SCHENKINGSACTE VAN DE GEËRFDEN VAN HET DORP VELP
17 Januari 1921

Heden den zeventien Januari negentien honderd een en twintig; verscheen voor mij, ROELAND REIJERS, notaris ter standplaats VELP, Gemeente RHEDEN;

De Heeren AUGUST WILLEM KRIENEN, zonder beroep, THEODORUS WIJLHUIZEN, zonder beroep, PETER PAUWEL ROELOFSEN, landbouwer, EVERT GERRITSEN, landbouwer, REINDERT VAN REEDEN, winkelier, WILLEM AREND CAPEL, veehouder, GERRIT WILLEM SCHOUTEN, zonder beroep, JAN BOS, landbouwer en STEVEN WIJLHUIZEN, landbouwer, allen wonende te VELP, de eerste als Voorzitter, de tweede als Secretaris, de derde als Penningmeester en de overigen als bestuursleden en alzoo tezamenuitmakende het Bestuur van de Geërfden van het dorp VELP, ten deze handelende ter uitvoering van het besuit, genomen in de algemeene vergadering van de Geërfden van het dorp VELP, van den vijfden Februari negentienhonderd twintig.

Welke comparanten, in hunne gemelde kwaliteit, verklaarden bij deze om niet en onherroepelijk ten behoeve en in het algemeen belang van het dorp VELP aan de gemeente RHEDEN te schenken: Onscheideneperceelen heidegrond met daarop staande boomen en wegen onder ROOSENDAAL, bij het kadaster der Gemeente ROOSENDAAL bekend in Sectie A, B, C, enz.

Alzoo tezamen groot VIJF HONDERD VIER EN VIJFTIG HECTAREN EEN EN ZESTIG AREN EN ZESTIG CENTIAREN.

De comparanten verklaarden deze schenking te hebben gedaan onder de navolgende

VOORWAARDEN:
 1. Het bij deze geschonken onroerend goed moeten als openbaar, voor het publiek toegankelijk terrein , blijven bestaan.
 2. De Gemeente RHEDEN mag echter op het zuidelijke gedeelte van die onroerende goederen, welke gedeeltelijk begrensd wordt door een lijn, getrokken van de noordelijke grens der Rosendaalsche – naar de noordelijke grens der Worth-Rhedensche zandverstuiving, alle zoodanige beplantingen en veranderingen aanbrengen als zij zal goedvinden, doch zal ten allen tijde moeten zorgen, dat minstens drie strooken grond, ieder breed  twintig Meter, blijven liggen als toegangswegen voor schapen naar de achterheide.
 3. Het overige van die gronden moet daarentegen in den tegenwoordigen staat en toestand blijven liggen.
 4. Alleen met goedkeuring van de Geërfden van het dorp VELP kunnen in de bepalingen van de artikelen 1 en 3 zoodanige wijzigingen aangebracht worden als de gemeente RHEDEN zal voorstellen. Voor deze goedkeuring zal vereischt worden twee/derden der stemmen, uitgebracht in eene algemeenevergadering van bedoelde Geërfden, welke vergadering belegd zal moeten worden door het bestuur der Geërfden en bij gebreke van dat Bestuur, tengevolge van den ingetreden toestand, bedoeld in artikel 12, door het Bestuur der Gemeente aan wie de geschonken goederen dan zullen behooren.
 5. De Geërfden van het dorp VELP behouden zich ten behoeve van de ingezetenen van het dorp VELP (bevattende de tegenwoordige kadastrale gemeente VELP) het recht voor om plaggen en heide van de geschonken gronden, gelegen ten noorden van de lijn in artikel 2 genoemd te blijven halen op deze wijze, als bepaald in artikel 14 van het bestaande huishoudelijk reglement, vastgesteld in de algemeenevergadering van de Geërfden van het dorp VELP, de dato elf Maart negentien honderd twee. Vanwege de Gemeente RHEDEN zal moeten worden toegezien, dat geene andere personen dan bedoelde ingezetenen van dit recht gebruik maken.
 6. Het Bestuur van de Geerfden van het dorp VELP behoudt zich tot één Januari negentien honderd vijftig de vrije beschikking voor over de boomen, staande op de geschonken onroerende goederen ten noorden van de in artikel 2 vermelde lijn. De boomen, welke ten zuiden van die lijn staan, mogen door de Gemeente RHEDEN niet opgeruimd worden, voordat door nieuwe aanplanting het stuifzand van de Rosendaalsche heide is vastgelegd.
 7. De begiftigde kan het geschonken vast goed terstond in gebruik aanvaarden, onder verplichting de daaromtrent met derden bestaande huurovereenkomsten gestand te doen; de huur van den Staat der Nederlanden komt sedert den eersten Mei negentienhonderd twintig ten bate van de begiftigde.
 8. De van de geschonken onroerende goederen geheven wordende belastingen komen van één Januarinegentienhonderd twintig af voor rekening van de begiftigde.
 9. Mocht te eeniger tijd de Gemeente RHEDEN worden gesplitst of opgeheven dan zalhet hierbijgeschonkene moeten behooren aan de Gemeente, onder welke het dorp VELP dan zal worden opgenomen. Zullen de bij de alsdan plaats hebbende scheiding der gemeente RHEDEN de toewijzing van de hierbij geschonken gronden aan de Gemeente, waartoe VELP zal behooren, geschieden zonder dat daarbij de waarde dezer gronden in aanmerking mag komen.
 10. De geschonken goederen gaan op de begiftigde over als vrij van Hypotheek, doch overigens met alle lusten en lasten, rechten en verplichtingen, heerschende en lijdende erfdienstbaarheden, speciaal met die, welke hierna zijn vermeld. De thans bestaande grintweg van de Emmapyramide naar de Achterheide zal door de gemeente RHEDEN in behoorlijken staat moeten worden onderhouden.
 11. De kosten op deze acte vallende, zijn voor rekening van de Gemeente RHEDEN.
 12. Indien te eeniger tijd door verdeeling van de nog overblijvende gronden van de Geërfden van het dorp VELP, die Geërfden als zoodanig ophouden te bestaan, zullen toch de ten opzichte van de Geërfden bij deze gemaakte bepalingen van kracht blijven en worden toegepast alsof degenen,die volgens artikel 1 van bovenaangehaald document als Geërfden zouden zijn inderdaad Geërfden zijn.

 

Voorts zijn voor mij notaris verschenen de Heeren HENRI PETRUS JOHAN BLOEMERS en CORNELIS JOHANNES DE LANG EVERTSEN, wonende te VELP, handelende respectievelijk als Burgemeester en Secretaris der Gemeente RHEDEN en als zoodanig vertegenwoordigde het College van Burgemeester en Wethouders der Gemeente RHEDEN, dat als zoodanig handelt ter uitvoering van het besluit van den Raad der Gemeente RHEDEN, genomen in zijne vergadering van den elfden Februari negentien honderd twintig, nommer 20, goedgekeurd bij besluit van Gedeputeerde Staten der Provincie Gelderland van den zestienden Maart negentien honderd twintig, nommer 179.

Welke comparanten in hunne voorgeschreven hoedanigheid verklaarden de schenking van de hiervoor gemelde onroerende goederen voor de Gemeente RHEDEN onder de voormelde voorwaarden aan te nemen.

Partijen verklaarden, dat de geschonken goederen aan de Geërfden van het dorp VELP zijn toebedeeld bij acte, den negen October achttien honderd zestig voor den toen te VELP gevestigden Notaris LODEWIJK HENDRIK NICOLAAS BOSCH VAN ROSENTHAL verleden, houdende scheiding en verdeeling van de Velpsche en Rosendaalsche geide, overgeschreven ten kantore van de Hypotheken te ARNHEM, vijftien november daarna, deel 385, nommer 66, en dat bij acte, de elfden Februari achttien honderd twee en zestig verleden voor dien notaris, overgeschreven ten kantore van de Hypotheken te ARNHEM, negentien Februari daarna, deel 405, nommer 76, door nuwijlen de Hoog Welgeboren Vrouwe ADA CATHARINA Baronesse TORCK VAN ROSENDAAL, toen echtgennoot van mede nu wijlen de Hoog Welgeboren Heer Mester REINHARD JAN CHRISTIAAN Baron VAN PALLANDT VAN ROSENDAAL ten eerste aan mede nu wijlen den Hoog Welgeboren heer JOHAN FREDERIK WILLEM CAREL Baron VAN HARDENBROEK VAN BILJOEN in ruiling is gegeven en afgestaan het recht om schapen te drenken in het Hessengat, zijnde een water in het Terletsche heideveld onder ROSENDAAL en uitmakende een gedeelte van het toen aan genoemde Mevrouw TORCK VAN ROSENDAAL behorende kadastrale nommer 109 van sectie A, Gemeente ROSENDAAL en ten tweede is daargesteld de erfdienstbaarheid van dreef, ten laste van een gedeelte der gronden aan haarbehoorende en gekadastreerd in Sectie A, Nommers 110, 111 en 115, Gemeente ROSENDAAL en ten nutte van de Schaapsdriften, welke de Heer VAN HARDENBROEK VAN BILJOEN bezat op de Heidegronden, gelegen in de Gemeente ROSENDAAL, welke bij de aangehaalde acte van scheiding aan de Geërfden van het dorp VELP zijn toebedeeld en toen kadastraal bekend waren Gemeente ROSENDAAL, Sectie A, Nommer 77, Sectie B, Nommers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 en 15, Sectie C, Nommers 366, 368, 370, 372, welke erfdienstbaarheid van dreef is gecreëerd om de schapen, welke op de Velpsche heide geweid worden naar het Hessengat te drijven om te drinken en gelegen is ter breedte van vijftig ellen langs de kortste rechte lijn, die getrokken wordt uit het Hessengat naar de aangrenzende Velpsche Heide, hebbende volgens gemelde acte van elf Februari achttien honderd twee en zestig de Heer VAN HARDENBROEK VAN BILJOEN de schaapsdrift en als een accessoir van het landgoed BILJOEN cum annexis verkregen bij acte van scheiding van de nalatenschap zijner moeder, wijlen de Hoog Welgeboren Vrouwe JUSTINE Baronesse VAN SPAEN VAN BILJOEN, douairière van den Hoog Welgeboren Heer GOVERT JOHAN ADOLF Baron van HARDENBROEK, den negen en twintigste Juni achttien honderd drie en vijftig voor genoemden Notaris BOSCH VAN ROSENTHAL verleden, overgeschreven ten kantore van de Hypotheken te ARNHEM, vijftien Augustus achttien honderd drie en vijftig, deel 235, nommer 31.

Tenslotte verklaarden partijen voor de tenuitvoerlegging dezer acte domicilie te kiezen ten kantore van mij notaris of den bewaarder mijner minuten.

De verschenen personen zijn mij notaris bekend en verklaarden nog, dat de hiervoor aangehaalde artikelen 1 en 14 van het huishoudelijk reglement van de geërfden van het dorp VELP luiden als volgt:

Artikel 1.

Geërfden
Geërfden zijn zij, die naar burgerlijk recht, eigenaren zijn van vaste goederen, in het dorp velp gelegen.

Artikel 14.

Wie recht heeft op de heide te werken
Ingezetenen van het dorp VELP hebben het recht in de heide te werken, heide en heideplaggen te halen, grind te graven, doch alles uitsluitend achter de Boersche Allee. Zij mogen geen graszoden, voorts is nog door de Geërfden met de Gemeente RHEDEN bij de steken of halen op gereserveerde plaatsen, voorts hebben zij het recht zand te graven en te halen, doch alleen op die plaatsen, die de Commissie van Beheer hiervoor aanwijst.
Niets wat uit de heide gehaald wordt, mag worden uitgevoerd, maar moet in het dorp VELP of op de Geërfden gronden gebruikt worden.
Zonder voorkennis van de Commissie van Beheer mag geen grind gegraven worden of gehord. Zoo hiervoor de toestemming wordt gegeven, is men verplicht, na afloop de werkzaamheden, de kuilen te dichten, ten genoegen van de Commissie van Beheer.
WAARVAN ACTE

In minuut opgemaakt, is verleden te VELP, op den in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de JAN VELDHUIS PLAS en HENDRIK PLAS, beide notarisklerk en wonende te VELP, als getuigen.

En is deze acte onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend)              A. W. KRIENEN
,,                      Th. WIJLHUIZEN
,,                      P. P. ROELOFSEN
,,                      St. WIJLHUIZEN Hzn
,,                      E. GERRITSEN
,,                      W. A. CAPEL
,,                      J. BOS
,,                      G. W. SCHOUTEN
,,                      R. v. REEDEN
,,                      H. P. J. BLOEMERS
,,                      C. J. de LANG EVERTSEN
,,                      J. V. PLAS
,,                      H.PLAS
,,                      R. REIJERS, Notaris

 

Geregistreerd te ARNHEM, den achttienden Januari 1900 een en twintig, deel 179, folio 38 verso, vak 6, vijf bladen, twee renvooien.

De Ontvanger No.1 (Geteekend) ROODZANT)