Algemene vergadering Geërfden van het dorp Velp en Stichting Geërfdenfonds

Notulen Vergadering d.d. 29 maart 2023

Locatie
Venue13, Kastanjelaan 13 te Velp

Aanwezig
35 bezoekers, waarvan 33 Geërfden (incl. bestuursleden), waarvan 28 stemgerechtigd

Notulist
Marc Pluim

Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Vragen over Notulen AV 23-03-2022
4. Vragen over Jaarverslag 2022
5. Vragen over Financiële verslagen 2022
· Verslag kascommissie
· Benoeming kascommissie
6. Heidecommissie, stand van zaken

—– Pauze —–

7. Gastspreker: Hans Witt over de recente historie van Velp uit de cursus Velpologie
8. Weidecommissie, stand van zaken
9. Vaststellen begrotingen 2023
10. Rondvraag en sluiting

 1. Opening
 • Voorzitter Judit Wassing opent om 20.05 uur de Algemene Vergadering en heet iedereen welkom op weer een andere locatie: het vernieuwde Venue 13. Judit zegt dat na de versobering tijdens de Corona-periode, het fijn is om een feestelijke omgeving te hebben voor de vergadering. 
 • Helaas is er een afzegging vanuit de Commissie van Beheer: Cees van der Plas is ziek. Vanuit de Geërfden worden Arthur Ohm, Han Holdijk en Henk Venneman afgemeld.
 1. Mededelingen en ingekomen stukken.
 • De voorzitter meldt dat er geen mededelingen zijn ontvangen. Judit zegt dat zij wel een ‘sneak preview’ kan meegeven: op 16 april wordt bekend gemaakt dat zij Schout van Velp mag zijn tijdens de feestelijkheden rondom het 450 jaar bestaan van de Gemeente Rheden. Dit wordt door de aanwezigen met applaus ontvangen, Judit roept iedereen op om zondag 16 april naar Ellecom te komen voor de grote optocht en op 10 september het Dorpsfeest hier in Velp te bezoeken.
 • Er zijn geen ingekomen stukken.
 1. Notulen AV 23 maart 2022
 • Voorzitter Judit Wassing zegt aan te nemen dat iedereen de stukken op de website heeft kunnenlezen en vraagt de vergadering of er nog vragen over zijn. Die zijn er niet en de notulen worden hiermee, met dank aan de secretaris, goedgekeurd.
 1. Jaarverslag 2022
 • Voorzitter Judit herinnert de vergadering aan het besluit dat het jaarverslag niet meer wordt voorgelezen, maar bijtijds beschikbaar is op de website zodat iedereen het in zijn of haar eigen tempo kan lezen. Judit vraagt de aanwezigen of er nog vragen over zijn. Bob Scholten zegt een ‘pluim’ te willen uitdelen aan de secretaris. Zegt ook een kwartier eerder te zijn gekomen in de hoop ook de bijbehorende foto’s te kunnen bekijken. Marc antwoordt dat die er niet zijn omdat het heel veel extra werk zou betekenen. Judit oppert dat er misschien wel iemand te vinden is om die taak op zich te nemen. Zij sluit af met de mededeling dat hiermee het secretarieel jaarverslag is goedgekeurd. Met dank aan de secretaris die altijd weer veel moeite neemt om er een mooi verhaal van te maken, aldus voorzitter Judit.
 1. Financieel verslag 2022
 • Judit geeft het woord aan penningmeester Rhody. Hij noemt dat ook de financiële stukken in concept voor iedereen ter inzage op de website staan gepubliceerd en begint aan zijn toelichting op de financiën van de Geërfden van Velp. 
 • Bob Scholten wil weten hoe het kan dat we geld krijgen in plaats van betalen aan Vattenfall voor de stroomaansluiting van de wei. Rhody legt uit dat de teruggaven te maken hebben met de korting op energiebelasting en noemt dat we inmiddels zijn uitgeschreven door Vattenfall, maar wel gratis stroom geleverd krijgen. 
 • René Aveskamp vraagt naar de waarde van de weide in de Havikerwaard. Rhody legt uit dat in het verleden gekozen is om de oorspronkelijke aanschafwaarde, omgerekend naar euro’s, aan te houden voor een bestendige boekhouding.
 • Bob Scholten vraagt waarom er sprake is van een ‘vrije reserve’ die niet wordt overgeheveld naar de Stichting Geërfdenfonds. Rhody antwoordt dat statutair bepaald wordt dat het resultaat moet worden overzet naar de Stichting. De ‘vrije reserve’ is een administratief iets en niet liquide.
 • Stichting Geërfdenfonds: Rhody vertelt dat opbrengst uit de subsidieregeling voor de wei in Brummen bestendig is. Willem van Katwijk merkt op dat de Overheid bezig is met grote veranderingen m.b.t. natuur en milieu en dat subsidieregelingen verruimd zijn. Willem adviseert het bestuur om dit goed te blijven volgen. Rhody beaamt dit en vertelt dat het inmiddels zó ingewikkeld is dat wij overwegen een extern bureau hiervoor in te huren. Judit onderstreept dit door te verwijzen naar onze website waarop een vacature staat voor een externe adviseur om ons te helpen om het maximale aan natuurwaarden eruit te halen met een zo hoog mogelijke financiële opbrengst. Wel is al duidelijk dat een maximale opbrengst aan subsidie ook grote investeringen vraagt, aldus Rhody.
 • Daan Appels vraagt hoe bepaald wordt welke donaties en schenkingen worden gedaan en hoe hoog het bedrag is. Judit antwoordt dat onze Beslisboom te gebruiken is om helder te maken aan welke voorwaarden een project moet voldoen om een bijdrage te kunnen ontvangen . De hoogte wordt bepaald door de totale begroting en of er medefinanciers zijn. Elke aanvraag wordt apart beoordeeld. Daan Appels concludeert dat donaties dus alleen op verzoek worden gegeven.
 • Over de Balans merkt Bob Scholten dat er een post Reserve is waarvoor de regel geldt dat de Algemene Vergadering beslist over de besteding ervan, maar dat het bestuur beslist over de Vrije Reserve. Bob wil weten wat de achtergrond daarvan is en waarom die posten niet samengevoegd geboekt worden. Rhody zegt dat dit historisch zo in de boekhouding ontstaan is: als een snelle beslissing nodig was kon de vrijreserve gebruikt worden zonder eerst een Algemene Vergadering bij elkaar te moeten roepen. Bob merkt op dat hij zijn vraag stelde met de gedachte dat de Geërfden meer grond kunnen aankopen. Judit antwoordt dat wij nog steeds alert zijn hierop en als er grond beschikbaar komt zullen wij een Bijzondere Vergadering beleggen om daar toestemming voor te vragen zoals dat statutair is bepaald. Willem van Katwijk merkt op dat hij 40 jaar geleden al in de Kascommissie zat en sindsdien deze vraag regelmatig gesteld hoorde worden. Zegt het leuk te vinden dat men alert is op beschikbare grond, want dat hoort echt bij de geschiedenis van de Geërfden.
 • René Aveskamp wil het bestuur uitnodigen na te denken over een besteding van het beschikbare geld uit de reserve. Judit antwoordt dat zij juist die vraag beantwoordt wil hebben vanuit de Vergadering: daarvoor zal zij tijdens de pauze ‘geeltjes’ neerleggen waarop ieder een voorstel, idee of advies kan noteren.
 • Daan Appels merkt op dat de CvB een erg behoudend beleid voert dat passend is bij de Geërfden en vraagt of dat echt beleid is of dat dit komt omdat er weinig aanvragen komen. Judit stelt dat dit beide is. 
 • Wieke Meijboom vraagt of de Geërfden bekend genoeg zijn bij hen die een verzoek willen indienen. Het gaat om goede communicatie. Bob Scholten vraagt of nieuwe inwoners bij de notaris het Geërfdenboekje nog krijgen. Secretaris Marc antwoordt dat hij Boekhandel Jansen & de Feijter geadviseerd heeft om de onverkoopbare boeken bij notarissen aan te bieden. En we hebben folders om uit te delen. Die liggen ook bij notariskantoren, maar wij hebben geen zicht op wat zij ermee doen. Judit stelt dat iedereen ook zelf diens nieuwe buren kan informeren over het fenomeen Geërfden. 
 • René Aveskamp zegt met enig sarcasme dat de bekendheid van de Geërfden een enorme boost zal krijgen wanneer bekend gemaakt wordt dat het Rozendaalseveld geen hondenlosloopgebied meer zal zijn.
 • Bob Scholten las een krantenartikel over de tekorten voor het opknappen van het Openluchttheater op onze voormalige Voorheide. Judit zegt dat wij al gedoneerd hebben. René Aveskamp zegt dat het theater een fantastische voorziening is, maar vraagt zich af of je nog geld moet steken in het theater gezien wat de gemeente tot nu toe heeft gedaan en vooral heeft nagelaten maar wel veel kosten heeft gemaakt. Raadslid Daan Appels zegt zich aangesproken te voelen en vertelt dat de renovatie veel geld kost, maar dat er geen aannemers te vinden zijn die het voor het beschikbare geld willen uitvoeren. Dus ligt alles stil omdat de planning eerst weer gewijzigd moet worden en ondertussen stijgen de prijzen.
 • Judit wil dit onderwerp afsluiten en verder gaan met het agendapunt Financiën. Zij geeft het woord aan de kascommissie
 • Kascommissie: Willem van Katwijk zegt dat het voor hem en Jan Goldman ‘ontzettend saai’ was om bij de penningmeester de stukken te controleren want er was niets te vinden dat niet klopte. Complimenten dus voor Rhody. De kascommissie stelt de Geërfden voor de penningmeester en het bestuur décharge te verlenen. Dit wordt door de aanwezigen met applaus bekrachtigd.
 • Voorzitter Judit Wassing bedankt de kascommissie en de penningmeester. Willem van Katwijk (was invallend reserve) verlaat de commissie, Jan Goldman wordt 1e lid, en Frans de Bie (afwezig bij deze vergadering) wordt 2e lid. Jan Goldman wil graag een dame als reservelid. Judit Stoevelaar biedt zich aan. Dorry Evers ook, maar zij gaat akkoord met de voorkeur van voorzitter om de ‘jonge generatie’ voor te trekken.
 • Voorzitter Judit sluit hiermee het agendapunt.
 1. Heidecommissie 
 • Heidecommissaris Bert zegt blij te zijn dat de Heidewerkdag door kon gaan. Het zag er eerst naar uit dat er te weinig te doen zou zijn want het meeste werk was in de loop van het jaar al verricht door de Heidewerkgroep. Ook was er minder groei door de droogte. Uiteindelijk werd vlak bij de Brandtoren een perceel gevonden met flink wat grote bomen die verwijderd konden worden. Het werd een succesvolle werkdag met mooi weer en een super catering, verzorgd door Buurthuis de Poort. Mooi ook te zien dat er een paard werd ingezet en dat er veel kleine kinderen meehielpen, aldus Bert.
 • Gemeente Rheden heeft een onderzoek laten uitvoeren waarbij is gekeken naar hoe de honingbijen en de wilde vestuivers op de hei met elkaar samenleven. De uitkomst ervan baarde nogal wat ongerustheid: de wilde bestuivers delven het onderspit ten opzichte van het grote aantal honingbijen. Beheerder Sjoerd Huijbrechts van gemeente Rheden vertelt dat dit jaar in overleg met de imkers het aantal kasten teruggebracht moet worden met aandacht voor het historisch gebruik en de draagkracht van het gebied. René Aveskamp vraagt of het aantal bijenkasten op de heide is toegenomen. Sjoerd antwoordt dat het aantal jarenlang gelijk is gebleven, maar dat er nooit goed onderzoek is gedaan naar het effect ervan. Nu wel, en daar moeten we wat mee.
 • Bert vult aan dat met de Toekomstvisie Rozendaalseveld duidelijk is gemaakt dat we de biodiversiteit op de heide niet ten koste moeten laten gaan van het gebruik in welke vorm dan ook, ook al raakt dat het traditionele gebruik door de Geërfden in algemene zin. Op de hei komen nog soorten voor die op de ‘Rode Lijst’ staan en dat is des te meer reden om samen met de gemeente te kijken naar hoe het beheer optimaal vorm kan worden gegeven. Als duidelijk wordt welk beperkt aantal bijenkasten nog haalbaar is dan zouden wat ons betreft Geërfden-imkers voorrang moeten krijgen, maar daar moeten we het intern nog wel verder over hebben, aldus Bert.
 • Masterplan Veluwezoom: Vorig jaar hebben we een hele discussie gehad hierover en hoe wij er als Geërfden tegen kijken. Inmiddels is door beide gemeenteraden het plan geaccepteerd en wordt uitgevoerd. Martijn Mur, programmamanager Masterplan Veluwezoom voor beide gemeenten en NM, krijgt het woord. Gestart is met de aanvraag van subsidies om de 24 deelprojecten van het plan uit te kunnen voeren. Projectleiders vanuit de gemeente en NM zijn inmiddels bezig met de eerste 10 tot 12 deelprojecten verder uit te werken. Er is al 1,7 M.euro aan subsidie van prov. Gelderland binnengehaald, andere regionale aanvragen lopen nog. Uit de deelprojecten komen weer participatie-avonden voort, waarbij met buurtbewoners wordt gepraat over de ontwerpen. Wat betreft de afsluiting van het gebied is het plan dit te realiseren in 2025, maar voor veel mensen duurt dat te lang. Martijn zegt dat nu gekoerst wordt op eind 2023, wat spannend is omdat er heel veel procedures doorlopen moeten worden. Onduidelijk is wie er dan bezwaar gaan maken en waar we dan eindigen. 
 • Willem van Katwijk vraagt of we bij de AV volgend jaar een presentatie kunnen krijgen van het plan. Martijn gaat hiermee akkoord. Bob Scholen vraagt of bezwaarmakers dan niet te laat zijn. Martijn antwoordt dat ook dan nog bezwaar gemaakt kan worden. Voor de duidelijkheid geeft hij aan dat de afsluiting geldt voor gemotoriseerd in de weekeinden en moet name op de Bovenallee, maar dat het hondenlosloopgebied met de auto bereikbaar blijft, tot de parkeerplaats vol is. Het verkeersbesluit waarmee de wegen op de Posbank kunnen worden afgesloten, moet nog worden genomen door het college.
 • René Aveskamp heeft nog twee vragen over de heide: hoe zit het met de bouw van de Heideboerderij en hoe staat het met de instandhouding van de Brandtoren, Heidecommissaris Bert antwoordt dat het oorspronkelijke concept Heideboerderij, waarbij het beheer van de hei meer verbonden zou worden met de akkers en de weiden ‘beneden’ in het dorp, niet is doorgevoerd. Wel is er inmiddels meer sprake van natuurinclusief boeren door diverse agrariërs langs de Veluwezoom. Als in de toekomst beheersoplossingen nodig zijn waarbij begrazing door schapen een rol kan spelen wordt weer gekeken of het concept Heideboerderij opnieuw kan worden opgepakt, aldus Bert. Iemand vraagt hoe het zit met de wolf: Sjoerd Huijbrechts antwoordt dat er geen incidenten gemeld zijn. Op de suggestie van René om heidekoeien aan te schaffen en in te zetten voor begrazing wordt verder niet ingegaan.
 • Voorzitter Judit vertelt: de Brandtoren had al een grote onderhoudsbeurt moeten hebben. Overleg hierover met Qirion wilde niet vlotten, er moeten nog verftesten plaatsvinden, er loopt nog een aanvraag voor de monumentenstatus, er is wel een positief advies van het Gelders Genootschap met een redengevende beschrijving, Gemeente Rozendaal heeft de intentie de status te verlenen, maar wacht nog af. Judit zegt dat zij de gang van zaken niet kan versnellen door zich te gaan ergeren, maar probeert divers contacten te mobiliseren. Dit moet allemaal afgerond zijn voordat wij tot incorporatie kunnen overgaan. Het doel is om in 2024 de 75ste verjaardag van de Brandtoren te kunnen vieren, waarbij deze netjes in de verf staat.
 • Daan Appels vraagt in hoeverre het bestuur van de Geërfden in dat van de Brandtoren zit. Judit legt de situatie uit: nu zijn er nog twee besturen, maar het plan is om de Stichting Behoud Brandtoren als een aparte entiteit onder toebrengen bij de Geërfden, net zoals de Stichting Geërfdenfonds, en te bemensen met het bestuur van de Geërfden. Aan die incorporatie zijn voorwaarden gesteld die eerst moeten worden uitgevoerd, zoals het onderhoud. Oorspronkelijk is door de PGEM een overeenkomst gesloten voor gratis onderhoud aan de toren, dat samen met het onderhoud van hoogspanningsmasten zou worden uitgevoerd. Na diverse overnames en fuseringen is nu Qirion de partij die verantwoordelijk is voor het onderhoud. Er is al een schouw gedaan, er worden verftesten uitgevoerd en er is door een gespecialiseerd schildersbedrijf inmiddels een offerte gemaakt. Er komt meer bij kijken dan een schildersbeurt: ook onderdelen van de toren moet elders behandeld of gerepareerd worden. Nu moeten we in gesprek over de financiering. Bob Scholten tipt de voorzitter over ABT, dat ooit bij de toren betrokken was bij de constructie ervan. 
 • Nadat de voorzitter dit onderwerp heeft afgesloten vraagt René Aveskamp het woord om een pleidooi te houden voor het goede werk van de Heidewerkgroep, en nodigt geïnteresseerde mannen en vrouwen uit om zich bij de werkgroep aan te sluiten.
 • Judit kondigt de pauze aan met daarna gastspreker Hans Witt en herinnert de aanwezigen aan de memoblaadjes voor het noteren van adviezen, voorstellen en suggesties die de Geërfden zouden kunnen uitvoeren. Vooral ideeën voor de invulling van het Dorpsfeest rondom het 450 jaar bestaan van gemeente Rheden op 10 september.
 1. Gastspreker:  
 • Recente geschiedenis van Velp, uit de cursus Velpologie: Hans Witt vertelt dat een jaar geleden werd begonnen met de cursus Velpologie waarbij Velp tot wetenschap is verheven en hij zich inmiddels Velpoloog mag noemen. De cursus heeft zesmaal plaatsgevonden. Inmiddels is het opgewaardeerd naar versie 2.0. en heeft een iets andere vorm gekregen. Normaal duurt de cursus anderhalf uur, maar nu gaat het in sneltreinvaart, tot de voorzitter zegt dat het genoeg is. 
 • Dan volgt een vlot verhaal vol humor: over de ontwikkeling van ons dorp vanaf de jaren ’50 met plaatjes van de gasfabriek, tv-antennes op het dak, de aanleg van het Velperbroekcircuit, de Bazo waar flinke jongens werkten, wasserij de Moeshof met flinke meiden die daar werkten waardoor ons dorp groeide naar wat het nu is. Wat volgt is een onderhoudend en zeer informatief relaas over Velp in al zijn facetten. Het is een feest van herkenning, verbazing en ontdekking.
 • De teleurstelling is hoorbaar als voorzitter Judit na ruim een half uur de presentatie onderbreekt. Hans belooft de aanwezigen dat zij het deel over Velp Noord nog te goed houden en krijgt applaus voor zijn spreekbeurt. Judit hoopt dat dit voor velen een opmaat is voor het volgen van de Cursus Velpologie. Bestuurslid Dick overhandigt Hans als dank een kruikje met ‘Echte Velpsche Geërfdenbitter’ met een gepersonaliseerd etiket.
 1. Weidecommissie
 • Berg en Heideweg: Weidecommissaris Ronald vertelt dat in de wei een zieke eik werd aangetroffen, waarvan dode takken gevaarlijk boven de straat hingen. Deze zijn  door een specialist van Kapona verwijderd en later is de hele boom geveld. Een gedeelte ervan ligt nog in de wei. Wie openhaardhout wil, kan na overleg er wat van komen ophalen, aldus Ronald. 
 • Waterstraat: Het was een goed seizoen. In mei werd in de wei een veulentje geboren dat veel belangstelling trok. Ronald wijst op het mooie stukje natuur langs de sloot tussen de wei en de snelweg waar een ijsvogeltje is waargenomen. Ook bevers zijn er actief, gezien de knaagsporen aan de wilgen. Bert Lubbers heeft een aantal keren de wei gemaaid omdat er teveel jakobskruiskruid en zuring in kwam. 
 • Ronald vertelt dat er groot onderhoud zit aan te komen omdat toch veel weidepalen erg slecht blijken te zijn. Nieuwe palen zijn al aangeschaft. Ook worden betonnen stalroosters geplaatst rondom de waterpomp omdat de paarden daar in een modderpoel staan. Met de werkzaamheden wordt gestart zodra het weer dat toelaat. Op korte termijn wordt een kapotte waterpomp gereviseerd. Bemesting van de wei is dit voorjaar nog niet gelukt omdat de grond te drassig is waardoor de loonwerker er met grote machines wegzakt. 
 • Ronald vertelt dat er een aanvraag is geweest voor schapen in de wei. Dat werd enthousiast ontvangen, want schapen vreten veel onkruid weg. Maar er zaten zoveel haken en ogen aan dat we ervan hebben afgezien: de onderste draad van de afrastering is te hoog voor schapen, dus die kruipen er onderdoor, er zijn teveel risico’s vanwege  loslopende honden, er is geen onderkomen voor de schapen komen en de eigenaar wilde het hele jaar rond de dieren in de wei houden. 
 • Ronald kondigt aan dat op 15 april de weidewerkdag plaatsvindt. Dan wordt in de wei voor het vee gevaarlijke zaken als plastic, glas en blikjes opgeruimd. Wie wil mag meehelpen. Op 21 april volgt dan de inschrijving van het vee, traditioneel in café ’t Pintje, en op 29 april is de inscharing in de wei om 09.00 uur.
 • Havikerwaard: De wei ligt er goed bij. In augustus werd gedumpt isolatiemateriaal van stroomkabels door Ronald opgeruimd. Er werd melding van gedaan bij de milieupolitie. De evaluatie met de Hengelsport Federatie, die de vissers bij de wei controleert, was positief. Vrijwilligers, onder leiding van Mark Carmiggelt, ruimen langs de IJsseloever het zwerfvuil op. Op de landelijke opruimdag werd een aanhanger vol rommel afgevoerd dat door hoogwater was aangespoeld. Ook veel achtergebleven visdraad, vooral in de bomen, werd verwijderd. Wethouder ter Hoeven was er ook bij aanwezig.
 • Brummen: Daar verkopen wij het gras op stam aan de V.O.F. van Hussel. Voor deze wei hebben we een beheerscontract vanuit het ANLB met nieuwe regels. Ronald vertelt samen met voorzitter Judit bij twee informatieavonden hierover aanwezig te zijn geweest. Voor goed beheer ontvangen wij subsidie. 
 1. Vaststellen begroting 2023
 • Penningmeester Rhody vertelt dat wij het weidegeld – zoals vorig jaar door de AV is besloten – trapsgewijs gaan verhogen. Het voorstel is om dat voor komend seizoen met 15 euro per dier te doen. Dit wordt door de vergadering aangenomen. Judit onderstreept dat dit spotgoedkoop is en dat wij daarmee ook nog steeds onder het consumenten-prijsindexcijfer zitten. De begroting 2023 van de Geërfden van Velp zal niet erg afwijken van vorig jaar. Vanuit de vergadering zijn er geen vragen of opmerkingen.
 • Over de begroting van Stichting Geërfdenfonds merkt Bob Scholten op dat er nog voor 8500 euro ruimte is aan donaties en stelt dat het eerste kwart van het jaar al voorbij is. Hij vraagt of er nog helemaal geen aanvragen zijn geweest. Rhody legt uit dat die er al wel zijn: de jaarlijkse vaste bedrage aan Velp voor Oranje en de eerder toegezegde bijdrage aan de renovatie van het kerkorgel van de Grote Kerk.
 • De voorzitter vraagt of de aanwezigen akkoord gaan met de twee begrotingen. Dit wordt met applaus bevestigd.
 1. 10.  Rondvraag en sluiting
 • Greetje van den Burg – Berendsen vraagt wat er wordt gedaan met de suggesties die in de pauze zijn opgeschreven. Judit zegt die met het bestuur te gaan bespreken om te bekijken welk plan wij daaruit kunnen gaan trekken, misschien nog wel contact daarover opnemen, of vragen er bij te helpen.
 • Jan Schaeffer merkt op dat de Algemene vergadering in de Regiobode wordt aangekondigd, maar die krant wordt niet of nauwelijks bezorgd. Hij adviseert het bestuur te bekijken hoe het breder gepubliceerd kan worden dan alleen in een niet bezorgde krant. Jan Goldman zegt dat de Regiobode altijd te krijgen is bij de bibliotheek. Judit stelt dat de aankondiging ook altijd per e-mail wordt toegestuurd. Zij constateert dat Jan een ander e-mailadres heeft dan bij ons bekend is. Aanhakend hierop vertelt Judit dat we ook bezig zijn met een externe ondersteuning op het gebied van social media, maar die persoon moet nog een beslissing nemen.
 • Willem van Katwijk haalt de AV van vorig jaar aan en stelt dat we toen in een te krappe ruimte zaten in vergelijking met Venue 13 en zegt ‘blijf het hier doen’. Er komen verschillende reacties vanuit de zaal: ‘kostenplaatje’, ‘vind het geen succes’, ’veel te koud’, ‘Paperclip was best gezellig’. Judit beaamt dat het hier nu inderdaad koud is en zegt dat we wel telkens gezocht hebben naar een andere locatie en het in overweging zullen nemen of wij hier zullen terugkomen.
 • Voorzitter Judit sluit de vergadering af om 22:40 uur en nodigt  de aanwezigen uit om nog wat te drinken en na te praten. Zij zal de memoblaadjes verzamelen en noemt dat men altijd rechtstreeks bij de leden van de CvB terecht kan als dat nodig mocht zijn, nu, vanavond of telefonisch. Laten we de drempel zo laag mogelijk houden, want Geërfden zijn wij allemaal, aldus Judit.

J. Wassing               M. Pluim
Voorzitter                Secretaris

Goedgekeurd door de Algemene Vergadering d.d. 27 maart 2024