Reglement Geërfden van Velp
18 februari 2010

Artikel 1

Geërfden.

Geërfden zijn zij, die naar burgerlijk recht, eigenaren zijn van vaste goederen, in het dorp Velp gelegen.

Artikel 2

Beheer.

De Commissie van Beheer, bestaat uit negen leden, die Geërfden en in het bezit hunner burgerrechten zijn.

Artikel 3

Verkiezing.

De Commissie van Beheer wordt op eene algemeene vergadering uit de meerderjarige Geërfden van Velp met volstrekte meerderheid van stemmen, voor den tijd van zes jaren gekozen.
Ingeval de volstrekte meerderheid van stemmen niet verkregen wordt, zal er tusschen vier, eene herstemming plaats hebben, waarvan de gewone meerderheid van stemmen beslist.
Bij staking der stemmen beslist het lot.

Artikel 4

Stemgerechtigden.

Stemgerechtigden zijn alle meerderjarige Geërfden, benevens de voogden of curators van minderjarige of onder curateele gestelde Geërfden.
Een Geërfde mag niet meer dan één stem stem uitbrengen.
Voor de gezamenlijke gerechtigden tot een onverdeeld erf of erven, zal slechts één stem mogen worden uitgebracht, op vertoon aan de Commissie van Beheer, van een door alle gerechtigden geteekende schriftelijke volmacht.
Overigens worden gemachtigden niet ter vergadering toegelaten.
Niet gewijzigd.

Artikel 5

Aftreding.

Van de leden van de Commissie van Beheer, treedt alle twee jaren eenderde (1/3) af volgens door de Commissie vastgestelden rooster.
Wijziging 18/02/2010: De aftredenden zijn terstond één keer voor één termijn van zes jaar herkiesbaar.

Artikel 6

Bestuur.

De Commissie van Beheer kiest uit haar midden een Voorzitter, een Onder-Voorzitter, een Secretaris en een Penningmeester.
Bij tijdelijke verhindering van een hunner in de waarneming zijner functiën, wordt in zijne vervanging door de Commissie voorzien.

Artikel 7

Tusschentijdsche aftreding.

Indien in den loop van het jaar een of meer leden ophouden lid van de Commissie van Beheer te zijn, zullen de werkzaamheden door de overige leden worden waargenomen, tot aan de jaarlijkse vergadering van Geërfden, doch voor het geval, dat het getal leden, door overlijden, vertrek of andere redenen, tot beneden de helft vermindert, zal er eene buitengewone vergadering van Geërfden belegd worden om de opengevallen plaatsen aan te vullen.
De gekozen leden nemen de plaats in van hen, waarvoor zij gekozen zijn, en treden ook af volgens den rooster wanneer deze moesten aftreden.

Artikel 8

Agenda der Jaarvergadering.

Wijziging 18/02/2010: Door de Commissie van Beheer wordt jaarlijks in de maand Februari of uiterlijk Maart in de vergadering van Geërfden:

  1. Rekening en verantwoording gedaan van het gehouden beheer over het afgeloopen boekjaar.
  2. Overgelegd een begrooting van de vermoedelijke inkomsten en uitgaven voor het loopend jaar.
  3. Een voordracht gedaan omtrent de bijzondere werken, die uitgevoerd zullen worden.
  4. Eventuele voorstellen van de Commissie van Beheer of van een der Geërfden aan de orde gesteld.

Artikel 9

Opdracht aan de Commissie van Beheer.

De Commissie van Beheer zal zorgdragen de gelden en gronden in het algemeen belang der Geërfden te besturen.
Schadeloosstellingen in geld en rente ontvangen ten gevolgen van onteigening of overdracht van gronden worden, zo mogelijk, uitsluitend besteed of bewaard tot verwerving van andere gronden. Het eventueel overblijvende batig saldo van enig boekjaar, van de gewone rekening van beheer, zal in de eerste plaats worden toegevoegd aan het in 1932 opgerichte “Geërfdefonds”, zolang deze stichting nog niet over voldoende middelen, zulks ter beoordeling van de Commissie van Beheer, beschikt om in de toekomst hare doelstellingen te bekostigen.

Artikel 10

Waarvoor de toestemming der algemeene vergadering noodig is.

De Commissie van Beheer is niet bevoegd de volgende handelingen uit te voeren, zonder dat in eene algemeene vergadering van Geërfden met tweederde (2/3) der stemmen der aanwezigen hiertoe besloten is.

  1. Het koopen of verkoopen, vervreemden, bezwaren, in erfpacht geven of verdeelen van onroerende goederen.
  2. Het afschrijven van gelden van het Grootboek.
  3. Het aanleggen van processen of verweren in rechten
  4. Het verleenen van vergunning om woningen of hutten op de gronden der Geërfden te plaatsen.

Toevoeging 18/02/2010. e: Het betuigen van instemming met zaken van ingrijpende aard die de bezittingen en/of rechten van de Geërfden betreffen.

Artikel 11

Waarin door de Commissie van Beheer handelend zonder toestemming kan opgetreden worden.

De Commissie van Beheer kan, zonder toestemming der Geërfden, optreden in gevallen van onverwijlde noodzakelijkheid, onder anderen: zoo een of meer personen op eigen gezag zich op de gronde der Geërfden vestigen. Zij kan dit, zoo het noodig blijkt, langs gerechtelijken weg beletten.

Artikel 12

Jachtrecht.

Geërfden van Velp hebben het recht op de Geërfde gronden te jagen, mits voorzien van een groote jachtacte, doch zij, die geen Geërfden zijn, waaronder ook begrepen worden inwonende zonen van Geërfden, die nog geen persoonlijk eigendom hebben, kunnen tegen betaling van vijf gulden voor ieder jachttijd en een schriftelijk bewijs, geteekend door den Voorzitter en den Secretaris van Beheer, toestemming ontvangen.

Artikel 13

Recht tot beweiding.

Van de Geërfde weide mag ieder ingezetene gebruik maken tot beweiding, doch alleen volgens de voorwaarden, in de jaarlijksche algemeene vergadering vastgesteld,op voordracht van de Commissie van Beheer, Jaarlijks zal de inscharing van het vee in de plaatselijke couranten worden bekend genaakt, alsmede naam en adres van het Commissielid, bij wien men zich te melden heeft tot inschrijving van zijn vee.

Artikel 14

Wie recht heeft in de heide te werken.

Ingezetenen van het dorp Velp hebben het recht in de heide te werken, heide en heideplaggen te halen, grind te graven, doch alles uitsluitend achter de Boersche Allee. Zij mogen geen graszoden steken of halen op gereserveerde plaatsen, voorts hebben zij het recht zand te graven en te halen, doch alleen op die plaatsen, die de Commissie van Beheer hiervoor aanwijst.
Niets wat uit de heide gehaald wordt, mag worden uitgevoerd maar moet in het dorp Velp of op de Geërfden gronden gebruikt worden.
Zonder voorkennis van de Commissie van Beheer mag geen grind gegraven of gehord worden. Zoo hiervoor de toestemming wordt gegeven is men verplicht, na afloop van de werkzaamheden, de kuilen te dichten, ten genoegen van de Commissie van Beheer.

Artikel 15

Wie geen recht heeft in de heide te werken.

Het is verboden aan hen, die geen ingezetenen van het dorp Velp zijn, in de heide te werken.De Commissie van Beheer kan echter, in uitzonderlijke gevallen, hiervoor vergunning geven.Vreemde voerlieden kunnen tot vervoer gebezigd worden, mits niets buiten het dorp Velp wordt uitgevoerd.

Artikel 16

Aanbesteding.

De Commissie van Beheer zal alle werken, die hiervoor naar hare meening vatbaar zijn, publiek aan ingezetenen aanbesteden.

Artikel 17

Administratieve zaken.

De Commissie van Beheer zal, zoo dit noodig blijkt, een huishoudelijk reglement maken. Ook zal zij in het notulenboek de handelingen en besluiten opteekenen, tevens het archief van actes en ingekomen stukken van waarde in een register in volgnummers inschrijven en het copieboek voor de correspondentie bijhouden.

Artikel 18

Samenroepen van vergaderingen.

De Commissie van Beheer kan, zoo zij dit noodig oordeelt, eene buitengewone vergadering van Geërfden beleggen. Op schriftelijk en met reden omkleed verzoek van minstens twintig (20) Geërfden aan de Commissie van Beheer, is zij verplicht, eene buitengewone vergadering van Geërfden te beleggen. Alle vergaderingen zullen saamgeroepen worden door advertentiën in de plaatselijke couranten, minstens acht dagen van te voren, behoudens spoedeischende gevallen, naar het oordeel der Commissie. De agenda zal in de advertentie beknopt worden omschreven. De ingekomen voorstellen en de punten van behandeling, liggen minstens veertien (14) dagen te voren, bij den Secretaris ter inzage. Voorstellen van Geërfden moeten voor één Januari worden ingezonden aan de Commissie van Beheer, om op de Jaarlijksche Algemeene Vergadering in behandeling te kunnen worden genomen. Deze voorstellen moeten duidelijk omschreven zijn en wanneer het geldelijke bedragen betreft, de hoegrootheid van dezen op te geven. Aanvragen om geld kunnen alleen in behandeling worden genomen als twee/derde der aanwezige Commissieleden deze ondersteunen.

Artikel 19

Verongelijking.

Geërfden die zich verongelijkt achten of benadeeld zien door of van wege de Commissie van Beheer, kunnen zich met hunne bezwaren tot de Algemeene Vergadering van Geërfden wenden, die over die bezwaren zal beslissen.

Artikel 20

Reglements-wijziging.

Dit reglement kan niet gewijzigd of veranderd worden, dan in een Algemeene Vergadering van Geërfden,waarvoor een meerderheid van tweederde (2/3) der uitgebrachte stemmen vereischt wordt.