontstaat. Judit stelt de aanwezigen voor om de drie genoemde leden te herkiezen. De vergadering gaat hiermee onder luid applaus akkoord. 

11. Rondvraag

– René Aveskamp houdt een pleidooi om te onderzoeken of het mogelijk is om de Stichting Behoud Brandtoren Rozendaalse Veld onder te brengen bij de Geërfden. Dick Tiemens, oprichter en enig bestuurslid van de Stichting, heeft deze suggestie al schriftelijk te kennen gegeven. Bijkomend pluspunt is de bruidsschat die Stichting Behoud Brandtoren meeneemt: als één van de weinige stichtingen heeft zij een behoorlijk bedrag in kas, aldus René. Voorzitter Judit geeft aan dat dit voorstel in de komende CvB-vergadering besproken zal worden.
– Judit vraagt aandacht voor de actie van Ik Buurt Mee: alle Velpse huishoudens ontvangen een cheque van € 7,50 die kan worden besteed aan een door henzelf of door anderen ontwikkeld buurtproject. Judit roept op de cheques te doneren en niet in het oud papier te laten verdwijnen.

Verder zijn er geen vragen of opmerkingen. De voorzitter sluit de vergadering om 22:20 uur en nodigt de aanwezigen uit nog een drankje te nuttigen aan de bar.

J. Wassing – Voorzitter
M. Pluim – Secretaris