Schenkingsakte van de Geërfden van het dorp Velp

9 Augustus 1917

Heden den negenden Augustus negentien honderd zeventien; verscheen voor mij, ROELAND REIJERS, notaris ter standplaats VELP, Gemeente RHEDEN;

De Heeren AUGUST WILLEM KRIENEN, bloemist – THEODORUS WIJLHUIZEN, zonder beroep – PETER PAUWEL ROELOFSEN, bakker – EVERT GERRITSEN, landbouwer – REINDERT VAN REEDEN, winkelier – JACOB ALBERTS, bloemist – GERRIT WILLEM SCHOUTEN, zonder beroep en JAN BOS, landbouwer, allen wonende te VELP, laatstgenoemde voor zich en als lasthebber van STEVEN WIJLHUIZEN, landbouwer, wonende te VELP, blijkens notarieeleacte van volmacht den eersten Augustus dezes jaars voor mij notaris verleden, de eerste als voorzitter, de tweede als secretaris, de derde als penningmeester en de overigen als bestuursleden en alzoo tezamen uitmakende het Bestuur van de Geërfden van het dorp VELP – ten deze handelende ter uitvoering van het besluit, genomen in de algemeene vergadering van de Geërfden van het dorp VELP van den zes en twintigsten September negentienhonderd zestien. Welke comparanten verklaarden bij deze om niet en onherroepelijk ten behoeve en in het algemeen belang van het dorp VELP aan de gemeente RHEDEN te schenken:

Samen ter grootte van een en dertig Hectaren twee en vijftig Aren twee en zestig Centiaren zijnde voorschreven onroerende goederen aan de Geërfden van het dorp VELP meer dan dertig jaren voortdurend, onafgebroken, ongestoord, openbaar en niet dubbelzinnig in bezit geweest, als eigenaren.

De comparanten verklaarden deze schenking te hebben gedaan onder de navolgende

VOORWAARDEN:
  1. De bij deze geschonken onroerende goederen moeten als openbaar, voor het publiek toegankelijk, wandelpark blijven bestaan en onderhouden worden.
  2. De thans door het geschonkene loopende zandweg naar de achterheide moet ter breedte van minstens twintig meter als publieke weg blijven liggen; het openbaar verkeer daarover zal nimmer mogen worden belemmerd; de Gemeente RHEDEN zal binnen vijf jaren na heden een deel van dien weg tot een behoorlijke breedte moeten verharden voor het opwaartse verkeer en een ander deel ter behoorlijke breedte moeten aanleggen tot goeden zandweg voor het afwaartse verkeer.
  3. De boomen en heester moeten gekapt en gesnoeid worden, voor zooverre zij het vrije uitzicht vanaf de heuveltoppen belemmeren.
  4. De Gemeente Rheden zal in overleg met het bestuur van de Geërfdengronden te VELP en verdere belanghebbende moeten bevorderen, indien dit wenschelijk mocht blijken, de kadastrale overschrijving van alle Velpsche Geërfdengronden, kadastraal liggen in de Gemeente ROSENDAAL naar de kadastrale Gemeente VELP, waarvan de kosten ten laste der Gemeente RHEDEN komen.
  5. Indien te eeniger tijd de Gemeente RHEDEN wordt gesplitst of opgeheven, moet het bij deze geschonken onroerend goed worden opgenomen in de Gemeente, waartoe het dorp VELP voortaan zal behooren.
  6. Het afgraven en weghalen van zand uit het zogenaamde zandgat zal voor de Velpsche Geërfden steeds geoorloofd moeten blijven tot een door het der Geërfdengronden met het gemeentebestuur van RHEDEN vast te stellen grens.

Voorts verklaarde de alhier medeverschenen Heer JOHANN HEINRICH LÜPS, grondeigenaar, Wonende op kasteel ‘Biljoen’ te VELP, bij deze afstand te doen, ten behoeve der gemeente RHEDEN van alle rechten van schaapsdrift of anderszins, die hij op de bij deze geschonken onroerende goederen kon of mocht uitoefenen.

En zijn ten deze medeverschenen de Heeren HENRI PETRUS JOHAN BLOEMERS en CORNELIS JOHANNES DE LANG EVERTSEN, de eerst genoemde wonende te DIEREN, de tweede te VELP, handelende respectievelijk als Burgemeester en Secretaris der Gemeente RHEDEN en als zoodanig vertegenwoordigde het College van Burgemeester en Wethouders de Gemeente RHEDEN, dat als zoodanig handelt ter uitvoering van het besluit van den Raad der Gemeente RHEDEN,genomen in zijne vergadering van den derden November negentien honderd zestien, nummer zeven, goedgekeurd bij besluit van Gedeputeerde Staten der Provincie Gelderland van den een en twintigsten November negentien honderd zestien, nummer drie en dertig, welke comparanten in hunne voorgeschreven hoedanigheid verklaarden voorschreven onroerende goederen, met den door den Heer Lüps genoemd gedanen afstand van rechten, voor de Gemeente RHEDEN aan te nemen en zich namens die Gemeente te verbinden om de hiervoor gemaakte voorwaarden, waaronder deze schenking plaats heeft, te vervullen.

Voorts is nog door de Geërfden met de Gemeente RHEDEN bij deze overeengekomen:

  1. dat de Gemeente RHEDEN de geschonken onroerende goederen op heden in gebruik en genot voor het publiek kan aanvaarden.
  2. dat de van het geschonkene verschuldigde grondlasten vanaf een januari negentien honderd zeventien voor rekening komen van de Gemeente RHEDEN.
  3. dat de kosten op deze acte vallende, voor rekening komen van de Gemeente RHEDEN.

Voor de tenuitvoerlegging deze acte wordt domicilie gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder deze minuutacte.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

WAARVAN ACTE

In minuut opgemaakt, is verleden te VELP, op den in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de Heer JOHANNNES GIDEONSE, candidaat-notaris en JAN VELDHUIS PLAS, notarisklerk, beiden wonende te VELP, als getuigen.

En is deze acte onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris ondertekend.

(Geteekend)              A. W. KRIENEN
,,                      Th. WIJLHUIZEN
,,                      P. P. ROELOFSEN
,,                      E. GERRITSEN
,,                      J. BOS
,,                      R. v. REEDEN
,,                      J. ALBERTS
,,                      G. W. SCHOUTEN
,,                      J. H. LÜPS
,,                      H. P. J. BLOEMERS
,,                      C. J. de LANG EVERTSEN
,,                      JOH. GIDEONSE
,,                      L. v. PLAS
,,                      R. REIJERS, Notaris

Gratis geregistreerd te ARNHEM, den veertienden Augustus 1900 zeventien, deel 170, folio 26 verso, vak 7, drie bladen, geen renvooi.

De Ontvanger No.1 (Geteekend) REPELIUS)