w

Statuten Stichting Geërfdenfonds

Vandaag, twaalf november tweeduizend en vier, verschenen voor mij, mr Catharina Johanna Maria van der Maas, notaris gevestigd te Arnhem:

1. de heer Johannes Christoffel Driessen, geboren te Rheden op negenentwintig juni negentienhonderd negenentwintig, wonende te 6881 HM Velp, Overbeeksingel 17, gehuwd;
2. de heer Petrus Michaël Constant Hoefsloot Schmeink, geboren te Rheden op vier december negentienhonderd eenenvijftig, wonende te 6883 GR Velp, Overhagenseweg 19, gehuwd,
te dezen handelend als onder-voorzitter en secretaris van de stichting Stichting Geërfdenfonds, gevestigd te Velp, kantoorhoudende Overhagenseweg 19 te 6883 GR Velp, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Centraal Gelderland onder nummer 41047418.
De verschenen personen verklaren dat:
– bij akte op drieëntwintig maart negentienhonderd tweeëndertig verleden voor de destijds te Velp gevestigde notaris D.M.G.H. Putman Cramers werd opgericht de Stichting “Geërfdenfonds”, gevestigd te Velp;
– bij akte op achtentwintig december negentienhonderd negenenvijftig verleden voor de
destijds te Velp gevestigde notaris L.F. Scheurleer de statuten van de stichting werden aangepast, in die zin dat de naam van de stichting sindsdien luidt “Stichting Geërfdenfonds”;
– in een speciaal daartoe belegde vergadering, gehouden te Velp op vierentwintig maart
tweeduizend en vier, is besloten de statuten van de stichting – met uitzondering van de
artikelen 2 en 10, die slechts met goedkeuring van de Rechtbank kunnen worden gewijzigd – te wijzigen.
Dit besluit is genomen door de Vergadering van de Geërfden van het dorp Velp op
voorstel van het Bestuur. In gemelde vergadering werd het voorstel aangenomen met
algemene stemmen en werden zij –verschenen personen- gemachtigd het besluit ten
uitvoer te leggen; van het vorenstaande blijkt uit een aan deze akte besluit;
– de statuten heden gewijzigd worden vastgesteld als volgt:

Artikel 1
Naam en Zetel
1.1  De stichting draagt de naam: Stichting Geërfdenfonds.
1.2 De stichting heeft haar zetel in Velp, gemeente Rheden.

Artikel 2
Doel
2.1
De stichting heeft ten doel:
(a) In het algemeen: Het bevorderen in den ruimste zin des woords van de algemeen
maatschappelijke belangen der ingezetenen van het dorp Velp, gemeente Rheden;
(b) Meer in het bijzonder: De zorg voor en na de verdeeling van de Geërfde gronden of de opheffing op ander wijze van de Mark, de handhaving van de rechten, welke naar aanleiding van en – in verband met den elfden titel van het derde boek van het Burgerlijk Wetboek voortvloeien uit – de bepalingen en voorwaarden omschreven in de schenkingsakten, op den negenden Augustus negentien honderd zeventien en zeventienden Januari negentienhonderd een en twintig voor den toen te Velp gevestigden Notaris R. Reijers verleden en welke rechten in die akten zijn voorbehouden en bedongen, zoowel ten behoeve van de Geërfden van het dorp Velp, als ten behoeve van degenen, die na verdeeling der gronden en na de opheffing van bedoelde Mark, naar burgerlijk recht eigenaren zijn van vaste goederen in het dorp Velp gelegen (zie artikel 1 van het Reglement der Geërfden van twee en twintig Juli negentien honderd zes en twintig).

Artikel 3
3.1 De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
   a. al datgene te ondernemen, te steunen en te bevorderen wat nuttig kan zijn ter
bereiking van het algemene doel;
   b. geregeld controle te oefenen op de handelingen van de begiftigde ten aanzien van de in voormelde schenkingsakten omschreven, om niet in eigendom afgestane onroerende zaken;
   c. bij overtreding door de begiftigde van het evenbedoelde schenkingsakten of in de wet bepaalde daarvan rapport uit te brengen aan de Commissie van Beheer der Geërfde gronden.
   d. bij overtreding als sub c. genoemd na de vervulling van de opschortende voorwaarde dat de Geërfde gronden tot verdeling geraken of de mark op andere wijze is opgeheven, ter handhaving van vorenbedoelde rechten, zich te weer te stellen, zo nodig in rechten nakoming der voorwaarden te eisen of wel als vertegenwoordigende en in de plaats gesteld in de rechten der Geërfden de geschonken goederen terug te vorderen en ten name der Stichting te doen stellen, teneinde ze aan de bestemming ten bate der eigenaren van vastgoed in het dorp Velp te doen beantwoorden.
3.2 De stichting beoogt niet het maken van winst. De stichting is bevoegd om eventuele
jaarlijkse exploitatieoverschotten te reserveren ten behoeve van toekomstige grote uitgaven.

Artikel 4
Bestuur
De stichting heeft een bestuur. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

Artikel 5
Bestuur, samenstelling, benoeming, schorsing, ontslag, belet en ontstentenis
5.1
Het bestuur van de stichting bestaat uit negen leden. Bestuursleden kunnen slechts zijn, natuurlijke meerderjarige personen die eigenaar zijn van een onroerende zaak in
het dorp Velp (Geërfde) en die zitting hebben in de Commissie van Beheer van de
Geërfden van het dorp Velp.
5.2 Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, eventueel een onder-voorzitter, een
secretaris en een penningmeester; deze personen vormen tezamen het dagelijks bestuur.
5.3 Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal zes jaar. Onder een jaar wordt hier verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarvergaderingen.
De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar.
De in een tussentijdse vacatures benoemde neemt op het rooster de plaats in van degene in wiens vacatures hij werd benoemd.
5.4 Een bestuurslid kan te allen tijde door de overige bestuursleden worden geschorst en
ontslagen. Terzake van schorsing, handhaving of opheffing van de schorsing of ontslag
besluit het bestuur met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte
stemmen. Het betrokken bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in een vergadering van het bestuur te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door
een raadsman.
5.5 De schorsing van een bestuurslid vervalt, indien het bestuur niet binnen drie maanden na de datum van ingang van de schorsing besluit tot ontslag, tot opheffing of
handhaving van de schorsing. Een schorsing kan eenmaal voor ten hoogste drie maanden worden gehandhaafd, ingaande op de datum waarop het besluit tot handhaving van de schorsing werd genomen.
5.6 Een bestuurslid defungeert:
(a) door zijn overlijden;
(b) doordat hij failliet wordt verklaard of doordat de schuldsaneringsregeling
natuurlijke personen op hem – al dan niet voorlopig – van toepassing wordt verklaard;
(c) door zijn onder curatelestelling;
(d) door zijn vrijwillig aftreden;
(e) door zijn ontslag door de rechtbank;
(f) door zijn ontslag verleend door de gezamenlijke overige bestuursleden.
(g) door zijn periodiek aftreden;
(h) doordat hij niet, of niet langer geërfde van het dorp Velp is,
(i) doordat hij geen deel meer uitmaakt van de Commissie van Beheer van de
Geërfden van het dorp Velp.
5.7. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden voor de volgende vergadering van de vergadering van Geërfden een voordracht opmaken voor de desbetreffende vacature(s). De vergadering van Geërfden kan tegenkandidaten stellen De vergadering van Geërfden benoemt het nieuwe bestuurslid. Mocht de vergadering om welke reden ook niet in een vacature voorzien, dan is het bestuur bevoegd om zelf een opvolger te benoemen.
Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.
5.8 Bij ontstentenis of belet van één of meer bestuursleden, niet zijnde alle bestuursleden of het enige (overgebleven) bestuurslid, nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid het gehele bestuur waar.
Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden of van het enige (overgebleven) bestuurslid wordt het bestuur waargenomen door een persoon die daartoe door de president van de rechtbank van het arrondissement waar de stichting haar zetel heeft, op verzoek van één of meer belanghebbende(n), is of wordt aangewezen.

Artikel 6
Vermogen
1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
    a. de stichting in eigendom toebehorende onroerende zaken;
    b. alle rechten, die de Geërfden krachtens schenkingsakten den negenden Augustus
negentienhonderd zeventien en den zeventien Januari negentienhonderd eenentwintig verleden voor den toen te Velp, gemeente Rheden, gevestigde notaris R. Reijers, bezitten en hebben voorbehouden, voorzover aan de stichting overgedragen;
    c. alle rechten en rechtsvorderingen in het Burgerlijk Wetboek aan schenkers toegekend, speciaal het recht om, als vertegenwoordigende en in de plaats gesteld van de Geërfden, zoo dat onverhoopt ooit nodig mocht blijken, de geschonken goederen terug te vorderen en ten name der Stichting te doen stellen, teneinde de goederen aan hunne algemeen maatschappelijke bestemming en ten bate der eigenaren van vastgoed in het dorp Velp te doen beantwoorden;
    d. – vrijwillige bijdragen van Geërfden;
         – subsidies, donaties en andere bijdragen;
         – schenkingen, erfstellingen en legaten;
         – alle andere verkrijgingen en baten.
Erfstellingen mogen door de stichting slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
2. Het oorspronkelijk stichtingskapitaal mag alleen in geval van strikte noodzakelijkheid worden ingeteerd.
3. De stichting kan door het buurtschap / mark / de Geërfden van Velp gemaakte kosten aan deze vergoeden.

Artikel 7
Bestuurstaak
Het bestuur is verplicht de bepalingen (en eventuele toekomstige wijzigingen daarvan) opgenomen in het “Reglement van beheer over de Weide-, Bouw- en Heidegronden en verdere Bezittingen toebehoorenden aan de Geërfden van het dorp Velp”, hierna ook het noemen: het Reglement, zoals vastgesteld op tweeëntwintig juli negentienhonderd zesentwintig (en eventuele daarop nog door de vergadering van Geërfden aan te brengen wijzigingen), na te leven en de instandhouding van het buurtschap / mark / de Geërfden van Velp zoveel mogelijk naast de Stichting te continueren.

Artikel 8
Bestuursbevoegdheid
8.1 Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
8.2 Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, mits met voorafgaande goedkeuring van de Vergadering van Geërfden van het dorp Velp. Het goedkeuringsbesluit dient te worden genomen met een meerderheid van twee/derde (2/3) der ter vergadering aanwezige Geërfden. Het vorenstaande is van overeenkomstige toepassing op voorgenomen bestuursbesluiten tot het aanleggen van processen of verweren (waaronder niet begrepen het nemen van conservatoire maatregelen), en het verlenen van vergunningen om woningen of hutten op de gronden van de Geërfden te plaatsen.
8.3 Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het verplichtingen betreft van de mark/buurtschap de Geërfden van het dorp Velp.

Artikel 9
Vertegenwoordiging
9.1 Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
9.2 De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt tevens toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
9.3 Het bestuur kan besluiten tot de verlening van volmacht aan één of meer bestuursleden, alsmede aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Artikel 10
Bestuursvergaderingen
10.1 De bestuursvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de stichting haar zetel heeft of ter plaatse in Nederland als bij de oproeping bepaald.
10.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 11 worden vergaderingen van het bestuur gehouden zo dikwijls als de voorzitter of één van de overige bestuursleden dit wenselijk acht.
10.3 De oproeping tot de vergadering geschiedt aan de stemgerechtigde bestuursleden ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven.
10.4 De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
10.5 Toegang tot de bestuursvergadering hebben de bestuursleden die niet geschorst zijn. Een geschorst bestuurslid heeft toegang tot de bestuursvergadering waarin het besluit tot schorsing, tot opheffing of handhaving van de schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.
10.6 Een stemgerechtigd bestuurslid kan zich door een ander zodanig bestuurslid ter vergadering schriftelijk doen vertegenwoordigen. Een bestuurslid kan slechts één mede-bestuurslid ter vergadering vertegenwoordigen.
10.7 De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid voorzien de aanwezigen zelf in de leiding van de vergadering.
10.8 De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergaderingen worden gehouden, met dien verstande, dat indien één of meer bestuursleden zulks verlangen, stemmingen over personen schriftelijk geschieden.
10.9 Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
10.10 Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter van de vergadering daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.

Artikel 11
Bestuursbesluiten
11.1
Ieder bestuurslid heeft, voor zover hij niet is geschorst, het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
11.2 Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de stemgerechtigde bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
11.3 Zolang in een bestuursvergadering alle in stemgerechtigde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
11.4 Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, al dan niet per enig telecommunicatiemiddel, hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

Artikel 12
Vergadering van Geërfden van het dorp Velp
12.1 Geërfden zijn zij die ingevolge het in artikel 7 genoemde Reglement als zodanig worden erkend.
12.2 Met de vergadering van Geërfden wordt bedoeld de algemene vergadering van de mark/buurtschap de Geërfden van het dorp Velp.

Artikel 13
Boekjaar, jaarverslag, rekening en verantwoording
13.1 Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
13.2 Het bestuur brengt op de jaarvergadering van de Geërfden zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Tevens wordt door het bestuur een begroting voor het lopend jaar overlegd.
13.3. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de vergadering van Geërfden geen verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:293 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek overlegd, dan wordt de vergadering van Geërfden jaarlijks gevraagd om uit haar midden een kascommissie van tenminste twee personen te benoemen die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de vergadering van Geërfden verslag van haar bevindingen uit.
13.4 De opdracht van de commissie kan te allen tijde door de vergadering van Geërfden worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.

Artikel 14
Statutenwijziging
14.1 Het bestuur is bevoegd om de statuten van de stichting te wijzigen, mits dit bestuursbesluit wordt genomen met twee/derde (2/3e) meerderheid van stemmen. Een bestuursbesluit tot statutenwijziging behoeft de voorafgaande goedkeuring van de vergadering van Geërfden, die dit voorgenomen bestuursbesluit met een meerderheid van twee/derde der aanwezige stemgerechtigden (2/3e) dient goed te keuren.
14.2 Artikel 2 van deze statuten alsmede het hierna integraal opgenomen bepaalde in artikel 10 van de oude statuten kunnen slechts op de op de in betreffend artikel 10 aangewezen wijze worden gewijzigd:
                                                               “WIJZIGINGEN
Artikel 10
De inhoud van artikel 2 en van het onderwerpelijke artikel 10 van dezen stichtingsbrief kunnen geene wijziging ondergaan, tenzij algemeen en meer speciaal door hen, die van de rechten, voorbehouden en bedongen in de meergemelde schenkingsakten van negentien honderd zeventien en negentien honderd een en twintig genot trekken en voordeel genieten, aangenomen wordt, dat de werking van de bepalingen van dezen stichtingsbrief aangaande het doel van de Stichting niet meer beantwoordt aan het oogmerk van de stichtster.

In dit geval zal een nieuw doel door het Bestuur worden aangewezen, welke aanwijzing de goedkeuring zal behoeven van de Kroon of van zoodanige autoriteit, als in eene eventueele wetgeving op de stichtingen daarvoor zal zijn aangewezen.
De overige artikelen van deze stichtingsbrief kunnen worden gewijzigd of aangevuld opde wijze als in de volgende paragrafen is omschreven”.
14.3 Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het (doen) ondertekenen van de akte is ieder lid van het dagelijks bestuur bevoegd.

Artikel 15
Ontbinding
15.1 De stichting kan worden ontbonden door een besluit van de vergadering van Geërfden. Het bepaalde in lid 1 van artikel 14 is van overeenkomstige toepassing.
15.2 De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. De vereffening geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding andere vereffenaars zijn aangewezen.
15.3 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
15.4 De vergadering van Geërfden stelt, bij haar in het eerste lid van dit artikel bedoelde besluit, de bestemming voor het batig saldo vast, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de stichting.
15.5 Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

Artikel 16
Reglementen
16.1 Het bestuur kan één of meer reglementen vaststellen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
16.2 Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet, noch met de statuten, noch met het Reglement bedoeld in artikel 7.
16.3 Op besluiten tot vaststelling, tot wijziging en tot intrekking van een reglement is het bepaalde in artikel 14 lid 1 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 17
Onvoorziene gevallen
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
Samenstelling Bestuur
De verschenen personen verklaren tenslotte dat het bestuur ten tijde van de besluitvorming van deze statutenwijziging was samengesteld als volgt:
1. de heer Maurits Wolff, geboren te Rheden op vijfentwintig juni negentienhonderd
vijftig, wonende te 6891 DK Rozendaal, Kleiberglaan 6, voorzitter;
2. de heer Johannes Christoffel Driessen, geboren te Rheden op negenentwintig juni negentienhonderd negenentwintig, wonende te 6881 HM Velp, Overbeeksingel 17, onder-voorzitter;
3. de heer Petrus Michaël Constant Hoefsloot Schmeink, geboren te Rheden op vier december negentienhonderd eenenvijftig, wonende te 6883 GR Velp, Overhagenseweg 19, secretaris;
4. de heer Leendert Anne Tol, geboren te Lisse op dertien februari negentienhonderd
vierenvijftig, wonende te 6882 AC Velp, Zuider Parallelweg 9, penningmeester;
5. de heer Jozef Petrus Gregorius de Klein, geboren te Westervoort op tweeëntwintig
februari negentienhonderd zesenvijftig, wonende te 6883 HP Velp, Kerkstraat 17;
6. de heer Marinus Schellingerhout, geboren te Markelo op een juni negentienhonderd
negenenvijftig, wonende te 6881 AJ Velp, Beekhuizenseweg 14;
7. de heer Henricus Romualdus Wilhelmus Gerritsen, geboren te Rheden op eenendertig augustus negentienhonderd drieënveertig, wonende te 3581 EA Utrecht, Mgr. van de Weteringstraat 7e;
8. de heer Evert Riggeling, geboren te Bergen (Limburg) op tien september negentienhonderd zesendertig, wonende te 6881 JN Velp, Schaapsdrift Overbeek 29;
9. de heer Paul Peter Roelofsen, geboren te Brummen op twee januari negentienhonderd vijfenveertig, wonende te 6882 NS Velp, Schoolstraat 40.
Slot
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE
is verleden te Arnhem op de datum in het begin van deze akte vermeld.
De inhoud van deze akte is aan de verschenen personen zakelijk opgegeven en toegelicht.
Hierbij zijn zij gewezen op de gevolgen die voor hen uit de akte voortvloeien.
Zij hebben vervolgens verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen, hiermee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Onmiddellijk daarna is deze akte beperkt voorgelezen en door de verschenen personen en mij,
notaris, ondertekend.