Buitengewone Vergadering Geërfden van het dorp Velp

Notulen Vergadering d.d. 24 september 2009, vastgesteld 18-02-2010

Locatie:
Zalencentrum Parkstaete, Parkstraat 3, Velp

Aanwezig:
Maarten Schellingerhout (voorzitter), Bob Tol (penningmeester), Hans Driessen, Teun Lubbers, Evert Riggeling, Tom Hillemans (weidecommissaris), Jop de Klein  en 25 geërfden

Afwezig:
Pieter Hoefsloot, Paul Roelofsen.
Bericht van verhindering: Geertje v.d.Burg, Henk van Ravenhorst

Notulist:
Jop de Klein

Agenda: Toestemming grondruil gedeelte Waterstraat / Berg en Heideweg

 Opening:

Maarten Schellingerhout opent de Buitengewone Vergadering en kondigt aan dat het enige agendapunt het voorstel tot grondruil is. Het betreft de ruil van een deel van het weiland aan de Waterstraat voor twee stukken weiland aan de Berg en Heideweg. Maarten verwelkomt in het bijzonder Dirk de Rooij van de gemeente Rheden die een toelichting zal geven op dit onderwerp.

Voorstel tot grondruil gedeelte weide Waterstraat/Berg en Heideweg

De voorzitter memoreert dat er in de Algemene vergadering van 2002 een intentieverklaring is gesloten tussen de Geërfden van Velp en de gemeente Rheden. Deze verklaring behelst de medewerking van de Geërfden bij de herinrichting van de Geërfdenwei aan de Waterstraat, waarbij ruimte zou moeten zijn voor een park. Een mogelijke herindeling van de Geërfdenwei is ook in de Algemene vergadering van februari 2008 aan de orde geweest. Daarbij zijn de randvoorwaarden aan de orde geweest en vastgesteld. In de Algemene Vergadering van 2009 is door de vergadering in principe medewerking verleend aan de grondruil. De vergadering gaf de Commissie van Beheer de taak om een voorstel uit te werken dat aan de randvoorwaarden voldoet en dit voor te leggen in een Buitengewone Vergadering. De onderhavige vergadering is het gevolg van dit besluit.

Het voorstel tot grondruil is uitgewerkt in een stuk dat op de website van de Geërfden is gepubliceerd. Dit stuk wordt aan dit verslag gehecht en maakt daar deel van uit. Maarten Schellingerhout geeft het woord aan weidecommissaris Tom Hillemans die de hoofdlijnen van het voorstel toelicht aan de hand van een aantal kaarten. Vervolgens geeft Dirk van Rooijen van de gemeente Rheden een toelichting waarbij hij een impressie laat zien van het toekomstige beeld.

De hoofdpunten van het voorstel zijn:

–     de gemeente wil, conform het in 2002 gesloten convenant, een park inrichten aan de Waterstraat;
–     in dit park blijft ruimte voor weidegrond van de Geërfden zodat er inscharing van paarden kan plaats blijven vinden;
–     momenteel wordt aan de Waterstraat ongeveer 5 ha. als weide gebruikt. Daarvan is 3,85 ha. eigendom van de Geërfden. De gemeente wil 1,5 ha. daarvan gebruiken voor het park en stelt voor om deze 1,5 ha. te ruilen voor 2 percelen weide aan de Berg en heideweg die samen 2,1 ha. groot zijn. Van deze oppervlakte is 1,6 ha. weide. Dit perceel is als ‘los land’ verhuurd voor € 1.390 per jaar. Dit betekent dat deze huur steeds voor een jaar wordt aangegaan en ook per jaar opgezegd kan worden;
–     aan de Waterstraat blijft ná de herindeling 2,3 ha. weiland over in het bezit van de Geërfden;
–     de grond waarop/in nu het bergbezinkbassin staat is in de ruil betrokken en gaat naar de gemeente. Daarmee vervalt de huur plus opstalrecht voor dit deel van de wei;
–     het voorstel voldoet aan de randvoorwaarden die in de Algemene Vergadering van februari 2008 zijn vastgesteld;
–     mochten er aan de Waterstraat ontwikkelingen plaats vinden die leiden tot waardevermeerdering, dan hebben de Geërfden het recht om de geruilde grond terug te kopen tegen agrarische bestemmingswaarde. Dit wil zeggen dat een eventuele waardevermeerdering ten goede komt aan de Geërfden.

In het inrichtingsvoorstel, dat voor een groot deel is gebaseerd op een plan dat eerder door studenten van Larenstein is opgesteld, is rekening gehouden met de toekomstige verbreding van de A12. De Rooij wijst op een extra fiets/wandelverbinding onder de A12 die Rijkswaterstaat in samenwerking met de gemeentes Arnhem en Rheden, in het kader van de parkenvisie wil realiseren. Het is de vraag wanneer deze onderdoorgang gerealiseerd zal worden. Tot realisatie blijft de daarvoor gereserveerde grond gewoon in gebruik als weiland, deze oppervlakte wordt echter nu al wel in de ruil betrokken.

Het inrichtingsplan voorziet in een waterloop langs de A12, de geërfdenwei (na realisering onderdoorgang A12 in tweeën gedeeld), een wandelpad langs de weide aan de Waterstraatzijde. Het weiland wordt van het wandelpad gescheiden door een meidoornhaag. Noordelijk van het pad komt een grasveld waarin speeltoestellen (verplaatst ten opzichte van de huidige situatie), bankjes, prullenbakken ed. Er is verder nog voorzien in een waterbekken in het plan. Dit kan dienen voor de afkoppeling van regenwater van het rioolstelsel.

Op vragen uit de zaal antwoordt Dirk de Rooij dat het wandelpad 3 meter breed is, voldoende voor rolstoelen en ook voor machines ten behoeve van onderhoud. Er is vooralsnog niet voorzien in een verlichting langs het pad.

Er wordt gevraagd naar het draagvlak voor de plannen in de buurt. De Rooij meldt dat in overleg met de Commissie van Beheer is besloten om het plan eerst aan de Geërfden voor te leggen. Dit omdat het vervelend zou zijn als een door de buurt geaccepteerd plan door de Geërfden afgewezen zou worden. De Commissie van Beheer zal in het voor te leggen besluit ook de voorwaarde aangeven dat de wijk instemt met het plan. Overigens is het plan direct voort gekomen uit een studentenplan en dat is wel in samenspraak met de buurt opgezet. Een aanwezige buurtbewoonster meldt dat zij het proces vanaf het begin heeft meegemaakt en dat dit voorstel past bij de wensen van de buurt. Men zal blij zijn dat er wat gebeurt, het is er steeds niet van gekomen. Overigens heeft de gemeente al een voorlichtingsbijeenkomst gepland, als de Geërfden akkoord gaan met het voorstel zal dit aangekondigd worden in de buurt. De bijeenkomst is begin oktober.

Op vragen naar het beschikbare budget meldt De Rooij dat er een sluitende begroting is. Het budget komt uit een voorziening (ISV)  die nog dit jaar benut moet worden. De gemeente wil daarom nog in 2009 beginnen met het werk. Dhr.Aveskamp merkt op dat het voorliggende plan in ambitieniveau veel minder is dan waarover men ten tijde van de intentieverklaring sprak. De Rooij beaamt dit maar stelt dat dit veroorzaakt wordt door het beperkte budget.

Dhr. Zwanikken stelt dat de ruil niet door zou moeten gaan omdat de weide aan de Waterstraat het laatste stuk van de oorspronkelijke Geërfdenwei is. De Commissie van Beheer stelt dat er in het verleden al veel meer geruild, verkocht en aangekocht is. Daarbij komt dat de huidige weide te groot is voor de hoeveelheid paarden, dat wordt ingeschaard. Dit heeft bijvoorbeeld als consequentie dat er kosten moeten worden gemaakt om te maaien. Het voordeel van de ruil is dat de te verkrijgen grond aan de Berg en Heideweg huur oplevert maar vrij gemaakt kan worden indien blijkt dat het aantal in te scharen stuks vee toeneemt.

Op een vraag waarom er nu tamelijk gehaast besloten moet worden, waardoor er zelfs een buitengewone Vergadering nodig is, antwoordt De Rooij dat dit wordt veroorzaakt door het feit dat het beschikbare budget tijdig moet worden aangewend.

Op een vraag over de mogelijke bestemming van het tennispark Rozendaal, naast de te verkrijgen weide aan de Berg en Heideweg, meldt Tom Hillemans namens de CvB dat de gemeente Rozendaal tot twee keer toe niet heeft ingestemd met een bestemmingsverandering. Dat wil niet zeggen dat de bestemming niet of nooit zal veranderen. Mocht dit het geval zijn dan zijn de Geërfden als buren in de positie om in inspraakprocedures de eigen belangen te verdedigen.

Op een vraag naar de noodzaak van een grondonderzoek meldt de CvB dat dit niet nodig wordt geacht. De heer Aveskamp stelt voor om in het contract op te nemen dat eventuele noodzakelijke opruimacties van ‘oud’ vuil op kosten van de oude eigenaar zullen plaats vinden.

Nadat alle vragen beantwoordt zijn brengt de voorzitter het voorstel tot grondruil in stemming. Maarten Schellingerhout stelt daarbij dat het voorstel tot grondruil voort komt uit een wens van de gemeente. De Commissie van Beheer heeft op grond van de intentieverklaring uit 2002 meegewerkt aan de uitwerking van het voorstel en leggen dit voor aan de vergadering van Geërfden. Dit komt voort uit maatschappelijke betrokkenheid van de Geërfden, die echter hun eigen belangen niet willen schaden. In het overleg met de gemeente heeft de CvB gesteld dat het voorstel zal worden voorgelegd met daarbij de voorwaarde dat de wijk akkoord gaat. Mocht dit niet het geval zijn, dan wordt de ruil niet doorgezet. De CvB meent dat een ruil voldoet aan het eerder gestelde dat er geen grond verkocht zal worden.

Het voorstel wordt aanvaardt en kan worden uitgevoerd indien 2/3e van de uitgebrachte stemmen daarmee instemt. Bij telling van de stemmen blijkt dat er 30 stemmen zijn uitgebracht. Van deze stemmen zijn er 7 tegen. De voorzitter concludeert dat het voorstel met 23 van de 30 is aanvaard omdat hiermee sprake is van een 2/3e meerderheid.

Sluiting

Maarten Schellingerhout sluit de vergadering met de opmerking dat de Geërfden benieuwd zijn hoe het er aan de Waterstraat uit gaat zien. Hij wenst Dirk de Rooij succes bij de implementatie van het plan en dankt de aanwezigen voor hun participatie in de bespreking en stemming.

Maarten Schellingerhout – Voorzitter
Pieter Hoefsloot – Secretaris