Privacyverklaring
Geërfden van het dorp Velp en Stichting Geërfdenfonds

De Commissie van Beheer der Geërfden van Velp, gevestigd aan Emmastraat 53-55 6881 SR Velp Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://geerfdenvanvelp.nl
Emmastraat 53-55 6881 SR Velp Nederland
06-53849355

Marc Pluim is de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van de Commissie van Beheer der Geërfden van Velp. De FG is te bereiken via avg@geerfdenvanvelp.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken en het doel daarvan:

De Commissie van Beheer (CvB) der Geërfden van Velp verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze zelf aan ons verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief of uitnodiging voor de Algemene Vergadering. U geeft daardoor toestemmingen voor de verwerking van uw persoonsgegevens met als doel het toesturen van deze informatie.

De CvB verwerkt de volgende persoonsgegevens: uw naam, woonadres  en emailadres. Onze website verzamelt géén bijzondere en/of gevoelige gegevens over websitebezoekers.

Indien u in geen prijs meer stelt op de nieuwsbrief of informatie over de activiteiten van de CvB, dan kunt u dat melden aan de secretaris via emailadres info@geerfdenvanvelp.nl waarna uw persoonsgegevens worden verwijderd.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Naam, adres en mailadres van geïnteresseerden worden uitsluitend bewaard om hen te informeren over activiteiten van de CvB.
De CvB bewaart persoonsgegevens van bestuursleden en betrokkenen (weiwaarder, huurders, pachters) uitsluitend ten behoeve van de uitvoering van haar eigen werkzaamheden en ten behoeve van het historisch archief.

Delen van persoonsgegevens met derden:

De CvB laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor commerciële, goede of ideële doeleinden.
De CvB verstrekt persoonsgegevens uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met hen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

De Commissie van Beheer der Geërfden gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de CvB en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@geerfdenvanvelp.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De CvB wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

De Commissie van Beheer der Geërfden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via avg@geerfdenvanvelp.nl